Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1311/30.12.1998 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης σε περιοχές: α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι την ένταξή τους σ αυτό και β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά με ειδικούς όρους δόμησης


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1311/30.12.1998
Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης σε περιοχές: α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι την ένταξή τους σ αυτό και β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά με ειδικούς όρους δόμησης


 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1144816/26362

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΠΟΛ.: 1311

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας Γης σε περιοχές:
α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι την ένταξη τους σε αυτό, και
β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, άλλα με ειδικούς όρους δόμησης.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), του άρθρου 14 του Ν.1373/1984 (ΦΕΚ 129/Α') και του άρθρου 10 του Ν.2386/7.3.1996 (ΦΕΚ 43/Α').
2. Τις ιδιαιτερότητες των αγροτεμαχίων και οικοπέδων.
3. Την ανάγκη εφαρμογής κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε ειδικό τρόπο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας γης που βρίσκεται:

Α. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και μέχρι την ένταξή τους σ' αυτό και

Β. Σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που έχουν όμως ειδικούς όρους δόμησης, δηλαδή έχουν Σ.Δ. που ορίζεται ειδικά και όχι με τις γενικές διατάξεις, για την εκτός σχεδίου δόμηση. Τέτοιες περιοχές μπορεί να ορίζονται
συγκεκριμένα ως κλειστή περιοχή ή ως γραμμική ζώνη κατά μήκος οδού ή παραλίας ή ως βιομηχανική περιοχή ή βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο ή η υπό εκτίμηση έκταση να έχει πρόσωπο σε οδό - όριο σχεδίου πόλης με οικοδομική γραμμή χαραγμένη προς αυτή.

2. Ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας της γης στις περιοχές της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με τη χρήση του Εντύπου 3 που ισχύει για τον υπολογισμό της αξίας των εντός σχεδίου οικοπέδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/1994) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή σήμερα ισχύει.

3. Για τη συμπλήρωση του Εντύπου 3 λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) και Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ) δεν απαιτείται, καθόσον δίδεται απευθείας η Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο.).
β) Ως Τ.Ο. τίθεται το γινόμενο της Αρχικής Τιμής Οικοπέδου (Τ.Ο.ΑΡΧ) (όπως αυτή ορίσθηκε με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την εκτός σχεδίου γη και λαμβάνεται από ειδικούς πίνακες τιμών) επί τον Σ.Α.Ο. των όρων δόμησης της εντός σχεδίου περιοχής ή επί τον Σ.Α.Ο. των ειδικών όρων δόμησης, όταν πρόκειται για οικόπεδο. Για τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, αλλά εκτός συστήματος Αντικειμενικού προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (Α.Α.Α.) και ανήκουν σε Δήμους ή
Κοινότητες για τις οποίες δεν έχει ορισθεί η Τ.Ο.ΑΡΧ., ως Τ.Ο.ΑΡΧ. θα ληφθεί η ελάχιστη τιμή της Τ.Ο. που ισχύει για το Δήμο ή την Κοινότητα.
γ) Ως Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) τίθεται η μονάδα (Σ.Ε. = 1,0).
δ) Ως Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.) τίθεται:
δ1) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα έχουν περιοχές εντός συστήματος Α.Α.Α., ο μέσος όρος των ακραίων τιμών του Σ.Ο. (μέγιστη - ελάχιστη) του ίδιου Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκει η υπό εκτίμηση εδαφική έκταση.
δ2) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία ανήκει η εδαφική έκταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο σύστημα Α.Α.Α., ο μικρότερος των μέσων όρων των ακραίων τιμών του Σ.Ο. (μέγιστη - ελάχιστη) που απαντάται σε καθένα από τους Δήμους ή τις Κοινότητες του Νομού ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος ή του νησιού που αποτελεί τμήμα Νομού που έχουν ενταχθεί στο Α.Α.Α.
ε) Ειδικά για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, που διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς την εκμετάλλευση της γης, ως Σ.Ο. τίθεται:
ε1) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία ανήκει η εδαφική έκταση έχει περιοχές εντός συστήματος Α.Α.Α., ο μέγιστος απαντώμενος Σ.Ο. στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα και όχι μεγαλύτερος από τη μονάδα (Σ.Ο. = 1).
ε2) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία ανήκει η εδαφική έκταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Α.Α.Α., ο μέγιστος απαντώμενος Σ.Ο. του Νομού, Νομαρχιακού Διαμερίσματος ή νησιού που αποτελεί τμήμα Νομού και όχι μεγαλύτερος από τη μονάδα.
στ) Για τους Νομούς Δράμας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Φλώρινας και Φωκίδας, ως Σ.Ο. τίθεται:
στ1) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία ανήκει η εδαφική έκταση έχει περιοχές εντός συστήματος Α.Α.Α., ο μέσος όρος των ακραίων τιμών του Σ.Ο. (μέγιστη - ελάχιστη), μειωμένος κατά 80%.
στ2) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία ανήκει η εδαφική έκταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Α.Α.Α., ο μέσος όρος των ακραίων τιμών του Σ.Ο. (μέγιστη - ελάχιστη) που απαντώνται στο Νόμο, μειωμένος κατά 80%.
ζ) Ο συντελεστής πρόσοψης και το κριτήριο βάθους δεν εφαρμόζονται.

4. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της θα αρχίσει από 4 Ιανουαρίου 1999 για όλες τις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 1 και βρίσκονται στους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Λάρισας και Αργολίδας και μέχρι την ένταξή τους στο σύστημα Α.Α.Α.

5. Οι τιμές του Σ.Ο. που προκύπτουν για τους Δήμους και τις Κοινότητες που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Α.Α.Α. και βρίσκονται στους Νομούς Αργολίδας και Λάρισας, προσδιορίσθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3, περ. δ' και στ' και είναι οι εξής: Νομός Αργολίδας: Σ.Ο. = 0,36 και Νομός Λάρισας: Σ.Ο. = 0,65.
Για τους Νομούς Γρεβενών και Καστοριάς δεν υπολογίσθηκε Σ.Ο., γιατί όλοι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες έχουν υπαχθεί στο σύστημα Α.Α.Α.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης