ΠΟΛ.1305/11.12.1998

Συνέπειες στη λειτουργία του συστήματος VIES από την έναρξη εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος (ΕΥΡΩ) στα λοιπά (11) κράτη - μέλη της Ε.Ε. από 1.1.1999Σχόλια:


11 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1137024/6253/6663/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ' Διοικητικής Συνεργασίας
και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES)
ΠΟΛ.: 1305

ΘΕΜΑ: Συνέπειες στην λειτουργία του συστήματος VIES από την έναρξη εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος (ΕΥΡΩ), στα λοιπά (11) Κ.Μ. της Ε.Ε. από 1.1.1999.

Η έναρξη εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος (ΕΥΡΩ), από 1.1.1999, στα λοιπά (11) κράτη - μέλη της Ε.Ε. που πληρούν τα οικονομικά κριτήρια ένταξης στη "Ζώνη του ΕΥΡΩ", θα επιφέρει, όπως είναι φυσικό, κάποιες κατ' αρχήν συνέπειες στο πεδίο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Αποκτήσεων και Παραδόσεων Αγαθών) που διενεργούν οι Ελληνες υποκείμενοι στο ΦΠΑ. Και αυτό γιατί από την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία τίθεται σε ισχύ το νέο νόμισμα (ΕΥΡΩ), όχι βέβαια στη φυσική του μορφή, αλλά ως
λογιστική μονάδα.
Η πρώτη σημαντική συνέπεια είναι η αντικατάσταση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) από το ΕΥΡΩ. Επίσης, από 1.1.1999, τα Εθνικά Νομίσματα των (11) κρατών - μελών που εντάσσονται στη "Ζώνη του ΕΥΡΩ" αποκτούν "σταθερή ισοτιμία" έναντι του ΕΥΡΩ.
Η δεύτερη συνέπεια, η οποία είναι, κατά κάποιο τρόπο, φυσικό επόμενο της πρώτης, είναι το ενδεχόμενο λήψης ή έκδοσης τιμολογίων στα πλαίσια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργούν οι Ελληνες υποκείμενοι σε ΕΥΡΩ.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα μετατρέπουν σε δραχμές τις αξίες των τιμολογίων που εκδίδουν ή λαμβάνουν, οι οποίες θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ισχύει και σήμερα για τη μετατροπή των ξένων νομισμάτων των κρατών - μελών της Ε.Ε. σε δραχμές (αφού η χώρα μας δεν εντάσσεται στη "Ζώνη του ΕΥΡΩ" από 1.1.1999), προκειμένου να τις δηλώσουν στις σχετικές φορολογικές τους δηλώσεις.
Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας θα συμπεριλάβει, από 1.1.1999, στη διαδικασία παρακολούθησης των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων με τη δραχμή και το ΕΥΡΩ, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας βάσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών που εκδίδει η Υπηρεσία μας, όπως είναι γνωστό, είναι διαθέσιμο στους φορολογούμενους τόσο μέσω του ημερήσιου οικονομικού τύπου, όσο και μέσω αυτόματης τηλεφωνικής γραμμής στο νούμερο 36.36.100, όπως επίσης και μέσω Internet στη διεύθυνση W.W.W.di.u.od.gr/GSIS/isotimies.fpa.litml.


Τέλος, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, σχετική με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπηρεσία μας.


Taxheaven.gr