Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ12 1017827 ΕΞ 24.1.2014 Βεβαίωση και καταβολή ποσών με βάση την ενδικοφανή προσφυγή

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2014 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αρ. πρωτ.: Δ12 1017827 ΕΞ 24.1.2014
Βεβαίωση και καταβολή ποσών με βάση την ενδικοφανή προσφυγή

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12 1017827 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ. 14)
ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3375203

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και καταβολή ποσών με βάση την ενδικοφανή προσφυγή.

Με την υποπαράγραφο Α5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προβλέπεται ότι ο υπόχρεος που αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη εκδίδεται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή (από 1.8.2013) οφείλει να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από την φορολογική αρχή ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών της πράξης το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της ως άνω καταβολής.

Ακόμα από τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει Απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο η οποία είναι δεσμευτική για την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες:

1. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ο υπόχρεος αμφισβητεί τις πράξεις αυτές και υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων, θα βεβαιώνεται άμεσα από την φορολογική αρχή ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όχι το εκατό τοις εκατό (100%) που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν, δεδομένου ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου Α5 ως ειδικότερες κατισχύουν των γενικών του Κώδικα ΦΠΑ.

2. Με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013, προβλέπεται ότι με βάση το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς καταβάλλεται το 1/5, το δε υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα. Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Στις περιπτώσεις που το ποσό του κύριου φόρου, βαρυνόμενο με τις οικείες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που προκύπτει βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, είναι μικρότερο ή ίσο από το ποσοστό πενήντα (50%) τοις εκατό που έχει ήδη βεβαιωθεί λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, τότε συντάσσεται σχετικό ΑΦΕΚ για το επιπλέον ποσό που έχει βεβαιωθεί, ενώ το υπόλοιπο ήδη βεβαιωθέν ποσό δεν θίγεται ως προς τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής του, βαρυνόμενο με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, από τότε που κατέστη ληξιπρόθεσμο, εφόσον δεν έχει καταβληθεί,

β) Στις περιπτώσεις που το ποσό του κύριου φόρου, βαρυνόμενο με τις οικείες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που προκύπτει βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα (50%) τοις εκατό που έχει ήδη βεβαιωθεί, τότε το επιπλέον βάσει πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ποσό βεβαιώνεται και καταβάλλεται κατά τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις, χωρίς να επηρεάζεται το αρχικά βεβαιωθέν ποσό. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί βάσει προηγούμενων βεβαιώσεων, συμψηφίζονται με τα άμεσα καταβλητέα ποσά για την εγκυρότητα της ενδικοφανούς προσφυγής, και εφόσον έχουν καταβληθεί ποσά που καλύπτουν το 1/5 του ποσού του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, τότε δεν απαιτείται η καταβολή επιπλέον ποσού. Εττισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των άρθρων 70Β και 74 του ν. 2238/1994, ισχύουν ως 31/12/2013 και από 01/01/2014 και μετά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.

Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η: Όταν έχει καταβληθεί το 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης (δεν έχει ζητηθεί ή δεν έχει εγκριθεί η αναστολή καταβολής του).

Παράδειγμα 1

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο και καταβεβλημένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 10.000,00

Μετά την απόφαση αυτή:

α. Θα βεβαιωθεί η διαφορά του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από του βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ποσού (10.000,000-5.000,00) = 5.000,00

β. Δεν θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης γιατί το καταβεβλημένο λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ποσό είναι μεγαλύτερο αυτού (10.000,00 Χ 1/5= 2.000,00 < 5.000,00)

Παράδειγμα 2

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο και καταβεβλημένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 8.000,00

Μετά την απόφαση αυτή:

α. Θα βεβαιωθεί η διαφορά του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από του βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ποσού (8.000,000-5.000,00) = 3.000,00

β. Δεν θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης γιατί το καταβεβλημένο λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ποσό είναι μεγαλύτερο αυτού (8.000,00 Χ 1/5= 1.600,00 < 5.000,00)

Παράδειγμα 3

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο και καταβεβλημένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 3.000,00

Μετά την απόφαση αυτή:

α. θα διαγραφεί με έκδοση οίκοθεν ΑΦΕΚ η διαφορά του βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ποσού από του αρχικά Βεβαιωθέντος ποσού λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (5.000,000-3.000,00) = 2.000,00

β. Δεν θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης γιατί λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ποσό έχει καταβληθεί ήδη το σύνολο του ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

Παράδειγμα 4

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο και καταβεβλημένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 5.000,00

Μετά την απόφαση αυτή: Ουδεμία επιπλέον ενέργεια.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση ακύρωσης της πράξης της Φορολογικής Διοίκησης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, αυτονόητο είναι ότι θα εκδοθεί ΑΦΕΚ για όποιο ποσό έχει βεβαιωθεί και καταβληθεί.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η: Όταν έχει βεβαιωθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί το 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.

Παράδειγμα 1

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, αλλά μη καταβεβλημένο: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 10.000,00

Μετά την απόφαση αυτή:

α. Θα βεβαιωθεί η διαφορά του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από του βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ποσού (10.000,000-5.000,00) = 5.000,00

β. Θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (10.000,00 Χ 1/5) = 2.000,00

Παράδειγμα 2

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, αλλά μη κατεβεβλημένο: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 8.000,00 

Μετά την απόφαση αυτή:

α. Θα βεβαιωθεί η διαφορά του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από του βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ποσού (8.000,000-5.000,00) = 3.000,00

β. Θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 8.000,00 X 1/5 = 1.600,00

Παράδειγμα 3

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, αλλά μη κατεβεβλημένο: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 3.000,00

Μετά την απόφαση αυτή:

α. θα διαγραφεί με έκδοση οίκοθεν ΑΦΕΚ η διαφορά του βάσει της Απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ποσού από του αρχικά Βεβαιωθέντος ποσού λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (5.000,000-3.000,00) = 2.000,00

β. Θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 3.000 Χ 1/5 = 600,00

Παράδειγμα 4

Συνολικό ποσό πράξης: 10.000,00

Βεβαιωμένο 50% λόγω άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής: 5.000,00

Συνολικό ποσό απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης: 5.000,00

Μετά την απόφαση αυτή:

α. Δεν θα βεβαιωθεί επιπλέον ποσό

β. Θα καταβληθεί το 1/5 του συνολικού ποσού της απόφασης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 5.000,00 Χ 1/5 = 1.000,00

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο θέμα της επιβάρυνσης της οφειλής με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον δεν ακυρώνεται η αρχική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή του πρόστιμου, αλλά είτε διαφοροποιείται με συμπληρωματική βεβαίωση ή με διαγραφή τμήματος της, είτε μένει η ίδια, τότε οι προσαυξήσεις θα υπολογιστούν και στην περίπτωση της αρχικής βεβαίωσης και στην περίπτωση της συμπληρωματικής βεβαίωσης, από την επόμενη ημέρα που τα ποσά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

3. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1188/6.9.2011 όπως ισχύει, προβλέπεται ότι για τις καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.
 
Προς πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, στην περίπτωση που το ποσό, βάσει των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, πρέπει να επιδίδεται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης