Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1066/27.2.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΠΟΛ.1066/27.2.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους


ΠΟΛ.1066/27.2.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ι. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο:2109586151-2109578710-2109576883-2109525111
FAX: 210- 9531321
E mail :[email protected]

ΠΟΛ 1066/2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με την δυνατότητα εξέτασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει, υποθέσεων (αιτήσεων επί εκδοθεισών μέχρι 31.7.2013 καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου) οι οποίες είχαν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 Α' του ν.2238/1994 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και δεν εξετάσθηκαν από αυτή σύμφωνα με προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο του ν.4183/2013 (ΦΕΚ186Α΄/11.9.2013) μέχρι και 31.12.2013 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους:

Α. Υπαγόμενες υποθέσεις

1. Με την περίπτωση α΄ του ως άνω άρθρου 50 του ν.4238/2014, ορίζεται ότι υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α' του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), για τις οποίες αυτή ήταν αποκλειστικά αρμόδια, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013 ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση, δύνανται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής υποβολής, να εξετάζονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Δ.Ε.Δ του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά την οποία η σχετική αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί. Η αίτηση εξετάζεται, μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την υποβολή της αίτησης (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία), τυχόν βεβαιώσεις οφειλών που εδράζονται στις αντίστοιχες υποθέσεις διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να αποφανθεί η Δ.Ε.Δ.

Με την υποβολή της αίτησης και πριν την διαγραφή των βεβαιωμένων η αρμόδια Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα), εξετάζει αν η αίτηση πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης α΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014,καταλαμβάνουν υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών που αφορούν υποβληθείσες εντός της προβλεπόμενης από την κοινοποίηση στον υπόχρεο των οικείων καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου προθεσμίας αιτήσεις διοικητικής επίλυσης με ενδικοφανή χαρακτήρα, όπως και τυχόν λοιπές από τον ίδιο εν λόγω έλεγχο εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις, για την εξέταση των οποίων η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ήταν αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο (σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1140/5.6.2012 και εγκύκλιος ΠΟΛ.1152/15.6.2012 του Υπουργού Οικονομικών) εφόσον εκκρεμούσαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι και 31.12.2013.

Συνεπώς, εφόσον οι παραπάνω υποθέσεις δεν εξετάσθηκαν ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στην Φορολογική Διοίκηση χωρίς στην συνέχεια να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση μέχρι 31.12.2013, μπορούν να εξετάζονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του ν.4238/2014.

2. Περαιτέρω, με την περίπτωση β΄ του άρθρου 50 του ως άνω νόμου, προβλέπεται ότι εξαιρετικά οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α' του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως την 31.12.2013, εφόσον τα σχετικά αιτήματα αφορούσαν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων και ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

Με βάση τα παραπάνω προβλέπεται ειδικότερα ότι τα αιτήματα που ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο και αφορούν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων, τα οποία είχαν εισαχθεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο της διοικητικής επίλυσης ή του δικαστικού συμβιβασμού χωρίς να εξετασθούν από αυτή έως την 31.12.2013, εξετάζονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Β. Διαδικασία υπαγωγής και εξέταση των υποθέσεων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

1. Για την υπαγωγή των ως άνω υποθέσεων στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση με αντίστοιχο περιεχόμενο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών μέσω της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής που εξέδωσε τις προσβαλλόμενες με την ενδικοφανή προσφυγή πράξεις.

Στην ως άνω αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά:

α) απλό αντίγραφο της κατατεθείσας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 70 Α' του ν. 2238/1994 ενδικοφανούς προσφυγής,

β) αντίγραφο τυχόν κατατεθείσας προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής με σχετική πράξη κατάθεσης συνοδευόμενο από αντίγραφο της κατατεθείσας στην γραμματεία του δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο της ως άνω προσφυγής σύμφωνα με το αρθ. 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

γ) Σε αντίθετη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Προαιρετικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνυποβάλλει με τα ως άνω και υπόμνημα με το σύνολο των ισχυρισμών του επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

Ο φορολογούμενος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται τα ως άνω έγγραφα σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου.

2. Η αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συντάσσει και αποστέλλει ταχυδρομικά μαζί με τα σχετικά έγγραφα στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απόψεις επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την ήδη συνταχθείσα εισήγησή της προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., καθώς και κάθε διαθέσιμο με την σχετική υπόθεση στοιχείο, απαραιτήτως δε την έκθεση ελέγχου και τις προσβαλλόμενες πράξεις, εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως. Παράλληλα μεριμνά και για την άμεση αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή όλων των παραπάνω εγγράφων στην υφιστάμενη ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποδοχή των ενδικοφανών προσφυγών χρησιμοποιώντας την ένδειξη «φορολογία (είδος φόρου) : τεκμαιρόμενη αρνητική 70Α».

3. Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού φακέλου κάθε υπόθεσης ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (Τμήμα Ε΄- Επιτροπών), ώστε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών να της παραδοθεί ο φυσικός φάκελος της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο φάκελος της υποθέσεως έχει ήδη επιστραφεί στην αρμόδια για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων φορολογική αρχή, θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με τα λοιπά ως άνω έγγραφα στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

4. Με την παρούσα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τις υποθέσεις των ενδικοφανών προσφυγών που ήδη εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 70 Α' του ν.2238/1994, δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής καταβολής των αμφισβητούμενων ποσών, αφού τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είτε μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Σε περίπτωση δε τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης της Διεύθυνσης Επίλυσης διαφορών επί της αιτήσεως η νέα εκκαθάριση ώστε να πραγματοποιηθεί η εκ νέου βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, θα γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων Φορολογική Αρχή.

5.. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει υπόψη της την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση, θα εκδίδει απόφαση εντός της ως άνω προθεσμίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 Κ.Φ.Δ. και τα οριζόμενα στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1002/2013, η οποία θα αφορά το σύνολο των πράξεων που αμφισβητούνται με την ενδικοφανή προσφυγή και θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο και στην εκδούσα τις προσβαλλόμενες πράξεις Φορολογική αρχή, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δυο (2) μηνών από την υποβολή της αιτήσεως του φορολογουμένου, αυτή θα θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

6. Κατά της αποφάσεως της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ο φορολογούμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ενώ σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της αιτήσεως η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει την επομένη της παρόδου της εξηκοστής ημέρας από την υποβολή της ως άνω αιτήσεως.

7. Σε περίπτωση που τυχόν ήδη έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση απευθείας στην Δ.Ε.Δ., οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται άμεσα ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα διά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης