Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 6904/14.2.2014 Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2014 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθ. 6904/14.2.2014
Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011

Αριθ. 6904

(ΦΕΚ Β' 465/25-02-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή" (Α' 8) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 5 αυτού.

2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ).

3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (2013/C 209/01).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214/9-8-2008).

5. Τη με στοιχεία SA.33330 (2011/X) καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του καθεστώτος Ενισχύσεων των γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008.

6. Την οδηγία ΕΟΚ 85/148 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών (ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προ-βλήματα) γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. A' 98), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 36/ τ.Α'/1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/84 τεύχος Α') και στο άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 Α').

9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/79 τεύχος Α).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Φ.Ε.Κ. 220/74 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 « Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α' 165).

12. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.».

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 « Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την υπ' αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547 (ΦΕΚ 1653/τ.Β'/4-7-2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης εξαιρουμένων εκείνων που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4502, 4503 και 4504 (προϊόντα φελλού) και τα προϊόντα που χρησιμεύουν για απομίμηση ή υποκατάσταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1898/87 του Συμβουλίου.

2. Με τον όρο «μεταποίηση γεωργικού προϊόντος» νοείται κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντων από την οποία προκύπτει ένα επίσης «γεωργικό προϊόν», όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 38 της Ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυτής, εκτός των προϊόντων της αλιείας, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. Η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι τη Συνθήκης σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Με τον όρο «εμπορία γεωργικού προϊόντος» νοείται η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η παράδοση ή οιονδήποτε άλλον τρόπο θέση στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση. Η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία εάν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο.

Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον N. 4146/2013 και αφορούν στον τομέα της γεωργίας, όπως αυτός ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 2007-2013 (2006/C319/01 της 27ης/12/2006). Χορηγούνται ενισχύσεις σε δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενισχύσεις που αφορούν ορισμένες δραστηριότητες του τομέα της δασοκομίας. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της γεωργίας.

Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει μόνο τις βιώσιμες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση επένδυσης, τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί προσφάτως σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και την ορθή μεταχείριση των ζώων, καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια στον τόπο της εργασίας.

Στην περίπτωση των προτύπων που δεν προβλέπουν μεταβατική περίοδο ως πραγματοποιηθείσες επενδύσεις για τη συμμόρφωση με προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, νοούνται οι επενδύσεις των οποίων η πραγματική έναρξη δεν υπερβαίνει τα δυο έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηματίες. Εάν προβλέπεται μεταβατική περίοδο, οι επενδύσεις που όντως άρχισαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηματίες.

Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η επερχόμενη αύξηση της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), στον Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, καθώς και τον Καν. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως ισχύουν κάθε φορά και με ποσοστά και είδη ενισχύσεων όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Για το ελάχιστο ύψος επενδύσεων ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και μέγεθος φορέα πρότασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Για την νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και οι ομάδες παραγωγών ή οι ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Οι ενισχύσεις με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 25.000.000 ευρώ ή των οποίων το πραγματικό ποσό ενίσχυσης θα υπερβεί τα 12.000.000 ευρώ πρέπει να κοινοποιούνται ειδικά στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 της Συνθήκης.

Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης της ΕΕ ή με ενίσχυση de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28-12-2006), ούτε με άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει.

Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις του Τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας.

Άρθρο 2
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

2.1. Πρωτογενής τομέας γεωργικών προϊόντων.

Ενισχύονται επενδύσεις στην Πρωτογενή Παραγωγή που αφορούν:

Α) Τον τομέα Φυτικής Παραγωγής:

1. Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη - ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1415/28732/6.3.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 574/Β/13-03-2013).

2. Νέες - εναλλακτικές - καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη, κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.

Β) Τον τομέα Ζωικής Παραγωγής: Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α'/2012).

Ενισχύονται οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Συγκεκριμένα ενισχύονται σχέδια επιχειρήσεων - εκμεταλλεύσεων που αφορούν σε:

Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής, Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, Χοιροτροφικές μονάδες, Μονάδες μονόπλων, Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές), Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, Σηροτροφικές μονάδες,
Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, Μονάδες εκτροφής κονίκλων μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών:

1. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής

2. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα

3. Συμβατικών εκτροφών πουλερικών πλην στρουθοκαμήλων για παραγωγή αυγών ή κρέατος για εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων ενισχύεται επίσης η ίδρυση και η επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

4. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ως προς την ίδρυσή τους.

Για τους συνεταιρισμούς, για εταιρίες νεοσσών και για εταιρίες με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (εταιρίες που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα δεν θα υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας αυξημένη κατά 20%.

5. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκκολαπτήρια αυγών ως προς τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

2.2. Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων είναι τα εξής:

2.2.1. Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

2.2.1.1. Τομέας δημητριακών - κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων:

Α. Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών.

Β. Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων, σιμιγδαλιών.

Γ. Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, με εγκατάσταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα.

Δ. Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων.

Ε. Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία λείανσης ή και χρωματοδιαλογής ή και υγροθερμικής επεξεργασίας.

ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης.

Ζ. Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης - απεντόμωσης οσπρίων

2.2.1.2. Τομέας ελαιούχων προϊόντων:

Α. Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

α1. Ιδρύσεις - επεκτάσεις μονάδων, εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη μεταποιητικής υποδομής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης ύλης, η οποία θα αποδεικνύεται με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με προτεραιότητα σε μονάδες που θα παράγουν σημασμένα προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζονται Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).

α2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, με προτεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων.

α3. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής δυναμικότητας ανάλογης, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάμενων. Αφορά και σε όμορους νομούς.

Β. Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή.

Γ. Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου.

Δ. Μονάδες σπορελαιουργείων.

Ε. Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών

2.2.1.3. Τομέας οίνου:

Α. Μονάδες οινοποιείων:

α1. Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους (Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής) καθώς και οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

α2. Εκσυγχρονισμός - επέκταση - μετεγκατάσταση οινοποιείων, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους [Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής] καθώς και οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Β. Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο και από άλλα αμπελοοινικά προϊόντα του Καν (ΕΚ)1234/2007 καθώς και από προϊόντα της αμπέλου.

2.2.1.4. Τομέας οπωροκηπευτικών:

Α. Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης - επεξεργασίας - διαλογής - συντήρησης - ψύξης - αποθήκευσης οπωροκηπευτικών.

Β. Μονάδες χυμοποίησης και κονσερβοποίησης νωπών οπωροκηπευτικών.

Γ. Μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών.

Δ. Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών.

2.2.1.5. Τομέας Άνθη:

Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης ανθέων.

2.2.1.6. Τομέας Πολλαπλασιαστικό Υλικό:

Μονάδες επεξεργασίας πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

2.2.1.7. Λοιπά:

Α. Μονάδες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.

Β. Μονάδες επεξεργασίας νέων -εναλλακτικών -καινοτόμων καλλιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).

Γ. Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας δασοκομικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου.

Δ. Μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου ή μη βιομηχανοποιημένου καπνού.

Ε. Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων και σακχαροκάλαμου.

Ζ. Μονάδες επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης μη νηματοποιημένων.

ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

2.2.2. Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

2.2.2.1. Τομέας κρέατος ζώων και πτηνών:

Α. ΣΦΑΓΕΙΑ:

α1. Εκσυγχρονισμός σφαγείων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

α2. Ιδρύσεις - επεκτάσεις σφαγείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

α3. Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και ινδιάνων.

Β. Μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων με προτεραιότητα αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται στον Καν. 1069/09.

Γ. Μονάδες τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

2.2.2.2. Τομέας Γάλακτος: Α. ΓΑΛΑ:

α1. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων επεξεργασίας γάλακτος.

α2. Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος στα πλαίσια καθετοποίησης, εφόσον η μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης, βρίσκεται στον ίδιο ή σε όμορο νομό.

α3. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος σε περιοχές με έλλειμμα δυναμικού αξιοποίησης γάλακτος το οποίο θα τεκμηριώνεται από επίσημα στοιχεία δημόσιων αρχών.

α4. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων αξιοποίησης υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρογάλακτος).

2.2.2.3. Λοιποί τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης:

Α. ΑΥΓΑ:

α1. Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. α2.Μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής αυγοπροϊόντων.

Β. ΜΕΛΙ:

β1. Μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

β2. Μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι.

Γ. Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης σαλιγκαριών.

2.2.3. Τομέας παραγωγής ζωοτροφών:

Α. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών.

Β. Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, απλών ζωοτροφών, σύμπηκτων μηδικής, ενσακισμένων ενσιρωμάτων και προμιγμάτων πρόσθετων υλών ή συμπληρωματικών σύνθετων ζωοτροφών. Ειδικότερα:

1. Ίδρυση μικρών παρασκευαστηρίων, με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, για την κάλυψη τοπικών αναγκών.

2. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μικρών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών.

3. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων.

4. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών.

5. Ίδρυση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων μόνο σε περίπτωση συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων για ιδιοκατανάλωση.

6. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής συμπήκτων μηδικής.

7. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών.

8. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων.

9. Εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων.

10. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων.

11. Εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων.

12. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος.

13. Εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος.

14. Ίδρυση-επέκταση- Εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων.

2.3. Επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες εκτός τομέα γεωργικών προϊόντων.

Δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.

• Μονάδες πυρηνελαιουργείων.

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης (απόσταγμα οίνου και απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής).

• Μονάδες επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.

• Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

• Μονάδες ζυθοποιίας.

• Μονάδες επεξεργασίας υπολειμμάτων και απορριμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών (Κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την παραγωγή ζωοτροφών, λιπασμάτων, κ.λπ.

• Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (Λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, Υποστρώματα, Ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών).

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

• Μονάδες επεξεργασίας στέβιας.

• Μονάδες επεξεργασίας λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός) εκτός των αναφερόμενων στο αρ. 2.2.2.3.Β.β2 της παρούσας.

• Μονάδες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, ψύξης, συντήρησης πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο 2.2. του άρθρου 2 της παρούσας.

2.4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

2.4.1. τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων (όπως καφές, κακάο κ.λ.π.) που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.4.2. την παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

2.4.3. την παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ.

2.4.4. σε ενισχύσεις που χορηγούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλονται από κανονισμούς του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την κοινοτική στήριξη.

Άρθρο 3
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.1. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1, 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής δύναται να ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

3.1.1. Υλικά περιουσιακά στοιχεία:

1) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

2) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μέσα εσωτερικής μεταφοράς).

3) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.

4) Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.).

5) Α) Αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.

Β) Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και οπωροκηπευτικών).

Γ) Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.

Δ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή/και εκσυγχρονισμού - συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.

6) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

7) Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

8) Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτωση αβ του ν. 3908/2011.

9) Εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.

10) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

11) Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση).

3.1.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία:

1) Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχεδία της παρ. 2.1.α του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας.

2) Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.α.

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3908/201 επενδυτικού σχεδίου.

3) Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

4) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ' εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

5) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

6) Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.

Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3.1.3. Δαπάνες που δεν ενισχύονται:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:

1) Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

2) Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.

3) Τα μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών.

4) Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

5) Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία.

6) Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Ν. 3908/2011.

7) Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.

8) Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα επένδυσης, εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. Οι μισθώσεις, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου.

Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

9) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων, με εξαίρεση την περίπτωση 3.1.2 σημείο (4) του άρθρου 3 της παρούσας.

10) Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

11) Τα συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.

12) Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα και πρέπει να αφορούν όλους τους κλάδους της γεωργίας, εκτός εάν εξαιρεθούν ορισμένα προϊόντα λόγω υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας ή έλλειψης διεξόδων στην αγορά.

13) Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για:

Α) αγορά δικαιωμάτων παραγωγής ζώων και μονοετών φυτών,

Β) φύτευση μονοετών φυτών,

Γ) αποστραγγιστικά έργα ή αγορά αρδευτικού εξοπλισμού και αρδευτικά έργα, εκτός εάν οι επενδύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά τουλάχιστον 25% της προηγούμενης κατανάλωσης νερού,

Δ) επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση.

Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4.1. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτησης υπαγωγής.

Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει.

4.2. Ειδικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πριν την πρώτη εκταμίευση.

4.2.1. Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα:

Α. Θερμοκήπια.

- Άδεια Πολεοδομίας και Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για επενδύσεις θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.

- Έγκριση τύπου θερμοκηπίου (στατική επάρκεια) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή την τεχνική Διεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας (για εγκρίσεις θερμοκηπιακών κατασκευών πριν το 2003).

Β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού.

- άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας.

- Για την ίδρυση: Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

- Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση: Πιστοποιητικό Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του Καν. της ΕΕ 2092/91, όπως αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Δ. Κτηνοτροφικές (βουστάσια - χοιροστάσια - ποιμνιοστάσια - ιπποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και μονάδες εκτροφής θηραμάτων:

- η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με τους Ν. 3982/2011, 4014/2011 και 4046/2012.
- Στις περιπτώσεις των μονάδων εκτροφής θηραμάτων, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας.
- Στην περίπτωση των μονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών απαιτούνται συμπληρωματικά:

1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών i) καταστατικό όπου θα αναφέρονται τα μέλη του συνεταιρισμού ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονάδων των μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους.

2. Στην περίπτωση εταιριών νεοσσών η άδεια εγκατάστασης.

3. Στην περίπτωση εταιριών με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους i) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. ιί) αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών που παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία.

4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των εταιριών παραγωγής νεοσσών και των εταιριών με συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

- Στην περίπτωση της ίδρυσης πτηνοτροφικών μονάδων συμβατικών εκτροφών απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που να αποδεικνύει την έλλειψη δυναμικότητας της περιοχής.

Για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας παραγράφου που αφορούν τον πρωτογενή τομέα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

4.2.2. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα, απαιτούνται τα εξής:

1) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν.111/75 « Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και Π.Δ. 490/76 « Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»), στις περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.

2) Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η προσκόμισή του δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3) Τις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή των από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4) Για τον τομέα των ζωοτροφών οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου να διαθέτουν κωδικό έγκρισης/εγγραφής όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 340668/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β'/2008). Στην περίπτωση ίδρυσης παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, θα πρέπει να πιστοποιείται η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την μελλοντική δραστηριότητα με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της σχετικής αίτησης που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 340668/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β'/2008).

5) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

6) Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Άρθρο 5

Αντίγραφο του φακέλου κάθε επενδυτικού σχεδίου διαβιβάζεται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών γνωμοδοτούν ως προς τον
ορθολογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα της επένδυσης από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και τις αντίστοιχες ΚΟΑ των προϊόντων).

Σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής) θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισης των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Ν. 3908/2011 και αντίστροφα, να ενημερώνουν τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, με συνοπτική περιγραφή του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου για την αποφυγή επικαλύψεων του φυσικού αντικειμένου μεταξύ των δύο συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

6.1. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: (α) μείωση του κόστους παραγωγής, (β) συνολική βελτίωση και αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας (γ) βελτίωση της ποιότητας, (δ) διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ή βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων ορθής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και (ε) παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

6.2. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και να εξασφαλίζει ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών πρωτογενών προϊόντων (στη περιοχή δραστηριότητάς τους) στα προκύπτοντα οφέλη. Επίσης, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης και καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος.

6.3. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον από τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και την αξιολόγηση που διενεργείται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα πληρούνται οι διατάξεις του Ν. 3908/2011, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου αυτού (Κριτήρια αξιολόγησης) και της παρούσας απόφασης.

6.4. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.

Η τήρηση του όρου αυτού θα πρέπει να ελέγχεται με βάση τις χορηγηθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις και άδειες, κατά την αξιολόγηση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων και κατά τη διενέργεια ελέγχων της υλοποίησης αυτών για την καταβολή των ενισχύσεων.

6.5. Για τις ενισχύσεις που παρέχονται στις επενδύσεις βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 εκφραζόμενες σε Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) ισχύουν τα εξής:

6.5.1. Για τα επενδυτικά σχέδια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της παραγράφου 2.1 του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν. 1857/2006.

6.5.2. Για επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των παραγράφων 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης χορηγούνται τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 καθώς και της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου. Επιπροσθέτως, στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 12 και στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου αντίστοιχα.

Οι ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011.

6.6. Δεν παρέχονται ενισχύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/ Α'/01.02.2011), όπως ισχύει, και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και η ισχύς της υπ' αριθ. 31054/12.07.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης