Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: οικ A 10518/838/27.2.2014 Απόδειξη νόμιμης διαμονής κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα νια την απόκτηση Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκίνητου οχήματος

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: οικ A 10518/838/27.2.2014
Απόδειξη νόμιμης διαμονής κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα νια την απόκτηση Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκίνητου οχήματος

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: οικ A 10518/838

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:  10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες:  Α. Κουτσονίκας, Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο: 210 6508446, 210 6508094
FAX: 2106508451

ΘΕΜΑ: Απόδειξη νόμιμης διαμονής κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα νια την απόκτηση Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκίνητου οχήματος.

Σχέτ.: α) Το υττ' αριθμ 28822/10/6-04-2011 έγγραφο της Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Το υπ' αριθμ.. 9100/1-480923/11-08-2011 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
γ) Η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1006/31.12.2013 {Β' 19) απόφαση του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σε ό,τι αφορά τους υπηκόου τρίτων χωρών. η παράγραφος 1 του άρθρου 84 του ν.3386/2005 (Α' 212) όπως ισχύει, ορίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, θεσπίζοντας, παράλληλα, συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με το α' σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του της Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου να κατέχουν:

α) Ισχύουσα άδεια διαμονής κατά τα οριζόμενα του ν.3386/2005 όπως ισχύει.

β) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.3386/2005 και

γ) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά τα οριζόμενα της υπ' αριθμ. 22037/01-10-2012 (Β' 1629) κ.υ.α..

2. Σε ό,τι αφορά πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμογή έχουν, σύμφωνα με το ανωτέρω β' σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής, Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α' 135) που ενσωματώνει την υπ' αριθμ. 2004/38/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών-μελών.

Ειδικότερα, οι κοινοτικοί υπήκοοι, ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι και να κατέχουν κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου:

α) Ισχύον δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο, για την χρονική περίοδο τριών μηνών από την είσοδό τους στη χώρα.

β) «Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εφόσον διαμένουν στη χώρα μας χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών από την είσοδό τους,

γ) «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στην περίπτωση πενταετούς συνεχόμενης παραμονής τους στη χώρα μας από την αρχική σχετική καταγραφή.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες που αφορούν αυτοκίνητα οχήματα, παρακαλούμε όπως για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του καθεστώτος διαμονής κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά συνημμένα.

3. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β' 19) απόφασης του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποδίδεται, μεταξύ άλλων, σε όσους αποκτούν επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης καθώς και Μοτοσικλέτα άνω των 50 κ.ε.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης