ΠΟΛ.1299/8.12.1998

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ αριθ. 1107047/5835/21.9.1998 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί ανακαθορισμού της καθ ύλην αρμοδιότητας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)Σχόλια:


8 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1137245/9145/Δ.Ε-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ.: 1299

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της 1107047/5835/21.9.1998 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί ανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ).

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1107047/5835/ΔΕ-Β/21.9.1998 (ΦΕΚ 1037/Β'/2.10.1998) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ/14.5.1998 αρχική όμοια "περί ανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας του ΕΘΕΚ" και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, ορίζεται ότι από την αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου του ΕθΕΚ εξαιρούνται οι υποθέσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, ανεξάρτητα του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων αυτών κατά τη χρήση 1997. Συνεπώς, οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Αντίθετα, εξακολουθούν να υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ οι Ενώσεις των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη χρήση 1997 είναι πάνω από τα 2.000.000.000 δρχ.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της υποπερ. αβ' της ίδιας ως άνω περίπτωσης και παραγράφου, εξαιρούνται από την ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, καθώς και όλες οι υποθέσεις λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.
Συνεπώς, οι υποθέσεις που έχουν δραστηριότητα μόνο την εκμετάλλευση πλοίων, των οποίων τα κέρδη απαλλάσσονται από το φόρο των γενικών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, αλλά υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, εξακολουθούν να ελέγχονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ που μέχρι σήμερα είχαν την αρμοδιότητα του ελέγχου.
Διευκρινίζεται ότι επί μικτών επιχειρήσεων, οι οποίες, πέραν της εκμετάλλευσης πλοίου, έχουν κι άλλες δραστηριότητες μη υποκείμενες στον ειδικό φόρο πλοίων, αλλά στο φόρο εισοδήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2238/1994, τότε από το ΕΘΕΚ θα ελέγχεται μόνο ο κλάδος ή κλάδοι πέραν της εκμετάλλευσης
πλοίου, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου ή κλάδων αυτών είναι πάνω από 2.000.000.000 δρχ. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προηγείται ο έλεγχος του κλάδου εκμετάλλευσης πλοίου από την αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θα εκδίδει σχετικό μερικό φύλλο ελέγχου και θα αποστέλλει στο ΕΘΕΚ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού, καθώς και ό,τι άλλο απαραίτητο στοιχείο είναι αναγκαίο. Στη συνέχεια, θα διενεργείται από το ΕΘΕΚ ο έλεγχος των - πέραν της εκμετάλλευσης πλοίου - λοιπών κλάδων (δραστηριοτήτων) εκμετάλλευσης και θα εκδίδεται πλέον το οριστικό φύλλο ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του μερικού φύλλου ελέγχου που εξέδωσε η αρμόδια ΔΟΥ που διενήργησε τον έλεγχο εκμετάλλευσης πλοίου και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.27/1975. Ευνόητο είναι ότι οι τυχόν λοιπές φορολογίες (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.λπ.) των ανωτέρω υποθέσεων (εκμετάλλευσης πλοίου ή μικτών επιχειρήσεων - εκμεταλλεύσεων) υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα της αρμόδιας ΔΟΥ ή του ΕΘΕΚ, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

3. Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, αντικαθίσταται η σχετική διάταξη της υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 αρχικής ΑΥΟ, αναφορικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και πλέον με την
παρούσα διάταξη ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου του ΕΘΕΚ υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο και το ύψος των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων.
Συνεπώς, στην αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ υπάγονται οι μητρικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο και το ύψος των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων και όχι οι θυγατρικές αυτών επιχειρήσεις, οι οποίες
(θυγατρικές) ελέγχονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα εκάστης εξ αυτών είναι κάτω από τα 2.000.000.000 δρχ. Σε περίπτωση που η θυγατρική επιχείρηση έχει ακαθάριστα έσοδα, κατά τη χρήση 1997, άνω των 2.000.000.000 δρχ., υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 της υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 αρχικής ΑΥΟ.

4. Περαιτέρω, με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 αρχικής ΑΥΟ, καθώς και της υπ' αριθ. 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ-Β/ερμηνευτικής διαταγής, σχετικών με την ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α) Προκειμένου να κριθεί αν μια υπόθεση υπάγεται ή όχι στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ, λαμβάνονται υπόψη, όπως και στην διευκρινίσθηκε, τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα κατά τις σχετικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
Συνεπώς, στην έννοια των ακαθαρίστων εσόδων συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα που αποκτά μια επιχείρηση (έσοδα από πωλήσεις, έσοδα από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, προμήθειες κ.λπ.).

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, επιχείρησης κ.λπ.), καθώς και ο εμπορικός έλεγχος σε δήλωση κληρονομιάς θα διενεργείται από τις αρμόδιες ΔΟΥ, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/και 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 ΑΥΟ, περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων από ΔΟΥ Β' τάξης σε ΔΟΥ Α' τάξης.

γ) Από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.280/1997, προκύπτει ότι τα ελεγκτικά κέντρα (ΕΘΕΚ και ΠΕΚ) δύνανται να διενεργούν και προληπτικό, καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ΔΟΥ. Ευνόητο είναι ότι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα διενέργειας προσωρινών και προληπτικών φορολογικών ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, του Ν.1642/1986 και του Π.Δ.186/1992, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1150/1998, περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ ΔΟΥ Α' και Β' τάξης, ως προς τη διενέργεια τακτικών και προσωρινών ελέγχων. Συνεπώς, στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες σε κάποιο διαχειριστικό έτος
έχει πραγματοποιηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ προσωρινός έλεγχος, η διοικητική επίλυση γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 70 του Ν.2238/1994 της οικείας ΔΟΥ.
Ευνόητο είναι ότι για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο του διαχειριστικού αυτού έτους θα είναι αρμόδιο το ΕΘΕΚ, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1997 των υποθέσεων αυτών είναι πάνω από 2.000.000.000 δρχ.

δ) Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ.186/1992 (πρατήρια υγρών καυσίμων, λιανοπωλητές τσιγάρων κ.λπ.), ανεξάρτητα αν ασκούν παράλληλα και κάποια άλλη δραστηριότητα και ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του ΚΒΣ που έχουν υποχρέωση να τηρούν, εφόσον τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα αυτών κατά τη χρήση 1997 είναι άνω των 2.000.000.000 δρχ., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 (αρχική) ΑΥΟ, υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ.

ε) Επίσης, επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο εκκαθάρισης και τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1997 (με βάση την κατά νόμο υποβαλλόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή εκ λοιπών στοιχείων σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης) είναι άνω των 2.000.000.000 δρχ., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 (αρχική) ΑΥΟ, υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ.

στ) Ακόμη, ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Θέατρο, Εθνικός Οργανισμός Καπνού κ.λπ.), με βάση τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 (αρχικής) ΑΥΟ και εφόσον τα πάσης φύσεως συνολικά ακαθάριστα έσοδα αυτών (από πωλήσεις εισιτηρίων, από επιχορηγήσεις του
Κράτους, επιδοτήσεις και λοιπά έσοδα) κατά τη χρήση 1997 είναι άνω των 2.000.000.000 δρχ., υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ.

ζ) Σε περιπτώσεις υποθέσεων που, για κάποιο διαχειριστικό έτος που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994, συμπληρωματικού φύλλου
ελέγχου, είναι η ΔΟΥ ή το ΕΘΕΚ, κατά περίπτωση, δηλαδή η Υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Εστω υπόθεση με οριστικά τα διαχειριστικά έτη 1987 έως 1992 και με ανέλεγκτα τα διαχειριστικά έτη 1993 έως και 1997. Για το οριστικό διαχειριστικό έτος 1990 προέκυψαν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, για δε το διαχειριστικό έτος 1997 τα ακαθάριστα έσοδα είναι πάνω από 2.000.000.000 δρχ.
Συνεπώς, για μεν τον έλεγχο των νέων συμπληρωματικών στοιχείων του διαχειριστικού έτους 1990 και την έκδοση του σχετικού συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου αρμόδια είναι η ΔΟΥ που είχε διενεργήσει τον αρχικό έλεγχο, για δε τα διαχειριστικά έτη 1993 έως και 1997 αρμόδιο για τον έλεγχο είναι το ΕΘΕΚ.

5. Ευνόητο είναι ότι οι προαναφερθείσες διευκρινίσεις υπαγωγής κάποιων περιπτώσεων στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ, παρέχονται επί ερωτημάτων που τέθηκαν στη Διεύθυνσή μας και δεν συνεπάγονται στην εξ αντιδιαστολής μη υπαγωγή στο ΕΘΕΚ των λοιπών μη αναφερθεισών περιπτώσεων, καθόσον, όπως τονίσθηκε και με την υπ' αριθ. 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ-Β/ερμηνευτική διαταγή μας, στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ υπάγονται όλες οι υποθέσεις επιτηδευματιών και γενικώς φορολογουμένων με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.000.000.000 δρχ., καθώς και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως προαναφέρθηκε, με εξαίρεση εκείνες που ρητά εξαιρέθηκαν με την υπ' αριθ. 1107047/5835/ΔΕ-Β/21.9.1998 ΑΥΟ.Τροποποίηση απόφασης ανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών 1107047/5835/ΔΕ-Β/21.9.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α') "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (ΦΕΚ 203/Α') "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων".
3. Την υπ' αριθ. 1054869/1141/Α0006/6.5.1998 (ΦΕΚ 478/Β') ΑΥΟ, με την οποία ορίστηκε ως ημέρα έναρξης λειτουργίας του ΕΘΕΚ η 15.6.1998.
4. Την υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 (ΦΕΚ 494/Β') ΑΥΟ, με την οποία ανακαθορίστηκε η καθ' ύλην αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ.
5. Την ανάγκη επανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας του ΕΘΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών, για την αποτελεσματική άσκηση του ελεγκτικού έργου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προβλέφθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1058270/1142/14.5.1998 (ΦΕΚ 494/Β') ΑΥΟ και ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως:
α) Από την αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου του ΕΘΕΚ εξαιρούνται οι πιο κάτω υποθέσεις:
αα) Γεωργικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών.
αβ) Φορολογίας πλοίων, καθώς και όλες οι υποθέσεις λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.
β) Η περ. β' της παρ. 1 της υπ' αριθ. 1058270/1142/14.5.1998 (ΦΕΚ 494/Β') ΑΥΟ, αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι ανέλεγκτες υποθέσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο και το ύψος των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων".

2. Η υπ' αριθ. 1058270/1142/14.5.1998 (ΦΕΚ 494/Β') ΑΥΟ εξακολουθεί να ισχύει, κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr