Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 6/24.2.2014 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2014 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 6/24.2.2014
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014


Αθήνα, 24/02/2014
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
OAEE
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Πληροφορίες : Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο : 210-5285598
fax : 210-5285599
e-mail : [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

Θέμα : « Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 »

Σχετικά : - Οι διατάξεις του Ν.2556/1997 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α΄270/24-12-1997)
- Η Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 (ΦΕΚ Β’ 272/18-3-1998).

Στα πλαίσια στήριξης , ανακούφισης και διευκόλυνσης των πληγέντων από το σεισμό επαγγελματιών του Ν. Κεφαλληνίας, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις περί ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές:

- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός και

- Κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι το τέλος του προηγούμενου του σεισμού μήνα.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες ασφαλισμένους του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με την αριθμ. 628/Α325/05-02-2014 (ΦΕΚ Β’ 257/07-02-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η πληγείσα περιοχή στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Με την αριθμ. οικ.986/Α325/07-02-2014 (ΦΕΚ Β’ 257/07-02-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων Υπουργών, ορίζεται ρητά ότι όπου αναφέρεται ο σεισμός της 26ης Ιανουαρίου, νοούνται και οι επακολουθήσαντες μετασεισμοί αυτού έως την 07/02/2014, ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στην πληγείσα περιοχή επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα , που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τον σεισμό την 26/01/2014 ή τους μετασεισμούς που ακολούθησαν έως 07/02/2014 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/2013 ή επιθυμούν την αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Α’ εξαμήνου 2014.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

- Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

- Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό.

- Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

Προσοχή !

- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

OΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31/12/2013 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τα νόμιμα τέλη και προσαυξήσεις (επιτόκιο), υπολογισμένα κατά την ίδια ημερομηνία (31/12/2013).

Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ρυθμιστεί, με οποιαδήποτε ειδική διάταξη, μπορεί να ενταχθεί στην κεφαλαιοποίηση το ανεξόφλητο υπόλοιπο, προσαυξημένο με πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, υπολογισμένα κατά την 31/12/2013.

Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (πχ εκπτώσεις).

- Αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, χρονικής περιόδου 01/01/2014 – 30/06/2014 , χωρίς επιβαρύνσεις.

- Υποχρεωτική καταβολή τρεχουσών εισφορών από την λήξη της περιόδου αναστολής (30/06/2014) έως το τέλος της ρύθμισης.

- Εξόφληση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής ( καθυστερούμενων και τρεχουσών εισφορών).

Ο αριθμός των δόσεων που θα προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24).

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος του (01/07/2014 - 31/07/2014).

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε επόμενου μήνα (πχ 31/08/2014, 30/09/2014 κτλ).

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, επιτρέπεται η καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης έως τρείς μήνες.

Για τον χρόνο της καθυστέρησης, το ποσό της δόσης επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

- Υποβολή αίτησης το αργότερο έως τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων ( ο αριθμός προκύπτει από τον προαναφερόμενο υπολογισμό).

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη δόση τοποθετείται τον Ιούλιο 2014.

- Με την ένταξη στη ρύθμιση χορηγούνται ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης.

- Υφιστάμενο δικαίωμα καταβολής σε κατώτερη κατηγορία μεταφέρεται στη νέα ρύθμιση.

Με την ένταξη στη ρύθμιση χορηγείται δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.

- Με την υπαγωγή στην ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, τόσο κατά την χρονική περίοδο αναστολής όσο και κατά την περίοδο καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της έδρας της επιχείρησης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση:

- Πριν την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να ελέγχονται οι γενικές προϋποθέσεις και να δίνονται σχετικές πληροφορίες για τους όρους ρύθμισης και τους όρους εξόφλησης.

- Υποβάλλεται το αίτημα συνοδευόμενο από τη βεβαίωση .

- Ελέγχεται ο φάκελος του ασφαλισμένου για ενδεχόμενες εκκρεμότητες ενοποίησης μητρώου, αποχαρακτηρισμού, ανακατάταξης κ.τ.λ. Ενημερώνεται το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων για την, κατ΄εξαίρεση, προώθηση του θέματος προκειμένου να ενταχθούν οφειλές στη ρύθμιση.

- Ελέγχεται η μερίδα του ασφαλισμένου για ενδεχόμενη καταβολή εισφορών σε κατώτερη κατηγορία.

- Ελέγχεται η μερίδα του ασφαλισμένου για αναγκαστικά μέτρα που, ενδεχομένως, έχουν ασκηθεί.

- Προσδιορίζεται η οφειλή, ο αριθμός δόσεων και το ποσό δόσης.

- Εκδίδεται απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση (συν/νο υπόδειγμα).

- Καταχωρείται η ρύθμιση στην επιλογή « 4.Χειρόγραφες ρυθμίσεις» του μηχανογραφικού συστήματος .

- Οι δόσεις καταβάλλονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα.

- Η αίτηση, τα δικαιολογητικά και αντίγραφο της απόφασης τηρούνται σε κλασέρ, κατά ημερολογιακή σειρά, καθόσον θα χρειαστεί να καταχωρηθούν στο « Μητρώο Φυσικών Καταστροφών (Μ.Φ.Κ.)».

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ πραγματοποιούνται προσαρμογές στο Μ.Φ.Κ. και θα ενημερωθείτε όταν ολοκληρωθούν προκειμένου να προχωρήσετε στην καταχώρηση.

Ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν στο Μ.Φ.Κ δεν θα λαμβάνουν αποδείξεις πληρωμής έως το 3ο δίμηνο 2014.

Προσοχή !

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται στις περιπτώσεις οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις που είναι ενεργές, για τον υπολογισμό του εξοφληθέντος ποσού από την ρύθμιση και των ευεργετημάτων που αντιστοιχούν σε αυτό και για τον υπολογισμό του ανεξόφλητου υπολοίπου.

Συγκεκριμένα:

Για την μετάπτωση του ανεξόφλητου υπολοίπου στη νέα ρύθμιση, ως γνωστό, απαιτείται διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι η διακοπή – στη συγκεκριμένη περίπτωση – δεν θεωρείται απώλεια της ρύθμισης καθόσον με τις διατάξεις του Ν.2556/1997 δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, λόγω ειδικών συνθηκών , να ενταχθεί σε ευνοϊκότερες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, δεν χάνονται τα ευεργετήματα που του είχαν παρασχεθεί με την προηγούμενη ρύθμιση, για το μέρος της οφειλής που έχει εξοφλήσει.

Θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να :

1. Διακόπτεται η ρύθμιση κατά τα γνωστά με κωδικό διακοπής 4.

2. Υπολογίζεται το εξοφλημένο χρονικό διάστημα.

3. Υπολογίζεται το ποσό έκπτωσης που προβλέπεται από τη διάταξη ρύθμισης που διακόπηκε.

4. Υπολογίζεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο με Τ.Κ – προσαυξήσεις υπολογισμένα την 31/12/2013.

5. Αφαιρείται το ποσό έκπτωσης που αναλογεί στο εξοφλημένο ποσό της προηγουμένης ρύθμισης και τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ

Ο τύπος υπολογισμού των δόσεων έχει ως εξής:
Ύψος οφειλής / 24 = Α
Ύψος ζημιάς / Α = Αριθμός δόσεων

Παράδειγμα 1.
Έστω ότι:
Ύψος οφειλής 10.000,00 €. Ύψος ζημιάς 5.000,00 €
Ο αριθμός των δόσεων θα είναι:
10.000,00 / 24 = 416,66
5.000,00 / 416,66 = 12

Παράδειγμα 2.
Έστω ότι:
Ύψος οφειλής 12.000,00 €. Ύψος ζημιάς 18.000,00 €
Ο αριθμός των δόσεων θα είναι:
12.000,00 / 24 = 500
18.000,00 / 500 = 36
Περιορίζεται σε 24 με ύψος δόσης 750.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ

Παράδειγμα 1.
Έστω ότι:
Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση την 5/3/2014
Χρονική περίοδος οφειλής από: 01/2012 έως: 06/2014 Ασφ. κατηγορία Π05
Ύψος ζημιάς 10.000,00 €

Ανάλυσης οφειλής
Καθυστερούμενες εισφορές έως 31/12/2013 : 24 * 387,60 €= 9.302,40 €
Τέλη καθυστέρησης έως 31/12/2012 : = 290,70 €
Προσαυξήσεις από 01/01/2013 (την 31/12/13) : = 527,62 €
Τρέχουσες εισφορές σε αναστολή
(χωρίς τέλη και λοιπές προσαυξήσεις) :
6 * 387,60 € =
2,325,60 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : = 12.446,32 €

Μείον έκπτωση τελών καθυστέρησης
από εξοφλημένο διάστημα ρύθμισης : = 0,00 €

Μείον τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο από
διακοπτείσα μηχανογραφική ρύθμιση : = 0,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ : = 12.446,32 €

Υπολογισμός δόσεων 12.446,32 / 24= 518,60
10.000,00 / 518,60= 19

Πλήθος δόσεων : ……………18…………. Ποσό δόσης: ……655,07 €.
Τελευταία δόση : ……………19η ……….. Ποσό : ……655,06.€.
Καταβολή πρώτης δόσης: έως 31/07/2014

Παράδειγμα 2.

Έστω ότι:
στο προαναφερόμενο παράδειγμα η ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι 10/10/2014.

Ο υπολογισμός οφειλής είναι ίδιος.

Για την ένταξη στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθούν 1η - 3η δόσεις και 4ο δίμηνο 2014.

Η τέταρτη δόση έως 31/10/2014 εμπρόθεσμα και έως 31/12/2014 με προσαυξήσεις.

Παράδειγμα 3

Έστω ότι:

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση την 5/3/20014

Ενεργή ρύθμιση Ν.4152/2013 Νέα Αρχή (χωρίς παράλληλη ρύθμιση ) ποσοστό έκπτωσης 25%

Οφειλόμενο διάστημα στη ρύθμιση : 01/05/2011 – 31/12/2012

Έχουν καταβληθεί : πέντε (5) δόσεις

Εξοφληθέντα δίμηνα : 3ο /2011 και 4ο /2011 με τέλη καθυστέρησης (286,82 €)

Ποσοστό έκπτωσης επί των Τ.Κ : 25%

Ανεξόφλητο χρονικό διάστημα : 01/09/2011 - 31/12/2012

Πιστωτικό υπόλοιπο : 125,00 €

Ποσό έκπτωσης προς επιστροφή : 286,82 * 25% = 71,70 €

Χρονική περίοδος οφειλής από : 09/2011 -12/2012 και 01/2014 - 06/2014

Ασφ. κατηγορία Π05
Ύψος ζημιάς 8.000,00 €

Ανάλυσης οφειλής

Καθυστερούμενες εισφορές έως 31/12/2013 : 16 * 387,60 €= 6.201,60 €

Τέλη καθυστέρησης έως 31/12/2012 : = 515,50€

Προσαυξήσεις από 01/01/2013 : = 508,97€

Τρέχουσες εισφορές σε αναστολή (χωρίς τέλη και λοιπές προσαυξήσεις) : 6 * 387,60 € = 2,325,60 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : = 9.551,67 €

Μείον έκπτωση τελών καθυστέρησης από εξοφλημένο διάστημα ρύθμισης : = - 71,70 €

Μείον τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο από διακοπτείσα μηχανογραφική ρύθμιση : = - 125,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ : = 9.354,97€

Υπολογισμός δόσεων 9.354,97 / 24= 389,79
8.000,00 / 389,79= 20

Πλήθος δόσεων : ……………19…………. Ποσό δόσης: ……467,75 €.
Τελευταία δόση : ……………20η ……….. Ποσό : ……467,72.€..

Καταβολή πρώτης δόσης: έως 31/07/2014

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Μη καταβολής ή μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

- Καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.

Πχ εμπρόθεσμη πληρωμή 1ης δόσης έως 31/07/2014
Καταβολή με προσαυξήσεις έως 30/09/2014
Απώλεια ρύθμισης μετά την 01/10/2014

Προσοχή !

Μετά την απώλεια:
- Tο υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.
- Εισφορές που έχουν υπολογιστεί σε κατώτερη κατηγορία λόγω ένταξης στη ρύθμιση, επανέρχονται στην κατηγορία που θα έπρεπε να είναι αν δεν είχε ασκηθεί το δικαίωμα (αρθρ.32 παρ.5 του Ν.4075/2012).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Περίοδος αναστολής

Στους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στον διακανονισμό χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας:

- Για δανειοδότηση – χρηματοδότηση επιχείρησης από Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα και το Δημόσιο.

- Για χρήση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου.

Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται ρητά η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2556/97.

Ο χρόνος ισχύος θα λήγει 30/06/2014.

Περίοδος ρύθμισης

Στους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση χορηγείται ενημερότητα εφόσον καταβάλλονται οι προβλεπόμενες δόσεις (με τα αναλογούντα Τ.Κ – προσαυξήσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμων καταβολών) και οι απαιτητές τρέχουσες εισφορές.

Ο χρόνος ισχύος προσδιορίζεται από την προθεσμία καταβολής της απαιτητής δόσης ή τρέχουσας εισφοράς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Περίοδος αναστολής

Στους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στο διακανονισμό παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης.

Ο χρόνος ισχύος λήγει την 30/06/2014.

Περίοδος ρύθμισης

Στους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης .

Ο χρόνος ισχύος προσδιορίζεται από την προθεσμία καταβολής της απαιτητής δόσης ή τρέχουσας εισφοράς.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

- Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων
- Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν 86/1967.
- Εξαλείφεται το αξιόποινο σε περιπτώσεις ολοσχερούς εξόφλησης.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Για την ένταξη στη ρύθμιση υποψήφιων συνταξιούχων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 34/2007 της Δ/νσης Παροχών Συντάξεων που εκδόθηκε με αφορμή φυσικές καταστροφές των Ν. Μαγνησίας – Φθιώτιδος και Χαλκιδικής.

Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης