Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1293/3.12.1998 Απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος από αλλοδαπό


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1293/3.12.1998
Απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος από αλλοδαπό


Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.1134603/931/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟ/ΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1293

ΘΕΜΑ: Απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος από αλλοδαπό.

Εχει διαπιστωθεί ότι, τον τελευταίο καιρό, αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα μας προσέρχονται καθημερινά στις ΔΟΥ ζητώντας απ' αυτές να προβούν στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ενέργειες, προκειμένου να τηρηθεί ο τύπος που απαιτείται για την απόκτηση απ' αυτούς αυτοκινήτου οχήματος και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα του αποκτηθέντος οχήματος. Για τη νόμιμη και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αιτημάτων αυτών, σας πληροφορούμε τα εξής.

1. Με την υπ' αριθ. 4000/3/10-Ε/15.4.1998 (ΦΕΚ 395/Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής δικαιώματος παραμονής και εργασίας στους ελληνικής καταγωγής υπηκόους Αλβανίας. Ειδικότερα, σ' αυτούς χορηγείται από τις Αστυνομικές Αρχές Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς, το οποίο παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα της νόμιμης παραμονής. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ.358/1997 (ΦΕΚ 240/Α'), οι Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούνται να δέχονται για εξέταση αίτημα αλλοδαπού που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος και έχει εφοδιαστεί με την "Κάρτα Προσωρινής Αδειας Παραμονής Αλλοδαπού" της παρ. 3 του άρθρου 2 του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.359/1997 (ΦΕΚ 240/Α'), οι Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούνται να δέχονται για εξέταση αίτημα αλλοδαπού που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος και είναι κάτοχος της "Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας".

2. Οπως προκύπτει από το υπ' αριθ. Β-27662/814/22.10.1998 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών), με το οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα της έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων σε αλλοδαπούς, όταν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, τα
αιτήματα των αλλοδαπών πρέπει να ικανοποιούνται. Επομένως, η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων θα γίνεται με βάση ένα από τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Προκειμένου περί ελληνικής καταγωγής υπηκόους Αλβανίας:
- Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

β) Προκειμένου περί των λοιπών περιπτώσεων αλλοδαπών:
- Την "Κάρτα Προσωρινής Αδειας Παραμονής Αλλοδαπού" (Λευκή).
- Την "Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας" (Πράσινη).
- Τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ανωτέρω πράσινης κάρτας.

Εξαιρετικά, για τα φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα, όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ' αριθ. Α1/26169/3927/19.10.1998 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεν αρκεί η κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση της "Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας", αλλά
απαιτείται η ίδια η κάρτα.

3. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις, οι ΔΟΥ δεν μπορούν ν' αρνηθούν την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία, προκειμένου να τηρηθεί ο τύπος που απαιτείται για την απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος από τους αλλοδαπούς και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα του αποκτηθέντος οχήματος.

4. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν τους αλλοδαπούς υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ούτε τους υπηκόους των κρατών - μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, για τους οποίους η κάθε περίπτωση θ' αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Π.Δ.499/1987 (ΦΕΚ 238/Α') και Π.Δ.278/1992 (ΦΕΚ 144/Α').

5. Επισημαίνεται ότι, για την απόκτηση ειδικά ΦΙΧ αυτοκινήτου από τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός των προαναφερομένων δικαιολογητικών, θα εξετάζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Ν.1959/1991, όπως ισχύουν.

6. Για πλήρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε φωτοτυπίες των προαναφερομένων Διαταγμάτων, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και των σχετικών εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό, βάσει άλλων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες (ΕΟΚ) αριθ. 90/364, 90/366 και 90/365 του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Π.Δ.278/1992 (ΦΕΚ 144/Α'/28.8.1992)

Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του Ν.1338/1983 (34/Α') "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.1440/1984 (70/Α') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν.1775/1988 (101/Α'), καθώς και το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (101/Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.137/1986 (61/Α') "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης".

3. Την υπ' αριθ. Υ.1687/1992 (ΦΕΚ 104/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας".

4. Την υπ' αριθ. 281/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξεως και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Σκοπός

Το παρόν Π.Δ. εκδίδεται με σκοπό την προσαρμογή της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, σχετικά με την είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα, προς τις διατάξεις:

α) Της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 64/221 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25.2.1964 "περί συντονισμού των ειδικών μέτρων για τη διακίνηση και τη διαμονή αλλοδαπών, τα οποία δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας".

β) Της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 68/360 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.10.1968 "περί καταργήσεως των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των εργαζομένων των κρατών - μελών και των οικογενειών τους στο εξωτερικό της Κοινότητας".

γ) Της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 90/364 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28.6.1990 "σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των υπηκόων των κρατών - μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου".

δ) Της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 90/365 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28.6.1990 "σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων, που έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα".

ε) Της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 90/366 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28.6.1990 "σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των σπουδαστών".

Αρθρο 2
Δικαίωμα διαμονής συνταξιούχων

1. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα έχει κάθε υπήκοος κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος έπαυσε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως μισθωτός ή μη μισθωτός εργαζόμενος στην Κοινότητα.

2. Το ίδιο δικαίωμα με τον κύριο κάτοχο του δικαιώματος έχουν, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους:

α) Ο σύζυγος αυτού και οι συντηρούμενοι απ' αυτόν κατιόντες του.
β) Οι ανιόντες αυτού ή του συζύγου του, οι οποίοι συντηρούνται απ' αυτόν.

3. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της προηγούμενης παραγράφου πρόσωπα έχουν δικαίωμα ν' αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών - μελών της ΕΟΚ.

4. Στα πρόσωπα που δικαιούνται διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, χορηγείται ειδικό έγγραφο, το οποίο καλείται "Δελτίο Διαμονής υπηκόου κράτους - μέλους της ΕΟΚ", πενταετούς ισχύος, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το Δελτίο Διαμονής υπόκειται σε θεώρηση μετά την παρέλευση διετίας από της έκδοσης.

5. Εάν κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος πρόσωπα δεν έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του χορηγείται έγγραφο διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1975/1991 (184/Α'), της αυτής ισχύος με το έγγραφο που χορηγείται στον κύριο κάτοχο του δικαιώματος.

6. Το Δελτίο ή το Εγγραφο Διαμονής εκδίδεται το αργότερο εντός εξαμήνου από της υποβολής των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, τα οποία υποβάλλονται εντός τριμήνου από την είσοδό του στην Ελλάδα.

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Διαμονής των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος είναι:

α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο εν ισχύ.
β) Αποδεικτικά στοιχεία ότι εισπράττουν σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη ή γήρατος) ή πρόσοδο για εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, που να υπερβαίνει το ύψος της κατώτερης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων που χορηγείται στην Ελλάδα, καθώς και ότι διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ελλάδα.
γ) Ιατρικό πιστοποιητικό ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσο ή αναπηρία απ' αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 12, παρ. 1 του Π.Δ.499/1987 (238/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.30/1990 (11/Α') και το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

8. Για την έκδοση του Δελτίου ή του Εγγράφου Διαμονής των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος, απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
α) Τ' αναφερόμενα στα εδάφια α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου έγγραφα.
β) Εγγραφο, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους καταγωγής ή προέλευσης, που ν' αποδεικνύει το συγγενικό τους δεσμό με το δικαιούχο της παρ. 1 του παρόντος.

9. Το δικαίωμα διαμονής παύει να ισχύει, όταν παύσει υφιστάμενος κάποιος από τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παρ. 7 του παρόντος.

Αρθρο 3
Δικαίωμα διαμονής σπουδαστών

1. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα έχει κάθε σπουδαστής υπήκοος κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος εισέρχεται στην Ελλάδα για επαγγελματική εκπαίδευση και δεν έχει το δικαίωμα διαμονής, βάσει άλλης διάταξης του Κοινοτικού Δικαίου. Το δικαίωμα διαμονής περιορίζεται στη διάρκεια του παρακολουθούμενου κύκλου σπουδών.

2. Το ίδιο δικαίωμα με τον κύριο κάτοχο του δικαιώματος έχουν, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, ο σύζυγος αυτού και τα συντηρούμενα απ' αυτόν τέκνα τους. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα ν' αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα μέλη της
οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών - μελών της ΕΟΚ.

3. Στα πρόσωπα που δικαιούνται διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, χορηγείται ειδικό έγγραφο, το οποίο καλείται "Δελτίο Διαμονής υπηκόου κράτους - μέλους της ΕΟΚ". Η ισχύς του Δελτίου Διαμονής είναι ίση με τη διάρκεια του παρακολουθούμενου κύκλου σπουδών και, αν αυτή υπερβαίνει το έτος, ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

4. Για τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος, που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφαρμόζεται η παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.

5. Για το χρόνο έκδοσης του Δελτίου ή Εγγράφου Διαμονής και υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων, όσον αφορά τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 6 και 8, αντίστοιχα, του προηγούμενου άρθρου.

6. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Διαμονής των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος είναι:

α) Τ' αναφερόμενα στα εδάφια α' και γ' της παρ. 7 του προηγούμενου άρθρου έγγραφα.
β) Βεβαίωση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σ' αυτό, προκειμένου να παρακολουθήσει κατά κύρια απασχόληση κύκλο επαγγελματικής κατάρτισης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι διαθέτει πόρους, ώστε τόσο ο ίδιος, όσο και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος πρόσωπα, να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας και ότι διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση, η οποία καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ελλάδα.

Αρθρο 4
Δικαίωμα διαμονής λοιπών προσώπων

1. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα έχει κάθε υπήκοος κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος δεν έχει το εν λόγω δικαίωμα βάσει άλλων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.

2. Οι διατάξεις των παρ. 2 έως 6, 8 και 9 του άρθρου 2 του παρόντος έχουν εφαρμογή και για τους δικαιούχους του παρόντος άρθρου και τα μέλη της οικογένειας αυτών.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Διαμονής των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος είναι:

α) Τ' αναφερόμενα στα εδάφια α' και γ' της παρ. 7 του άρθρου 2 του παρόντος έγγραφα.
β) Αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο αυτοί, όσο και τα μέλη της οικογενείας τους, διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ελλάδα, καθώς και επαρκείς πόρους, ώστε να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Επαρκείς πόροι θεωρούνται εκείνοι που υπερβαίνουν το ύψος της ελάχιστης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων που χορηγείται στην Ελλάδα.

Αρθρο 5
Διατυπώσεις εισόδου - εξόδου

Για την είσοδο στην Ελλάδα και την έξοδο απ' αυτή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του Π.Δ.499/1987 (238/Α') "Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

Αρθρο 6
Τέλη εγγράφων διαμονής

Τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, εκδίδονται, ανανεώνονται και θεωρούνται με την καταβολή ποσού, ίσου με τα τέλη της έκδοσης ταυτότητας ημεδαπού.

Αρθρο 7
Περιορισμοί

Για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος δεν αποκλείεται η δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων που προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς, εφόσον δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 11, 12, παρ. 2 και 3, 13 και 14 του Π.Δ.499/1987 (238/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.30/1990 (11/Α').

Αρθρο 8
Κυρώσεις

Στα πρόσωπα των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος Π.Δ. που παραμένουν στο ελληνικό έδαφος μετά την παρέλευση τριών μηνών από την είσοδό τους στη χώρα, χωρίς να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έκδοση άδειας διαμονής τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 δρχ. έως 100.000 δρχ. για παράνομη παραμονή μέχρι ένα μήνα. Το ανωτέρω πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 1.000 δρχ. για κάθε επιπλέον του μηνός ημέρα παράνομης παραμονής τους στη χώρα.
Για τον τρόπο καταβολής και διαχείρισης του ανωτέρω προστίμου εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν.1975/1991 (184/Α').

Αρθρο 9
Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης