Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1295/8.12.1998 Περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1295/8.12.1998
Περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών


Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1136970/16191/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ'. Α'
ΠΟΛ.: 1295

ΘΕΜΑ: Περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το συντελεστή καθαρού κέρδους που πρέπει να εφαρμοσθεί για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα.

Α. Ως γνωστόν, για την περίπτωση της παραγωγής ή ανάπτυξης τυποποιημένων μηχανογραφικών εφαρμογών ή προγραμμάτων Η/Υ σε πακέτα και πώλησης αυτών στον πελάτη όπως είναι, δραστηριότητα που σύμφωνα με τον ΚΒΣ θεωρείται ότι αποτελεί πώληση αγαθών και όχι παροχή υπηρεσιών, δεν έχει προβλεφθεί οικείος συντελεστής. Γι' αυτό σημειώνουμε ότι για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών για την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης θα εφαρμοστεί ο συντελεστής που θα προκύψει αφού ληφθούν υπόψη ο πραγματοποιούμενος συντελεστής κέρδους, οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.
Επίσης, δεν έχει προβλεφθεί συντελεστής για την περίπτωση παραγωγής ή ανάπτυξης προγραμμάτων κατόπιν παραγγελίας και πώλησης αυτών στον πελάτη, που από τον ΚΒΣ θεωρείται παροχή υπηρεσίας και τα καθαρά της κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά.

Β. Οσον αφορά την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης προγραμμάτων Η/Υ κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1049691/3184/Α0009/προϊσχύσασας ΑΥΟ και επειδή για τη δραστηριότητα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει προβλεφθεί ειδικός συντελεστής καθαρού κέρδους από τους ισχύοντες πίνακες, ούτε η σχετική ΑΥΟ παρείχε τη δυνατότητα εφαρμογής συντελεστή παρεμφερούς ή συναφούς επαγγέλματος, ελαμβάνετο υπόψη ο μέσος όρος των συντελεστών των επαγγελμάτων της 8ης κατηγορίας που είναι 32%.
Για την περαίωση, όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω ΑΥΟ, των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν προγράμματα Η/Υ σε πακέτο και επειδή δεν έχει προβλεφθεί ΜΣΚΚ για τη δραστηριότητα αυτή, εφαρμοζόταν ο μέσος όρος των συντελεστών της 2ης κατηγορίας επαγγελμάτων, στην
οποία θα υπαγόταν το επάγγελμα αυτό, που είναι 13%.

Γ. Μετά τα παραπάνω και προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων ανομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, το θέμα της περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων των εν λόγω επιχειρήσεων ρυθμίζεται ως εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 της ΠΟΛ.1144/1998, οι ανέλεγκτες χρήσεις μέχρι 31.12.1992 μπορούν να περαιωθούν με εφαρμογή της ΠΟΛ.1099/1994 και, συνεπώς, θα έχουν εφαρμογή οι συντελεστές:

1. Για τις επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων Η/Υ σε πακέτο και πώλησης αυτών, ο μέσος όρος της 2ης κατηγορίας, που είναι 13% και

2. Για τις επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων Η/Υ κατόπιν παραγγελίας, ο μέσος όρος της 8ης κατηγορίας, που είναι 32%.

Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α/ΑΥΟ, σχετικά με τον έλεγχο ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων προσδιορίζονται με βάση τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα:

1. Στην περίπτωση της παραγωγής ή ανάπτυξης προγραμμάτων Η/Υ σε πακέτο και πώλησης αυτών στον πελάτη όπως είναι, θα εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στο Τμήμα Α' του παρόντος, για τα δεδομένα που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω ΑΥΟ δεν επιτρέπει τη χρήση του μέσου όρου των συντελεστών της οικείας κατηγορίας επαγγελμάτων, δηλαδή της 2ης κατηγορίας, που είναι 13% και

2. Στην περίπτωση της παραγωγής ή ανάπτυξης προγραμμάτων Η/Υ κατόπιν παραγγελίας και πώλησης αυτών στον πελάτη, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών θα γίνει λογιστικά. Και πάλι, στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω ΑΥΟ δεν επιτρέπει τη χρήση του μέσου όρου της 8ης κατηγορίας επαγγελμάτων, που είναι 32%.
Σημειώνεται, βέβαια, ότι και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον δεν προβλέπονται ΜΣΚΚ, θα γίνεται χρήση των προαναφερόμενων μέσων όρων, όταν εφαρμόζεται η επαλήθευση της έλλειψης ή μη συνάφειας μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμητικών δεδομένων και οικονομικών μεγεθών.
Είναι αυτονόητο ότι μόνο στην περίπτωση της πραγματικά μικτής επιχείρησης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1343/1997 (όταν τα έσοδα από τον κλάδο εμπορίας είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα του κλάδου παροχής υπηρεσιών), εφαρμόζονται συντελεστές και για τους δύο κλάδους και επειδή για τις παραπάνω περ. 1 και 2 δεν προβλέπονται συντελεστές καθαρού κέδρους, θα εφαρμοστεί, κατ' εξαίρεση, ο μέσος όρος των επαγγελμάτων των κατηγοριών 2 και 8, που είναι 13% και 32%, αντίστοιχα.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι σε μελλοντική αναμόρφωση των ισχυόντων πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους, θα καθορισθεί, από την ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συντελεστής τόσο για την περίπτωση παραγωγής και πώλησης προγραμμάτων Η/Υ σε πακέτο, όσο και για την
περίπτωση παραγωγής προγραμμάτων Η/Υ κατά παραγγελία.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης