ΠΟΛ.1294/8.12.1998

Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 για τη χρήση 1998Σχόλια:


8 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1136157/2146/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.:1294
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, για τη χρήση 1998.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 13 και 24 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').

2. Την ανακοίνωση του Ιανουαρίου 1998 της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

3. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, κατά την τελευταία τριετία, έχουν ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες λειτουργικότητας.

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Οτι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αναπροσαρμόζουμε, για τη χρήση 1998, κατά ποσοστό 5,5%, όση είναι η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1997 (με έτος βάσης το 1994), τα ποσά του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που ίσχυσαν για τη χρήση 1997 των περ. α', β', γ' και δ' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 και κατά ποσοστό 2,75%, δηλαδή κατά ποσοστό 50% της μεταβολής του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1997, τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των πιο πάνω περιπτώσεων διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενα, ως εξής:

- της περίπτωσης α': σε 204.000 δρχ.
- της περίπτωσης β':
για την υποπερίπτωση αα': σε 277.000 δρχ.
για την υποπερίπτωση ββ': σε 431.000 δρχ.
για την υποπερίπτωση γγ': σε 678.000 δρχ.
- της περίπτωσης γ': σε 68.000 δρχ.
- της περίπτωσης δ':
για την υποπερίπτωση αα': σε 4.069.000 δρχ.
για την υποπερίπτωση ββ': σε 3.391.000 δρχ.
για την υποπερίπτωση γγ': σε 3.265.000 δρχ.
για την υποπερίπτωση δδ': σε 2.460.000 δρχ.
- της περίπτωσης ε':

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο πρόσωπο


μέχρι 5 2.808.000 δρχ. 1.919.000 δρχ.
πάνω από 5 μέχρι 11 3.583.000 δρχ. 2.543.000 δρχ.
πάνω από 11 μέχρι 16,5 4.347.000 δρχ. 3.075.000 δρχ.
πάνω από 16,5 5.121.000 δρχ. 3.330.000 δρχ.

2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1998 μέχρι 31.12.1998.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr