ΠΟΛ.1290/26.11.1998

Ποια πρόσωπα βαρύνονται με την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε εταιρία της οποίας όλα τα μέλη είναι Νομικά ΠρόσωπαΣχόλια:


26 Νοέ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1010829/200/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1290
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Ποιά πρόσωπα βαρύνονται με την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε εταιρία της οποίας όλα τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση που όλα τα μέλη μιας ελληνικής Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης ή Αστικής ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίας, είτε κοινοπραξίας ή κοινωνίας, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι Νομικά Πρόσωπα και όλα τα μέλη των Νομικών αυτών Προσώπων είναι επίσης Νομικά Πρόσωπα, δεν θα πρέπει να συνεχισθεί και η εξέταση των μελών και αυτών των Νομικών Προσώπων μέχρι να ανευρεθεί Φυσικό Πρόσωπο που να βαρύνεται με την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, με βάση τα αυτοκίνητα της αρχικής εταιρίας κ.λπ. Τούτο, βέβαια, με την προϋπόθεση ότι κανένα από τα μέλη της αρχικής ελληνικής εταιρίας ή κοινοπραξίας ή κοινωνίας δεν είναι Ανώνυμη Εταιρία.

2. Στην περίπτωση που όλα τα μέλη μιας ελληνικής Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης ή Αστικής ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίας, είτε κοινοπραξίας ή κοινωνίας που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι Νομικά Πρόσωπα:

α) Εάν μεταξύ αυτών των Νομικών Προσώπων περιλαμβάνονται και αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρίες ή μόνο αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρίες, βαρύνονται με την υπόψη τεκμαρτή δαπάνη και οι διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι, οι Διοικητές των Ανωνύμων Εταιριών και Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Εάν ορισμένα απ' αυτά τα Νομικά Πρόσωπα είναι ημεδαπά και ορισμένα αλλοδαπά, κατά την αναζήτηση των Φυσικών Προσώπων που τελικά θα βαρύνονται με την υπόψη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της ημεδαπής εταιρίας, θα ληφθούν υπόψη και τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ) Εάν όλα αυτά τα Νομικά Πρόσωπα είναι αλλοδαπά, θα ελεγχθούν τα μέλη και αυτών των αλλοδαπών Νομικών Προσώπων για να βρεθεί Φυσικό Πρόσωπο που να βαρύνεται με ποσά της υπόψη τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης.

3. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 792/1997 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Δ'), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και βασίζονται στο σκεπτικό ότι, αφενός, η εξέταση των μελών των περαιτέρω Νομικών Προσώπων μέχρι την ανεύρεση Φυσικού Προσώπου προς επίρριψη της τεκμαρτής αυτής δαπάνης διαβίωσης, δεν προβλέπεται ούτε προκύπτει από τη σχετική διάταξη, αντιθέτως δε, μια τέτοια άποψη είναι αντίθετη προς την αρχή της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων και, αφετέρου, ότι με ρητή διάταξη του νόμου η τεκμαρτή αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα Φυσικά Πρόσωπα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους.


Taxheaven.gr