Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1118/13.11.2003 Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1118/13.11.2003
Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί


Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1065481/5617/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1118

ΘΕΜΑ: Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί.

Με βάση την αποστολή και τις κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της Φορολογικής Διοίκησης (εξυπηρέτηση φορολογουμένων - ενιαία αντιμετώπιση φορολογουμένων - αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών) και στα πλαίσια εκτέλεσης του επιχειρησιακού σχεδίου είσπραξης έτους 2003 και ειδικότερα προς επίτευξη του στόχου της ενιαίας αντιμετώπισης των πτωχών οφειλετών του Δημοσίου, που επιθυμούν να συνάψουν εξωπτωχευτικό συμβιβασμό καταβολής των οφειλών τους προς το Δημόσιο, τόσο ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όσο και ως προς την επίσπευση της όλης διαδικασίας και την ταχύτερη έκδοση των πρακτικών συμβιβασμού, που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την έναρξη της τμηματικής καταβολής των οφειλών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Α. Ισχύουσα διαδικασία εξωπτωχευτικού συμβιβασμού

1. Υποβολή αίτησης πτωχού οφειλέτη στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Διαβίβαση της αίτησης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Επεξεργασία της αίτησης και αποστολή της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης, ως προς τους όρους του συμβιβασμού.

4. Εξέταση της αίτησης από την αρμόδια Επιτροπή ή Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έκδοση σχετικού πρακτικού συνεδρίασης.

5. Αποδοχή του πρακτικού συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Ν.Σ.Κ. ή το αρμόδιο εξουσιοδοτηθέν όργανο από τον Υπουργό Οικονομικών.

6. Διαβίβαση του πρακτικού συνεδρίασης στην αρμόδια ΔΟΥ, από την οποία καλείται αμέσως ο πτωχός οφειλέτης για ενημέρωσή του επί των όρων του συμβιβασμού.

7. Κατάρτιση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ του ιδιωτικού συμφωνητικού εξωπτωχευτικού συμβιβασμού, αποδοχή και υπογραφή του από τον πτωχό οφειλέτη.

8. Εναρξη καταβολής των δόσεων του εξωπτωχευτικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού.

Σημειώνεται ότι ο εξωπτωχευτικός συμβιβασμός δεν είναι υποχρεωτικός για το Δημόσιο, αλλά δυνητικός και γίνεται προς εξυπηρέτηση του πτωχού οφειλέτη, δεδομένου ότι αυτός απαλλάσσεται από, μέρος, και με ορισμένες προϋποθέσεις από όλες, τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Επίσης, του δίδεται η δυνατότητα πληρωμής των οφειλών του σε πολλές μηνιαίες δόσεις, χωρίς αυτές να επιβαρύνονται με επιπλέον προσαυξήσεις από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και μετά.

Β. Οδηγίες για την ταχύτερη περαίωση των διαδικασιών εξωπτωχευτικού συμβιβασμού και την ενιαία αντιμετώπιση των πτωχών οφειλετών

Αφού αξιολογήθηκε η ισχύουσα διαδικασία εξωπτωχευτικού συμβιβασμού από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κρίθηκε σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα, που θεωρήθηκαν απολύτως απαραίτητα, ώστε να επιτευχθεί ενιαία αντιμετώπιση των πτωχών οφειλετών και να επιταχυνθεί η διαδικασία περαίωσης των εξωπτωχευτικών συμβιβασμών.

Β. α. Προϋποθέσεις για την εξέταση αιτήματος εξωπτωχευτικού συμβιβασμού

1. Ο αιτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στη ΔΟΥ στην οποία έχουν βεβαιωθεί τα οφειλόμενα χρέη.

3. Να διατυπώνεται στην αίτηση από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο πληρωμής των πτωχευτικών χρεών.

Αν το αίτημα είναι αόριστο καλείται να υποβάλει νέα συμπληρωματική αίτηση με ορισμένο αίτημα.

Αν η αίτηση αφορά ρύθμιση χρεών πτωχής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να υπογράφεται από όλα τα ομόρρυθμα μέλη της. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνονται οι λοιποί συνοφειλέτες ότι ο συμβιβασμός μεταξύ του Δημοσίου και ενός από τους αλληλέγγυα ευθυνόμενους εταίρους για την καταβολή των χρεών ωφελεί μόνο τον συμβιβασθέντα και όχι τους λοιπούς συνοφειλέτες, οι οποίοι εξακολουθούν να ευθύνονται καθένας στο ακέραιο μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως του χρέους .

4. Τα χρέη να είναι πτωχευτικά. Πτωχευτικά χαρακτηρίζονται τα χρέη που:
α) έχουν βεβαιωθεί πριν την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης,
β) ανάγονται σε χρόνο πριν την πτώχευση, ανεξάρτητα αν η βεβαίωσή τους έγινε μετά την κήρυξη σε πτώχευση.

Αναφορικά με τα πτωχευτικά χρέη σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από εγγυήσεις δανείων χαρακτηρίζονται πτωχευτικές εφόσον η σύμβαση του δανείου συνομολογήθηκε και η εγγύηση του Δημοσίου χορηγήθηκε πριν την πτώχευση, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους στη ΔΟΥ (Γνωμ. 574/1994 Ν.Σ.Κ. η οποία σας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1073902/5933/0016/22.6.1995 σε έγγραφό μας).

Επίσης πτωχευτικές χαρακτηρίζονται και οι απαιτήσεις του Δημοσίου από τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου πτωχού ιδιοκτήτη (που αφορούν περίοδο μετά την πτώχευση) για την καταβολή των οποίων υπόχρεοι είναι αλληλέγγυα ο πτωχός και η ομάδα των πιστωτών δια του συνδίκου (486/11.5.1984 Γνωμοδότηση της πρώην Νομικής Διεύθυνσης Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας κοινοποιήθηκε με έγγραφο της πρώην Διεύθυνσης Μονοπωλίων και ΕΦΚ Ν.1368/708/6.6.1984 σε ΠΟΛ.108/6.6.1984).

Αντίθετα χαρακτηρίζονται μεταπτωχευτικές οι απαιτήσεις του Δημοσίου που γεννήθηκαν από συγχώνευση χρηματικών ποινών με απόφαση Δικαστηρίου και βεβαιώθηκαν στη ΔΟΥ μετά την πτώχευση, παρότι πολλά από τα συγχωνευθέντα χρέη ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της πτώχευσης και επομένως δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωπτωχευτικό συμβιβασμό (275/1991 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία σας κοινοποιήθηκε με το έγγραφό μας 2031661/5038/0016/23.9.1991).

5. Τα χρέη για τα οποία ζητείται η ρύθμιση να είναι προς το Δημόσιο. Χρέη υπέρ Τρίτων μπορεί να ρυθμιστούν μόνο εφόσον είναι συμβεβαιωμένα με χρέη προς το Δημόσιο. Χρέη αυτοτελώς βεβαιωμένα στις ΔΟΥ υπέρ τρίτων δεν ρυθμίζονται από την Υπηρεσία μας αλλά από τους Τρίτους.

6. Δεν θα προωθούνται στο Ν.Σ.Κ. για εξέταση αιτήματα εξωπτωχευτικού συμβιβασμού όταν η πτώχευση έχει κηρυχθεί πρόσφατα. Θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν οι εργασίες της πτώχευσης ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον το ύψος των πιστώσεων που επαληθεύτηκαν, τα τυχόν προνόμιά τους, το ύψος του ενεργητικού αλλά και το αποτέλεσμα των προσπαθειών της ΔΟΥ για αναγκαστική είσπραξη.

7. Πτωχός οφειλέτης ο οποίος έχει οφειλές προς το Δημόσιο βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας ΔΟΥ θα πρέπει να υποβάλλει ταυτοχρόνως το αίτημα της συμβιβαστικής ρύθμισης των οφειλών του προς όλες αυτές. Οι Προϊστάμενοι των Δικαστικών Τμημάτων που ως αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων συμβιβαστικής ρύθμισης πτωχών οφειλετών του Δημοσίου θα πρέπει σε συνεννόηση με τις άλλες ΔΟΥ, να υποδεικνύουν στους οφειλέτες την ταυτόχρονη υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Αιτήματα προς συμβιβαστική ρύθμιση που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα διαβιβάζονται στο Ν.Σ.Κ.

Οι ΔΟΥ με το διαβιβαστικό έγγραφό τους προς την Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων οφείλουν να μας ενημερώνουν για την τυχόν ύπαρξη οφειλών σε άλλες ΔΟΥ.

Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται ένα πρακτικό του Ν.Σ.Κ. το οποίο θα εμπεριέχει την συμβιβαστική ρύθμιση των οφειλών του πτωχού οφειλέτη προς κάθε ΔΟΥ χωριστά.

Β. β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνυποβάλλει και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θεωρούνται απολύτως απαραίτητα.

1. Βεβαίωση της Εισαγγελίας της έδρας της επιχείρησης ότι δεν εκκρεμεί δίωξη για δολία χρεωκοπία σε βάρος του.

2. Αντίγραφο του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της δολίας χρεωκοπίας.

3. Βεβαιώσεις από τις οποίες να αποδεικνύεται η οικονομική, επαγγελματική, οικογενειακή κατάστασή του καθώς και γνωματεύσεις ιατρών μόνο Κρατικών Νοσοκομείων, που τυχόν προσκομισθούν, για προβλήματα υγείας του ιδίου ή των μελών της οικογενείας του.

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου - τμήμα πτωχεύσεων - σχετικά με την πορεία και το στάδιο της πτώχευσης.

5. Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείων, κυρίως αυτών του τόπου καταγωγής και κατοικίας του ή και οποιουδήποτε άλλου Υποθηκοφυλακείου της χώρας κρίνει απαραίτητο ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, προκειμένου να πληροφορηθεί την ύπαρξη ή μη ακίνητης περιουσίας.

6. Πιστοποιητικά βαρών των ακινήτων.

7. Αντικειμενική αξία των ακινήτων.

8. Αντίγραφα δηλώσεων στοιχείων ακινήτων - έντυπο Ε9 - (αρχική δήλωση και τυχόν τροποποιητική).

9. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών.

Πέραν των ανωτέρω θα συνυποβάλλεται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ότι θα βοηθήσει στη λήψη απόφασης επί του αιτήματος του συμβιβασμού.

Η αίτηση με τα συνημμένα σ' αυτή σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζεται, χωρίς καθυστέρηση, στη 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Τμήμα Γ' αφού επισυναφθεί από την αρμοδία ΔΟΥ πίνακας χρεών των οποίων ζητείται ο διακανονισμός ο οποίος εκτυπώνεται από την εφαρμογή: Δικαστικό - εκτυπώσεις - εκτυπώσεις φορολογουμένων, με την ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΡΕΗ".

Β. γ. Πρόταση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ - Διαβίβαση αίτησης

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ καταρτίζει και διατυπώνει επί του διαβιβαστικού εγγράφου προς τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων πρότασή του για την αποδοχή ή μη του αιτήματος καθώς και τον τρόπο καταβολής των οφειλών (αριθμό δόσεων - ποσοστό απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής), αφού λάβει υπόψη του και συνεκτιμήσει κατά περίπτωση εκτός των ανωτέρω και

α) τις επαγγελματικές ασχολίες του αιτούντος, την ηλικία του, τις υποχρεώσεις του προς άλλα πρόσωπα της οικογένειάς του ή συγγενών του,

β) τη δυνατότητα είσπραξης ολοκλήρου ή μέρους του χρέους,

γ) την έκθεση εκτίμησης των κινητών, κυρίως μεγάλης αξίας, που έχει στην κατοχή του ο αιτών (αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.),

δ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διακοπή ή την αναστολή της παραγραφής του χρέους και κυρίως για τη διασφάλισή του,

ε) τη δυνατότητα ή και σκοπιμότητα παροχής ευχέρειας στον αιτούντα να συνεχίσει παράλληλα την επαγγελματική του δραστηριότητα και την ανάγκη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τρίτους,

στ) την πρόταση του αιτούντος για τον τρόπο καταβολής του χρέους,

ζ) την ανάγκη να μην υπερβαίνουν οι δόσεις την πενταετία (60 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο) αν πρόκειται να καταβληθεί τμηματικά το χρέος,

η) την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των ευθυνόμενων προσωπικώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία ομορρύθμων μελών, αν πρόκειται για αίτημα ρύθμισης οφειλής πτωχής προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης),

θ) την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των ευθυνόμενων, για ορισμένα χρέη, προσωπικώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Νομικό Πρόσωπο, εκπροσώπων πτωχής Ε.Π.Ε. ή πτωχής Α.Ε., ή γενικά εκπροσώπων Νομικών Προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 101 του Ν.2238/1998 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 115 του ίδιου νόμου, αν πρόκειται για αίτημα ρύθμισης οφειλής των Νομικών Προσώπων,

ι) την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή μέρους ή ολοκλήρου του χρέους του αιτούντος για το οποίο ζητείται ο συμβιβασμός.

Οι δόσεις που θα προτείνονται δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόποσες. Μπορεί να ζητηθεί η καταβολή μικρών ποσών για τις πρώτες δόσεις και στη συνέχεια αύξηση του ποσού για τις υπόλοιπες δόσεις στην περίπτωση που βασίμως προσδοκάται βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος στο άμεσο μέλλον.

Αν ο αιτών ζητάει να καταβάλει εφάπαξ την οφειλή του η εισήγηση της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι ευνοϊκότερη για τον οφειλέτη, ως προς την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να προταθεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ευνοϊκότερη πρόταση συμβιβασμού από αυτήν που ζητά ο ενδιαφερόμενος.

Σημειώνεται ότι οι ΔΟΥ θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των πτωχών οφειλετών, αλλά θα αποστέλλουν το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μόνο εφόσον αυτός είναι πλήρης δηλαδή περιέχει ΟΛΑ τα, αναλυτικώς, αναγραφόμενα πιο πάνω δικαιολογητικά. Διαφορετικά πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση, το συντομότερο δυνατό, των δικαιολογητικών που ελλείπουν, ώστε να διαβιβαστεί η αίτησή τους για εξέταση. Στο διάστημα που μεσολαβεί, μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν και την εξέταση της αίτησης, η ΔΟΥ δεν εμποδίζεται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά ή δικαστικά μέτρα είσπραξης, που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τους συγκεκριμένους οφειλέτες ή τα ευθυνόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Β. δ. Επανεξέταση αιτήματος εξωπτωχευτικού συμβιβασμού (Τροποποίηση συμφωνητικού)

Επισημαίνεται ότι αιτήματα πτωχών οφειλετών, για τροποποίηση των ήδη εκδοθέντων από το Ν.Σ.Κ. πρακτικών συμβιβασμού ή εκτελούμενων συμφωνητικών είναι δυνατή μόνο λόγω σημαντικής μεταβολής των οικονομικών δεδομένων των οφειλετών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους. Η σημαντική μεταβολή των οικονομικών δεδομένων μπορεί να προέρχεται από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία και δεν πρέπει να γίνεται δεκτό πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την έκδοση του σχετικού πρακτικού, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Ενόψει αυτού κατά την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων θα πρέπει να ενημερώνονται οι αιτούντες για την υποχρέωση προσκόμισης νέων στοιχείων ικανών να οδηγήσουν στην ικανοποίηση του αιτήματός τους. Μόνη δε επίκληση οικονομικής αδυναμίας για την τήρηση των όρων του εκδοθέντος πρακτικού δεν συνιστά λόγο αποδοχής του αιτήματος για επωφελέστερη τροποποίηση των όρων αυτού.

Τα αιτήματα για τροποποίηση ήδη εκδοθέντων πρακτικών συμβιβασμού ή εκτελούμενων συμφωνητικών, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για να εξεταστούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τα αρχικά αιτήματα εξωπτωχευτικού συμβιβασμού.

Γ. Γενικές επισημάνσεις

Με την ευκαιρία εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

α) Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι ο πτωχεύσας μεταβίβασε στο πρόσφατο παρελθόν περιουσιακά του στοιχεία πρέπει να ερευνήσετε αν οι μεταβιβάσεις αυτές έγιναν στην ύποπτη περίοδο, δηλαδή μεταξύ του χρόνου παύσεως πληρωμών και του χρόνου έκδοσης της απόφασης της πτώχευσης και δέκα μέρες πριν (την ύποπτη περίοδο), ώστε να επιδιώξετε την ανάκληση (μέσω του Ν.Σ.Κ.) των πράξεων αυτών με τις οποίες έγιναν οι μεταβιβάσεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο χρόνος παύσης πληρωμών μπορεί να μετατεθεί και μέχρι 2 έτη πριν την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης (μέσω Ν.Σ.Κ.) ώστε να καλύπτει τις ημερομηνίες μεταβιβάσεων.

β) Εκτός της ανωτέρω διαδικασίας του εξωπτωχευτικού συμβιβασμού, δύναται να χορηγείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε πτωχούς οφειλέτες του Δημοσίου και αποκλειστικά μέσω της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 15 Ν.2648/1998, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω νόμου, και ως εκ τούτου ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν έχει αρμοδιότητα για παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής χρεών σε οφειλέτες της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως του ύψους των οφειλών.

γ) Επειδή στην διάταξη της περ. ζ' του άρθρου 2 του Ν.3086/2002 - ΦΕΚ 324/Α' «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - κατάσταση των Λειτουργών - υπαλλήλων του» ορίζεται ρητά ότι στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγεται, μεταξύ άλλων, «η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό και η ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου», αποκλείονται από τη ρύθμιση των χρεών τους, με τη διαδικασία του εξωπτωχευτικού συμβιβασμού: α) οι κληρονόμοι πτωχών οφειλετών, β) πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση για την καταβολή χρεών πτωχών οφειλετών (εγγυητές) και γ) πτωχοί οφειλέτες που έχουν εν τω μεταξύ αποκατασταθεί, λόγω περαίωσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έστω και αν τα χρέη τους είναι πτωχευτικά, για το λόγο ότι δεν έχουν την ιδιότητα του πτωχού.

Δ. Για διευκόλυνσή σας, αλλά και προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πτωχών οφειλετών σας που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με εξωπτωχευτικό συμβιβασμό, επισυνάπτεται πίνακας με τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά, τον οποίο πρέπει να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας σας και να δίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που επιθυμεί να υπαχθεί σε εξωπτωχευτικό συμβιβασμό.Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση
αιτήματος κατάρτισης εξωπτωχευτικού συμβιβασμού

1. Αίτησή του στην ΔΟΥ που είναι βεβαιωμένη η οφειλή.

2. Βεβαίωση της Εισαγγελίας της έδρας της επιχείρησης ότι δεν εκκρεμεί δίωξη για δολία χρεωκοπία σε βάρος του.

3. Αντίγραφο του ποινικού του μητρώου "για γενική χρήση".

4. Βεβαιώσεις από τις οποίες να αποδεικνύεται η οικονομική, επαγγελματική, οικογενειακή κατάστασή του καθώς και γνωματεύσεις Ιατρών Κρατικών Νοσοκομείων που τυχόν προσκομισθούν για προβλήματα υγείας του ή και μέλους της οικογενείας του.

5. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου - Τμήμα Πτωχεύσεων, σχετικά με την πορεία και το στάδιο της πτώχευσης.

6. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών.

7. Αντίγραφα δηλώσεων στοιχείων ακινήτων - έντυπο Ε9 - (αρχική και τυχόν τροποποιητική).

8. Αντικειμενική αξία ακινήτου.

9. Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείων κυρίως αυτών του τόπου καταγωγής και κατοικίας του ή οποιουδήποτε άλλου Υποθηκοφυλακείου ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Εκτός των ανωτέρω μπορεί να ζητηθεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε στη λήψη της απόφασης για τον συμβιβασμό.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης