Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1288/23.11.1998 Κοινοποίηση απόφασης για τη διαδικασία είσπραξης φόρου εισιτηρίων κινηματογράφων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1288/23.11.1998
Κοινοποίηση απόφασης για τη διαδικασία είσπραξης φόρου εισιτηρίων κινηματογράφων


Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.1130749/1543/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1288

ΘΕΜΑ: <<Κοινοποίηση απόφασης για τη διαδικασία είσπραξης φόρου εισιτηρίων κινηματογράφων>>.

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ' αριθ. 1122030/1435/Τ&ΕΦ/2.11.1998 (ΦΕΚ 1175/Β'/11.11.1998) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού "Διαδικασία είσπραξης του ειδικού φόρου που επιβάλλεται στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που εκδίδονται με Η/Υ και διαδικασία θεώρησης των εισιτηρίων αυτών".Διαδικασία είσπραξης του ειδικού φόρου που επιβάλλεται στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που εκδίδονται με Η/Υ και διαδικασία θεώρησης των εισιτηρίων αυτών
1122030/1435/ΔΤ&ΕΦ/1998 (ΦΕΚ 1175/Β'/11.11.1998)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α') "Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" και του άρθρου 7 του Ν.1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α'/1986) "Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'/1986) "Για την εφαρμογή του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 38, περ. δ' του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'/1992).

4. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας είσπραξης του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, στις περιπτώσεις που τα εισιτήρια εκδίδονται με Η/Υ.

5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β') "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 με τις διατάξεις της παρ. 2α' του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τα εισιτήρια των κινηματογράφων που πρόκειται να εκδοθούν με τη χρήση Η/Υ, επιτρέπεται να θεωρούνται από τις ΔΟΥ χωρίς την αναγραφή επ' αυτών της τιμής στην οποία διατίθενται. Η αναγραφή της συνολικής τιμής, καθώς και η ανάλυση αυτής σε δικαίωμα θεατρώνη, ειδικό φόρο του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 και ΦΠΑ, θα γίνεται κατά την έκδοση του εισιτηρίου με τον Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός φόρος του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται πριν από τη θεώρηση, με βάση τη μεγαλύτερη δηλούμενη, από τον εκμεταλλευτή του κινηματογράφου, τιμή διάθεσης των εισιτηρίων.
Η δηλούμενη τιμή θα προκύπτει από σχετική δήλωση επί του σημειώματος θεώρησης. Στο σημείωμα θεώρησης θα αναγράφεται ότι τα προσκομιζόμενα έντυπα για θεώρηση θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την έκδοση εισιτηρίων.
Στην πράξη θεώρησης, σε κάθε στέλεχος ή "τόμο" μηχανογραφημένων εντύπων, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται και η ένδειξη "θεωρήθηκε για ανώτερη τιμή ... δρχ.". Η τυχόν διαφορά του φόρου που θα προκύψει, λόγω της έκδοσης εισιτηρίων με μικρότερη από τη δηλωθείσα τιμή, θα συμψηφίζεται με το φόρο που οφείλεται για
τα εισιτήρια που θα θεωρούνται κατά τις επόμενες θεωρήσεις, με την προσκόμιση και τον έλεγχο των μηχανογραφημένων καταστάσεων, από τις οποίες θα προκύπτει ο αριθμός των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη θεώρηση κατά τιμή χωριστά. Οι ανωτέρω μηχανογραφημένες καταστάσεις, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει το προς συμψηφισμό ποσό, αποτελούν το δικαιολογητικό του συμψηφισμού του ειδικού φόρου.
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής εργασιών, ο επιπλέον καταβληθείς ειδικός φόρος κινηματογράφων επιστρέφεται στο δικαιούχο. Για την επιστροφή αυτή υποβάλλεται εκτός των ανωτέρω στοιχείων και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής δήλωσης διακοπής.
Εάν η κινηματογραφική επιχείρηση πρόκειται να εκδώσει θεωρηθέντα εισιτήρια σε τιμή ανώτερη από τη δηλωθείσα, υποχρεούται προηγουμένως να προσκομίσει όλα τα αδιάθετα εισιτήρια στην αρμόδια ΔΟΥ για επαναθεώρηση, καταβάλλοντας πριν την επαναθεώρηση τη διαφορά του ειδικού φόρου, διαφορετικά λογίζεται ως ανακριβής έκδοση εισιτηρίων.
Για την κατά τα ανωτέρω επαναθεώρηση θα υποβάλλεται νέα δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η νέα ανώτερη τιμή.

2. Για τον υπολογισμό του επιστρεφόμενου στους δικαιούχους φόρου θα πρέπει να προκύπτει από τις μηχανογραφημένες καταστάσεις το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος κατά τιμή και το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε κατά τιμή και κατά αίθουσα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης