Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1289/26.11.1998 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1289/26.11.1998
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1999


Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1132038/2055/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1289

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1999.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.1999, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών, θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Α. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους (από φορείς κύριας ασφάλισης) και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας, πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου

1. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου, αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ που για την
καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και, συνεπώς, δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.
Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυχτερινή - Κυριακών - αργιών κ.λπ.) που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί σε μια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.
Στη συνέχεια, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος, με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές, προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί δώδεκα μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και
επίδομα αδείας.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κ.λπ. Σημειώνεται ότι αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένα μηνιάτικο ως επίδομα Ισολογισμού κ.λπ.), για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.
Διευκρινίζεται ότι όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό, με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κ.λπ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροισθεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή, ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει, λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού, θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.
Περαιτέρω, όταν το μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό του μισθού ή της σύνταξης μεταβάλλεται λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών κ.λπ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) βέβαια με τις μηνιαίες αποδοχές, παρέχεται η ευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπόψη μήνα να γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού του μισθού ή της σύνταξης του μήνα αυτού επί τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών συν τυχόν δώρο κ.λπ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο ποσό αυτό και το ποσό των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα,
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη μεταβολή, θα υπολογισθεί ο ετήσιος παρακρατούμενος φόρος από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη παρακρατήθηκε τους προηγούμενους μήνες και το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθεί με τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών, προκειμένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το συγκεκριμένο μήνα.
Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος έτους 1999 θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω επί δώδεκα μηνιαίους μισθούς συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και
επίδομα αδείας.

2. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις θα γίνει με βάση την παρακάτω φορολογική κλίμακα:

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για μισθούς και συντάξεις

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου εισοδήματος φόρου


1.055.000 0 0 1.055.000 0
1.582.500 5 79.125 2.637.500 79.125
1.582.500 15 237.375 4.220.000 316.500
3.165.000 30 949.500 7.385.000 1.266.000
8.440.000 40 3.376.000 15.825.000 4.642.000

Υπερβάλλον 45

3. Το ποσό του πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου, αυξάνεται κατά 300.000 δρχ., με ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.

4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:

- 25.000 δρχ. για κάθε παιδί του, όταν έχει μέχρι δύο παιδιά που τον βαρύνουν.
- 35.000 δρχ. για κάθε παιδί του, όταν έχει τρία παιδιά που τον βαρύνουν.
- 45.000 δρχ. για κάθε παιδί του, όταν έχει τέσσερα παιδιά και πάνω που τον βαρύνουν.

5. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2238/1994, θεωρούνται:

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές ή Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
γ) Τα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν μ' αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 δρχ. ή το ποσό των 600.000 δρχ., αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

6. Το ποσό του φόρου που απομένει ύστερα από τις πιο πάνω μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα του μισθωτού ή του συνταξιούχου. Το ποσό αυτό του φόρου θα μειωθεί κατά ποσοστό 2,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το 1/14 του ποσού αυτού αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.
Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το 1/28 του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα
αδείας.

7. Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω μειώσεων φόρου, πρέπει να υποβάλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε κάθε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Β. Παρακράτηση ΦΜΥ στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφόσον η σχέση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε 3% για ημερομίσθιο πάνω από 6.000 δρχ. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από 6.000 δρχ., δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου. Για τα ποσά αυτών των ημερομισθίων θα αποδίδεται μόνο το οφειλόμενο χαρτόσημο 1%, πλέον της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%.
Τονίζεται ότι αν στο ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κ.λπ.), ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι αμοιβές.

Γ. Παρακράτηση ΦΜΥ κατά την καταβολή αμοιβών για υπερωριακή εργασία, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.
Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις, καθώς και στις κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό.

Δ. Παρακράτηση ΦΜΥ σε αναδρομικά εισοδήματα
Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. Παρακράτηση ΦΜΥ σε επικουρικές συντάξεις, βοηθήματα κ.λπ.
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου στο καθαρό ποσοστό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από Ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή 5%, αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις 600.000 δρχ. ετησίως.
β) Με συντελεστή 10%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις 600.000 δρχ. ετησίως.
γ) Με συντελεστή 15%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει το 1.400.000 δρχ. ετησίως.

ΣΤ. Παρακράτηση ΦΜΥ σε αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου ημεδαπού πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού και ιπτάμενου προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού, για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία για το ημερολογιακό έτος 1999, η παρακράτηση φόρου διενεργείται με αναλογικό συντελεστή 9% για τους αξιωματικούς και 6% για το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα. Επίσης, στις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας για
παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, για το ημερολογιακό έτος 1999, η παρακράτηση φόρου διενεργείται με αναλογικό συντελεστή 15%.
Επιπλέον, επιβάλλεται υπέρ του ΟΓΑ ειδική εισφορά επί του φόρου εισοδήματος, η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 10% στο τμήμα του φόρου μέχρι 60.000 δρχ. και 15% στο τμήμα του φόρου πάνω από τις 60.000 δρχ. (Ν.4169/1961).
Επίσης, επιβάλλεται χαρτόσημο με ποσοστό 1% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Ζ. Λοιπές οδηγίες

1. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 (Κεφάλαια Α' - ΣΤ'), μειώνεται κατά ποσοστό 2,5% κατά την παρακράτησή του.
Επισημαίνεται ότι κατά την παρακράτηση ΦΜΥ δεν λαμβάνεται υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 500.000 δρχ. για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν μ' αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω και νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κ.λπ. Η έκπτωση αυτής της δαπάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των δικαιούχων. Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά την παρακράτηση ΦΜΥ δεν λαμβάνεται υπόψη η
μείωση φόρου για μισθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στους Νομούς που περιγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

2. Ακόμη, με τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994 απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%.
Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

3. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.
Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας, έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση ΦΜΥ.

4. Ακόμη, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι το ποσό από το οποίο, μετά την έκπτωση του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί σ' αυτό, προκύπτει το εισόδημα που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

5. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Εστω ότι ο Α' μισθωτός είναι άγαμος και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 1999 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 230.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις του υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. ανέρχονται σε 30.000 δρχ. το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το μήνα Ιανουάριο από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 230.000 δρχ.
Μείον κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. 30.000 δρχ.


Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 200.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 200.000 Χ 12 συν δώρο
Χριστουγέννων - Πάσχα, επίδομα αδείας 2.800.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 88.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 88.500 Χ 2,5% = 2.213 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
88.500 - 2.213 = 86.287 : 14 = 6.163 δρχ.
Στο ποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεται μείωση, λόγω οικογενειακής κατάστασης.

β) Εστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά:

Ετήσιος φόρος κλίμακας 88.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 50.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος που αναλογεί 38.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 38.500 Χ 2,5% = 963 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
38.500 - 963 = 37.537 : 14 = 2.681 δρχ.
Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογισθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά τους επόμενους μήνες.

γ) Εστω ότι και η σύζυγος του ανωτέρω φορολογουμένου είναι μισθωτός με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 220.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις της υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων ανέρχονται σε 30.000 δρχ. το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 220.000 δρχ.
Μείον κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. 30.000 δρχ.


Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 190.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 190.000 Χ 12 συν δώρο Χριστουγέννων - Πάσχα, επίδομα αδείας 2.660.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 67.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 67.500 Χ 2,5% = 1.688 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα 67.500 - 1.688 = 65.812 : 14 = 4.701 δρχ.

Σημειώνεται ότι για την εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται μείωση λόγω οικογενειακής κατάστασης, καθόσον η μείωση αυτή γίνεται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα του συζύγου. Αντίθετα, αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου.

δ) Εστω ότι ο Β' μισθωτός είναι άγαμος και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 1999 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 350.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις του, υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ., ανέρχονται σε 50.000 δρχ. το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 350.000 δρχ.
Μείον κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. 50.000 δρχ.


Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 300.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 300.000 Χ 12 συν δώρο Χριστουγέννων - Πάσχα, επίδομα αδείας 4.200.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 298.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 298.500 Χ 2,5% = 7.463 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
298.500 - 7.463 = 291.037 : 14 = 20.788 δρχ.

Στο ποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεται μείωση, λόγω οικογενειακής κατάστασης.

ε) Εστω ότι οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του ανωτέρω μισθωτού αυξήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο του οικείου έτους και ανήλθαν σε 330.000 δρχ.

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 300.000 Χ 8 = 2.400.000 δρχ.
(Ιανουάριος έως και Ιούλιος συν δώρο Πάσχα συν επίδομα αδείας) + 330.000 Χ 6 = 1.980.000
(Αύγουστος έως & Δεκέμβριος συν δώρο Χριστ/νων) = 4.380.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 349.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 349.500 Χ 2,5% = 8.738 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
349.500 - 8.738 = 340.762 - 166.304 (φόρος που ήδη παρακρατήθηκε για τους μήνες Ιανουάριο έως & Ιούλιο
συν δώρο Πάσχα συν επίδομα αδείας) = 174.458 : 6
(υπόλοιποι μήνες συν δώρο Χριστουγέννων) = 29.076 δρχ.

Στο ποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεται μείωση λόγω οικογενειακής κατάστασης.

στ) Εστω ότι στον ανωτέρω μισθωτό καταβλήθηκε κατά το μήνα Σεπτέμβριο του οικείου έτους έκτακτο εφάπαξ ποσό 1.000.000 δρχ.

Νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα 4.380.000 δρχ.
(με βάση τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές) + 1.000.000 (εφάπαξ ποσό) = 5.380.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 649.500 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 649.500 Χ 2,5% = 16.238 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
649.500 - 16.238 = 633.262 - 340.762
(ετήσιος φόρος με βάση τις τακτικές αποδοχές) =
292.500 + 29.076 (μηνιαίος φόρος τακτικών αποδοχών) = 321.576 δρχ.

6. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμόδιων Υπηρεσιών και Διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά απ' αυτούς και να αποφεύγονται τα δικαιολογημένα παράπονα των ενδιαφερομένων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης