Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ33Β 5002569 ΕΞ 29.1.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Ε2320/976/Α0034 ΑΥΟ περί ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2014 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ33Β 5002569 ΕΞ 29.1.2014
Τροποποίηση της αριθμ. Ε2320/976/Α0034 ΑΥΟ περί ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005)

Αριθμ. Δ33Β 5002569 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 234/05-02-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος),

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005) για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α/22.11.2007) και ισχύει, περί αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων που κομίζονται από πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ στα πλαίσια τη εφαρμογής κοινοτικών ρυθμίσεων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί επιβολής κυρώσεων για τη μη υποβολή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων ή για περιπτώσεις ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/07−08−2009) με το οποίο στην 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. συστήνεται ΣΤ τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/16−08−2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1828 τΒ/16−08−2011) περί Αναστολής λειτουργίας Γραφείου, καθώς και Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και ανακαθορισμός καθ΄ ύλην αρμοδιότητας, με τις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία του ΣΤ Τμήματος της 33ης Δ/νσης Ελέγχου Τελωνείων και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Β΄ Τμήμα – Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της ιδίας Δ/νσης.

7. Την αριθμ. Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ τ.Β΄ 1177/26−06−2008) «Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005).

8. Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ 2574/24−09−2012).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β΄3317/27−12−2013) όμοια.

10. Το γεγονός ότι τροποποιήθηκε το κοινό έντυπο δήλωσης των ρευστών διαθεσίμων της ΕΕ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της αριθμ. Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 ΑΥΟ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα φυσικά πρόσωπα, που εισέρχονται η εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν μαζί τους ή στις χειραποσκευές τους ή στις αποσκευές τους ή στα μεταφορικά τους μέσα, ρευστά διαθέσιμα από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) και άνω, υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή δήλωση.

2. Ως έντυπο δήλωσης χρησιμοποιείται το κοινό έντυπο δήλωσης όπως κάθε φορά καθορίζεται από τις ρυθμίσεις της ΕΕ (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποβάλλοντος την δήλωση (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας και τον μοναδικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης) τα στοιχεία του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα, τον αποδέκτη αυτών, αν είναι άλλος από τον δηλούντα, το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων, την προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους, την διαδρομή και το μεταφορικό μέσο.

3. Η δήλωση υποβάλλεται ενυπόγραφη από τον ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να ζητήσει να πάρει θεωρημένο αντίγραφό της (άρθρο 3 παρ. 3 του κανονισμού). Στις περιπτώσεις όμως που το έντυπο της δήλωσης δεν υποβάλλεται από τον ταξιδιώτη, αλλά χρησιμοποιείται για καταχώρηση πληροφοριών, κατόπιν ελέγχου του ταξιδιώτη (άρθρο 4 του κανονισμού), δεν θα υπογράφεται από τον ταξιδιώτη. Στο έντυπο της δήλωσης συμπληρώνεται αναλόγως το σχετικό πεδίο από την Τελωνειακή Αρχή.

4. Η δήλωση συμπληρώνεται από τον ταξιδιώτη, εκτός από το πεδίο στο οποίο τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής και τα πεδία που συμπληρώνονται από την Διοίκηση.

5. Οι δηλώσεις θα καταχωρούνται από το τελωνείο σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο. Θα καταχωρείται ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης (αύξων αριθμός), τα στοιχεία του κομιστή των ρευστών διαθεσίμων, τα στοιχεία του αποδέκτη, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων, το δρομολόγιο και οι τυχόν παρατηρήσεις της υπηρεσίας.
Ο αριθμός καταχώρησης θα συμπληρώνεται και στο έντυπο της δήλωσης.»

Άρθρο 2

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΑΥΟ αντικαθίστανται ως εξής: «Όταν από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης προκύψει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η υπόθεση παραπέμπεται από αυτή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και πραγματοποιείται παρακατάθεση των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Το γραμμάτιο παρακαταθήκης φυλάσσεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή μέχρι να οριστεί αμετάκλητα από το δικαστήριο η τύχη των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων (οπότε αυτά ή αποδίδονται στον κάτοχό τους ή εισάγονται ως δημόσιο έσοδο)».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης