Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 275/29.1.2014 Περί της επίθεσης σφραγίδας της Χάγης (apostille) σε έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2014 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. πρωτ.: 275/29.1.2014
Περί της επίθεσης σφραγίδας της Χάγης (apostille) σε έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Αθήνα 29 Iανουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ Δ/ΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ασκιανάκη
Τηλ. : 213 1361293
Φαξ : 210 3741112
E – Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Περί της επίθεσης σφραγίδας της Χάγης (apostille) σε έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη Γ.Γ.Π.Σ

ΣΧΕΤ.: 1. Έγγραφο Δ6Δ 1123401 ΕΞ 2013/06-08-2013 Υπ. Οικονομικών /Γεν. Γραμματεία Φορολογικών Θεμάτων /Δ/νση Οργάνωσης/Τμήμα Δ΄.
2. Έγγραφό μας αριθ. 32376/10-09-2-13 προς Υπ. Οικονομικών.
3. Έγγραφό Δ6Δ1197114 ΕΞ 2013/27-12-2013 Υπ. Οικονομικών.

Απαντώντας σε ερωτήματα, που αφορούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος που ανακύπτει σχετικά με την επικύρωση με τη σφραγίδα της Χάγης (apostille) των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε9, τα οποία υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ και όχι στις Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την αριθ. Δ6Δ1123401 ΕΞ 2013/5-6-2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΧΗ-Μ 94) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν περιοριστικά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.. Επιπλέον με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ΤΑΧΙSΝΕΤ, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε5) τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2, Ε3 καθώς και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), θα υποβάλλονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και σύμφωνα με το αριθ. 1 σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικονομικών, οι Δ.Ο.Υ δεν έχουν δυνατότητα να εκτυπώνουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις, με την μορφή που τις υπέβαλλε ο φορολογούμενος, ενώ επιπρόσθετα τα επιμέρους αριθμητικά στοιχεία και τα πεδία της δήλωσης δεν φτάνουν άμεσα στο πληροφοριακό τους σύστημα, ώστε να μπορεί να γίνει η επιβεβαίωσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και αν ο πολίτης προσκομίσει σε Δ.Ο.Υ εκτυπωμένο από το ΤΑΧΙSNET κάποιο από τα προαναφερόμενα έντυπα που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά, η αρμόδια Δ.Ο.Υ να μην μπορεί να βεβαιώσει ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, ώστε στη συνέχεια να πληροί την προϋπόθεση της επικύρωσής του, με την σφραγίδα της Χάγης.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί κάποια δυσλειτουργία στην περίπτωση που ο πολίτης θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα σε άλλη χώρα, η οποία έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, με δεδομένο ότι, επισημείωση με τη σφραγίδα της Χάγης στο σώμα του ηλεκτρονικά εκτυπωθέντος εγγράφου το οποίο δεν φέρει υπογραφή και σφραγίδα της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να γίνει, αφού σύμφωνα με την Σύμβαση (άρθρο 4 ν. 1497/84) η σφραγίδα της Χάγης (apostille) μπορεί να τεθεί μόνο στο πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή σε ακριβές αντίγραφο της εκδούσης αρχής το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου και αυτό, γιατί με τη σφραγίδα της Χάγης βεβαιώνεται μόνο η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ο υπογράφων υπέγραψε το έγγραφο (άρθρα 3,5 ν. 1497/84).

Σύμφωνα με τις παρ. Β. 4 και 7 της προαναφερθείσας απόφασης του Υπ. Οικονομικών, ο πολίτης όπου απαιτείται να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω έντυπα αλλά και όσα θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, θα πρέπει να τα συνοδεύει με υπεύθυνη δήλωσή του, την οποία η Διοίκηση οφείλει να κάνει αποδεκτή, αφού όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 16 του Ν.3345/2005, «Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση όπως τα πρωτότυπα».

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο το στοιχείο που μετατρέπει το εν λόγω ηλεκτρονικά εκτυπωθέν έντυπο σε πρωτότυπο, είναι η υπεύθυνη δήλωση που συνυποβάλλεται και η οποία φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου, η Υπηρεσία μας έκρινε σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα με την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης επί της υπεύθυνης δήλωσης (αφού προηγουμένως έχει γίνει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου είτε από Κ.Ε.Π, είτε από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας σας), ενέργεια επιτρεπτή από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. δ του ν. 1497/84, « Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα……. Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως, ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται : (α)…,(β) τα διοικητικά έγγραφα (γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (δ) οι επίσημες βεβαιώσεις όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο». Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται σειρά πληροφοριακών στοιχείων τα οποία είναι μοναδικά , όπως το ΑΦΜ, η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρησης του υποβληθέντος εντύπου στη Γ.Γ.Π.Σ , για να μπορεί να συσχετιστεί με το ηλεκτρονικά εκτυπωθέν έντυπο, καθώς επίσης και όποια στοιχεία από τα αναγραφέντα στα πεδία του έντυπου χρειάζεται να επιβεβαιώσει ο ενδιαφερόμενος.

Η Υπηρεσία μας είχε ήδη εκφράσει άποψη στο αριθ. 17783/23-03-2009 έγγραφό της, ότι μπορεί να γίνεται επικύρωση με τη σφραγίδα της Χάγης σε υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τα ζητούμενα στοιχεία και μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας η διαδικασία αυτή να μην έχει γίνει αποδεκτή από άλλο κράτος που έχει υπογράψει τη Σύμβαση. Ωστόσο, επειδή σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή του Μόνιμου Γραφείου της Χάγης , η αποδοχή και η αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων με apostille υπόκειται στην νομοθεσία του Κράτους προορισμού και επειδή η ανωτέρω επιλεγείσα διαδικασία αφορά σε δεδομένα εσωτερικής έννομης τάξης, εάν υπάρξει κάποια περίπτωση μη αποδοχής της επικύρωσης της υπεύθυνης δήλωσης από άλλο κράτος στο μέλλον, θα παραπέμπεται ο πολίτης για εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών.

Παρακαλείται το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του σχετικά με το θέμα.


Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης