Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1279/13.11.1998 Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπ αριθ.1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998 διαταγής μας, που αφορά τη φορολογική μεταχείριση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τους αγρότες για αγορά επενδυτικών αγαθών που προορίζονται για τις ανάγκες αγροτικής εκμετάλλευσης


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1279/13.11.1998
Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπ αριθ.1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998 διαταγής μας, που αφορά τη φορολογική μεταχείριση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τους αγρότες για αγορά επενδυτικών αγαθών που προορίζονται για τις ανάγκες αγροτικής εκμετάλλευσης


Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1127071/1981/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ. : 1279

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της 1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ 1176/17.6.1998 διαταγής μας που αφορά τη φορολογική μεταχείριση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τους αγρότες για αγορά επενδυτικών αγαθών που προορίζονται για τις ανάγκες αγροτικής εκμετάλλευσης.

Σε συνέχεια της πιο πάνω διαταγής μας και με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αγοράς επενδυτικών αγαθών του αγροτικού τομέα από τους αγρότες, σε όσες περιπτώσεις ποσοστό του τιμήματος της αγοράς τους καταβάλλεται σε δόσεις, σε έτη μεταγενέστερα εκείνου της απόκτησής τους, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις.

1. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τους αγρότες για αγορά γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αυτοκινούμενων αγροτικών οχημάτων γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού, πλην αρδευτικού κ.λπ., καθώς και για αγορά ή κατασκευή κτιριακού εξοπλισμού, όπως αποθήκες, υπόστεγα, βουστάσια, θερμοκήπια
κ.λπ., λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη αγοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, η οποία μειώνεται ισόποσα με τα χρηματικά ποσά των οικονομικών ενισχύσεων, κοινοτικών ή εθνικών, που τους καταβάλλονται για την απόκτηση των πιο πάνω επενδυτικών αγαθών του αγροτικού τομέα και με τα ποσά των χαμηλότοκων δανείων, με βάση κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (376719/10302/16.5.1997 - ΦΕΚ 399/Β' και 333757/4220/29.4.1998 - ΦΕΚ 384/Β') που εκδίδονται στα πλαίσια εφαρμογής των Κανονισμών Συμβουλίου [Κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2328/1991 του Συμβουλίου, 3669/1993, 2343/1994, 2019/1993 κ.λπ.], καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ποσό από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19 του πιο πάνω νόμου.
Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης, χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, μετά, δηλαδή, την παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. στ' του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ποσά των οικείων τόκων και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

3. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, σημαντικό ποσοστό του τιμήματος των επενδυτικών αγαθών, που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος, καταβάλλεται στους πωλητές αυτών σε δόσεις και σε έτη μεταγενέστερα εκείνου της αγοράς τους, σε εκτέλεση ιδιωτικών συμφωνητικών που συνάπτουν οι αγρότες - αγοραστές με τους πωλητές των πιο πάνω αγαθών, ενώ ταυτόχρονα στο εκδιδόμενο Τιμολόγιο αναγράφεται η εξόφληση του συνολικού τιμήματος αγοράς τους, η οποία και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι αγρότες να λάβουν το υπόλοιπο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της συγκεκριμένης επένδυσης που τους καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωσή της. Το πραγματικό αυτό γεγονός έχει σαν αποτέλεσμα το ποσό του οποίου η καταβολή διακανονίζεται σε δόσεις να λαμβάνεται ολόκληρο ως τεκμήριο δαπάνης του έτους που εκδόθηκε το Τιμολόγιο.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης και ευόδωσης των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό του ευαίσθητου γεωργικού τομέα, γίνεται δεκτό, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, το τεκμήριο δαπάνης που αφορά το ποσό που διακανονίζεται σε δόσεις, να κατανέμεται στα έτη που πραγματικά καταβάλλεται, με βάση τα συναπτόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά.
Προς αποφυγή αμφιβολιών και καταστρατηγήσεων, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα συνυποβάλλονται αντίγραφα των πιο πάνω συμφωνητικών, στα οποία ρητά θα αναφέρονται οι ημερομηνίες με τα αντίστοιχα ποσά των καταβλητέων δόσεων των ετών στα οποία ανάγονται, μαζί με Υπεύθυνες Δηλώσεις του
Ν.1599/1986 των αντισυμβαλλομένων, που θα πιστοποιούν τα όσα αναφέρονται στα συνυποβαλλόμενα συμφωνητικά.
Διευκρινίζεται ότι στην ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, πέραν του ποσού των ετήσιων καταβαλλόμενων δόσεων, θα περιλαμβάνονται και τα ποσά των τόκων που καταβάλλονται στους προμηθευτές, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης