Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1276/10.11.1998 Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1276/10.11.1998
Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1998


Αθήνα 10 Νοεμβρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ. :1125732/1964/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗMATOΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1276

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1998.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλη παρόμοια παροχή, έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, προκύπτει ότι όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν έγκαιρα σ' αυτούς από τους οποίους έγινε η
παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.
Τονίζεται ότι όσοι από τους υπόχρεους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, στα οποία όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης.

3. Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απέκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των Υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σ' αυτούς, να φροντίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.1999 το αργότερο. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούμε όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθότητα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων, γενικά, που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος το αργότερο μέχρι τις 10.1.1999, για να μπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει σχετικές οδηγίες.

4. Σημειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο έως 400.000 δρχ.

5. Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των Υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.λπ. που απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κ.λπ., με την ευθύνη και τις φροντίδες των κατά το νόμο προϊσταμένων, πρέπει, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, να εκδώσουν έγκαιρα μία και μοναδική βεβαίωση αποδοχών για κάθε δικαιούχο, για όλα τα εισοδήματα από μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα, από τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές κ.λπ., τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο 1998.

6. Οσοι φορείς δεν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σ' αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, θα εκδώσουν σε δύο αντίτυπα τη μοναδική βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. Οι φορείς αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, την ταμειακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο κ.λπ.), το ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στο ΚΕΠΥΟ (Αριστογείτονος 19, 176 81, Καλλιθέα) για επεξεργασία, μέχρι 31.3.1999.
Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών, θα συνυποβάλλουν μαζί με τη δήλωση αυτή το ένα από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι φορείς που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σ' αυτούς και απασχολούν περισσότερους από πενήντα μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα
συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν λιγότερα από πενήντα άτομα. Οι φορείς αυτών των κατηγοριών, εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση, συνυποβάλλουν με τη δήλωση αυτή τα μαγνητικά μέσα στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ οι μη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης θα τα στέλνουν στο ΚΕΠΥΟ, όπως πιο πάνω αναφέραμε.
Οι ΔΟΥ, αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουν τις οριστικές δηλώσεις με τις βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, στο ΚΕΠΥΟ, το αργότερο μέχρι τις 31.5.1999.

7. Κατά τη σύνταξη των βεβαιώσεων, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των Υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.λπ. που υποβάλλουν οριστική δήλωση, πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, για το συνολικό ποσό των αμοιβών, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που παρακράτησαν και να υπολογίσουν πάλι το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των αμοιβών, δηλαδή στο ποσό των μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κ.λπ. Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 στο ετήσιο εισόδημα, ενεργείται τόσο για τους μισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο του προηγούμενου της φορολογίας οικονομικού έτους, όσο και για εκείνους οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη κατά ένα τμήμα μόνο της ανωτέρω περιόδου, αλλά αποδεικνύεται πλήρως ότι κατά το υπόλοιπο τμήμα αυτής της περιόδου δεν απασχολήθηκαν σε άλλο εργοδότη (λόγω στράτευσης, θανάτου του μισθωτού), γιατί και στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές που καταβλήθηκαν αποτελούν και το ετήσιο εισόδημα του μισθωτού. Αντίθετα, για εκείνους που δεν εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα, αλλά θα εμφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που
παρακράτησαν κατά την καταβολή τους στους δικαιούχους.

8. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση Νόμο, Δικαστική Απόφαση ή Συλλογική Σύμβαση, καθώς και δεδουλευμένων καθαρών αποδοχών που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αναδρομικά μέσα στο 1998, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 20%,
θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον Πίνακα ΙΙ αυτής ("αμοιβές που φορολογούνται"), αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά, ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα από ένα έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς, στις στήλες "Ποσό ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων" κ.λπ. του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το 80% των ποσών αυτών, εκτός από τις στήλες "Ποσά φόρου που αναλογούν" και "Ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν", στις οποίες θα αναγραφεί το 100% των αντίστοιχων ποσών.
Το υπόλοιπο 20%, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, θα αναγραφεί στον Πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ("αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς") στις αντίστοιχες στήλες αυτού.
Σημειώνεται ότι για τα αναδρομικά αυτά, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, αλλά θα εμφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που παρακράτησαν κατά την καταβολή αυτών στους δικαιούχους. Επίσης, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (περ. β', παρ. 1, άρθρου 57) δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, αλλά θα εμφανισθούν στις βεβαιώσεις τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Τέλος, δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τα ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από Ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας (περ. ε', παρ. 1, άρθρου 57 του Ν.2238/1994) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α', παρ. 1, άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω, π.χ. λόγω ταμειακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20% και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται για να φορολογηθούν.

9. Το Εντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων που θα χρησιμοποιηθεί από τους υπόχρεους κατά το οικονομικό έτος 1999, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

10. Σημειώνεται ότι το Εντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα κ.λπ.) που φορολογούνται με τις γενικές
διατάξεις, καθώς και τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ. εφημερίες ιατρών Ε.Σ.Υ., αποζημίωση του Ν.2112/1920 κ.λπ.).
Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία (από 1/1-31.12.1998) για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε Τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ., καθώς επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ξεναγοί (από 1/1-31.12.1998) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.
Για τις αμοιβές, όμως, που αποτελούν εισόδημα άλλων κατηγοριών, π.χ. αυτές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ. ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και για αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες ή από εμπορικές επιχειρήσεις (μισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε Α.Ε., της οποίας είναι μέλη του Δ.Σ.) ή άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που φορολογούνται αυτοτελώς, δεν θα συμπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01.042). Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει να εκδίδονται και να χορηγούνται απλές βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της Υπηρεσίας ή του εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των αμοιβών, των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο, του φόρου που παρακρατήθηκε, καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά των αμοιβών που καταβλήθηκαν μέχρι 17.2.1998 - ημέρα δημοσίευσης του Ν.2579/1998 - και για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 15%, θα αναγραφούν σε ξεχωριστή σειρά από τα ποσά των αμοιβών που καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή και για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 20%.

11. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, ότι πολλές Υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με τις κρατήσεις για ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2238/1994, οι οποίες ορίζουν ρητά ποιες κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κ.λπ.) αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων του μισθωτού ή συνταξιούχου.

12. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2065/1992 και του άρθρου 1 του Ν.2459/1997, κάθε παροχή, ανεξάρτητα της ονομασίας της, που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κ.λπ.), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία
κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του Ν.2238/1994 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περ. α' και β' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.
Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ή συνταξιούχους πρέπει να γράφονται στον Πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.
Εξαιρετικά, αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, με ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.

13. Με βάση τα προηγούμενα, για τη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα επιδόματα ή παροχές που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.

Α. Φορολογούμενα στο σύνολο (Πίνακας ΙΙ)

α) Επίδομα θέσης και ευθύνης (Ε.14944/ΠΟΛ.334/13.11.1986).
β) Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (1098857/1619/1993).
γ) Επίδομα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ.1228/1993).
δ) Οι διπλές αποδοχές δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή (1017662/228/Α0012/ΠΟΛ.1051/1992).
ε) Αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), για την απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής σπουδαστών, αντίστοιχα (1042457/1993 και 1065760/848/1993 Διαταγές
Υπουργείου Οικονομικών).
στ) Επίδομα διαχειριστικών λαθών.
ζ) Ειδικό επίδομα δικαστικών (παρ. 3, άρθρου 2 του Ν.2521/1997).
η) Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών (παρ. 4, άρθρου 8 του Ν.2470/1997).

Β. Απαλλασσόμενα στο σύνολό τους (Πίνακας ΙΙΙ)

α) Επίδομα εξωϊδρυματικό (περ. ε', παρ. 5, άρθρου 6 του Ν.2238/1994).
β) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80% (περ. θ', παρ. 5 του Ν.2238/1994).
γ) Εξοδα κίνησης που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν.2346/1995 και του Π.Δ.200/1993 (περ. β', παρ. 4, άρθρου 45 του Ν.2238/1994).

Γ. Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
α) Επίδομα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.λπ. (παρ. 7, άρθρου 14 του Ν.2238/1994).
β) Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2238/1994 (παρ. 4, άρθρου 14 του Ν.2238/1994).
γ) Το τμήμα του εισοδήματος, για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας, που αποκτούν οι ιατροί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ., οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1666/1986, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα εκείνο που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον Πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης, συναθροιζόμενο με τις λοιπές τακτικές αποδοχές.

14. Επίσης, για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' έως στ' της ίδιας παραγράφου, μειώνεται κατά ποσοστό 2,5% κατά την
παρακράτησή του.

15. Οι στήλες της βεβαίωσης που αναφέρονται στην εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου, θα συμπληρωθούν μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου ημεδαπού πληρώματος των εμπορικών πλοίων, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας).
Ειδικότερα, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται σε ναυτικούς, πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το όνομα και η σημαία του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο ναυτικός.
- Ο Ο.Γ.Α. φόρου που υπολογίζεται υποχρεωτικά στις αμοιβές του ναυτικού, πρέπει να αναγράφεται χωριστά από το φόρο εισοδήματος.

16. Τα ποσά των αποζημιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενοι προσκόμισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

17. Τέλος, στην ένδειξη της βεβαίωσης "Είδος υπηρεσίας", προκειμένου για καθηγητές Πανεπιστημίου και λέκτορες, πρέπει να γράφεται ο τίτλος της θέσης που κατέχουν.

18. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για τη συμπλήρωσή του.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης