ΠΟΛ.1273/6.11.1998

Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώραςΣχόλια:


6 Νοέ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 6 Νοεμβρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ. : 1125031/6148-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 11/10/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)-TMHMA A'
ΠΟΛ.: 1273

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας.

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/994 (ΦΕΚ 238/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων, να εκδίδει αποφάσεις του με
τις οποίες ν' αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι οι μεγάλες πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, κατά τη θερινή περίοδο 1998, είχαν ως αποτέλεσμα την απορύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών και τη δημιουργία ανάγκης ενίσχυσης των πληγέντων επαγγελματιών και επιχειρήσεων των εν λόγω περιοχών.

Αποφασίζουμε

Χρέη προς το Δημόσιο οφειλετών που έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές, κατά την περίοδο από 1.6.1998 έως 31.8.1998, που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 30.9.1998 στις αρμόδιες ΔΟΥ της χώρας, ρυθμίζονται και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις, κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, με ποσό κάθε δόσης όχι μικρότερο των 30.000 δρχ. Τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Διευκρινίζουμε ότι, στην έννοια των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπάγονται και οι τυχόν συμβατικοί τόκοι που υπολογίζονται επί των φόρων κεφαλαίου ή οι εξ υπερημερίας τόκοι.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν:

α) Η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 31.12.1998, με συνημμένη βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές της προαναφερθείσας περιόδου και

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την ίδια ημερομηνία. Η καθυστέρηση καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας μηνιαίας δόσης, η δόση αυτή επιβαρύνεται με προσαύξηση 2% μηνιαίως.

Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, καθώς και τα χρέη από συμβάσεις εκτός των δανείων που είχαν χορηγηθεί από την εγγύηση του Δημοσίου και έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ για είσπραξη.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των παρ. 6 έως 9, άρθρο 36 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α') "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις". Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω μη είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr