Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1271/5.11.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1271/5.11.1998
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α)


Aθήνα 5 Noεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1124716/10895/Β' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ : Β'
ΠΟΛ. : 1271

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81Α).

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 14 του Ν.2601/1998, σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.2601/1998, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 15.4.1998, καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 23β' του Ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, πλην της παρ. 6 του άρθρου 12 αυτού, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, για την εφαρμογή της οποίας διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου νόμου. Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα 18, 21 έως και 29Α' του Ν.1262/1982, τα οποία, μετά την κατάργηση του Ν.1262/1982 από το Ν.1892/1990, είχαν παραμείνει σε ισχύ με την παρ. 13 του άρθρου 23 αυτού. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν εφαρμογή από 15.4.1998 και μετά, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν από την ημερομηνία αυτή και μετά να σχηματίζουν αφορολόγητες
εκπτώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως και 14 του Ν.1892/1990. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, διατηρείται σε ισχύ η παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν.1892/1990 και, επομένως, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή Α' του Ν.1892/1990 και οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού παραγωγής, εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα διενέργειας αφορολόγητων εκπτώσεων, με βάση τα ποσοστά που προβλέπονται για την περιοχή Β' του Ν.1892/1990, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι επενδύσεις να αφορούν αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής της μονάδας, τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ.84/1984 ή άλλων περιοριστικών διατάξεων που αφορούν την ίδρυση, επέκταση κ.λπ. βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α'.

β) Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

γ) Με την επένδυση να μην προκαλείται πρόσθετη, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από Επιτροπή, που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η οποία εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση. Περαιτέρω, προκύπτει ότι από 15.4.1998 και μετά καταργείται το άρθρο 15 του Ν.1892/1990 που προέβλεπε τη διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων. Επομένως,
καταργείται το δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποτελούσαν παραγωγικές επενδύσεις του Ν.1892/1990 και είχαν αποκτηθεί μέχρι και τις 14.4.1998, καθώς επίσης και για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν οι επιχειρήσεις από 15.4.1998 και μετά και τα οποία αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις του Ν.2601/1998. Διευκρινίζεται ότι, ούτε οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του Ν.1892/1990 επιχειρήσεις που έκλεισαν Ισολογισμό με 30.6.1998 ή θα κλείσουν την 31.12.1998 δεν έχουν το δικαίωμα να υπολογίσουν για το χρονικό διάστημα 1.7.1997 - 14.4.1998 ή 1/1-14.4.1998, αντίστοιχα, πρόσθετες αποσβέσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990 που έχουν πραγματοποιήσει, καθόσον οι πρόσθετες αποσβέσεις υπολογίζονται και καταχωρούνται κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού, ο οποίος, στις πιο πάνω περιπτώσεις, συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.2601/1998, δηλαδή μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.1892/1990.
Η θέση αυτή, για έλλειψη δυνατότητας υπολογισμού πρόσθετων αποσβέσεων για το χρονικό διάστημα 1.7.1997 - 14.4.1998 (ισολογισμός με 30.6.1998) ή 1/1-14.4.1998 (ισολογισμός με 31.12.1998), ενισχύεται και από την υποχρέωση που επιβάλλουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.1892/1990 για απασχόληση στην β' και γ' βάρδια αριθμού εργατών, που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό, ίσο τουλάχιστο με το 50% ή 80% αυτών που απασχολούνται στη πρώτη βάρδια, η οποία δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού δεν υφίσταται μέσο ετήσιο ποσοστό εργαζομένων, λόγω της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν.2601/1998 προγενέστερα από το χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού.
Επίσης, επειδή με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.2601/1998 ορίζεται ότι διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.1262/1982, συνάγεται ότι η προβλεπόμενη από τα άρθρα 7 και 9 του Ν.4171/1961 απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αναφερομένων τόκων που καταβάλλονται στην αλλοδαπή και τεχνικών επιχειρήσεων που εκτελούν έργο στην αλλοδαπή, εξακολουθούν να ισχύουν, καθόσον με το άρθρο 23 του Ν.1262/1982 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν.4171/1961.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2601/1998, ορίζεται ότι ειδικά για τις επενδύσεις του Ν.1892/1990 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους, δεν έχει, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.2601/1998, ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.1892/1990 για την εφαρμογή των αφορολόγητων εκπτώσεων γι' αυτά, μέχρι την ολοκλήρωσή τους εντός της προβλεπόμενης πενταετίας.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, για τις επενδύσεις των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει πριν από την 31.12.1997 και η ολοκλήρωσή τους θα γίνει μετά την 14.4.1998 και πάντως όχι μεταγενέστερα από τη συμπλήρωση πενταετίας από την έναρξη της υλοποίησής τους, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να ενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12-14 του Ν.1892/1990, για το σύνολο των δαπανών τους, δηλαδή και γι' αυτές που πραγματοποίησαν μέχρι και 31.12.1997, καθώς και γι' αυτές που θα πραγματοποιήσουν από 1.1.1998 και μετά.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, θα έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, η υλοποίηση των οποίων άρχισε μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.1.1998 έως και 14.4.1998 και η ολοκλήρωσή τους θα γίνει από 15.4.1998 και μετά, έστω και αν δεν υπάρχει
σχετική πρόβλεψη από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2601/1998. Επίσης, στο καθεστώς των άρθρων 12-14 του Ν.1892/1990 υπάγονται και οι επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, η υλοποίηση των οποίων άρχισε πριν από την 1.1.1998 ή μεταγενέστερα και η ολοκλήρωσή τους έγινε μέχρι και 14.4.1998.

4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ακάλυπτη αξία παραγωγικών επενδύσεων, για τις οποίες δικαιούται το σχηματισμό αφορολόγητων εκπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.1892/1990 και παράλληλα έχει πραγματοποιήσει παραγωγική επένδυση από 15.4.1998 και μετά, που υπήγαγε στο κίνητρο της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, η επιχείρηση αυτή δικαιούται της παράλληλης εφαρμογής των διατάξεων και των δύο Α.Ν.1892/1990 και Α.Ν.2601/1998.
Δηλαδή, πρώτα έχει υποχρέωση να σχηματίσει αφορολόγητες εκπτώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.1892/1990 και, στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών, έχει υποχρέωση, για τις πραγματοποιηθείσες παραγωγικές επενδύσεις του Ν.2601/1998, να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.2601/1998.

5. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2601/1998, ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1892/1990, σχετικά με το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και το οικονομικό έτος 1999 (αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 1998). Η κάλυψη του αποθεματικού αυτού θα γίνει υποχρεωτικά, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, με παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990.

Διευκρινίζεται ότι, εάν η επιχείρηση δικαιούται να ενεργήσει, λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, αφορολόγητες εκπτώσεις του Ν.2601/1998 ή με βάση άλλο προϊσχύσαντα αναπτυξιακό νόμο και παράλληλα επιθυμεί να σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 1998 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, υποχρεούται πρώτα να ενεργήσει τις αφορολόγητες εκπτώσεις και στη συνέχεια θα σχηματίσει το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων από το τυχόν υπόλοιπο των κερδών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης