Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1270/6.11.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/22.10.1998) "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου,τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις"

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1270/6.11.1998
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/22.10.1998) "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου,τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις"


ΠΟΛ.1270/6.11.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/2

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 6 Νοεμβρίου 1998
Αριθ. Πρωτ. 1124357/1417/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ.: 1270

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 32 του νόμου 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α'/22-10-1998) "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις"

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998) και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα εκκρεμών, στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Σ.τ.Ε., φορολογικών διαφορών, οι οποίες προέκυψαν από τακτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από 20.11.1992 έως 4.3.1993 σε επιχειρήσεις τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης και αργυροχρυσοχοϊας, για τις οποίες υφίσταντο, από διασταυρώσεις στοιχείων, διαφορές από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών.

Ειδικότερα:

α) Με την παρ. 9 ορίζεται ότι οι παραπάνω φορολογικές διαφορές, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου, που εκκρεμούν ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού Διοικητικών Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του Σ.τ.Ε., μπορεί να επιλύονται με δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.4600/1966. Συνεπώς, παρέχεται η ευχέρεια στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, εφόσον το επιθυμούν, να επιλύσουν τις ανωτέρω φορολογικές διαφορές τους στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού και κατά το συγκεκριμένο τρόπο που ορίζεται στην παρ. 10 του ιδίου ως άνω άρθρου 32 του Ν.2648/1998.
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο εκκρεμείς υποθέσεις επιχειρήσεων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης και αργυροχρυσοχοϊας, οι οποίες ελέγχθηκαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα από
20.11.1992 έως 4.3.1993, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του Ν.2120/1993 μέχρι τη δημοσίευση αυτού στο ΦΕΚ και για τις οποίες προέκυπταν διαφορές από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών, βάσει καταστάσεων που είχαν εκδοθεί από το ΚΕΠΥΟ και απεστάλησαν στις αρμόδιες ΔΟΥ από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, με την εντολή διενέργειας σχετικών ελέγχων.
Συνεπώς, δεν υπάγονται στη ρύθμιση υποθέσεις επιχειρήσεων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης και αργυροχρυσοχοϊας, για τις οποίες προέκυπταν μεν διαφορές από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών, αλλά οι σχετικοί έλεγχοι δεν άρχισαν και δεν ολοκληρώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από 22.11.1992 έως 4.3.1993. Ομοίως, είναι ευνόητο ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση υποθέσεις των παραπάνω επιχειρήσεων, για τις οποίες ο έλεγχος άρχισε μεν και ολοκληρώθηκε εντός του ως άνω διαστήματος, αλλά είτε τα αποτελέσματα κατέστησαν οριστικά, λόγω συμβιβασμού ή λόγω μη άσκησης προσφυγής, είτε ασκήθηκαν εκπρόθεσμα προσφυγές που απορρίφθηκαν, για το λόγο αυτό, από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, είτε ασκήθηκαν εμπρόθεσμα προσφυγές, αλλά οι οικείες υποθέσεις δεν εκκρεμούν πλέον ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Σ.τ.Ε., για οποιοδήποτε λόγο (έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή απόφασης που κατέστη αμετάκλητη λόγω μη άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων από την επιχείρηση κ.λπ.). Είναι ευνόητο, εξάλλου, ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι δυνητική για τις υπαγόμενες σ' αυτήν επιχειρήσεις και, συνεπώς, εάν αυτές δεν ανταποκριθούν,
τότε οι υποθέσεις τους θα κριθούν πλέον από τα αρμόδια Δικαστήρια. Εξυπακούεται, επίσης, ότι δεν είναι υποχρεωτική η επίλυση των διαφορών για όλες τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις που αφορούν κάθε επιχείρηση. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλύσει όλες ή και μερικές από τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις που την αφορούν.

β) Με την παρ. 10 ορίζεται επακριβώς η διαδικασία και ο τρόπος επίλυσης των διαφορών.
Συγκεκριμένα:
- Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του Ν.2648/1998 στο οικείο ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι 30.11.1998.
- Κατά την επίλυση τα ακαθάριστα έσοδα επαναπροσδιορίζονται, με την προσθήκη στα προκύπτοντα, από τα βιβλία ή τις υποβληθείσες δηλώσεις, ακαθάριστα έσοδα των συγκεκριμένων, σε κάθε περίπτωση, πραγματικών διαφορών από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών, χωρίς άλλους πρόσθετους υπολογισμούς σε σχέση με τις
διαφορές αυτές και την επίδρασή τους επί των ακαθάριστων εσόδων. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι εάν, πέραν των διαφορών από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών, υφίστανται και άλλες διαφορές ακαθάριστων εσόδων, οφειλόμενες σε άλλους λόγους (π.χ. μη έκδοση Τιμολογίων που εντοπίστηκαν από τον τακτικό έλεγχο), τότε τα
τελικά ακαθάριστα έσοδα θα προσδιορισθούν υπό το βάρος και αυτών των διαφορών.
- Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται επί των, κατά τα ανωτέρω, επαναπροσδιοριζόμενων ακαθάριστων εσόδων, κατά τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις (π.χ. προσαύξηση του ΜΣΚΚ λόγω ανακρίβειας).
- Για διαφορές ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, οι οποίες αφορούν αποδεδειγμένα λιανικές πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών σε αλλοδαπούς, δεν αναζητείται ΦΠΑ. Συνεπώς, τυχόν καταλογισθέντα ποσά ΦΠΑ (φόροι ή πρόστιμα) οφειλόμενα σε τέτοιου είδους διαφορές, διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι η απόδειξη της πώλησης μέσω πιστωτικών καρτών σε αλλοδαπούς είναι θέμα πραγματικό και κάθε επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει κάθε αποδεικτικό σχετικό στοιχείο.
- Σε περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού, οι κάθε είδους πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις περιορίζονται στο 1/5 επί των διαφορών των κύριων φόρων που προκύπτουν μετά την επίλυση των διαφορών. Σε ό,τι αφορά τα καταλογισθέντα πρόστιμα, εάν μεν πρόκειται για πρόστιμα του ΚΒΣ (ΚΦΣ), αυτά περιορίζονται στο 1/5, ενώ εάν πρόκειται για πρόστιμα του ΦΠΑ, αυτά περιορίζονται στο 1/10.
- Επί των τυχόν μη καταβληθέντων ποσών που είχαν προβεβαιωθεί λόγω άσκησης προσφυγών, τα οποία συνεχίζουν να είναι οφειλόμενα και μετά τον προσδιορισμό των τελικών αποτελεσμάτων, με βάση τον κατά τα ανωτέρω δικαστικό συμβιβασμό, δεν οφείλονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το διάστημα μέχρι την
ημερομηνία του συμβιβασμού. Ευνόητο, εξάλλου, είναι ότι τυχόν προβεβαιωθέντα ποσά, τα οποία τελικά δεν οφείλονται, με βάση τα αποτελέσματα του ανωτέρω δικαστικού συμβιβασμού, διαγράφονται με έκδοση αντίστοιχων ΤΑΦΕ.
- Επισημαίνεται ότι η διαδικασία επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να προωθείται κατά το ταχύτερο δυνατό, αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η επίλυση, κατά τα ανωτέρω, των εκκρεμών φορολογικών διαφορών επιφέρει κατάργηση της εκκρεμούς φορολογικής δίκης. Για το σκοπό αυτό, θα προσάγεται στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο ή στο Σ.τ.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, απλό αντίγραφο της πράξης επίλυσης της διαφοράς από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή επικυρωμένο αντίγραφο από τον υπόχρεο, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσαγωγή της πράξης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη συζήτηση της οικείας υπόθεσης.

γ) Με την παρ. 11 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2515/1997 καταργούνται. Κατά συνέπεια και οι οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων, με το υπ' αριθ. 1055231/1133/ΔΣΣΦΕ/Α'/5.5.1998 έγγραφό μας, παύουν να ισχύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης