Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1269/5.11.1998 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1269/5.11.1998
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997


Aθήνα 5 Noεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1124681/1944/A' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ : A'

ΠΟΛ. : 1269

ΘΕΜΑ : "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2530/1997".

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α'/23.10.1997) ορίζεται ότι το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΑΕΙ από τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του "Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 20% ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΤΕΙ από τις αμοιβές των μελών ΕΠ (Επιστημονικό Προσωπικό) πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 20% ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου μόνου της υπ' αριθ. ΙΒ/10900/18.12.1997 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του "Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", αποτελούν εισόδημα Ζ' κατηγορίας και υπόκεινται στις φορολογικές ρυθμίσεις των εισοδημάτων αυτών. Για την παρακράτηση του ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8, αντίστοιχα, του Ν.2530/1997 εκδίδεται, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, στο όνομα του μέλους ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", η οποία καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό της συγκεκριμένης δαπάνης.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 9 του ίδιου άρθρου αυτής της απόφασης, ορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και
Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από κάθε είδους έργο, αποτελούν πρόσθετες αμοιβές από εξαρτημένη εργασία και εκδίδεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", για το ποσό που προκύπτει μετά την παρακράτηση του αντίστοιχου ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε 20%.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.2238/1994, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, Κοινωφελή Ιδρύματα, οργανισμούς και
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα ή Πιστωτικούς Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις τους, Συλλόγους, γενικά και Ενώσεις Προσώπων, ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, κατά την καταβολή των αμοιβών.

7. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 58, υποχρεούνται ν' αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη ΔΟΥ της περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των ποσών, για τα οποία έγινε η παρακράτηση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε.

8. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57, οφείλουν να επιδίδουν, μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον ΑΦΜ του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό
του φόρου που αναλογεί επ' αυτών βάσει της κλίμακας του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

9. Κατόπιν των ανωτέρω, όταν οι αναγραφόμενοι στην παρ. 3 του παρόντος υπόχρεοι παρακράτησης φόρου καταβάλλουν αμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997, σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, υποχρεούνται οι ίδιοι να διενεργούν παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφουμε στην παρ. 6 του παρόντος (σχετικά τα υπ' αριθ. 1070396/1161/13.7.1998 και 1073367/1191/1998 έγγραφά μας).

10. Εξαιρετικά, γίνεται δεκτό ότι όταν οι αναγραφόμενοι στην παρ. 4 του παρόντος υπόχρεοι παρακράτησης φόρου καταβάλλουν αμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997, σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από εξαρτημένη εργασία και αποτελούν πρόσθετες αμοιβές, δεν υποχρεούνται οι ίδιοι σε παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή, η παρακράτηση και απόδοση του φόρου θα διενεργείται από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφουμε στις παρ. 5, 7 και 8 του παρόντος.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης