Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2− 3644/3.1.2014

Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Β2−829Α/1−3−2013 κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

3 Ιαν 2014

Taxheaven.gr
Αριθμ. Β2− 3644

(ΦΕΚ Β' 27/13-01-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−08−2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

1.2. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/03−12−2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.3 Του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/08−08−2013).

1.4. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γ.Γ. Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α΄/1996).

1.5. Του Π.Δ. 397/1988 περί «Οργανισμού Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 408/1989, 228/1999 και 405/1991.

1.6. Του Π.Δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 202/Α΄/2012).

1.7. Του Π.Δ. 118/2013 «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων −μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.2013).

2. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

2.1 Την υπ’ αριθμ. 12426/ΔΙΟΕ/311/13−03−2012 (ΦΕΚ 760/Β΄/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και τους προϊσταμένους Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων κ.λπ. και την τροποποίηση− συμπλήρωση αυτής με την υπ’ αριθμ. 36773/ ΔΙΟΕ/879/ 22−8−2012 (ΦΕΚ 2343/Β΄/2012) απόφαση εξουσιοδότησης.

2.2 Την υπ’ αριθμ. Β2-829Α/1.3.2013 απόφαση περί διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β2−1077/6.6.2013).

2.3 Τη υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1206/30.8.2013 (ΦΕΚ 2237/Β΄/2013) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών−Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως ισχύει.

2.4 Την υπ’ αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ 233/12−08−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2090/Β΄/2013) σχετικά με «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

2.5 Το υπ’ αριθμ. 2491/14−11−2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα προς τη Διεύθυνση Μετρολογίας ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και την εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών στις εγκαταστάσεις τους.

2.6 Το υπ’ αριθμ. Φ2−2683/15−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Μετρολογίας περί ένταξης των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στην δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

2.7 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ΣΑΕ 58/2, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €),

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Β2-829Α/1.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 2
«Ποσά ενισχύσεων και δικαιούχοι».
Η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ’ αποκοπή ποσού, με την μορφή επιχορήγησης, ανά μονάδα εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στους πίνακες Ι και II (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αντιστοίχως) του παραρτήματος. Η δημόσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται μέσω παροχής ειδικού κουπονιού προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ). Το συνολικό ποσό επιχορήγησης σε κάθε δικαιούχο θα προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ποσών του αριθμού των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης σε συνάρτηση με τον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος της παρούσης. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) οι οποίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:
• 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας
• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.
Λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη ρύθμιση θεμάτων. Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν υπόκεινται στους προβλεπόμενους περιορισμούς στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006.

2. Στο άρθρο 3, στην αρχή του πρώτου εδαφίου, η φράση «Ο δικαιούχος .............», αντικαθίσταται από την φράση

«Ο κάθε δικαιούχος ..............».

3. Στο άρθρο 5 η ημερομηνία «31/3/2014», αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31/3/2016».

4. Το Παράρτημα αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Πίνακας Ι: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών

1.500 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών:

Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών

1.250 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών:

Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι


500 €

400 €

ανά πρατήριο ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων


300 €

200 €

ανά πρατήριο ανά πρατήριο
Πίνακας II: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών

1.500 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Αντλιών:

Interfaces για τις αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών

800 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Δεξαμενών:

Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος

500 € 1.000 €

ανά εγκατάσταση ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων


300 €

200 €

ανά εγκατάσταση ανά εγκατάσταση

Ογκομετρωτές 3'' και 4''

1.500 €

ανά ογκομετρητήΚατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. Β2-829Α/1.3.2013 απόφαση καθώς και η Β2−1077/6.6.2013 τροποποιητική αυτής ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Taxheaven.gr