Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1020/4.2.2003 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1020/4.2.2003
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.


ΠΟΛ.1020/4.2.2003 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1004776/282/47/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ14ηΦΠΑ ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2.Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.Δ/ΝΣΗ30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΒΆ.
2.Δ.ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ - ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1020

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') όπως ισχύουν :

α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38.

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Την 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της δυνατότητας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικό τρόπο.

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α, έτους 2002 (έντυπο 009/02-Φ.Π.Α. ΈΚΔΟΣΗ 2003. Φ1 ΤΑΧΙS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητα τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.2003 και μέχρι τη θέσπιση νεωτέρου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

2. α)Για υποκειμένους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2002.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:

Ι. μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της

διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της

διαχειριστικής περιόδου, τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β. Σ.

και

II. μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της

διαχ/κής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχ/κής

περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγουμένων εδαφίων, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμοί. Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ είναι:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

25/2/2003

26/2/2003

27/2/2003

28/2/2003

3/3/2003

4/3/2003

5/3/2003

6/3/2003

7/3/2003

11/3/2003

12/3/2003

12/5/2003

13/5/2003

14/5/2003

15/5/2003

16/5/2003

19/5/2003

20/5/2003

21/5/2003

22/5/2003

23/5/2003

26/5/2003


β) Για υποκειμένους των οποίων η διαχ/κή περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:

1) μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκειμένους οι οποίοι στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και

2) μέχρι την 10η ημέρα του 5 ου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχ/κής περιόδου για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ-

γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχ/κή περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:

- σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχ/κής περιόδου αν τηρούσαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.,

- σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχ/κής περιόδου αν τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ-

δ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη Εργάσιμης ημέρας,

οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.

Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περιπτώσεων β' και γ' δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α'.

3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του Κεντρικού. Κατ" εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.

Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.

Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί:

α) η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία,

β) Το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτά φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1-1.2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης