Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Φ2-74/8.1.2014 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2014 ]
Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Αρ. πρωτ.: Φ2-74/8.1.2014
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Αθήνα, 8/1/2014
Αρ. Πρωτ. Φ2-74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδ.: 101 81 Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη
Τηλέφ.: 210 3893256
e-mail: [email protected]
FAX: 210 3301789

Θέμα: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

1. Κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) εκδόθηκε η Υ.Α. Α2 –861/14.8.2013 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2044/Β/2013), η οποία ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα για την εφαρμογή του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, το είδος και το περιεχόμενο των προστατευτέων αγαθών, τις πράξεις ή τις παραλήψεις που βλάπτουν τον καταναλωτή καθώς και τις κυρώσεις αναλυτικά, για κάθε παράβαση.

2. Σημειώνεται ότι πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/2013, οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται επί τόπου από τους ελεγκτές, όπως συνέβαινε με το ν. 3668/2008, αλλά επιβάλλονται σε δεύτερο χρόνο, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.

3. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4177/2013, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και προκειμένου να εισηγηθούν για την επιβολή των κυρώσεων, μπορούν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη στοιχειοθέτηση και την τεκμηρίωση της παράβασης.

4. Σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν την ποσότητα προϊόντων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία ως εξής:

i. Άρθρο 3: «Γενικές Αρχές»
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι όλα τα προσυσκευασμένα προϊόντα πωλούνται σε καθαρό βάρος, ενώ τα προϊόντα που διατίθενται επί ζυγίω μπορεί να πωλούνται και σε μικτό βάρος, υπό τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου 4.
Επίσης δίνεται ο ορισμός του τί νοείται ως «προϊόν». Π.χ. δύο συσκευασίες ενός προϊόντος, που έχουν διαφορετικό ονομαστικό βάρος η μία από την άλλη, συνιστούν δύο διαφορετικά προϊόντα. Ή δύο συσκευασίες ενός προϊόντος, που έχουν και οι δύο το ίδιο ονομαστικό βάρος, αλλά διαφέρει το είδος του περιέκτη (π.χ. σακούλα και μεταλλικό δοχείο), συνιστούν δύο διαφορετικά προϊόντα.

ii. Άρθρο 4: «Μέσα συσκευασίας» 
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του μέσου συσκευασίας (π.χ. χαρτί περιτυλίγματος, πλαστικά δοχεία, δισκάκια, δίχτυα κλπ), που χρησιμοποιείται κατά την επί ζυγίω πώληση όλων των προϊόντων με καθαρό βάρος μέχρι 1,5 kg, ισούται με το 1,5 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. Για καθαρό βάρος μεγαλύτερο ή ίσο από 1,5 kg το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του μέσου συσκευασίας είναι 30 g. Κατ' εξαίρεση, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέγιστα ανεκτά βάρη και τα μεγέθη κυτίων που χρησιμοποιούνται στα είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, όπως ίσχυε και με την Α.Δ. 7/2009.

iii. Άρθρο 5: «Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας» Στο άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται επί του προϊόντος η ποσότητα περιεχομένου (ονομαστική ποσότητα), με ειδική αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. οικογενειακά παγωτά, φυτοχώματα).
Απαγορεύεται επίσης η χρήση συνοδευτικών φράσεων δίπλα από την αναγραφή της ποσότητας περιεχομένου, όπως «... περίπου», ή «... κατά τη συσκευασία», ή «...από ...έως...» ή «...± ... %» και για τη χρήση τους προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 €. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι νέα, αφού και πριν, στα σχετικά άρθρα 30 και 39 της Α.Δ. 7/2009, δεν προβλεπόταν κάποια ειδικότερη αναφορά στην ποσότητα περιεχομένου, πέραν της τιμής του βάρους ή του όγκου. Για τη χρήση των παραπάνω εκφράσεων δεν υπήρχε όμως σαφές διοικητικό πρόστιμο, όπως υπάρχει σήμερα, αλλά γινόταν ποινική δίωξη για μη τήρηση αγορανομικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 30, §15 του Αγορανομικού Κώδικα (ΝΔ 136/46). Σημειώνεται ότι για την αναγραφή της ποσότητας επί προσυσκευασμένου προϊόντος υπεύθυνος είναι ο παραγωγός ή συσκευαστής. Για προϊόντα που δεν παράγονται στη χώρα μας, υπεύθυνος είναι ο εισαγωγέας ή διανομέας και σε αυτόν επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την αναγραφή της ποσότητας μόνο για προϊόντα που συσκευάζονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης. Στην περίπτωση που για τον ίδιο κωδικό προϊόντος σημειώνονται περισσότερες της μίας παράβασης, το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αθροιστικά για κάθε μία διαφορετική παράβαση, αλλά επιβάλλεται ένα πρόστιμο (1.000 ευρώ) ανά κωδικό προϊόντος,

ίν. Άρθρο 7: «Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση "e"

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις για τις παρτίδες προϊόντων που φέρουν δίπλα από την ένδειξη του βάρους ή του όγκου του περιεχομένου τους το σήμα «e».

Ο Πίνακας της παρ. 3 με τα Μέγιστα Ανεκτά Σφάλματα έχει αποτυπωθεί ελλιπώς στο ΦΕΚ και παρατίθεται ορθώς, ως εξής:

Ονομαστική ποσότητα του προϊόντος (Qn) σε γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα (g ή mL)

Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

% του Qn

g ή mL

5 έως 50

9

-

50 έως 100

-

4,5

100 έως 200

4,5

-

200 έως 300

-

9

300 έως 500

3

-

500 έως 1000

-

15

1000 έως 10000

1,5

-Ο υπολογισμός του μέγιστου ανεκτού σφάλματος γίνεται για την 1η, 3η, 5η και 7η γραμμή ως % ποσοστό επί του ονομαστικού περιεχομένου ενώ για τη 2η, 4η και 6η γραμμή το μέγιστο ανεκτό σφάλμα έχει σταθερή τιμή. π.χ για συσκευασία με ονομαστικό περιεχόμενο 180 g προβλέπεται μέγιστο ανεκτό σφάλμα 8,1 g (180x4,5:100=8,1), ενώ για συσκευασία με ονομαστικό βάρος 220 g ή για συσκευασία με ονομαστικό βάρος 290 g προβλέπεται μέγιστο ανεκτό σφάλμα 9 g, κοκ

Ο έλεγχος ως προς την ποσότητα του περιεχομένου ενός προϊόντος γίνεται ανά παρτίδα. Επιλέγονται δηλαδή, προς έλεγχο, μόνο τεμάχια της ίδιας παρτίδας, όπως αυτή ταυτοποιείται, είτε με το Lot Number, ή με το Batch Number, ή με την ημερομηνία λήξης, ή όπως αλλιώς έχει επιλέξει ο παρασκευαστής/συσκευαστής.

Για τον έλεγχο μιας παρτίδας που φέρει το σήμα «e», ανάλογα με το μέγεθος της, υπάρχει, από την Οδηγία 76/211/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 78/891/ΕΚ, προκαθορισμένος αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ελεγχθούν ως προς το βάρος ή τον όγκο τους, καθώς επίσης και απαιτήσεις για το αν θα γίνει καταστροφικός ή μη καταστροφικός έλεγχος. Ο καταστροφικός έλεγχος περιορίζεται, για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους, στο ελάχιστο αυστηρώς απαραίτητο και η αποτελεσματικότητά του είναι μικρότερη από εκείνη του μη καταστροφικού ελέγχου. Ο καταστρεπτικός έλεγχος δεν πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιείται παρά μόνο όταν ένας μη καταστρεπτικός έλεγχος δεν μπορεί πρακτικά να υιοθετηθεί. Κατά γενικό κανόνα, δεν εφαρμόζεται σε παρτίδες κάτω των 100 προσυσκευασιών.

Το κριτήριο για το αν πρέπει να γίνει υποχρεωτικά καταστροφικός έλεγχος, με καταστροφή 20 προσυσκευασιών-δειγμάτων, είναι η τυπική απόκλιση του βάρους 10 τεμαχίων κενών περιεκτών. Εάν η τυπική απόκλιση είναι μεγαλύτερη από το 1/5 του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος, τότε γίνεται υποχρεωτικά καταστροφικός έλεγχος.

Σχετικοί πίνακες και απαιτήσεις, φαίνονται στο Πρωτόκολλο δειγματοληψίας που επισυνάπτεται.

Συνήθως επαρκής αριθμός δειγμάτων υπάρχει στις εγκαταστάσεις των συσκευαστών ή σε σημεία αποθήκευσης. Κατά τον έλεγχο στα σημεία πώλησης, που συνήθως ο αριθμός των δειγμάτων δεν είναι επαρκής και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το απαιτούμενο πλήρες πρωτόκολλο δειγματοληψίας, εφαρμόζεται ο Πίνακας της παρ. 5 του άρθρου 7, με τον αριθμό δειγμάτων, που θα ληφθούν προς έλεγχο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου στα σημεία πώλησης, είναι επαρκή για την επιβολή κυρώσεων, εάν βρεθεί προϊόν, το καθαρό περιεχόμενο του οποίου εκτρέπεται του διπλάσιου του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου υπάρχει υποψία ελλειποβάρειας, π.χ. όταν ο μέσος όρος του δείγματος είναι μικρότερος από την ονομαστική ποσότητα, συνιστάται έλεγχος, από τις οικείες υπηρεσίες εμπορίου, στις εγκαταστάσεις του παραγωγού, ή συσκευαστή, ή εισαγωγέα, διανομέα, όπου υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων.

Η χρήση του σήματος «e» απαιτεί, ανά παρτίδα, τη διατήρηση αρχείων από τους παραγωγούς/συσκευαστές ή τους εισαγωγείς/διανομείς έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη διασφάλιση της περιεχόμενης ποσότητας κάθε παρτίδας προϊόντος. Η παραπάνω υποχρέωση υπήρχε και υπάρχει από την Οδηγία και με τους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ορίστηκε σαφώς το διοικητικό πρόστιμο για τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

Τέλος, σάς γνωρίζουμε ότι υπάρχει στη διάθεσή σας και μπορεί να σάς αποσταλεί ηλεκτρονικά, υπολογιστικό φύλλο σε excel, με το οποίο γίνονται αυτόματα οι απαραίτητοι υπολογισμοί,

ν. Άρθρο 8: «Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e».
Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις για τις παρτίδες προϊόντων που δεν φέρουν το σήμα «e».

Μέχρι την έκδοση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ δεν προβλέπονταν ανοχές στην ποσότητα του καθαρού περιεχομένου και έπρεπε κάθε συσκευασία να περιέχει κατ' ελάχιστο την αναγραφόμενη ονομαστική ποσότητα περιεχομένου.

Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο μέσος όρος κάθε παρτίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την ονομαστική ποσότητα περιεχομένου και καμία συσκευασία της ίδιας παρτίδας να μην παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα μεγαλύτερο από το Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα, όπως προβλέπεται στους Πίνακες της παρ.3 για το βάρος, τον όγκο, το μήκος την επιφάνεια και τον αριθμό τεμαχίων της προσυσκευασίας.

Ο Πίνακας της παρ. 3 με τα Μέγιστα Ανεκτά Σφάλματα έχει αποτυπωθεί ελλιπώς στο ΦΕΚ και παρατίθεται ορθώς ως εξής:

Ονομαστική ποσότητα (Qn) σε γραμμάρια (g) ή χιλιοστόλιτρα (mL)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα

% του Qn

g ή mL

0 έως 50

9

-

50 έως 100

-

4,5

100 έως 200

4,5

-

200 έως 300

-

9

300 έως 500

3

-

500 έως 1000

-

15

1000 έως 10000

1,5

-

10000 έως 15000

-

150

άνω των 15000

1

-Στην παρ. 4 του άρθρου 8, παρατίθεται Πίνακας με τον αριθμό προσυσκευασιών-δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν ανά παρτίδα, για έλεγχο στις εγκαταστάσεις παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα. Επίσης στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου, παρατίθεται Πίνακας με τον αριθμό προσυσκευασιών-δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν ανά παρτίδα, για τον έλεγχο σε σημείο πώλησης.

Εφιστούμε ξανά, όπως και στο άρθρο 7, την προσοχή σας στο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου στα σημεία πώλησης, είναι επαρκή για την επιβολή κυρώσεων, εάν βρεθεί προϊόν, το καθαρό περιεχόμενο του οποίου εκτρέπεται του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου υπάρχει υποψία ελλειποβάρειας, π.χ. όταν ο μέσος όρος του δείγματος είναι μικρότερος από την ονομαστική ποσότητα, συνιστάται να διενεργείται έλεγχος, από τις οικείες υπηρεσίες εμπορίου, στις εγκαταστάσεις του παραγωγού, ή συσκευαστή, ή εισαγωγέα/διανομέα, όπου υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων.

νί. Άρθρο 9: «Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου».

Πρόκειται για προϊόντα που τοποθετούνται σε συσκευασίες (διάφανες μεμβράνες, πλαστικά δοχεία, αφρώδη δισκάκια, δίχτυα κλπ), που η κάθε μία έχει διαφορετικό βάρος από την άλλη, έχει επικολληθεί επ' αυτών πινακίδα με τις σχετικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του βάρους και της τελικής τιμής πώλησης, δεν έχουν σταθερό βάρος και οι προσυσκευασίες αυτές διατίθενται χωρίς να ζυγίζονται παρουσία του πελάτη. Σ' αυτού του είδους τα προϊόντα δεν αναγνωρίζονται ανοχές στην ποσότητα περιεχομένου τους. Πρέπει δηλαδή το περιεχόμενο τους να είναι κατ' ελάχιστον όσο η αναγραφόμενη ονομαστική ποσότητα. Στην περίπτωση που οι παραπάνω έτοιμες συσκευασίες ζυγίζονται παρουσία του πελάτη, αντιμετωπίζονται ως επί ζυγίω πώληση και αναγνωρίζονται οι ανοχές για τα μέσα συσκευασίας που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 2.

νίί. Άρθρο 130: «Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου»

Ο Πίνακας της παρ. 1 με τα Μέγιστα Ανεκτά Σφάλματα έχει αποτυπωθεί ελλιπώς στο ΦΕΚ και παρατίθεται ορθώς ως εξής:

Ονομαστικό βάρος (Qn) σε χιλιόγραμμα (kg)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα

Qn

< 

15

1,0 %

Qn

> 

15

0,5 %6. Εάν, για τον έλεγχο του βάρους των προσυσκευασμένων προϊόντων, χρησιμοποιείται ο ζυγός που διαθέτει η επιχείρηση θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβάνεται υπόψη η ακρίβεια του ζυγού, διότι ενδέχεται η υποδιαίρεση του ζυγού να μην είναι ικανή ώστε να μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τη διαπίστωση ελλειποβάρειας. Γι' αυτό, θα ήταν σκόπιμο η υπηρεσίες σας να εφοδιαστούν με ζυγό που:

• να πληροί όλες τις κατασκευαστικές και τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία «Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/23/ΕΚ» (ΚΥΑ Φ2-1347/13, ΦΕΚ 1392/Β/06.06.2013).
• να έχει έγκριση τύπου Ε.Κ. από κοινοποιημένο οργανισμό,
• να φέρει σήμανση συμμόρφωσης CE και τη μετρολογική σήμανση πράσινο Μ.
• Με ευθύνη και δαπάνες του κατασκευαστή ή εισαγωγέα, ο ζυγός προτού παραληφθεί και χρησιμοποιηθεί να έχει υποβληθεί σε αρχική επαλήθευση από κοινοποιημένο οργανισμό (ΥΠΑΑΝ/Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / Διεύθυνση Μετρολογίας), ο οποίος θα έχει εκδώσει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, εφόσον ο ζυγός δεν έχει ήδη υποστεί επαλήθευση από τον κατασκευαστή.
• Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαλήθευσης ή διακρίβωσης.
• να είναι μεταφερόμενος και να έχει τα κάτωθι τεγνικά γαοακτπριστικά:
• Μεγίστη δυναμικότητα Max: 10 kg
• Διπλή υποδιαίρεση e=0,l / 1 g (ή εναλλακτικά θα μπορούσατε να προμηθευτείτε δύο ζυγούς π.χ. δυναμικότητας 3 kg και 10 kg με τις παραπάνω υποδιαιρέσεις.)

7. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του όγκου προσυσκευασμένων προϊόντων ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με βάση το βάρος του περιεχομένου λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του προϊόντος και με βάση τον τύπο Όγκος = μάζα : πυκνότητα.

Η πυκνότητα μπορεί είτε να ληφθεί από τον τεχνικό φάκελο κάθε παρτίδας, που διατηρείται στα αρχεία του παραγωγού, ή να υπολογιστεί με χρήση ζυγού ακριβείας και πρότυπου ογκομετρικού δοχείου.

8. Τα υλικά μέτρα (κανόνες, αρθρωτοί πτυσσόμενοι κανόνες, μετροταινίες) για τον έλεγχο του μήκους ή της επιφάνειας προσυσκευασμένων προϊόντων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/2007, ΦΕΚ 521/Β/2007), να έχουν επαληθευτεί από κάποιο κοινοποιημένο, προς τούτο, οργανισμό και να είναι τουλάχιστον κλάσης ακριβείας III.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα, θετικό ή αρνητικό, μεταξύ δύο υποδιαιρέσεων της κλίμακας, για διαφόρων μηκών υλικά μέτρα, ανάλογα την κλάση ακριβείας, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μήκος

1 m

2 m

3 m

5 m

10 m

Class II

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (±)

0,5 mm

0,7 mm

0,9 mm

1,3 mm

2,3 mm

Class III

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (±)

1,0 mm

1,4 mm

1,8 mm

2,6 mm

4,6 mm9. Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται υποδείγματα φύλλων ελέγχου ως εξής:

i. Φύλλο δοκιμών βάρους για προσυσκευασμένα προϊόντα με σήμανση «e» σε σημεία πώλησης.
ii. Φύλλο δοκιμών βάρους για προσυσκευασμένα προϊόντα χωρίς σήμανση «e» σε σημεία πώλησης.
iii. Φύλλο δοκιμών βάρους για προσυσκευασμένα προϊόντα με σήμανση «e» σε εγκαταστάσεις συσκευαστών/διανομέων.
iv. Φύλλο δοκιμών όγκου για προσυσκευασμένα προϊόντα με σήμανση «e» σε εγκαταστάσεις συσκευαστών/διανομέων.
ν. Φύλλο δοκιμών μήκους προσυσκευασμένων προϊόντων.

Τα παραπάνω αρχεία μπορούν να σας αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word) έτσι ώστε να τα διαμορφώσετε αναλόγως.


Η Διευθύντρια
Μ. Σχοινά
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης