Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ: 30982/4.7.2013 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή εντύπου (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2014 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ: 30982/4.7.2013
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή εντύπου (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Αθήνα 04.07.2013
Αριθ. πρωτ: 30982

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10
104 37 -ΑΘΗΝΑ
Fax: 210 5231215
Πληροφορίες: Γ. Εμμανουηλίδης
Τηλέφωνο: 210 5289229
e-mail: [email protected]

Θέμα: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή εντύπου (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας.

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 30948/28.6.2013 εγγράφου μας, με το οποίο δόθηκαν αρχικές οδηγίες σχετικές με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής από 1/7/13 των εντύπων (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και (Ε10) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σας ενημερώνουμε για ορισμένα επιπλέον ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω εντύπων.

Για την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου (Ε9) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, αφού πρώτα σαρωθούν και αποθηκευτούν σε αρχείο μορφής *.PDF, τα έγγραφα:
α) ατομικών συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή
β) η απόφαση του εργοδότη για μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο προσωπικό του, εφόσον πρώτα έχουν τεθεί σε αυτά οι απαιτούμενες υπογραφές.

Εάν υποβληθούν περισσότερες από μία ατομικές συμβάσεις, αυτές θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα και μόνο αρχείο. Επειδή υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου, από την ομάδα διαχείρισης του ΠΣ συστήνεται η ανάλυση του σαρωτή να ρυθμίζεται στα 150dpi και η σάρωση να μην είναι έγχρωμη.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση όρων της ήδη υφιστάμενης σύμβασης στο πεδίο «ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» του εντύπου (Ε9) επιλέγεται από την λίστα τιμών είτε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥMBΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» είτε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Ενδεικτικά, περιπτώσεις τροποποίησης όρων σύμβασης αποτελούν:

Α) Η μεταβολή των εβδομαδιαίων ωρών, ή ημερών εργασίας του μισθωτού, στα πλαίσια πάντα της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος με πενθήμερη απασχόληση 4 ωρών ημερησίως, συμφωνηθεί πλέον να εργάζεται με 6 ώρες την ημέρα, τότε υποβάλλεται η νέα ατομική του σύμβαση μερικής απασχόλησης επιλέγοντας το πεδίο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση τροποποίησης σύμβασης εκ περιτροπής εργασίας.

Εάν σύμβαση μερικής απασχόλησης εργαζόμενου μεταβληθεί σε σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας, τότε, για να υποβληθεί το σχετικό έντυπο, επιλέγεται το είδος της νέας σύμβασης δηλαδή «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Το αυτό ισχύει και αντίστροφα.

Β) Το πεδίο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή «ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιλέγεται και στην περίπτωση υποβολής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, όπως επίσης και σε περίπτωση υποβολής του σχετικού εγγράφου απόφασης παράτασης της μονομερούς επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που υπάρχει τροποποίησης όρων σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν και στο πεδίο των παρατηρήσεων για κάθε εργαζόμενο το είδος της επερχόμενης μεταβολής. Για παράδειγμα, στην ως άνω (Α) περίπτωση μεταβολής των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του μισθωτού στις παρατηρήσεις θα αναγράφεται: «Τροποποίηση από 1/7/12 της ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης από πενθήμερη απασχόληση 4 ωρών ημερησίως σε 6ωρη, πενθήμερη απασχόληση» ενώ στην (Β) περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης ατομικής σύμβασης θα αναγράφεται: «Ανανέωση - παράταση της από 1/5/13 ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου η οποία έληξε την 30/6/13».

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι στην υπηρεσία τέθηκε το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τροποποιητική σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας σε περίπτωση που μεταβάλλονται οι αποδοχές ενός μισθωτού, σας γνωρίζουμε ότι πέραν της υποχρέωσης υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού λόγω τροποποίησης αποδοχών δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια γνωστοποίησης στοιχείων στο Σ.ΕΠ.Ε από πλευράς επιχείρησης.

Τέλος, επειδή κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων (Ε9) και (Ε10) διαπιστώθηκε ότι ορισμένες επιχειρήσεις υπέβαλλαν ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας συνημμένες στο έντυπο (Ε10), οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να εφιστούν την προσοχή στις επιχειρήσεις ώστε στο συγκεκριμένο έντυπο να συνυποβάλλονται σαρωμένες μόνο οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που συνάπτονται μεταξύ των εκπροσώπων από πλευράς επιχείρησης και από πλευράς εργαζομένων και όχι τυχόν άλλου είδους ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Όταν οι υπηρεσίες κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων έντυπων διαπιστώσουν ότι έχει επισυναφθεί λανθασμένο συνημμένο έγγραφο σε κάποια ηλεκτρονική φόρμα εντύπου (Ε9 ή Ε10), τότε θα πρέπει να ειδοποιείται η επιχείρηση προκειμένου να προβεί στην υποβολή του σωστού συνημμένου εγγράφου ή στην επανυποβολή του συγκεκριμένου συνημμένου εγγράφου στην προβλεπόμενα ορθή ηλεκτρονική φόρμα εντύπου.

Από την υπηρεσία μας θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών για ομοιόμορφη αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης