Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015. Όπου στην παρούσα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης νοείται η Δ/νση Επίλυσης Διαφορών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1103/2020 (ΦΕΚ Β 1919/19-5-2020)Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2014 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΠΟΛ.1282/31.12.2013
Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων


Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

(ΦΕΚ Β' 54/16-01-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ.: 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103375888
FAX : 2103375185

-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ.: 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103375203-4

-Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ.: 106 72, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103635439
FAX : 2103635077

ΙΙ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2109572566
FAX : 2109531321

ΠΟΛ 1282/2013

ΘΕΜΑ: «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 15, 46, 63, 66 και 67 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/26.7.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/Α΄/17.5.1999), όπως ισχύουν και τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9.3.1999), όπως ισχύουν.

3. Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄222/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/Β΄/28.1.21013 και Φ.Ε.Κ. 372/Β΄/19.2.2013) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Φ.Ε.Κ. 2003/Β΄/14.8.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Την με αριθ. Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013/31.12.2013 (ΦΕΚ Β’3368/31.12.2013) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ¨Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων¨ στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων».

6. Την με αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’3367/31.12.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ««Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την ανάγκη εξειδίκευσης των προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, του καθορισμού των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει, των περιπτώσεων μη εφαρμογής τους, του προσδιορισμού του χρόνου διατήρησης αυτών και των ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής τους, καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης στο σύστημα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας των ήδη προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν.2523/1997 διασφαλιστικών μέτρων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1
Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, και προϋποθέσεις επιβολής τους


1.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου κατά τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με την οικεία εντολή ελέγχου, συνολικά ποσό Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών, πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες του υπόχρεου παραβάτη.


2. Ειδικότερα, με πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Φορολογική Διοίκηση απαγορεύεται να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου παραβάτη και των προσώπων σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά, αποδεικτικό ενημερότητας, βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά. Στην περίπτωση αυτή με την ως άνω πράξη διασφάλισης δεσμεύεται και το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των λογαριασμών πληρωμών, των χρηματικών παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 του ίδιου ως άνω άρθρου στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων ως και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους.

3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, δεν παρακωλύουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


ΑΡΘΡΟ 2
Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα

1. Εφόσον οι διαπιστώσεις για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, τα μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων καθώς και σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων προσωπικών εταιρειών και σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 για την πληρωμή των οικείων των μέτρων οφειλών.

2. Στα φυσικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, η δέσμευση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 εφαρμόζεται μόνο ως προς το ποσό της οικείας των μέτρων οφειλής για το οποίο τα πρόσωπα ευθύνονται ή υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή του και εκτείνεται μέχρι του διπλασίου του ποσού αυτού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της οικείας των μέτρων οφειλής του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, δεν επιβάλλονται σε πρόσωπα που κατά το χρόνο ενεργοποίησης των μέτρων έχουν αποβιώσει, καθώς και στους κληρονόμους τους.


ΑΡΘΡΟ 3
Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων

Οι δεσμεύσεις του τρίτου εδαφίου τηςπαραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται:

α) για ποσά μισθών ή συντάξεων, για ποσά αποζημιώσεων απολυομένων που καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για ποσά κοινωνικού μερίσματος και οποιωνδήποτε επιδομάτων και εν γένει παροχών που καταβάλλονται από Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου τα οποία κατατίθενται στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων, καθώς και για ποσά που είναι ακατάσχετα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων,

β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,

γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,

δ) για αποδοχές εργαζομένων, όπως ιδίως μισθούς και αποζημιώσεις απολυομένων, και ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραβάτη με χρέωση των τηρουμένων εκ μέρους του λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση των συνδεδεμένων με αυτούς λογαριασμών:

i) των δικαιούχων μισθωτών που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και

ii) των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση υποβολής κάθε φορά της τελευταίας υποχρεωτικής, βάσει των σχετικών διατάξεων, δήλωσης Φ.Μ.Υ. και κατάστασης εργοδοτικών εισφορών,

ε) για ανέγκλητους τραπεζικούς λογαριασμούς (λογαριασμούς μεσεγγύησης) συνεταιριστικών οργανώσεων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 753/Β/2.4.2013) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών καθώς και της παραγράφου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1088/1.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 835/Β'/4.4.2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλης όμοιας,

στ) εφόσον ο υπόχρεος παραβάτης έχει κατά του Δημοσίου μη εκχωρηθείσα ανταπαίτηση, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με το συνολικά προσδιορισθέν ποσό των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, ώστε να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό στον παραβάτη ή να μην γίνει δεκτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από τον παραβάτη σε τρίτο πρόσωπο. Για την απόδειξη της μη εκχώρησης της απαίτησης υποβάλλεται από τον παραβάτη πλέον των ανωτέρω και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', β', γ', δ' και ε' της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις.


ΑΡΘΡΟ 4
Διαδικασία εφαρμογής των μέτρων

1. Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, συντάσσεται άμεσα, από την αρμόδια για την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών και εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων φορολογική αρχή, πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ελέγχου.

Η ως άνω φορολογική αρχή καταχωρεί την πράξη αυτή αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS, από το οποίο αντλεί την πληροφορία το TAXIS, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογικές αρχές και να δεσμεύεται η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι τη μηχανογραφική υλοποίηση της ανωτέρω λειτουργίας δεσμεύει στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλες τις φορολογικές αρχές για την εφαρμογή των απαγορεύσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και γνωστοποιεί την ως άνω πράξη αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), προκειμένου να απαγορευθεί η χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., (μέχρι την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας μηχανογραφικά), στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών.

Η ως άνω πράξη κοινοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας. Η αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει ταυτόχρονα ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων να επιδίδει με απόδειξη στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.2690/1999«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/ Α'/17.5.1999), όπως ισχύουν. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση.

2.Η κατά τα ανωτέρω πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου συνιστά ερώτημα του β΄ εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμμεσα σε κάθε περίπτωση τη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη για το αντικείμενο της δέσμευσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως ισχύουν. Η θετική απάντηση καταχωρείται αυθημερόν από τη φορολογική αρχή στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.

3. Ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής ενημερώνεται για το συνολικό αντικείμενο δέσμευσης κατόπιν έκδοσης της πράξης επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εξετάζει αμελλητί εάν συντρέχουν περαιτέρω οι λόγοι εφαρμογής των οριζομένων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ως προς τον περιορισμό του ποσού της δέσμευσης στο διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης για τον υπόχρεο παραβάτη και για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και ενεργεί άμεσα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας.


ΑΡΘΡΟ 5
Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

1. Κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων.

2. Η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της κατά των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί των ως άνω πράξεων, δεν αναστέλλουν, ούτε αίρουν την εφαρμογή των μέτρων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.

3. Σε περίπτωση αναστολής εφαρμογής των μέτρων ή ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει ή τροποποίησης της πράξης επιβολής των διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων με απόφαση ή διαταγή Δικαστηρίου, η φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη επιβολής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ενημερώνει σχετικά τον υπόχρεο παραβάτη, τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.


 

Άρθρο 6

Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων

1.Οι δεσμεύσεις περιοριστικά και μόνο του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται:

α) σε περίπτωση μη αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή τουλάχιστον του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο υπόχρεος παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις εξαμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο έξι (6) μηνών αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,

β) σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο υπόχρεος παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις τετραμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Δημοσίου, ή άλλως επιστρέφεται στον παραβάτη μετά την έκδοση των αποφάσεων της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των οικείων των μέτρων πράξεων, οι οποίες αποφαίνονται επί της ουσίας, ή την πάροδο άπρακτης προθεσμίας έκδοσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.

γ) σε περίπτωση που το συνολικό ποσό δέσμευσης των λογαριασμών, των καταθέσεων και των χρηματικών παρακαταθηκών υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των οικείων των μέτρων πράξεων φόρων, τελών ή εισφορών που διαπιστώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 για τον υπόχρεο παραβάτη ή το διπλάσιο του μέρους του ποσού των ως άνω πράξεων για το οποίο τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, έχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη. Σε εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) περιορίζεται σε ποσό ίσο με το διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τα ανωτέρω και αίρεται για το υπόλοιπο δεσμευθέν ποσό. Η κατά τα ως άνω άρση του μέτρου της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασμών, των καταθέσεων και των χρηματικών παρακαταθηκών για το ποσό που υπερβαίνει το διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής διενεργείται άμεσα από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, Προϊστάμενο, ύστερα από σχετική ενημέρωσή του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας ή και κατόπιν σχετικής αίτησης του υπόχρεου παραβάτη ή των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

2.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους:

α) με την καταβολή ποσού πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο υπόχρεος παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις τριμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο τριών (3) μηνών αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,

β) εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, λόγω έκδοσης απόφασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων ή κατόπιν οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες αποφάσεις της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επί των ως άνω πράξεων, ή κατόπιν οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των μέτρων πράξεις

γ) μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων.

δ) εφόσον το ποσό των οικείων των μέτρων εκδοθει-σών πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων, δεν υπερβαίνει το τιθέμενο στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 ποσό, καθώς και στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν εκδίδονται οι οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού των φόρων, τελών εισφορών ή επιβολής προστίμων και ο έλεγχος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος ή σχετικής έκθεσης με τις διαπιστώσεις ελέγχου,

ε) για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας με την καταβολή εκ μέρους τους ποσού πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων των μέτρων κύριων και πρόσθετων φόρων, τελών ή εισφορών, μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων για το οποίο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, κατά περίπτωση ή εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων σε βάρος τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας.

3.Στις περιπτώσεις ένταξης των οικείων των μέτρων φορολογικών οφειλών του παραβάτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σε δόσεις ή υπαγωγής αυτών σε συμφωνία δικαστικά επικυρωμένη και μετά την καταβολή δόσεων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από το 1/4 του αριθμού των αρχικά προβλεπόμενων δόσεων, αίρεται περιοριστικά και μόνο το μέτρο της δέσμευσης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Το εν λόγω μέτρο αναβιώνει άμεσα σε περίπτωση που η ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής παύει να ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία ανατρέπεται αυτοδίκαια ως προς το Δημόσιο ή συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να κινηθεί από αυτό η διαδικασία εξώδικης ή δικαστικής ανατροπής της, ανεξάρτητα από την έναρξη αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.Οι απαγορεύσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι το τίμημα της μεταβίβασης θα αποδοθεί στο Δημόσιο για την καταβολή της οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής.
Στην περίπτωση που το τίμημα είναι ανώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, αποδίδεται στο Δημόσιο ποσό ίσο με το σύνολο της οφειλής.
Στην περίπτωση που το τίμημα είναι κατώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, από το αποδιδόμενο τίμημα εξοφλούνται τα ποσά των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα. Οι απαγορεύσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, αίρονται και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης του υπόχρεου παραβάτη και δύνανται να αρθούν σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

5.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, δύναται να αρθούν στο σύνολό τους, εφόσον η είσπραξη της οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλες διατάξεις.

6.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης , αποκλειστικά και μόνο για τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία έχουν δεσμευθεί και χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοποθέτηση από την Τράπεζα.

7.Κατ' εξαίρεση των ως άνω οριζομένων, σε περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, όπως ιδίως επί λογαριασμών του παραβάτη, στους οποίους πιστώνονται αποκλειστικά και μόνο χρηματικά ποσά που αφορούν ενδεικτικώς, επενδυτικά ή επιχειρησιακά προγράμματα με βάση την κείμενη νομοθεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή προγράμματα), και προνοιακά επιδόματα, τα οποία εκταμιεύονται σε εκτέλεση των ως άνω προγραμμάτων ή για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιού-χους-τρίτους, ως και εν γένει επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις, δύναται να αρθεί το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασμών αυτών μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης από τον υπόχρεο παραβάτη στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Οι δεσμεύσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, αίρονται σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης του υπόχρεου παραβάτη και δύνανται να αρθούν σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

8.Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, που εφαρμόστηκαν με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 Φ.Ε.Κ. Α7170/26.7.2013), ήτοι 1.1.2014. Ειδικά, σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων φορολογικών οφειλών, η ανωτέρω προθεσμία δεν συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση έτους από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους. Γ ια την άρση των μέτρων αυτών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

9.Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε τις οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων εφαρμόζει τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, αρμόδιος για τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή του Ελεγκτικού Κέντρου στα οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε ή ανεστάλη η λειτουργία κατά τα ως άνω, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος ενημερώνει τον υπόχρεο παραβάτη, τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων λήφθηκαν τα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 ή τις προϊσχύουσες του ν. 4174/2013 διατάξεις, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

10. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, στην περίπτωση α' και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 3, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις.

11. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για τον υπόχρεο παραβάτη εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας, όπου συντρέχει περίπτωση.


Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 από την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019 (201 Α'), ήτοι 12.12.2019 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Αρμόδιος για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και των διατάξεων της παραγράφου 28 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 είναι ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 της παρούσαςΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1.1.2014.

ΑΡΘΡΟ 8
Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης