Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1259/29.10.1998 ΠΟΛ.1259/29.10.1998


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1259/29.10.1998
Κοινοποίηση των άρθρων 27, 40, 41 παρ. 5 και 6, 45 και 48 του Ν.2648/1998


Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1120477/1406/Τ &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'

ΠΟΛ.: 1259

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 27,40,41 παρ. 5 και 6, 45 και 48 του Ν. 2648/1998.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν.2648/1998, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 27
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ίσχυαν μέχρι τώρα, τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονταν, εάν δεν υπερέβαιναν το ποσό των 1.000 δρχ., με κινητό επίσημα και, εάν υπερέβαιναν το ποσό αυτό, εξ ολοκλήρου, με αποδεικτικό πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου (ΔΟΥ).
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 27, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48, το ανωτέρω ποσό των 1.000 δρχ. αυξάνεται από 22.10.1998 σε 5.000 δρχ.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α' του Π.Δ. της 28.7.1931 (Κώδικα Χαρτοσήμου). Με τις νέες διατάξεις καθιερώνονται 11 νέα κλιμάκια ενσήμων εντύπων
συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, σε αντικατάσταση των 12 κλιμακίων που κυκλοφορούν από το έτος 1993.
Οπως προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των νέων ενσήμων εντύπων θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία θα καθορισθεί, επίσης, ο τύπος και το περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48, οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27, με την οποία καθιερώνονται τα νέα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ισχύουν από την ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Επομένως, μέχρι να ορισθεί με την Υπουργική αυτή Απόφαση η ημερομηνία
έναρξης κυκλοφορίας των νέων εντύπων, θα χρησιμοποιούνται τα ήδη κυκλοφορούντα έντυπα.

Αρθρο 40
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997, όπως ισχύει κάθε φορά και για το πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου και της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, στο πρόστιμο δηλαδή που επιβάλλεται σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους ή χωρίς την επικόλληση του σήματος.
Επομένως, ο προβλεπόμενος, από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997, περιορισμός του προστίμου για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς στο 1/3, στρογγυλοποιούμενου στην πλησιέστερη χιλιάδα, ισχύει και για το πρόστιμο αυτό. Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48, ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22.10.1998) και, επομένως, καταλαμβάνει περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των
πράξεων επιβολής του προστίμου.

Αρθρο 41
Αλλες διατάξεις

Παράγραφοι 5 και 6
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών και οποιαδήποτε εισφορά και δικαίωμα, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που ασφαλίζονται με υποθήκη επί αεροσκάφους, το οποίο εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας, η επ' αυτού παροχή δικαιώματος εγγραφής υποθήκης, η εγγραφή της υποθήκης, η εξάλειψη αυτής, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και οι εξ αυτών απορρέοντες τόκοι και προμήθειες. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανωτέρω πράξεων στη χώρα μας με τα ισχύοντα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις ΗΠΑ και δεν θα δυσχεραίνεται πλέον η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/1992, που προβλέπει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ανωτέρω απαλλαγή είναι αντικειμενική, αφορά δηλαδή τις αναφερόμενες στις πιο πάνω διατάξεις συναλλαγές, πράξεις κ.λπ. Εξάλλου, η απαλλαγή ισχύει ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων καταρτίζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει από 1.9.1998 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή.
Τυχόν καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου, Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών κ.λπ., από την ανωτέρω ημερομηνία (1.9.1998) και μετά, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Αρθρο 45
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται το εδάφιο δ' της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.2496/1997.

Ειδικότερα, με διάταξη του εδαφίου αυτού και τη διάταξη του άρθρου 4 της υπ' αριθ. Κ3-11658/30.12.1997 (ΦΕΚ 25/Β'/23.1.1998) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, προβλεπόταν απαγόρευση της χορήγησης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, έτους 1999 και επομένων, σε ανασφάλιστα
οχήματα. Υστερα από την ανωτέρω κατάργηση, για τη χορήγηση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 1999 και επομένων, δεν απαιτείται προσκόμιση, από τους ενδιαφερόμενους, στα πρόσωπα που χορηγούν τα σήματα αυτά (ΔΟΥ και Τράπεζες), βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης του αυτοκινήτου οχήματος.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης