59719/21.10.1998

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 58606/3.8.1998 ΚΥΑ "Καθορισμός των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν.2601/1998", όπως ισχύειΣχόλια:


21 Οκτ 1998

Taxheaven.gr


Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 58606/3.8.1998 ΚΥΑ "Καθορισμός των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν.2601/1998", όπως ισχύει
59719/1998 (ΦΕΚ 1102/Β'/21.10.1998)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περ. (θ) του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'/1998) "Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'/26.7.1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.
3. Τις προτάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 58606/3.8.1998 (ΦΕΚ 824/Β'/7.8.1998) ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας "Καθορισμός των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν.2601/1998", όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 "Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις" της υπ' αριθ. 58606/3.8.1998 ΚΥΑ, προστίθεται και περίπτωση:
- Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

Αρθρο 2
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθ. 58606/3.8.1998 ΚΥΑ.

Αρθρο 3
Από τη διάταξη της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr