Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1198349 ΕΞ 31.12.2013 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων


Σχόλια: Έπαψε να ισχύει με την Δ6Α 1036682 ΕΞ 25.2.2014.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1198349 ΕΞ 31.12.2013
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων


Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1198349 ΕΞ 31.12.2013

(ΦΕΚ Β' 3368/31-12-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύουν.

β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013−2016» και ειδικότερα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 4 και της περίπτωσης 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την υποπαράγραφο Β.1. της παραγράφου Β΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ισχύει.

γ) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, ……. και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

δ) των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ε) του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 11 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Α΄249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81), καθώς και των παρ. 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του ν.4152/2013 (Α΄107).

στ) του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».

ζ) της περ. ΣΤ΄ της παρ.2 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη... Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

η) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

θ) του π.δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)».

ι) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

ια) του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ιβ) του άρθρου 81 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

2.− Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990» (Β΄ 756).

3.− Την αριθ. 1/16.1.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4.− Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 & 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β΄ 3317) όμοιες.

5.− Την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1160282 ΕΞ 2013/21.10.2013 (Β΄ 2666) όμοια.

6.− Την αριθ. Δ6Α 1181084ΕΞ2013/26.11.2013 (Β΄ 3000) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα για την υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την αποδοχή των γνωμοδοτήσεων αυτού και από τον Υπουργό Οικονομικών».

7.− Το από 20−12−2013 πόρισμα της Επιτροπής για την μελέτη και επεξεργασία των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που θα μεταβιβαστούν στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών Οργανικών Μονάδων, με παράρτημα τις προτάσεις της
Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεως.

8.− Το από 20−12−2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, ως προς τις αρμοδιότητες που πρέπει να μεταβιβαστούν στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

9.− Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του ν.4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και διασφάλισης της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

10.− Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβιβάζουμε τις κατωτέρω αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, στα παρακάτω όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, ως ακολούθως:

 

Αρμοδιότητα Εξουσιοδοτική διάταξη Αρμόδιο όργανο στο οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα
1

Ορισμός του υπαλλήλου της υπηρεσίας που κοινοποιεί προς φορολογούμενο ή άλλο όργανο τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 

 

παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
2Παραλαβή δήλωσης ή προσφυγής ή άλλου εγγράφου που υποβάλλεται στην υπηρεσία.παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
3Απαίτηση για παροχή εγγύησης, καθώς και ορισμός του υπαλλήλου που θα συντάξει την αιτιολογημένη έκθεση, η οποία θα υπογράφεται από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο και η οποία θα κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4174/2013.
παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013
Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ
4 Απόδοση Α.Φ.Μπαρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 Υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Δ.Ο.Υ.
5Αίτημα στον Γενικό Γραμματέα για μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
6

Υποβολή έγγραφου αιτήματος για την χορήγηση πληροφοριών από τον φορολογούμενο.

 

 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 Προϊστάμενος Τμήματος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως
7Υποβολή έγγραφου αιτήματος προς τον φορολογούμενο για την χορήγηση αντιγράφων μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4174/2013.
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013
Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
8

Ορισμός του υπαλλήλου, ο οποίος θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να παραλαμβάνει τυχόν έγγραφα που περιέχουν στοιχεία ή πληροφορίες που προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο που περιήλθαν στην κατοχή τρίτων.

 

 

παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
9Αποδοχή της επιφύλαξης, διαγραφή του ποσού της φορολογητέας ύλης, για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη, καθώς και η υπαγωγή της φορολογητέας ύλης σε άλλη φορολογία, κατηγορία και σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.Άρθρο 20 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

10.

Διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013.

παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013

Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

11.

Δυνατότητα λήψης ή πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία, καθώς και στα λοιπά έγγραφα του φορολογουμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4174/2013 και κατάσχεσης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

άρθρο 24 του ν. 4174/2013

Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

12.

Συντονισμός του ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 25 του ν.4174/2013

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων και ο Προϊστάμενος των αρμόδιων Τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

13.

Εποπτεία του φορολογικού ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 25 του ν.4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ., Ελέγχου των Ελεγκτικών Κέντρων και ο Προϊστάμενος των αρμόδιων Τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

14.

Διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4174/2013.

Άρθρο 25 του ν.4174/2013

Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

15.

Έκδοση των πράξεων ελέγχου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, αφού προηγουμένως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τον ελεγκτή και προσυπογραφεί από τον Επόπτη και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, όπου προβλέπεται.

παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ.,των Ελεγκτικών Κέντρων και
της Επιχειρησιακής Μονάδας
Είσπραξης

16.

Έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

17.

Έκδοση πράξεως προληπτικού προσδιορισμού φόρου.

περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

18.

Η άσκηση της αρμοδιότητας της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013.

παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις, όπως του Πτωχευτικού Κώδικα, του Ποινικού, της Πολιτικής Δικονομίας και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ.,των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

19.

Συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς επιστροφή, με οφειλόμενους από αυτόν φόρους.

παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής

20.

Έγκριση προγράμματος ρύθμισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013.

Παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

21.

Αποδοχή εξόφλησης φόρου με εκχώρηση τιμήματος ακινήτου που μεταβιβάζεται σε τρίτο εξ επαχθούς αιτίας.

άρθρο 43 του ν. 4174/2013, όπως συμπληρώνεται με τις διατάξεις του νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

22.

Κατανομή κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4174/2013.

παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές

23.

Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.

παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

24.

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον εκτελεστό τίτλο, αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013

0 Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

25.

Οι αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, περί εγγραφής υποθήκης για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013

0 Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

26.

Η αρμοδιότητα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013

παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013

0 Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

27.

Η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνέχεια των μέτρων της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

28.

Λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην παρ. 2 του ν. 4174/2013.

παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

29.

Αποστολή στοιχείων προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους του δημοσίου, για υπεράσπιση υποθέσεων στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

30.

Έλεγχος ορθότητας κατάταξης Δημοσίου σε πίνακες κατάταξης πλειστηριασμού και, σε περίπτωση αμφιβολίας, παραπομπή του πινάκα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για άσκηση ανακοπής, αν συντρέχει περίπτωση.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Υπηρεσία που έχει αναγγελθεί στην πτώχευση)

31.

Παραγγελίες κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 & 36 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

32.

Συγκατάθεση για διάθεση κατασχεθέντων κινητών

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

33.

Ενέργειες σε περίπτωση κατάσχεσης αλλοδαπού νομίσματος και κατασχεθέντων χρεωγράφων.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

34.

Αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα κατασχεθέντων.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 40 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

35.

Έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τα άρθρα 19 και 27, 41 και 46 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

36.

Δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

37.

Απόφαση για διενέργεια του πλειστηριασμού στον τόπο που βρίσκονται τα κατασχεμένα κινητά εάν είναι δυσχερής η μεταφορά τους ή για άμεσο πλειστηριασμό αυτών εάν υπόκεινται σε φθορά.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

38.

Έγκριση κατακύρωσης πλειστηριασθέντων κινητών στο Δημόσιο και απόφαση για επανάληψη του πλειστηριασμού υπό προϋποθέσεις

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

39.

Κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια Τρίτων ή πιστωτικών ιδρυμάτων και την παραπομπή δηλώσεων τρίτων με τις απαραίτητες πληροφορίες στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την άσκηση, αν συντρέχει περίπτωση ανακοπής.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τα άρθρα 30, 30Α και 34 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

40.

Έκδοση απόφασης περιορισμού κατάσχεσης στα χέρια τρίτων σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 § 4 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ.,των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

41.

Ορισμός και τροποποίηση α' προσφοράς κατασχεμένου ακινήτου και εντολή εγγραφής της κατάσχεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

42.

Επιλογή τόπου πλειστηριασμού ακινήτων που κείνται σε πλείονες περιφέρειες.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

43.

Πρόταση για υπερθεματισμό του Δημοσίου σε πλειστηριασμό που επισπεύδειτρίτος.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του ν.δ. 356/1974

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

44.

Εκπροσώπηση του Δημοσίου επί δικών του ν.δ. 356/1974.

παρ.1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ν.δ. 356/1974

0 Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)

45.

Έλεγχος ορθότητας κατάταξης Δημοσίου σε πίνακα διανομής πτωχευτικής περιουσίας και, σε περίπτωση αμφιβολίας, παραπομπή του πίνακα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για άσκηση ανακοπής, αν συντρέχει περίπτωση.

παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 και την παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (Α' 58)

0 Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. (Υπηρεσία που έχει αναγγελθεί η πτώχευση)

46.

Παραλαβή αιτήματος ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, διαβίβαση φακέλου με εισήγηση επ' αυτού, πρόσκληση αιτούντος για αποδοχή απόφασης ρύθμισης, εκτέλεση απόφασης, διαγραφή ποσών προσαυξήσεων, καθώς και προσαυξήσεων, καθώς και προστίμων από τα οποία απαλλάχθηκε ο αιτών, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης στην ρύθμιση και κάθε άλλη ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης.

παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974

Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της

47 Παραλαβή αιτήματος ρύθμισης χρεών οφειλετών που έχουν επικυρώσεις, συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς την συμμετοχή του Δημοσίου, διαβίβαση φακέλου με εισήγηση επ' αυτού, πρόσκληση αιτούντος για αποδοχή απόφασης ρύθμισης, εκτέλεση απόφασης, διαγραφή ποσών προσαυξήσεων, καθώς και προσαυξήσεων και προστίμων από τα οποία απαλλάχθηκε ο αιτών, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης στην ρύθμιση και κάθε άλλη ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης.

παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974 και την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)
48 Παραλαβή προγράμματος πλειστηριασμού πτωχευτικής περιουσίας με επίσπευση τρίτου πιστωτή.

παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 Υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ' ου ο πλειστηριασμός και β) τυχόν αναγγελθείσα Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης)
49 Παραλαβή έκθεσης εκποίησης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης

παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 Υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ' ου και β) τυχόν αναγγελθείσα Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης)
50 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4174/2013


παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013
Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
51 Επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, ή φακέλου ή τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

άρθρο 56 του ν. 4174/2013 Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και του ΚΕΜΕΕΠ
52 Έκδοση εντολής κοινοποίησης των πράξεων

παρ.1 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013

 

 

Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων
53Έκδοση πράξεων επιβολής προστίμωνπαρ.2 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων
54 Έγγραφη κλήση του φορολογουμένου προς υποβολή παρατηρήσεων επί της επικείμενης έκδοσης πράξης επιβολής προστίμων.
παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων

 

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτούμε να υπογράφουν "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε." τις κατωτέρω πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, στα παρακάτω όργανα, ως ακολούθως:

 

 

 ΑρμοδιότηταΕξουσιοδοτική διάταξηΑρμόδιο όργανο που υπογράφει "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε."»
1.Την παραγγελία για την κοινοποίηση των πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προς τον φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο.παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
2.Την παραλαβή δήλωσης, προσφυγής, ή άλλου εγγράφου, που υποβάλλεται από φορολογούμενο.παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
3.Την αίτηση για την επιστροφή των ανεπίδοτων με συστημένη επιστολή πράξεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
4.Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, για την περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. ή ο Υπεύθυνος του Γραφείου Εσόδων για τις Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως
5.Το αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα, για την περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή.παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής
6.Την βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιοπαρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
7.Την υποβολή αιτήματος για την χορήγηση πληροφοριών από τον φορολογούμενοπαρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
8.Την υποβολή αιτήματος στις κρατικές υπηρεσίες και σε κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, για την χορήγηση πληροφοριών και την επίδειξη όλων των πρωτότυπων εγγράφων, μητρώων και στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους.παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
9.Το αίτημα για χορήγηση έγγραφης άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, σχετικά με την λήψη πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων.παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
10.Το ερώτημα για χορήγηση πληροφοριών ή εγγράφου από λοιπά τρίτα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013.παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013α)Προϊστάμενος Τμήματος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως και β) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
11.Το αίτημα για την χορήγηση έγγραφης άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, σχετικά με την χορήγηση πληροφοριών που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητοπαρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
12.Το αίτημα για την υποβολή από τον φορολογούμενο, εντός εύλογης προθεσμίας, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, βιβλίων, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου που θεωρείται απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης αυτού.παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013α) Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης β) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
13.Την αποκάλυψη σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεώς του, στοιχείων ή πληροφοριών σχετικά με φορολογούμενο, με την έγγραφη συναίνεση του φορολογουμένουπαρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013Προϊστάμενος Τμήματος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως
14.Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων των υπόχρεων κατά τον χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
15.Την παραλαβή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεωνπαρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013Υπάλληλος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
16.Το αίτημα προς τον φορολογούμενο για την υποβολή του Φακέλου Τεκμηρίωσης από αυτόν.παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ. και του ΚΕΜΕΕΠ
17.Την εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4174/2013παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
18.Την εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με την οποία ορίζεται ο υπάλληλος που θα διενεργήσει τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013.παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
19.Την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
20.Την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
21.Την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.άρθρο 37 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
22.Την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής των οφειλών.παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
23.Ηλεκτρονικό κατασχετήριο απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων.παρ. 1 & 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής)
24.Παραλαβή πίνακα διανομής πτωχευτικής περιουσίας.παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 και την παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Υπηρεσία που έχει αναγγελθεί στην πτώχευση)

 

 

Άρθρο 3

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης αυτών, καθώς και των Τμημάτων τους και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, νοείται ο νόμιμος
αναπληρωτής τους, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι υπογράφει αντ’ αυτού.

2. Όσες αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΓΕΦ) αυτών, μεταβιβάζονται ή παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής και στους υπαλλήλους που υπηρετούν στα ΓΕΦ.

3. Για όλες τις εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί πριν από την 01/01/2014 θα εκδοθούν πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

4. Αποφάσεις μας, που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης