Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 94/23/15.11.2013

Τροποποίηση της Απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», όπως ισχύει

15 Νοέ 2013

Taxheaven.gr
Αριθμ. απόφ. 94/23/15.11.2013

(ΦΕΚ Β' 3337/27-12-2013)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166), όπως ισχύει και ιδίως τις παρ. 2−5 του άρθρου 6 αυτού, τις περιπτώσεις δ) και ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 4 καθώς και, την περίπτωση δ) της παρ. 5 του άρθρου 17 του ως άνω νόμου,

δ) την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 163), με την οποία καταργήθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του ν. 3691/2008,

ε) τα άρθρα 9 έως 30 του ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων − Ρύθμιση Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα − Κύρωση της Σύμβασης−Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218), όπως ισχύει,

στ) την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 650), όπως ισχύει,

ζ) την ανάγκη προσαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προς τις υπό στοιχεία (γ,δ,ε) νομοθετικές διατάξεις,

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφάσισε:

Να τροποποιήσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, ως ακολούθως:

Α. Διαγράφεται η περίπτωση IV της παραγράφου 5.15.2 «Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα» του Κεφαλαίου 5 −«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ» της ως άνω απόφασης.

Β. Η περίπτωση III της παραγράφου 5.17 του Κεφαλαίου 5 − «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ», αντικαθίσταται ως εξής:

«III. Τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εφαρμόζουν μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας επί συναλλαγών ηλεκτρονικού χρήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 10, του ν. 4021/2011, στις εξής περιπτώσεις:
α) επί μη επιδεχόμενου επαναφόρτισης ηλεκτρονικού υποθέματος, εφόσον η αποθηκευμένη σε αυτό νομισματική αξία δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ,
β) επί επιδεχόμενου επαναφόρτισης ηλεκτρονικού υποθέματος, εφόσον το συνολικό ποσόν των συναλλαγών που διενεργήθηκαν το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν υπερέβη τα 2.500 ευρώ και το συνολικό ποσόν της κατά την έννοια του άρθρου 21 του ν. 4021/2011 εξαργύρωσης της νομισματικής αξίας του υποθέματος στις οποίες προέβη ο εκδότης του ηλεκτρονικού χρήματος κατόπιν αιτήσεως του κατόχου αυτού, δεν υπερέβη τα 1.000 ευρώ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος».

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.17 παραμένει ως έχει.

Γ. Η παράγραφος 12.1 του Κεφαλαίου 12 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» τροποποιείται ως εξής:

1. Στην περίπτωση 4 αντικαθίσταται η φράση «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων» με την φράση «Ιδρύματα πληρωμών».

2. Η περίπτωση 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση συμμετοχών ή στην άσκηση μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β' έως ιβ' και ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3601/2007».

3. Προστίθεται ως περίπτωση 8 η φράση: «Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr