Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1255/23.10.1998 ΠΟΛ.1255/23.10.1998


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1255/23.10.1998
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 301/27.9.1998 Γνωμάτευσης του ΕΣΥΛ "Μερική αναστολή ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την υπ αριθ. Ν.270/10.7.1996 Γνωμάτευση σχετικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής"


Αθήνα 23 Οκτωβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1119847/740/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'
ΠΟΛ.: 1255

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Γνωμάτευσης 301/27.9.1998 του Ε.ΣΥ.Λ. "Μερική αναστολή ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την γνωμάτευση Ν.270/10.7.1996 σχετικά με την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής".

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 301/1998 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών που απορρέουν από την υπ' αριθ. Ν.270/10.7.1996 Γνωμάτευση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 31.12.1998 και μετά.
Εν όψει της πλήρους εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής για πρώτη φορά για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 31.12.1998 και των δυσχερειών που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, για λόγους χρηστής διοίκησης, κρίνεται σκόπιμο κατά τις δύο (2) πρώτες χρήσεις
υποχρεωτικής εξαγωγής μηνιαίου ή τριμηνιαίου αποτελέσματος να μην επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ΚΒΣ (ανεπάρκεια βιβλίων), λόγω της πλημμελούς τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής σε ό,τι αφορά τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους, την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων και τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών αποτελεσμάτων.Μερική ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την υπ' αριθ. 270/2273/10.7.1996 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ σχετικά με την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής 2461/Αρ. Γνωμ. 301/27.9.1998

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος
Στο υπ' αριθ. 1105486/628/0015/16.9.1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής" περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
"Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της Επιτροπής που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 1019760/495/12.9.1998 ΑΥΟ, με αντικείμενο τη μελέτη και εξέταση θεμάτων Αναλυτικής Λογιστικής και σας γνωρίζουμε ότι υιοθετήθηκαν ως θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ' του πρακτικού, όπως αυτά διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε, το συντομότερο δυνατό, να γνωμοδοτήσετε αναλόγως".

ΙΙ. Γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

1. Οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα (βιομηχανικές, βιοτεχνικές), καθώς και οι μικτές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη, κατά την άποψη των φορέων τους, σοβαρά προβλήματα στην τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 270/10.7.1996 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως
στη δυσκολία εσωλογιστικού προσδιορισμού σε μηνιαία βάση, του κόστους παραγωγής και της παραγωγής σε εξέλιξη, της εσωλογιστικής παρακολούθησης της κίνησης των αποθεμάτων και του εσωλογιστικού προσδιορισμού των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Ζητείται, ως εκ τούτου, η κατά μια χρήση παράταση του χρόνου ενάρξεως πλήρους εφαρμογής της υπ' αριθ. 270/1996 Γνωμάτευσής μας. Με την παράταση αυτή δίδεται ο αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης της οργανωτικής, κοστολογικής και μηχανογραφικής προετοιμασίας των επιχειρήσεων, οριακού κυρίως χαρακτήρα, που δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να τηρήσουν πλήρως την Αναλυτική Λογιστική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο μέγιστος αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων τηρεί ήδη την Αναλυτική Λογιστική σε μηνιαία βάση και επωφελείται από το πλήθος των έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών που λαμβάνουν οι Διοικήσεις τους με την τήρησή της.
Εξάλλου, οι βιομηχανικές ή μικτές επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), πρέπει να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις Ισολογισμού και αποτελεσμάτων και συνεπώς να τηρούν πλήρως σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση την Αναλυτική Λογιστική.

2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής πλήρως σε μηνιαία βάση.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης ως προς την εξαγωγή, με αποφάσεις της ΕΑΒ, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν απαλλαγεί πλήρως από την υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης, βάσει διατάξεων νόμων, δεν μπορούν πρακτικά να παρακολουθήσουν εσωλογιστικά και σε μηνιαία βάση την κίνηση των αποθεμάτων τους και να προσδιορίσουν τα αποτελέσματά τους αναλυτικά, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή τους.

4. Επισημαίνουμε την ορθότητα της άποψης των εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων της βιομηχανίας ότι επιβάλλεται η τιμολόγηση των πωλούμενων αποθεμάτων μέσα στο μήνα της αποστολής τους στους πελάτες και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής διάταξης του ΚΒΣ.

5. Με βάση τα προηγούμενα και προκειμένου να υποβοηθηθεί η πλήρης και ορθή τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται στον έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στην υπ' αριθ. Γνωμάτευσή μας), είναι αναγκαίο να δοθούν οι
ακόλουθες διευκολύνσεις:

α) Παράταση για μία ακόμη χρήση της υποχρεωτικής τήρησης από τις βιομηχανικές ή μικτές επιχειρήσεις με κλάδο επεξεργασίας και υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αποθήκης, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, της Αναλυτικής Λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και μόνον όσο αφορά στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων και τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών αποτελεσμάτων.
Στο διάστημα αυτό, η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής (με λοιπά δεδομένα) γίνεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση. Οι επιχειρήσεις αυτές, από τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 31.12.1999 και μετά, θα εφαρμόζουν
στο σύνολό της την υπ' αριθ. Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

β) Την παροχή της δυνατότητας στις εμπορικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην τήρηση Βιβλίου Αποθήκης και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως, από 1.1.1999 και εφεξής, τηρούν την Αναλυτική Λογιστική, όσον αφορά στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων και τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

γ) Οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, ναυτιλιακές, χρηματιστηριακές κ.λπ.), υποχρεούνται από 1.1.1999 να εφαρμόζουν πλήρως την Αναλυτική Λογιστική, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, με εξαίρεση, προς το παρόν, τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν έγκαιρα να προετοιμασθούν σχετικά. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παραπάνω παρ. 3 και έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο ΧΑΑ, η υποχρέωση για την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 270/2273/10.7.1996 Γνωμάτευσή μας, καθορίζεται από τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάρτιση και δημοσίευση αξιόπιστων τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης