Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1250/18.9.1998 Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.1997 ΑΥΟ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών


Σχόλια: Βλέπε και ΠΟΛ.1196/22.12.2016 "Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1250/1998 σχετικά με τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1250/18.9.1998
Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.1997 ΑΥΟ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών


Αθήνα, 18/9/1998
Αρ. Πρωτ.:1012668/590/198/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΠ.
Δ/ΝΣΗ 14Η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α1
Δ/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -Τμήματα Α', Β'

ΠΟΛ.: 1250

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.97 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω απόφασης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1012790/1591/0014/3.2.1997 (ΦΕΚ 426/Β'/26.5.1997) και 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 (ΦΕΚ 968/Β'/29.10.1997) ΑΥΟ, που κοινοποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 1112591/6038/1500/0014/ΕΔΥΟ, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

1. Το καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν.2127/1993, στηρίζεται στο άρθρο 21α' και το Παράρτημα VI του Ν.1642/1986, όπως προστέθηκαν με τις παρ. 11 και 17, αντίστοιχα, του άρθρου 12 του Ν.2386/1996 και ρυθμίζεται από την παραπάνω ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει. Αποτελεί υλοποίηση της
εφαρμογής στη χώρα μας των παρ. 9 και 13 του άρθρου 1 και του Παραρτήματος της Οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 95/7/10.4.1995 (EE L 102/5.5.1997). Το καθεστώς αυτό είναι φυσικά προαιρετικό και η εφαρμογή του συνεπάγεται την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το νόμο και τη σχετική ΑΥΟ.

2. Στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α' υπάγονται κατ' αρχήν τα αγαθά που κατονομάζονται στο Παράρτημα VI του Ν.1642/1986. Στο ίδιο, όμως, καθεστώς μπορεί να υπαχθούν και οποιαδήποτε αγαθά που προορίζονται: α) για πωλήσεις από καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ) προς
ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλα κράτη - μέλη, β) για πωλήσεις από ειδικά πρατήρια προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες, θαλάσσια ή αεροπορικά, γ) για πωλήσεις από υποκείμενους σε ταξιδιώτες πάνω σε πλοία ή αεροπλάνα, προορισμού εκτός Κοινότητας, δ) για πωλήσεις προς διπλωματικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, Νατοϊκές ένοπλες δυνάμεις (π.χ. "ΡΧ" στην Ελλάδα).
Οποιαδήποτε αγαθά μπορεί να υπαχθούν και σε άλλες περιπτώσεις μόνο μετά από σχετική έγκριση, σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στις παρ. 6-9 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν υπάγονται στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης του άρθρου 21α' τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2127/1993, δηλαδή τα καπνοβιομηχανικά, το αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα πετρελαιοειδή καύσιμα, των οποίων οι αντίστοιχες φορολογικές αποθήκες τους υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών.

ΙΙ. Διευκρινίσεις και παρατηρήσεις κατ' άρθρο της ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ

Κεφάλαιο Α'
Αρμόδια αρχή, διαδικασία και προϋποθέσεις λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών

Αρθρο 1
Αρμόδια αρχή
Καθορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και της υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ.

Αρθρο 2
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και ανάκλησης φορολογικής αποθήκης

Παράγραφος 1
Για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ. Η αίτηση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και περιέχει τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αποθηκευτή, τα είδη αποθήκευσης, τη διεύθυνση και τα εμβαδά σκεπασμένης και ασκεπούς επιφάνειας της φορολογικής αποθήκης, τη χωρικά αρμόδια ΔΟΥ (βλέπε Υπόδειγμα Νο 1).

Παράγραφος 2
Προκειμένου για επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα, αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή της αίτησης είναι αυτή της έδρας (ή της κύριας μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής).

Προκειμένου για αλλοδαπή επιχείρηση που δεν υποχρεούται, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και εφόσον προτίθεται να εκμεταλλευτεί ή να λειτουργήσει φορολογική αποθήκη ή να γίνει εγκεκριμένος εναποθέτης, θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3α' ή 3ε' του Ν.1642/1986, κατά περίπτωση, πριν την υποβολή της αίτησης να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 4δ', να ορίσει ως φορολογικό αντιπρόσωπο πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ του φορολογικού αντιπροσώπου.

Παράγραφος 3
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:
α) Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο.
β) Θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού.
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του ασκεπούς χώρου, με σημείωση των διόδων και του είδους της περίφραξης. Κάτοψη και χαρακτηριστικές τομές στεγασμένου χώρου.
δ) Βεβαίωση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
ε) Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής κ.λπ.
στ) Τυχόν άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τη ΔΟΥ.

Εφόσον τα έγγραφα που προβλέπονται στις περ. α', β' και ε', έχουν ήδη κατατεθεί στη ΔΟΥ (Γραφείο Μητρώου, ΚΒΣ κ.λπ.), αρκεί η προσκόμιση απλών αθεώρητων φωτοτυπιών, ώστε να περιληφθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών προς τη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ ή και προς τη χωρικά αρμόδια, της φορολογικής αποθήκης, ΔΟΥ. Για
τους ίδιους επίσης λόγους, πρέπει μέχρι της ολοκλήρωσης της λειτουργίας του TAXIS, να κατατίθεται και Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. Σε περίπτωση πολλών κτισμάτων μέσα στο ίδιο οικόπεδο, να υπάρχει πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, με επισήμανση των κτισμάτων εκείνων που θα λειτουργήσουν ως φορολογικές αποθήκες. Σε περίπτωση τμήματος ορόφου οικοδομής, να υπάρχει και κάτοψη όλου του ορόφου, με επισήμανση των σχετικών χώρων. Ακόμη, να υπάρχει σκαρίφημα προσπέλασης, να υπάρχει επισήμανση των ανοιγμάτων (θυρών, παραθύρων), να αναφέρονται τα υλικά κατασκευής εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων
και χωρισμάτων, να υπάρχουν οι πλέον χαρακτηριστικές τομές του χώρου.
Τα συμπληρωματικά στοιχεία της περ. στ' αφορούν κυρίως περιπτώσεις ιδιαίτερων συνθηκών σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου αυτού.

Παράγραφος 4
Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ πρέπει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών, να:
- Καταχωρήσει την αίτηση σε ειδικό βιβλίο, να ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών.
- Διενεργήσει αυτοψία για την εξακρίβωση της ύπαρξης, της σωστής περιγραφής, της πληρότητας της ασφάλειας και της δυνατότητας συντήρησης των αγαθών προς αποθήκευση.
- Συντάξει πρακτικό εις τριπλούν, με σχετική εισήγηση για χορήγηση ή μη άδειας.
- Αποστείλει την αίτηση με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (αφού κρατήσει αντίγραφα) και το πρακτικό στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ.

Η συμπληρωματική αίτηση που προβλέπεται θα υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που θα γνωστοποιείται η διόρθωση ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία. Η συμπληρωματική αυτή αίτηση υποβάλλεται μόνο στη χωρικά αρμόδια, της φορολογικής αποθήκης, ΔΟΥ. Στην περίπτωση πάντως διαπίστωσης ελλιπών ή ανακριβών δικαιολογητικών, δεν θα υποβάλλεται συμπληρωματική αίτηση, αλλά θα κατατίθενται τα ορθά δικαιολογητικά στη ΔΟΥ από την οποία ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την προσκόμιση των δικαιολογητικών ή την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης, θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται το πρακτικό στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ. Αν κρίνεται ότι απαιτείται νέα αυτοψία, η αντίστοιχη εργασία θα γίνεται το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες.

Παράγραφος 5
Σε περίπτωση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης σε χωρική αρμοδιότητα ΔΟΥ, άλλης από εκείνη της έδρας (ή της κύριας εγκατάστασης ή αυτής του φορολογικού αντιπροσώπου αλλοδαπής επιχείρησης), ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, αφού καταχωρήσει την αίτηση σε ειδικό βιβλίο, αποστέλλει αμέσως τα δύο (2) αντίτυπα της αίτησης και τα δικαιολογητικά στη χωρικά αρμόδια για τη φορολογική αποθήκη ΔΟΥ, που την καταχωρεί εκ νέου σε ειδικό βιβλίο, συνεχίζοντας τις παραπέρα ενέργειες που περιγράφονται στην παρ. 4.
Η χωρικά αρμόδια της φορολογικής αποθήκης ΔΟΥ ανοίγει για κάθε μία φορολογική αποθήκη αρμοδιότητάς της φάκελο. Στο φάκελο αυτό τοποθετεί υποφακέλους, στους οποίους καταχωρεί ξεχωριστά τα έγγραφα τα σχετικά με την άδεια λειτουργίας της αποθήκης, τα έγγραφα των εγγυήσεων που κατατέθηκαν, τα έγγραφα για τους συνδεδεμένους εναποθέτες, τις δηλώσεις εισόδου, τις δηλώσεις εξόδου ή τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις και τα σχετιζόμενα μ' αυτές (όπου προβλέπεται) φωτοαντίγραφα φορολογικών στοιχείων και αντίγραφα των παραβόλων του διοικητικού κόστους, τις σχετικές με τις εξόδους φωτοτυπίες των έκτακτων δηλώσεων ΦΠΑ, τις αιτήσεις και τις χορηγούμενες βεβαιώσεις και τα σχετιζόμενα μ' αυτές φωτοαντίγραφα φορολογικών στοιχείων, τις αιτήσεις και αποφάσεις για εκτέλεση εργασιών, τα έγγραφα σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, οποιαδήποτε άλλα σχετιζόμενα έγγραφα (ειδοποιήσεις, πρωτόκολλα καταστροφής κ.λπ.).

Παράγραφος 6
Η 14η Διεύθυνση εγκρίνει ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση και χορηγεί αριθμό μητρώου φορολογικής αποθήκης. Στη συνέχεια, κοινοποιεί αυτά στις αρμόδιες ΔΟΥ (έδρας και φορολογικής αποθήκης) και στον ενδιαφερόμενο. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επιστρέφονται στη χωρικά αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης.

Παράγραφος 7
Αν ο χώρος εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης δεν έχει δηλωθεί ως εγκατάσταση προηγούμενα στο Μητρώο, πρέπει να δηλωθεί με υποβολή δήλωσηςμεταβολών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της άδειας λειτουργίας.
Δήλωση μεταβολών πρέπει, επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία, να υποβληθεί και αν, λόγω της χρησιμοποίησης της φορολογικής αποθήκης, συμβαίνει αλλαγή δραστηριότητας του αποθηκευτή. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι αν ο αποθηκευτής θα εκμεταλλεύεται την αποθήκη με εναπόθεση αγαθών τρίτων (εναποθετών), πρέπει να δηλώσει και τη δραστηριότητα αυτή (υπηρεσίες αποθήκευσης), εκτός αν αυτό είχε δηλωθεί ήδη για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εξυπακούεται, φυσικά, ότι αν η φορολογική αποθήκη εγκαθίσταται στην έδρα ή σε υφιστάμενο υποκατάστημα, που έχουν ήδη δηλωθεί στο Μητρώο ή αν δεν έχουμε αλλαγή δραστηριότητας, δεν θα υποβάλλεται δήλωση μεταβολών.

Παράγραφος 8
Αν από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ κριθεί ότι, από τη φύση του είδους και του τρόπου λειτουργίας της αποθήκης, απαιτείται η παρουσία φύλακα - ελεγκτή σε κάθε διακίνηση αγαθού προς ή από τη φορολογική αποθήκη, γίνεται ρητή αναφορά στην άδεια λειτουργίας της. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει η ευχέρεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ για επιλογή της παρουσίας εφοριακού ελεγκτή, όταν κρίνεται αναγκαίο, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1012790/1591/0014/3.2.1997 ΑΥΟ και αναλύεται παρακάτω.

Παράγραφος 9
Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας μπορεί να ζητηθεί είτε από τη ΔΟΥ για συγκεκριμένους λόγους, είτε από τον αποθηκευτή. Ως λόγοι ανάκλησης από τη ΔΟΥ ενδεικτικά αναφέρονται:

- Η μη πιστή τήρηση των σχετικών, με τη διαχείριση και την καταβολή του φόρου, διατάξεων, όπως η μη καταβολή του ετήσιου διοικητικού κόστους, η μη αναπλήρωση εγγύησης που κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου, η μη καταβολή του παραβόλου που προβλέπεται στο άρθρο 25, παρ. 3, ειδικά μάλιστα αν υπάρχει υποτροπή, η μη καταβολή ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση, όπως προβλέπεται παρακάτω.
- Η παράνομη διακίνηση αγαθών προς και από τη φορολογική αποθήκη.
- Η μη έκδοση ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων, καθώς και η λήψη εικονικών στοιχείων σχετικών με τα εναποθηκευμένα αγαθά.
- Η μη τήρηση του βιβλίου φορολογικής αποθήκης, που προβλέπεται από το άρθρο 23 της ΑΥΟ.

Στην περίπτωση αυτή, γίνεται σχετική εισήγηση, πλήρως αιτιολογημένη, της χωρικά προς τη φορολογική αποθήκη αρμόδιας ΔΟΥ προς την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, προκειμένου να προβεί σε έκδοση ανακλητικής απόφασης.
Η άδεια λειτουργία της φορολογικής αποθήκης ανακαλείται και με την υποβολή σχετικής αίτησης του αποθηκευτή, που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στην αρμόδια ΔΟΥ. Προκειμένου να μην καταβληθεί το προβλεπόμενο ετήσιο διοικητικό κόστος, σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση συνέχισης της λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης για επόμενο ημερολογιακό έτος, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του λήγοντος έτους και να μην γίνουν εκ των υστέρων άλλες είσοδοι ή έξοδοι. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάκλησης θεωρείται ότι ισχύει από 31 Δεκεμβρίου, έστω και αν εκδόθηκε μέσα στο επόμενο έτος.

Παράγραφος 10
Στις περιπτώσεις συνλειτουργίας στον ίδιο χώρο τόσο φορολογικής αποθήκης, όσο και αποθήκης υπό τελωνειακή επίβλεψη, απαιτούνται:
- Κατάλληλη διασκευή του χώρου, που να καθιστά εφικτό το φορολογικό έλεγχο.
- Τα αγαθά υπό τελωνειακή επίβλεψη να είναι μη κοινοτικού χαρακτήρα ή να υπάγονται σε ΕΦΚ του Ν.2127/1993 ή να είναι αγροτικά προϊόντα, επιδοτούμενα από την κοινή αγροτική πολιτική της Κοινότητας.
- Να τηρούνται τα βιβλία της ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ.

Προκειμένου για εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα ή εφοδιαστικά σλέπια, θα ακολουθήσει άλλη κοινή εγκύκλιος των συναρμόδιων Φορολογικών και Τελωνειακών Διευθύνσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικά θέματα που ανακύπτουν, τόσο λόγω των ειδικών συνθηκών παραγωγής, διακίνησης κ.λπ., όσο και λόγω της εμπλοκής ταυτόχρονα των δύο Υπηρεσιών.

Παράγραφος 11
Αποτελεί εξουσιοδοτική διάταξη προς την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ για τον καθορισμό ειδικών όρων και διαδικασιών, όταν ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλλουν.

Αρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη

Παράγραφος 1
Στην αίτηση για άδεια έγκρισης εγκεκριμένου εναποθέτη, που υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ που αυτός υπάγεται, πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία και ο ΑΦΜ του αιτούντος και του εκμεταλλευτή της φορολογικής αποθήκης, η ακριβής διεύθυνση και ο αριθμός μητρώου της φορολογικής αποθήκης, που έχει ήδη χορηγήσει η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, τα είδη των αγαθών που θα εναποθέτονται (Υπόδειγμα Νο 4).

Παράγραφος 2
Διευκρινίζεται ότι ο εγκεκριμένος εναποθέτης πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια γι' αυτόν ΔΟΥ, τόσο κατά την αρχική υποβολή της αίτησης άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη, όσο και κάθε φορά, τις εκάστοτε συμβάσεις που συνάπτει με τον εκμεταλλευτή της φορολογικής αποθήκης, θεωρημένες κατά τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990. Πρέπει, ακόμη, να υποβάλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα του ζητηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.

Παράγραφος 3
Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της αίτησης είναι αυτή του άρθρου 2, παρ. 2. Αντίγραφο της άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη, καθώς και της ανάκλησής της, αποστέλλεται οπωσδήποτε στον ενδιαφερόμενο εναποθέτη, στον αποθηκευτή, στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ και στη χωρικά αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης.

Παράγραφος 4
Ο χρόνος ισχύος της άδειας έγκρισης εναποθέτη, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, θεωρείται αόριστος. Ανάκληση εκδίδεται αναλογικά για τους ίδιους λόγους μ' αυτούς της παρ. 9 του άρθρου 2 (εκτός φυσικά από αυτόν της μη τήρησης βιβλίου φορολογικής αποθήκης). Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη, πρέπει αυτός να υποβάλει δήλωση μεταβολών αναφορικά με τυχόν μεταβολή δραστηριότητας που μπορεί να προκύπτει, λόγω της νέας
διαδικασίας της εναπόθεσης. Εξυπακούεται ότι αυτή καθαυτή η εναπόθεση δεν αποτελεί δραστηριότητα για τον εναποθέτη. Αν δεν έχουμε μεταβολή δραστηριότητας ή τυχόν άλλη μεταβολή, δήλωση μεταβολών φυσικά δεν υποβάλλεται.

Παράδειγμα: Εμπορος λιανικά ελαιόλαδου, θέτει αυτό σε φορολογική αποθήκη, με σκοπό τη μελλοντική χονδρική εμπορία του (ή εξαγωγή του). Ο έμπορος αυτός πρέπει να δηλώσει, στην παραπάνω προθεσμία, τη νέα του δραστηριότητα (χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου).

Αρθρο 4
Παροχή εγγύησης

Παράγραφος 1
Οταν η απόφαση της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης προβλέπει σχετικά, ο αποθηκευτής [ή και ο εναποθέτης (βλέπε παρ. 3)] πρέπει να καταθέτει την παρεχόμενη εγγύηση. Η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να κατατεθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο αποθηκευτή (ή εναποθέτη) της σχετικής άδειας.

Παράγραφος 2
Η εγγύηση ορίζεται ότι μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστική εγγυητική επιστολή, εμπράγματη ασφάλεια ή αξιόχρεη εγγυητική επιστολή τρίτου.

Παράγραφος 3
Ο εναποθέτης μπορεί στην απόφαση άδειας εναπόθεσης ή σε τροποποίηση αυτής, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας του ΔΟΥ, να κληθεί να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση, αν από τη φύση του προϊόντος (π.χ. πολυτιμότητα) συντρέχει σχετικός λόγος.

Παράγραφος 4
Το Δημόσιο, ως αποθηκευτής ή εναποθέτης, απαλλάσσεται πάντοτε της εγγύησης.

Αρθρο 5
Προσδιορισμός διοικητικού κόστους

Παράγραφοι 1-2
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και την ετήσια ανανέωση αυτής προβλέπεται καταβολή ποσού 120.000 δρχ., που θα καλύπτει το κόστος διοικητικής επίβλεψης.
Εξυπακούεται ότι η άδεια εγκεκριμένου εναποθέτη δεν συνεπάγεται, είτε αρχικά, είτε για μεταγενέστερο έτος, την καταβολή αντίστοιχου ποσού. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 1107155/5809/1231/0014 ΑΥΟ, το συγκεκριμένο ποσό δεν θα καταβάλλεται αν μέσα στην ίδια χρήση καταβλήθηκε (πριν ή μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης) το πάγιο τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται προκειμένου για ίδρυση νέας εγκατάστασης (ανεξάρτητα από το ποσό αυτού, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης). Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν η ιδρυόμενη φορολογική αποθήκη εγκαθίσταται σε υφιστάμενο ήδη υποκατάστημα ή στην έδρα της επιχείρησης, το ποσό θα καταβάλλεται όχι με την υποβολή της σχετικής αίτησης, αλλά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης (λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης) στην αρμόδια ΔΟΥ του αποθηκευτή. Το ίδιο ποσό (120.000 δρχ.) θα καταβάλλεται από τον αποθηκευτή και μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιανουαρίου κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους, εφόσον δεν έχει ανακληθεί η λειτουργία της φορολογικής αποθήκης.
Η είσπραξη του ποσού αυτού μέσα στη ΔΟΥ θα γίνεται "οίκοθεν", με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' και το σχετικό ποσό θα κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 της υπ' αριθ. 1012790/1591/0014 ΑΥΟ, στο λογαριασμό της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.1884/1990. Ο λογαριασμός αυτός καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 2082678/7678/Α0024/21.11.1997 ΑΥΟ και είναι ο Νο 83762900.
Φωτοτυπία του διπλότυπου είσπραξης θα αποστέλλεται, σε κάθε περίπτωση, από την αρμόδια ΔΟΥ του φορολογούμενου στη χωρικά αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης, για ενημέρωση του σχετικού φακέλου. Μη καταβολή του σχετικού τέλους μέχρι τις παραπάνω προθεσμίες, θα αποτελεί και λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.

Κεφάλαιο Β'
Είσοδος αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης

Αρθρο 6
Διαδικασία εισόδου αγαθών σε φορολογική αποθήκη και απαλλαγή των εγχώριων αγαθών

Παράγραφος 1
Για την είσοδο εγχώριων αγαθών σε φορολογική αποθήκη ο αποθηκευτής ή εναποθέτης υποβάλλει, πριν την είσοδο των αγαθών, στην εποπτεύουσα τη φορολογική αποθήκη ΔΟΥ "Δήλωση εισόδου αγαθών σε φορολογική αποθήκη". Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης εισόδου με τη διαδικασία της παρ. 4 που ακολουθεί αρκεί να γίνεται σε δύο (2) αντίτυπα και όχι εις τριπλούν, όπως προβλέπεται στην απόφαση. Στο δεύτερο αντίτυπο αναγράφεται από τη ΔΟΥ η ένδειξη "Παραλήφθηκε όμοιο" και επιστρέφεται αμέσως στο δηλούντα. Αν, όμως, ακολουθείται διαδικασία της συγκεντρωτικής (μηνιαίας) δήλωσης της παρ. 10, αντί της δήλωσης υποβάλλεται ή
αποστέλλεται με fax σχετική γνωστοποίηση. Αφού, σύμφωνα με την παρακάτω παρ. 3, η παρουσία εφοριακού ελεγκτή δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, η δήλωση εισόδου παύει να επέχει θέση αποδεικτικού αποθήκευσης, όπως προέβλεπε η ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ.

Παράγραφος 2
Η προηγούμενη δήλωση περιλαμβάνει (Υπόδειγμα Νο 6):

- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αποθηκευτή και του εναποθέτη (μόνο αν η δήλωση υποβάλλεται απ' αυτόν).
- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του προμηθευτή των αγαθών.
- Τη διεύθυνση της φορολογικής αποθήκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου της (αυτόν που χορηγήθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ).
- Την ημερομηνία και πιθανή ώρα παραλαβής.

Σημείωση: Σε περίπτωση σταδιακής παραλαβής μεγάλης ποσότητας κάποιων αγαθών, π.χ. αν απαιτείται η μεταφορά της ποσότητας να γίνει με πολλαπλά δρομολόγια φορτηγών, για τα οποία όμως αγαθά υπάρχει ενιαία τιμολόγηση από τον προμηθευτή, αρκεί η υποβολή μιας δήλωσης εισόδου. Σε περίπτωση, όμως, που η σταδιακή αυτή παραλαβή δεν ολοκληρωθεί αυθημερόν, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής δήλωσης εισόδου για κάθε μέρα παραλαβής.
- Το είδος, την ποσότητα και την αξία των προς αποθήκευση αγαθών.
- Τυχόν ειδικούς όρους αποθήκευσης και τον πιθανό χρόνο (αν μπορεί αυτός να πιθανολογηθεί) παραμονής των συγκεκριμένων αγαθών στη φορολογική αποθήκη.
- Πιθανές εργασίες που θα γίνουν στα αγαθά (αν αυτές είναι γνωστές εκ των προτέρων).
- Το είδος και το ύψος της εγγύησης που τυχόν έχει κατατεθεί.
- Τυχόν άλλα στοιχεία που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ κρίνει αναγκαία.

Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα πρώτα τέσσερα (4) από τα παραπάνω σημεία.

Παράγραφοι 3 και 5
Ο Προϊστάμενος της χωρικά προς τη φορολογική αποθήκη αρμόδιας ΔΟΥ καταχωρεί την αίτηση ή γνωστοποίηση σε ειδικό βιβλίο και μπορεί να εκδώσει εντολή ελέγχου για την πιστοποίηση της εισόδου σε εφοριακό ελεγκτή. Ο ελεγκτής, στην περίπτωση αυτή, ενεργεί βεβαίωση περί της εισόδου επί της δήλωσης ή επί της γνωστοποίησης
που κατατέθηκε, λαμβάνοντας και φωτοαντίγραφο του παραστατικού διακίνησης. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση ή η γνωστοποίηση, με βεβαίωση ή όχι του ελεγκτή και φωτοαντίγραφο ή όχι του παραστατικού διακίνησης, τίθεται στο φάκελο της φορολογικής αποθήκης.
Από το συνδυασμό, όμως, των διατάξεων αυτών, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1012790/1591/0014/3.2.1997 ΑΥΟ, η παρουσία εφοριακού ελεγκτή δεν είναι απαραίτητη κατά την είσοδο των αγαθών σε φορολογική αποθήκη. Μόνο σε περιπτώσεις υποψίας φοροδιαφυγής και εφόσον ο
Προϊστάμενος της ΔΟΥ, όπου υπάγεται η φορολογική αποθήκη, κρίνει αυτό αναγκαίο, εκδίδεται η σχετική εντολή για την παρουσία εφοριακού ελεγκτή.
Αν, πάντως, υπάρχει ρητή αναφορά για την παρουσία εφοριακού ελεγκτή στην άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης (άρθρο 2, παρ. 8), αυτός θα παρίσταται σε κάθε περίπτωση διακίνησης.

Παράγραφος 4
Αφού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, η δήλωση εισόδου δεν αποτελεί παραστατικό αποθήκευσης, αντίτυπό της βεβαιωμένο ή μη από εφοριακό ελεγκτή, δεν θα αποστέλλεται στον αποθηκευτή ή εναποθέτη. Σύμφωνα, ακόμη, με όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10, που προστέθηκε με το άρθρο 2 της
υπ' αριθ. 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 ΑΥΟ και ισχύει σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής των αγαθών θα εκδίδει απευθείας το φορολογικό παραστατικό του χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας σ' αυτό και ό,τι σχετικά προβλέπεται στην παρ. 10. Δεν απαιτείται έτσι, σε καμία περίπτωση, αντίτυπο της δήλωσης εισόδου "για το
αρχείο του προμηθευτή" (αφού δεν θα αποτελεί πλέον απαραίτητο παραστατικό για έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου για τον ΦΠΑ).

Παράγραφοι 6-9
Στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης υπάγονται τα αγαθά του Παραρτήματος VI του Ν.1642/1986 και οποιαδήποτε αγαθά, προκειμένου για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. Α2. της εγκυκλίου αυτής. Αν, όμως, ο αποθηκευτής ή ο εναποθέτης επιδιώκει την υπαγωγή και άλλων αγαθών που δεν περιλαμβάνονται στο
σχετικό Παράρτημα, πρέπει να το ζητήσει για τα συγκεκριμένα αγαθά που επιθυμεί, αναγράφοντας αυτά περιγραφικά και με τη δασμολογική τους κλάση, είτε στην αρχική, είτε σε μεταγενέστερη αίτησή του. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 2 και περιέρχεται οπωσδήποτε στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, που συνεννοείται σχετικά με τις αρμόδιες Κοινοτικές Υπηρεσίες και εισηγείται ανάλογα στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση ιδιαίτερης απόφασης χορήγησης σχετικής άδειας.

Παράγραφος 10
Η παράγραφος αυτή τέθηκε για να εξυπηρετήσει τους αποθηκευτές - εναποθέτες που δεν αποθεματοποιούν, για μακρό διάστημα, κάποια αγαθά σε φορολογική αποθήκη, αλλά έχουν συνεχή ροή (όχι απαραίτητα καθημερινή) διακίνησης αγαθών. Σχετικό αίτημα εφαρμογής αυτής της διαδικασίας υποβάλλουν στην αρχική ή σε συμπληρωματική αίτησή τους και αντίστοιχη μνεία γίνεται στην αρχική ή συμπληρωματική απόφαση της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή της άδειας έγκρισης εναποθέτη.
Σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία, που με τη νεώτερη απόφαση 107155/5809/1231/0014/14.10.1997) προβλέπεται, αντί της μεμονωμένης δήλωσης εισόδου, υποβάλλεται εις διπλούν συγκεντρωτική κατάσταση σε μηνιαία βάση και μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα. Η κατάσταση αυτή θα περιλαμβάνει, αντί των αναφερομένων στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, τα εξής (Υπόδειγμα Νο 9):

- Την ημερολογιακή περίοδο (μήνα) που αφορά.
- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αιτούντος αποθηκευτή και του εναποθέτη (φυσικά μόνο αν η δήλωση υποβάλλεται απ' αυτόν).
- Τον αριθμό μητρώου της φορολογικής αποθήκης (που δόθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ).
- Τα πλήρη στοιχεία και τους ΑΦΜ των προμηθευτών ή αυτών που διενήργησαν, εκτός αποθήκης, εργασίες στα αγαθά και επιστρέφουν αυτά.

Σημείωση: Αν τα αγαθά προέρχονται από μεταφορά από άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου αποθηκευτή ή εναποθέτη, θα σημειώνεται η ένδειξη: "μεταφορά από Φ.Α. (φορολογική αποθήκη) μας με Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου)......".
- Τη συνολική αξία των εισαχθέντων στη φορολογική αποθήκη αγαθών κατά προμηθευτή.

Σημείωση: Στην περίπτωση επαναφοράς αγαθών που εξήλθαν από την αποθήκη για να τους παρασχεθούν εργασίες ή να ενσωματωθούν σ' αυτά αγαθά, θα αναγράφεται το άθροισμα της αξίας εξόδου τους και της αξίας των εργασιών αυτών. Η ΔΟΥ που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη μπορεί να καταχωρεί τις μεμονωμένες
δηλώσεις ή συγκεντρωτικές καταστάσεις στο ίδιο ειδικό βιβλίο, σημειώνοντας ενδείξεις Δ (=Δήλωση) ή Κ (=Κατάσταση). Το αντίγραφο "για το αρχείο του αποθηκευτή ή εναποθέτη" παραδίδεται θεωρημένο, ως δικαιολογητικό του ελέγχου της διακίνησης των αγαθών.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που δεν υπήρξε καμία είσοδος αγαθών κάποιο μήνα, δεν θα υποβάλλεται η παραπάνω κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, είτε εφαρμόζεται η μεμονωμένη δήλωση εισόδου, είτε η απλοποιημένη διαδικασία της συγκεντρωτικής κατάστασης, ο προμηθευτής θα εκδίδει το φορολογικό παραστατικό του χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας απευθείας (χωρίς να χρειάζεται να επισυνάψει οποιαδήποτε βεβαίωση της ΔΟΥ) σ' αυτό, εκτός από ό,τι προβλέπεται από τον ΚΒΣ και:

- Τον αριθμό της απόφασης της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ για την άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης, αν αποστείλει τα αγαθά σε αποθηκευτή.
- Τον αριθμό της απόφασης της αρμόδιας ΔΟΥ για την άδεια έγκρισης του εναποθέτη, αν αποστέλλει τα αγαθά σε εναποθέτη.
- Τον αριθμό μητρώου της φορολογικής αποθήκης (που χορηγήθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ).
- Την ένδειξη "Χωρίς ΦΠΑ ως υπ' αριθ. 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 ΑΥΟ".

Στις περιοδικές δηλώσεις των προμηθευτών οι σχετικές πωλήσεις προς αποθηκευτές ή εναποθέτες θα περιλαμβάνονται στις λοιπές εκροές με δικαίωμα έκπτωσης (Κωδικός 315), ενώ οι αντίστοιχες αγορές στις περιοδικές δηλώσεις των αποθηκευτών ή εναποθετών θα περιλαμβάνονται στις λοιπές εισροές απαλλασσόμενες
(Κωδικός 366).

Αρθρο 7
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκευση

Για την απαλλαγή από ΦΠΑ των ενδοκοινοτικά αποκτώμενων αγαθών απαιτείται ακριβώς παρόμοια με το προηγούμενο άρθρο, είτε υποβολή μεμονωμένης "Δήλωσης εισόδου ενδοκοινοτικά αποκτώμενων αγαθών σε φορολογική αποθήκη", είτε υποβολή γνωστοποίησης και εκ των υστέρων συγκεντρωτικής (μηνιαίας) κατάστασης. Αντί του ΑΦΜ του προμηθευτή, θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ και η χώρα του. Φυσικά, ο αλλοδαπός προμηθευτής της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται να αναγράφει τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση μεμονωμένης δήλωσης, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση του αποθηκευτή ή εναποθέτη αποστολής με απόδειξη στη ΔΟΥ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη του φωτοαντιγράφου του Τιμολογίου του αλλοδαπού προμηθευτή, συσχετισμένου με τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης εισόδου.
Στην περίπτωση υποβολής συγκεντρωτικής (μηνιαίας) κατάστασης, αν υπάρχουν είσοδοι αγαθών στη φορολογική αποθήκη, τόσο εγχώριας προέλευσης, όσο και από άλλα κράτη-μέλη, θα υποβάλλεται ενιαία κατάσταση που θα περιέχει κατά προμηθευτή τις αντίστοιχες εγχώριες αγορές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Σημείωση: Οι υποχρεώσεις που υπάρχουν για την αναγραφή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στις περιοδικές δηλώσεις, για την υποβολή τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και δηλώσεων Intrastat, εξακολουθούν φυσικά να ισχύουν.
Στις περιοδικές δηλώσεις οι παραπάνω ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ως απαλλασσόμενες, δεν θα περιλαμβάνονται στις φορολογητέες εκροές και εισροές, ούτε θα αφαιρούνται από τον Κωδικό 318. Οι αποκτήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται στις λοιπές εισροές απαλλασσόμενες (Κωδικός 366), στις συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (Κωδικός 341) και φυσικά στο άθροισμα του Κωδικού 343. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που θέτονται σε φορολογική αποθήκη, η παρουσία εφοριακού ελεγκτή θα γίνεται μόνο όπου κρίνεται αυτό αναγκαίο (βλέπε άρθρο 6, παρ. 3).

Αρθρο 8
Εργασίες στο χώρο των αποθηκών

Παράγραφοι 1-2
Τα αγαθά που εναποθηκεύονται πρέπει κατ' αρχήν να παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονται κατά το χρόνο εισόδου τους στην αποθήκη. Επιτρέπονται, όμως, εργασίες όπως αυτές που αποσκοπούν στη συντήρηση, βελτίωση της ποιότητας και στην υποβοήθηση της διανομής, δηλαδή εργασίες από εκείνες που σε κάθε περίπτωση
δεν συνεπάγονται μεταβολή του κωδικού της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο αγαθό. Παραδείγματα: συσκευασία, επανασυσκευασία, εξευγενισμός, τοποθέτηση ετικετών κ.λπ., αερισμός, καθάρισμα, γυάλισμα, ψεκασμός, ψύξη, κατάψυξη, θέρμανση, βαφή, στίλβωση, στοιχειώδης συναρμολόγηση.
Αντίθετα, οι εργασίες παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, μπορεί να συνεπάγονται μεταβολή του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Για να μπορούν, όμως, να γίνονται τέτοιες εργασίες μεταποίησης, θα πρέπει τα αγαθά να προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και θα πρέπει να έχει ζητηθεί η πραγματοποίησή τους, είτε με την αρχική αίτηση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης, είτε με τυχόν συμπληρωματική αίτηση και αυτό να έχει επιτραπεί, αναφερόμενο ρητά, είτε στην αρχική, είτε σε συμπληρωματική ειδική άδεια της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ.

Παράγραφοι 3-4
Σχετική αίτηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σε εναποθηκευμένα αγαθά υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί η φορολογική αποθήκη. Αυτός είναι αρμόδιος να κρίνει αν οι εργασίες που δηλώνονται στην αίτηση αφορούν απλή συντήρηση, ποιοτική βελτίωση, συσκευασία κ.λπ. ή, αν τυχόν αφορούν μεταποίηση, εμπίπτουν σ' αυτές για τις οποίες έχει δοθεί η άδεια της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ. Στην αίτηση αυτή (Υπόδειγμα Νο 7) θα προσδιορίζεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών που τυχόν θα απαιτηθεί να εξαχθούν από τη φορολογική αποθήκη, εφόσον είναι αδύνατο να εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες μέσα σ' αυτή.

Παράγραφος 5
Εκτός από την έγκριση που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, για την υλοποίηση της προσωρινής εξόδου και επανεισαγωγής των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη, απαιτείται είτε υποβολή δήλωσης εξόδου (άρθρο 13, παρ. 1, περ. ζ' της ΠΟΛ.1004 ΑΥΟ) και αντίστοιχα εισόδου αυτών, είτε να συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες συγκεντρωτικές καταστάσεις, ανάλογα με τη διαδικασία που εφαρμόζει ο συγκεκριμένος αποθηκευτής ή εναποθέτης. Απαιτείται, επίσης, ενημέρωση του βιβλίου της φορολογικής αποθήκης και φυσικά έκδοση θεωρημένων στοιχείων διακίνησης.

Αρθρο 9
Απαλλαγή από ΦΠΑ των υπηρεσιών που είναι σχετικές με την παράδοση αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκευση

Παράγραφος 1
Για την απαλλαγή από ΦΠΑ των υπηρεσιών που είναι σχετικές με την παράδοση αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκευση, μετά την ολοκλήρωση της παρασχεθείσας υπηρεσίας, ο λήπτης αυτής, αποθηκευτής ή εναποθέτης, υποβάλλει αίτηση (Υπόδειγμα Νο 12) στη χωρικά αρμόδια της φορολογικής αποθήκης ΔΟΥ, ζητώντας τη χορήγηση βεβαίωσης (Υπόδειγμα Νο 13) για απαλλαγή από ΦΠΑ της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Στην αίτηση επισυνάπτει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία. Αυτά πρέπει να αναφέρονται μόνο σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα εναποθηκευμένα αγαθά, διαφορετικά δεν χορηγείται βεβαίωση.

Παράγραφος 2
Η χωρικά αρμόδια, της φορολογικής αποθήκης, ΔΟΥ διενεργεί κατ' αρχήν οπτικό έλεγχο των φορολογικών παραστατικών παροχής υπηρεσιών που της προσκομίστηκαν, για τη διαπίστωση αν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στα παραστατικά αυτά σχετίζονται με τα αγαθά που τέθηκαν σε αποθήκευση και αν οι αξίες τους είναι εύλογες σε σχέση με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Η σχετική βεβαίωση πρέπει να χορηγείται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Τα πρωτότυπα παραστατικά επιστρέφονται στον αιτούντα, ενώ η ΔΟΥ κρατάει στο σχετικό φάκελο της φορολογικής αποθήκης φωτοτυπίες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί εντολή προσωρινού ελέγχου, που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διμήνου, για τη διερεύνηση του αν τα παραστατικά ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πράγματι διεξήχθησαν (ή σχετικά αγαθά που αγοράστηκαν). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και μετά από τρίμηνο από την αίτηση. Η βεβαίωση πρέπει να παραδοθεί σ' αυτόν που παρείχε τις υπηρεσίες (ή προμήθευσε τα σχετικά αγαθά), ώστε αυτός να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο για το ΦΠΑ. Το
Τιμολόγιο αυτό πρέπει να εκδίδεται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις αυτές της ΔΟΥ θα τηρούνται απ' αυτόν που παρείχε τις υπηρεσίες, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του Πιστωτικού Τιμολογίου.
Τα φορολογικά παραστατικά που εκδίδουν οι παρέχοντες τις παραπάνω υπηρεσίες θα αναγράφουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και έτσι, στις περιοδικές τους δηλώσεις, θα καταχωρούνται στις φορολογητέες, κατά συντελεστή, εκροές τους. Οταν παραληφθούν οι βεβαιώσεις της αρμόδιας ΔΟΥ και εκδοθούν Πιστωτικά Τιμολόγια, ο φόρος των Πιστωτικών αυτών Τιμολογίων θα περιληφθεί για συμψηφισμό στα λοιπά προστιθέμενα ποσά (Κωδικός 403) των περιοδικών τους δηλώσεων της φορολογικής περιόδου στην οποία εκδόθηκαν τα στοιχεία αυτά.
Αντίθετα, οι αποθηκευτές ή οι εναποθέτες θα συμπεριλάβουν εξ αρχής την αξία των παραπάνω Τιμολογίων στις λοιπές εισροές απαλλασσόμενες (Κωδικός 366).

Παράγραφος 3
Η βεβαίωση συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραδίδεται στον αποθηκευτή ή εναποθέτη μαζί με τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία και το άλλο παραμένει στο σχετικό φάκελο της φορολογικής αποθήκης. Χορήγηση δεύτερης βεβαίωσης για την ίδια αιτία, ακόμη και αν αυτή χάθηκε, δεν επιτρέπεται.

Αρθρο 10
Απαλλαγή από ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών σε αγαθά που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκευση

Οσα αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 9, ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση απαλλαγής από ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών, επί αγαθών που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκευση, είτε αυτές παρέχονται μέσα στη φορολογική αποθήκη, είτε έξω απ' αυτή. Στην περίπτωση ανάγκης προσωρινής εξόδου των αγαθών για την
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, που δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσα στην αποθήκη, εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες του άρθρου 8, παρ. 4 και 5.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, απαλλάσσεται και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης που παρέχει ο αποθηκευτής στον εναποθέτη.

Αρθρο 11
Απαλλαγή από ΦΠΑ των αγαθών που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών ή που ενσωματώνονται στα αποθηκευμένα αγαθά

Οσα αναφέρονται στο άρθρο 9, ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών, που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών επί αγαθών που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκευση ή που ενσωματώνονται στα αγαθά αυτά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, είτε όταν στο φορολογικό στοιχείο αυτού που παρέχει την υπηρεσία τα αγαθά αναφέρονται διακριτά, είτε όταν αυτά παραδίδονται από άλλο πρόσωπο (οπότε χορηγείται ξεχωριστή βεβαίωση).

Αρθρο 12
Η διαδικασία των άρθρων 10 και 11 εφαρμόζεται τόσο επί εγχώριων, όσο και επί κοινοτικών εναποθηκευμένων αγαθών.

Κεφάλαιο Γ'
Εξοδος αγαθών από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης

Αρθρο 13
Εξοδος των αγαθών από τους χώρους φορολογικής αποθήκευσης

Παράγραφος 1
Ως επιτρεπτοί λόγοι εξόδου των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη θεωρούνται:

α) Η εξαγωγή σε μη κοινοτική χώρα και ο εφοδιασμός σκαφών και αεροσκαφών, όταν αυτός απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22, παρ. 1γ' του Ν.1642/1986.
β) Η ενδοκοινοτική παράδοση.
γ) Η εγχώρια ανάλωση και ο εφοδιασμός σκαφών και αεροσκαφών που δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1γ' του Ν.1642/1986.
δ) Η μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου ή άλλου αποθηκευτή.
ε) Η επιστροφή στον προμηθευτή, λόγω αποδεδειγμένου ελαττώματος που τα καθιστούν ακατάλληλα για παραπέρα χρήση.
στ) Η καταστροφή, λόγω αλλοίωσης ή φθοράς, που τα καθιστούν ακατάλληλα προς χρήση ή επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια.
ζ) Η παροχή αναγκαίων εργασιών που δεν μπορούν να παρασχεθούν στους χώρους της φορολογικής αποθήκης.
η) Οι πωλήσεις: αα) από καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ) προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλα κράτη - μέλη, ββ) από ειδικά πρατήρια προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν από τρίτες χώρες, θαλάσσια ή αεροπορικά,
γγ) σε ταξιδιώτες πάνω σε πλοία ή αεροπλάνα προορισμού εκτός Κοινότητας,
δδ) προς διπλωματικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, Νατοϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Παράγραφος 2
Υπόχρεος για υποβολή της "Δήλωσης Εξόδου" είναι κατ' αρχήν ο αποθηκευτής ή ο εναποθέτης, κύριος των αγαθών, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, όμως, εξόδου των αγαθών από πρόσωπο διαφορετικό απ' αυτό που τα εναπόθεσε, μπορεί να υποβληθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 και από:

- Το νέο κύριο των αγαθών.
- Το νόμιμο εκπρόσωπο αλλοδαπού παραλήπτη.
- Τον αποθηκευτή, αν ο παραλήπτης ή ο εναποθέτης δεν εκπληρώνει τη σχετική του υποχρέωση.

Η δήλωση εξόδου πρέπει να υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, πριν την έξοδο των αγαθών. Σε κάθε περίπτωση, επιστρέφεται από τη ΔΟΥ το ένα (1) αντίτυπο στον ενδιαφερόμενο με την ένδειξη "Παραλήφθηκε όμοιο".
Αν ακολουθείται η διαδικασία της συγκεντρωτικής (μηνιαίας) κατάστασης της παρ. 8 του άρθρου αυτού, αντί της δήλωσης υποβάλλεται ή αποστέλλεται με fax σχετική γνωστοποίηση.
Η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη, στα πλαίσια της περ. η' της παρ. 1, θα γίνεται πάντοτε με την υποβολή συγκεντρωτικής (μηνιαίας) κατάστασης εξόδου.

Παράγραφος 3
Στη δήλωση εξόδου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει (Υπόδειγμα Νο 8):

- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αποθηκευτή και του εναποθέτη (μόνο αν η δήλωση υποβάλλεται απ' αυτόν).
- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αγοραστή ή παραλήπτη των αγαθών.
- Την ημερομηνία και πιθανή ώρα αποστολής.
- Τη διεύθυνση της φορολογικής αποθήκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου της, όπως χορηγήθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ.

Σημείωση: Σε περίπτωση σταδιακής αποστολής μεγάλης ποσότητας κάποιων αγαθών, π.χ. αν απαιτείται η μεταφορά της ποσότητας να γίνει με πολλαπλά δρομολόγια φορτηγών, για τα οποία όμως αγαθά θα υπάρχει ενιαία τιμολόγηση από τον αποθηκευτή ή εναποθέτη, αρκεί η υποβολή μιας δήλωσης εξόδου. Σε περίπτωση, όμως, που η σταδιακή αυτή αποστολή δεν ολοκληρωθεί αυθημερόν, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής δήλωσης εξόδου για κάθε μέρα αποστολής.

- Το είδος, την ποσότητα και την αξία των εξερχόμενων αγαθών.
- Το σκοπό εξόδου των αγαθών.
- Αν τα αγαθά θα μεταφερθούν σε άλλη φορολογική αποθήκη: τη διεύθυνση, τον αριθμό μητρώου που χορηγήθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ και την αρμόδια ΔΟΥ της προς μεταφορά αποθήκης.
- Υπό την επιφύλαξη που αναφέρεται στην επόμενη παρ. 4, τον αριθμό, την ημερομηνία και τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή που εξέδωσε το φορολογικό στοιχείο απόκτησης και την ημερομηνία εισόδου.
- Τυχόν άλλα στοιχεία που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ κρίνει αναγκαία, ειδικά για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος φόρου.

Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να αναφέρει τα αντίστοιχα στοιχεία (χωρίς, όμως, τα παρακάτω συνημμένα).

Παράγραφος 4
Με δήλωση εξόδου συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφα:
- Της δήλωσης εισόδου των αγαθών.
- Του Τιμολογίου Αγοράς.
- Των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν κατά την τυχόν πραγματοποίηση πράξεων των άρθρων 8-11.
- Των φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ήδη ο αποθηκευτής ως αμοιβή του για τις παροχές υπηρεσιών (αποθήκευσης κ.λπ.) που παρέσχε προς τον εναποθέτη.

Για λόγους απλούστευσης, κατ' αρχήν, όταν η παράδοση κατά την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη είναι απαλλασσόμενη του ΦΠΑ (π.χ. εξαγωγή, μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη κ.λπ.), η αναγραφή των στοιχείων εξόδου και η υποβολή των παραπάνω φωτοαντιγράφων οπωσδήποτε παρέλκει (αφού ακριβώς δεν υπάρχει θέμα προσδιορισμού του αποδιδόμενου ΦΠΑ).
Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που τα εξερχόμενα αγαθά δεν μπορούν να συσχετισθούν με τα εισερχόμενα, είτε επειδή μια έξοδος μπορεί να σχετίζεται με πολλές εισόδους, είτε ακόμη αν τα αγαθά αναμιγνύονται και κατά καιρούς εξέρχεται μέρος του μίγματος.
Στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται δεκτό, αντί της εκάστοτε αναγραφής στη δήλωση εξόδου των στοιχείων εισόδου (αριθμός, ημερομηνία φορολογικού στοιχείου αγοράς, στοιχεία προμηθευτή, ημερομηνία εισόδου) και της συνυποβολής φωτοαντιγράφων: α) της δήλωσης εισόδου, β) του Τιμολογίου Αγοράς και γ) των φορολογικών στοιχείων από πράξεις των άρθρων 8-11 της ΠΟΛ.1004/1997 απόφασης, να μπορεί να προκύπτει από τα λογιστικά στοιχεία που τηρούνται ότι η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης δεν υπολείπεται του αντίστοιχου μέσου κόστους, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην ίδια ή προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, για κάθε αποθηκευόμενο είδος. Αν συμβαίνουν τα παραπάνω, θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αποθηκευτή ή του εναποθέτη, με την οποία θα βεβαιώνεται το σχετικό γεγονός. Παρόμοια υπεύθυνη δήλωση του αποθηκευτή ή του εναποθέτη, πωλητή των αγαθών και αναφορικά με τις τιμές, μπορεί να συνυποβάλλεται και στις περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης εξόδου από άλλο πρόσωπο (βλέπε παρ. 2).
Στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αρχικής γνωστοποίησης και υποβολής μηνιαίας κατάστασης, τα παραπάνω συνημμένα φωτοαντίγραφα δεν απαιτείται να υποβάλλονται. Στις περιπτώσεις φορολογητέων εξόδων από τη φορολογική αποθήκη, η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλλεται μέχρι την υποβολή της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ.
Το αντίγραφο της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών του αποθηκευτή δεν θα συνυποβάλλεται, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί μέχρι της υποβολής της δήλωσης εξόδου (οπότε σχετική μνεία θα γίνεται σ' αυτή).

Παράγραφοι 5-7
Ο Προϊστάμενος της χωρικά προς τη φορολογική αποθήκη αρμόδιας ΔΟΥ καταχωρεί τη δήλωση ή γνωστοποίηση σε ειδικό βιβλίο και μπορεί να εκδώσει εντολή πιστοποίησης της εξόδου σε εφοριακό ελεγκτή. Ο ελεγκτής, στην περίπτωση αυτή, ενεργεί βεβαίωση περί της εξόδου επί της γνωστοποίησης που κατατέθηκε, λαμβάνοντας και φωτοαντίγραφο του παραστατικού διακίνησης. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση ή γνωστοποίηση, με βεβαίωση ή όχι του ελεγκτή και φωτοαντίγραφο ή όχι του παραστατικού διακίνησης, τίθεται στο φάκελο της φορολογικής αποθήκης. Αφού, σύμφωνα με τα παρακάτω, η παρουσία εφοριακού ελεγκτή δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, η προβλεπόμενη στην παρ. 7 πράξη επί του φορολογικού στοιχείου διακίνησης, σε κάθε περίπτωση, παρέλκει. Από το συνδυασμό, όμως, των διατάξεων των παραγράφων αυτών, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1012790/1591/0014/3.2.1997 ΑΥΟ, η παρουσία εφοριακού ελεγκτή δεν είναι απαραίτητη και κατά την έξοδο των αγαθών από φορολογική αποθήκη. Μόνο σε περιπτώσεις υποψίας φοροδιαφυγής και εφόσον ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, όπου υπάγεται η φορολογική αποθήκη, κρίνει αυτό αναγκαίο, εκδίδεται η σχετική εντολή για την παρουσία εφοριακού ελεγκτή.
Αν, πάντως, υπάρχει ρητή αναφορά για την παρουσία εφοριακού ελεγκτή στην άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης (άρθρο 2, παρ. 8), αυτός οπωσδήποτε θα παρίσταται.

Παράγραφος 8
Η παρ. 8 τέθηκε για τους λόγους και με τη διαδικασία έγκρισης που αναφέρεται στην παρ. 10 του άρθρου 6 και αναλύεται παραπάνω. Σύμφωνα, λοιπόν, με την απλουστευμένη διαδικασία, αντί της δήλωσης εξόδου, υποβάλλεται εις διπλούν συγκεντρωτική κατάσταση (Υπόδειγμα Νο 10) σε μηνιαία βάση και μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα. Η κατάσταση αυτή θα περιλαμβάνει, αντί των αναφερομένων στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, τα εξής:

- Την ημερολογιακή περίοδο (μήνα) που αφορά.
- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αιτούντος αποθηκευτή ή εναποθέτη.
- Τα στοιχεία του αποθηκευτή, αν η αίτηση υποβάλλεται από εναποθέτη.
- Τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου της φορολογικής αποθήκης (που δόθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ).
- Τα πλήρη στοιχεία και τους ΑΦΜ των αγοραστών (εκτός όταν, προκειμένου για πωλήσεις ΚΑΕ και πωλήσεις σε επιβάτες προορισμού εκτός Ε.Ε., αυτοί είναι ιδιώτες ή αν είναι αγοραστές τρίτων χωρών κ.λπ.) ή αυτών που θα διενεργήσουν εκτός αποθήκης εργασίες στα αγαθά και εκ των υστέρων θα τα επιστρέψουν ή προμηθευτών σε περίπτωση επιστροφής.

Σημείωση: Αν τα αγαθά εξέρχονται για να μεταφερθούν σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου αποθηκευτή ή χρήσης από τον ίδιο εναποθέτη, αντί των στοιχείων του αγοραστή κ.λπ., θα σημειώνεται η ένδειξη: "μεταφορά στη Φ.Α. (φορολογική αποθήκη) μας με Α.Μ. (αριθμό μητρώου)......".
- Τη συνολική αξία των αγαθών που εξήλθαν από τη φορολογική αποθήκη, κατά αποδέκτη, σε δύο υποπίνακες, ανάλογα με τον προορισμό εξόδου τους:

* Υποπίνακας 1, ως αξία απαλλασσόμενη του ΦΠΑ:
- Για εξαγωγή σε μη κοινοτική χώρα, σε τιμή πώλησης.
- Για απαλλασσόμενο εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, σε τιμή πώλησης.
- Για ενδοκοινοτική παράδοση, σε τιμή πώλησης.
- α) Για πωλήσεις από καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ) προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλα κράτη - μέλη, β) για πωλήσεις από ειδικά πρατήρια προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες, θαλάσσια ή αεροπορικά, γ) για πωλήσεις σε ταξιδιώτες πάνω σε πλοία ή αεροπλάνα προορισμού εκτός Κοινότητας, δ) για πωλήσεις προς διπλωματικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, Νατοϊκές ένοπλες δυνάμεις, σε τιμή πώλησης.
- Για μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη, λόγω πώλησης σε άλλο αποθηκευτή ή εναποθέτη, σε τιμή πώλησης.
- Για μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου αποθηκευτή ή χρήσης από τον ίδιο εναποθέτη, σε τιμή κόστους.
- Για επιστροφή στον προμηθευτή, λόγω ακαταλληλότητας: μόνο η αξία αγοράς (όχι η αξία τυχόν άλλων εργασιών που παρασχέθηκαν στα αγαθά αυτά).
- Για παροχή εργασιών σε χώρους εκτός αποθήκης με την προοπτική επαναφοράς, σε τιμή κόστους.

* Υποπίνακας 2, ως αξία υπαγόμενη σε ΦΠΑ:
- Για ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, σε τιμή πώλησης.
- Για επιστροφή στον προμηθευτή, λόγω ακαταλληλότητας: μόνο η αξία εργασιών που τυχόν παρασχέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ενσωματώθηκαν, σε τιμή κόστους.

Οπου παραπάνω αναφέρεται η τιμή κόστους, αν αυτή δεν εντοπίζεται εύκολα, μπορεί να αναγράφεται η μέση τιμή κόστους, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην ίδια ή προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Η διαδικασία της συγκεντρωτικής αίτησης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχει αίτημα καταστροφής αποθηκευμένων αγαθών, λόγω αλλοίωσης ή φθοράς. Η ΔΟΥ που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη μπορεί να καταχωρεί τις μεμονωμένες δηλώσεις ή συγκεντρωτικές καταστάσεις στο ίδιο ειδικό βιβλίο, σημειώνοντας ενδείξεις Δ (=Δήλωση) ή Κ (=Κατάσταση). Το αντίγραφο "για το αρχείο του αποθηκευτή ή εναποθέτη" παραδίδεται θεωρημένο, ως δικαιολογητικό του ελέγχου της διακίνησης των αγαθών.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που δεν υπήρξε καμία έξοδος αγαθών κάποιο μήνα, δεν θα υποβάλλεται η παραπάνω κατάσταση.

Αρθρο 14
Εξαγωγή αποθηκευμένων αγαθών

Το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 ΑΥΟ, που διεύρυνε το περιεχόμενο, αλλά και απλοποίησε τη σχετική διαδικασία.
Η νέα διάταξη καλύπτει εκτός των εξαγωγών και τον εφοδιασμό πλοίων που εκτελούν πλόες, ανεξάρτητα προορισμού (εσωτερικού ή διεθνείς) και αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς πτήσεις (ενδοκοινοτικές ή εκτός Κοινότητας). Οι παραδόσεις αυτές απαλλάσσονται, ως γνωστόν, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου
20 και τις περ. α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, αντίστοιχα. Οι ισχύουσες φορολογικές ή τελωνειακές διαδικασίες που ρυθμίζουν τις απαλλαγές αυτές, από οποιαδήποτε εγκατάσταση και αν λαμβάνουν χώρα, καλύπτουν και την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη. Τα παραστατικά που καλύπτουν την απαλλαγή των σχετικών πράξεων ή τυχόν πρόσθετα, αποτελούν και παραστατικά που δικαιολογούν την αφορολόγητη έξοδο από τη φορολογική αποθήκη και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο.
Η ρύθμιση φυσικά αυτή, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής μεμονωμένης δήλωσης ή γνωστοποίησης και συγκεντρωτικής κατάστασης εξόδου.

Αρθρο 15
Ενδοκοινοτική παράδοση αποθηκευμένων αγαθών

Και στην ενδοκοινοτική παράδοση αποθηκευμένων αγαθών ακολουθείται ακριβώς η αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 14. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ, όπως ισχύει (δηλαδή διατήρηση φορτωτικών εγγράφων κ.λπ.).
Σημείωση: Οι υποχρεώσεις που υπάρχουν για αναγραφή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων στις περιοδικές δηλώσεις, για την υποβολή τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και δηλώσεων Intrastat αποστολής, φυσικά, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 16
Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας αποθηκευμένων αγαθών

Παράγραφοι 1-2
Στην περίπτωση ανάλωσης των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση δηλαδή της εξόδου των αγαθών από την αποθήκη με σκοπό την εγχώρια πώλησή τους, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση. Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και προκειμένου για την αξία των εργασιών (ή ενσωματωμένων αγαθών) που παρασχέθηκαν σε αγαθά, τα οποία επιστρέφονται στον προμηθευτή ως ακατάλληλα. Αν, όμως, τα αγαθά πωλούνται εγχώρια σε άλλο αποθηκευτή ή εναποθέτη που τα εισάγει, απευθείας μετά την αγορά τους, σε φορολογική αποθήκη που αυτός χρησιμοποιεί νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Εξυπακούεται, φυσικά, ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ και στην περίπτωση που τα αγαθά μεταβιβάζονται από αποθηκευτή σε εναποθέτη ή το αντίστροφο ή μεταξύ εναποθετών, χωρίς να εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη.
Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις που υπάρχει η σχετική υποχρέωση, ως εξής:

Σε περίπτωση που ακολουθείται η διαδικασία της μεμονωμένης δήλωσης εξόδου (ξεχωριστής δηλαδή υποβολής για κάθε μία έξοδο):

Ο υπόχρεος σε φόρο (βλέπε παρ. 4, άρθρου 22) υποχρεούται, μαζί με την υποβολή της δήλωσης εξόδου, να συνυποβάλει και έκτακτη δήλωση και να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής της δήλωσης εξόδου και της έκτακτης δήλωσης στον υπόχρεο αποθηκευτή ή εναποθέτη, κατά περίπτωση, πέραν των άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται και η σχετική προσαύξηση, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997, η οποία αρχίζει να υπολογίζεται από την επομένη της εξόδου των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη.
Σε περίπτωση που ακολουθείται η διαδικασία της συγκεντρωτικής μηνιαίας κατάστασης εξόδου:

Υπόχρεος σε υποβολή της αίτησης - δήλωσης εξόδου, άρα και υποβολής της έκτακτης δήλωσης και καταβολής του φόρου, είναι αποκλειστικά ο αποθηκευτής ή ο εναποθέτης πωλητής των αγαθών, κατά περίπτωση. Η έκτακτη δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής της έκτακτης δήλωσης, πέραν των άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται και η σχετική προσαύξηση όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 (από 1.1.1998: 2,5% ή 4% ή 4,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης). Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986, ως φορολογητέα αξία, κατά την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης, λαμβάνεται η αξία παράδοσης των αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.
Ο φόρος, όμως, που προκύπτει από την εφαρμογή του οικείου συντελεστή δεν μπορεί να είναι μικρότερος από:

Α. Το ποσό του φόρου που θα είχε επιβαρυνθεί η αρχική απαλλασσόμενη αγορά ή ενδοκοινοτική απόκτηση του αγαθού κατά την είσοδό του στη φορολογική αποθήκη, προσαυξημένο με το ποσό του φόρου που θα είχε επιβαρυνθεί από παροχές υπηρεσιών, συνδεδεμένων τόσο με την απόκτησή του, όσο και κατά την παραμονή του
στη φορολογική αποθήκη, περιλαμβανομένου του φόρου που θα είχε επιβαρυνθεί από τυχόν ενσωματωμένα σ' αυτό αγαθά.

Β. Το ποσό του φόρου που θα επιβάρυνε την τελευταία πριν την έξοδο αγορά, προσαυξημένο με το ποσό του φόρου που θα είχε επιβαρυνθεί από παροχές υπηρεσιών, όπως παραπάνω, εφόσον το αγαθό υπήρξε αντικείμενο διαδοχικών πωλήσεων (μεταξύ αποθηκευτή και εναποθετών), ενώ συνέχιζε να βρίσκεται μέσα στη φορολογική αποθήκη.
Τα παραπάνω, όμως, σχετικά με τη φορολογητέα αξία και το φόρο δεν ισχύουν στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παραμονής του αγαθού στη φορολογική αποθήκη, υπήρξε καταστροφή ή απώλεια του αγαθού, που αποδεικνύεται ή δικαιολογείται και κατά το μέρος που δεν υπάρχει, από οπουδήποτε, αναπλήρωση της ζημιάς αυτής. Οσα αναφέρουμε παραπάνω για το φόρο, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και στην περίπτωση που ο φόρος οφείλεται όχι μόνο κατά την έξοδο του αγαθού από τη φορολογική αποθήκη, λόγω πώλησης στην εγχώρια αγορά, αλλά και στην περίπτωση οριστικής εξόδου του αγαθού χωρίς μεταβίβαση της κυριότητάς του. Αυτό μπορεί να
συμβεί όταν π.χ. τα αγαθά μεταφέρονται, είτε σε άλλους εκτός φορολογικής αποθήκης παραγωγικούς ή αποθηκευτικούς χώρους της ίδιας εγκατάστασης, είτε σε άλλη εγκατάσταση του αποθηκευτή ή εναποθέτη, η οποία όμως δεν αποτελεί φορολογική αποθήκη. Η μεταφορά αυτή εξομοιώνεται με ανάλωση στο εσωτερικό της
χώρας. Επειδή, στην περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο προσδιορισμού της αξίας (Τιμολόγιο), στην έκτακτη δήλωση που θα υποβληθεί για το σκοπό αυτό ο φόρος που προκύπτει κατά τα παραπάνω θα αναχθεί με την εφαρμογή του οικείου συντελεστή σε φορολογητέα αξία.
Στις έκτακτες δηλώσεις θα διαγραμμίζεται με Χ ο αριθμός 6 του Κωδικού 012. Οι αξίες θα αναγράφονται κατά συντελεστή στους Κωδικούς 301-306 και οι αναλογούντες φόροι στους Κωδικούς 331-336. Τα σύνολά τους, αντίστοιχα, στους Κωδικούς 307 και 337. Ο Κωδικός 337 μεταφέρεται στον Κωδικό 501 και από εκεί στους Κωδικούς 511 και 513 για καταβολή. Ο Κωδικός 503 συμπληρώνεται σε περίπτωση τροποποιητικής και ο Κωδικός 512 σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης. Σε περίπτωση, όμως, που ο φόρος που αναλογεί στη φορολογητέα αξία υπολείπεται αυτού που προσδιορίζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 13 του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986 και αναλύονται παραπάνω, η διαφορά αυτή θα αναγράφεται στον Κωδικό 417 της έκτακτης δήλωσης και θα λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του ποσού για καταβολή.
Στη δήλωση της φορολογικής περιόδου, στην οποία εκδόθηκε το στοιχείο αξίας (Τιμολόγιο) του αποθηκευτή ή εναποθέτη πωλητή, θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στην αξία και στον αναλογούντα φόρο εκροών οι εγχώριες αναλώσεις αγαθών από τη φορολογική αποθήκη, αφού, σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω πωλητές θα επιβαρύνουν με ΦΠΑ τους αγοραστές τους (ακόμα και αν την έκτακτη δήλωση υποβάλλουν και καταβάλλουν το ΦΠΑ οι τελευταίοι). Αντίστοιχα, οι αγοραστές θα περιλαμβάνουν τα ποσά αυτά στις αξίες και φόρους εισροών.
Στη δήλωση της φορολογικής περιόδου μέσα στην οποία υποβλήθηκε η έκτακτη δήλωση, θα συμψηφίζεται απ' αυτόν που την υπέβαλε το χρεωστικό υπόλοιπο που πλήρωσε. Το ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται στον Κωδικό 401 της σχετικής περιοδικής δήλωσης.
Π.χ. αποθηκευτής με Γ' κατηγορίας βιβλία, για τις αναλώσεις του Μαρτίου 1999, υποβάλλει στο μήνα αυτό έκτακτες δηλώσεις και καταβάλλει συνολικά το ποσό των 250.000 δρχ. Το ποσό αυτό θα αναγράψει στον Κωδικό 401 της περιοδικής δήλωσης Μαρτίου 1999 που θα υποβάλει έστω στις 20.4.1999.
Σε περίπτωση που το φόρο καταβάλλει ο αποθηκευτής, χωρίς όμως να είναι αυτός ο πωλητής ή ο παραλήπτης των αγαθών, θα χρεώσει κατόπιν το φόρο αυτό στον πωλητή με Τιμολόγιό του που θα περιλαμβάνει μόνο το ΦΠΑ. Ο φόρος αυτός που θα χρεώσει τον πωλητή, θα γραφεί στον Κωδικό 417 της περιοδικής δήλωσης της φορολογικής περιόδου που εξέδωσε το σχετικό Τιμολόγιο.
Σε περίπτωση που την έκτατη δήλωση υποβάλλει ο αγοραστής καταβάλλοντας το ΦΠΑ, στην περιοδική δήλωση του αντίστοιχου μήνα θα συμψηφίσει τόσο το ΦΠΑ που κατέβαλλε με την έκτακτη δήλωση (Κωδικός 401), όσο και το ΦΠΑ του Τιμολογίου του προμηθευτή (φόρος εισροών).

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής έκτακτης δήλωσης:
- Στις περιπτώσεις εξαγωγών, είτε ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Αυτές θα περιλαμβάνονται στους σχετικούς κωδικούς της περιοδικής δήλωσης (Κωδικός 309, είτε Κωδικοί 309 ή 310 ή 311 και 342 αντίστοιχα).
- Στις περιπτώσεις πώλησης των αγαθών σε άλλο αποθηκευτή ή εναποθέτη, που τα εισάγει αμέσως σε άλλη φορολογική αποθήκη ή αν τα αγαθά πωληθούν παραμένοντας στην ίδια φορολογική αποθήκη, στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις πωλήσεων από καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ) προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλα κράτη-μέλη, πωλήσεων από ειδικά πρατήρια προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες, θαλάσσια ή αεροπορικά, πωλήσεων σε ταξιδιώτες πάνω σε πλοία ή αεροπλάνα προορισμού εκτός Κοινότητας, πωλήσεων προς διπλωματικές υπηρεσίες,
διεθνείς οργανισμούς, Νατοϊκές ένοπλες δυνάμεις. Αυτές θα περιλαμβάνονται στις σχετικές περιοδικές δηλώσεις, από μεν τους πωλητές στις λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (Κωδικός 315), από δε τους υπόχρεους σε δήλωση αγοραστές στις λοιπές εισροές απαλλασσόμενες (Κωδικός 366). Στην περίπτωση επιστροφής αποθηκευμένων αγαθών στον προμηθευτή τους, λόγω ακαταλληλότητας κ.λπ., το Πιστωτικό Τιμολόγιο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ (βλέπε άρθρο 18). Δεν θα υποβληθεί, λοιπόν, έκτακτη δήλωση και στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που εκδόθηκε το Πιστωτικό αυτό Τιμολόγιο, τα σχετικά ποσά θα γραφούν αρνητικά (αφαιρετικά), προκειμένου για τον αποθηκευτή ή εναποθέτη που επιστρέφει, στον Κωδικό 366 και, προκειμένου για τον προμηθευτή που παραλαμβάνει, στον Κωδικό 315.
Αν, όμως, στα αγαθά αυτά που επιστρέφονται έχουν παρασχεθεί εργασίες ή ενσωματώθηκαν σ' αυτά άλλα αγαθά, τότε πρέπει να υποβληθεί έκτακτη δήλωση. Η αξία αυτών των εργασιών ή ενσωματωθέντων αγαθών αποτελεί τη φορολογητέα αξία, επί της οποίας θα καταβληθεί, με την έκτακτη δήλωση, ο αναλογών ΦΠΑ.

Παράγραφος 3
Σε κάθε περίπτωση υποβολής έκτακτης δήλωσης, ο υπόχρεος αναγράφει στον Κωδικό 001 την αρμόδια γι' αυτόν ΔΟΥ και στον Κωδικό 002 τη ΔΟΥ προς την οποία υποβάλλει την έκτακτη δήλωση, που δύναται να είναι είτε η αρμόδια γι' αυτόν ΔΟΥ, είτε η χωρικά προς τη φορολογική αποθήκη αρμόδια ΔΟΥ. Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα.
Ο Προϊστάμενος της χωρικά, προς τη φορολογική αποθήκη, αρμόδιας ΔΟΥ που τυχόν εισπράττει την έκτακτη δήλωση, επιστρέφει το ένα (1) αντίτυπο αυτής στον υπόχρεο. Αν αυτή η ΔΟΥ δεν είναι και η αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου, εκδίδει και αποστέλλει αυθημερόν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ του υπόχρεου "γραμμάτιο
συμψηφισμού" με το ποσό που εισέπραξε, αποστέλλοντας επίσης και τα δύο (2) αντίτυπα της έκτακτης δήλωσης (ή το ένα, προκειμένου για ΔΟΥ ενταγμένες στο σύστημα TAXIS), για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. Κρατάει, επίσης, το ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο της έκτακτης δήλωσης, που το θέτει στο φάκελο της φορολογικής αποθήκης.

Αρθρο 17
Μεταφορά αγαθών σε άλλη φορολογική αποθήκη

Παράγραφοι 1-3
Οταν τα αγαθά εξέρχονται από μια φορολογική αποθήκη, με σκοπό να αποσταλούν σε άλλη αποθήκη του ίδιου ή άλλου αποθηκευτή, θα πρέπει να υποβάλλεται δήλωση εξόδου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13. Αν εφαρμόζεται η διαδικασία της συγκεντρωτικής κατάστασης, θα πρέπει, πριν την έξοδο των αγαθών, να κοινοποιείται στη ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης εξόδου η προβλεπόμενη σχετικά γνωστοποίηση. Παρόμοια δήλωση εισόδου ή γνωστοποίηση θα υποβάλλεται ή θα κοινοποιείται πριν την είσοδο και στη ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης εισόδου. Στη δήλωση εξόδου (μεμονωμένη) ή στη συγκεντρωτική κατάσταση και στη σχετική γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός των άλλων, ο αριθμός μητρώου (που χορηγήθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ), η διεύθυνση και η χωρικά αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης στην οποία στέλνονται τα αγαθά. Στη δήλωση εισόδου πάλι (μεμονωμένη) ή στη συγκεντρωτική κατάσταση και στη σχετική γνωστοποίηση, θα πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός μητρώου (που χορηγήθηκε από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ), η διεύθυνση και η χωρικά αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης από την οποία προέρχονται τα αγαθά.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης εξόδου θα πρέπει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να στείλει στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης εισόδου fax της γνωστοποίησης ή της μεμονωμένης δήλωσης εξόδου. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης εισόδου είναι φυσικά ο καθ' ύλην αρμόδιος του περαιτέρω ελέγχου.

Αρθρο 18
Επιστροφή αποθηκευμένων αγαθών

Παράγραφος 1
Στις περιπτώσεις επιστροφής αποθηκευμένων αγαθών στον προμηθευτή τους, λόγω ακαταλληλότητας κ.λπ., το Πιστωτικό Τιμολόγιο που θα εκδίδεται θα είναι χωρίς ΦΠΑ. Σχετική μνεία "χωρίς ΦΠΑ, λόγω επιστροφής ως ακατάλληλων κ.λπ. από τη φορολογική αποθήκη με αριθμό μητρώου ...... και διεύθυνση ......", θα γίνεται
πάνω στο Πιστωτικό αυτό Τιμολόγιο. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13.

Παράγραφος 2
Αν, όμως, στα αγαθά αυτά είχαν παρασχεθεί εργασίες ή ενσωματώθηκαν σ' αυτά αλλά αγαθά, τότε η αξία αυτών των εργασιών ή ενσωματωθέντων αγαθών πρέπει να περιληφθεί στη φορολογητέα αξία της έκτακτης δήλωσης, που θα πρέπει να υποβληθεί κατά την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη και να καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ (βλέπε άρθρο 16).

Αρθρο 19
Καταστροφή αποθηκευμένων αγαθών

Παράγραφος 1
Προκειμένου για καταστροφή αποθηκευμένων αγαθών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στη χωρικά αρμόδια, για τη φορολογική αποθήκη, ΔΟΥ. Η αίτηση αυτή επέχει θέση δήλωσης εσόδου. Θα πρέπει να λάβει έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος αναφέρει (Υπόδειγμα Νο 11):

- Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του αποθηκευτή και του εναποθέτη (μόνο αν η δήλωση υποβάλλεται απ' αυτόν).
- Τη διεύθυνση της φορολογικής αποθήκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου της.
- Τον τόπο και το χρόνο καταστροφής.
- Το είδος και την ποσότητα (ή αν προσδιορίζεται και την ποιότητα) των εξερχόμενων αγαθών.
- Την αιτία της καταστροφής των αγαθών.
- Την αξία κόστους των προς καταστροφή αγαθών.

Η συνυποβολή φωτοαντιγράφων της δήλωσης εισόδου των αγαθών, του Τιμολογίου αγοράς και των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν κατά την τυχόν πραγματοποίηση πράξεων των άρθρων 8-11 παρέλκει, αφού, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν στο άρθρο 13, ο σκοπός της εξόδου των αγαθών είναι απαλλασσόμενος του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, αν εισπραχτεί αποζημίωση για τα καταστραφόμενα αγαθά, ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αποζημίωση αυτή θα καταβληθεί, είτε κατά την είσπραξη της αποζημίωσης (αναγραφόμενος στο σχετικό Τιμολόγιο είσπραξης της αποζημίωσης), είτε με τη διαδικασία της pro-rata στην αντίστοιχη εκκαθαριστική δήλωση.

Παράγραφος 2
Για την καταστροφή συντάσσεται "Πρωτόκολλο Καταστροφής", στο οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών που καταστράφηκαν. Υπογράφεται από τον εφοριακό ελεγκτή, τον αποθηκευτή ή τον εναποθέτη ή από νόμιμα ορισθέντα αντιπρόσωπό τους που συμμετείχε στην καταστροφή. Αποτελεί δικαιολογητικό που καλύπτει την απαίτηση της παρ. 13 του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986, προκειμένου για την υπολειπόμενη διαφορά του φόρου που αναλογεί στην έξοδο (=0) απ' αυτόν της εισόδου. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή έκτακτης δήλωσης δεν απαιτείται, αφού δεν υπάρχει θέμα καταβολής φόρου.

Παράγραφος 3
Για τις δαπάνες μεταφοράς και καταστροφής αποθηκευμένων αγαθών, επιβαρύνεται ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος δεν δικαιούται, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, απαλλαγής από ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 8-10 της ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ, αφού οι δαπάνες αυτές αφορούν την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς αποθήκευσης.

Αρθρο 20
Παραχώρηση ή εγκατάλειψη των αποθηκευμένων αγαθών

Παράγραφοι 1-5
Το άρθρο αυτό αφορά την περίπτωση παραχώρησης ή εγκατάλειψης, υπέρ του Δημοσίου, αποθηκευμένων αγαθών. Γίνεται με αίτηση-δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ της αποθήκης, στην οποία αναφέρονται το είδος και η ποσότητα των εκχωρούμενων αγαθών. Η αίτηση-δήλωση αυτή υποκαθιστά τη δήλωση εξόδου. Τα έξοδα μεταφοράς, φύλαξης κ.λπ. των αγαθών μέχρι την εκποίησή τους βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ κάνει δεκτή την αίτηση, αν την κρίνει συμφέρουσα για το Δημόσιο.
Αν τα αγαθά έχουν εγκαταλειφθεί πέραν της διετίας ή υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της αποθήκης, ειδοποιούμενος από τον ενδιαφερόμενο ή τον εφοριακό ελεγκτή, αποφασίζει για την εκποίηση ή καταστροφή τους.
Τα καθαρά έσοδα από την εκποίηση αποθηκευμένων αγαθών, κατατίθενται στο λογαριασμό της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.1884/1990, δηλαδή σ' αυτόν που καθορίζει η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1012790/1591/0014/3.2.1997 ΑΥΟ και που είναι ο Νο 83762900.

Αρθρο 21
Χρόνος παραμονής των αγαθών στη φορολογική αποθήκη

Τα αποθηκευμένα αγαθά παραμένουν στην αποθήκη για χρόνο αόριστο, μέχρι την οριστική έξοδό τους για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 13.

Κεφάλαιο Δ'
Λοιπές διατάξεις

Αρθρο 22
Υποχρεώσεις αποθηκευτή και εναποθέτη

Παράγραφοι 1-2
Ο αποθηκευτής υποχρεώνεται, εκτός των άλλων ειδικών υποχρεώσεών του και:
- Να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται γι' αυτόν από τον ΚΒΣ.
- Να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 21α', 29 και 31 του Ν.1642/1986 (ΦΠΑ).
- Να ενημερώνει τη ΔΟΥ του για κάθε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας, όπως αυξομείωση της επιφάνειας ή μεταβολή της κάτοψης (π.χ. μετακίνηση εσωτερικών και εξωτερικών χωρισμάτων, προσθαφαίρεση παταριών, επέκταση σε συνεχόμενους χώρους κ.λπ.).
- Να επιδεικνύει τα αποθηκευμένα αγαθά σε κάθε φορολογικό έλεγχο.
- Να μην επιτρέπει την έξοδο αγαθών αν δεν αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος.

Τονίζεται, μάλιστα, εδώ η συνυπευθυνότητά του στην καταβολή οφειλόμενου από εναποθέτη φόρου, κατά την ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας εναποθηκευμένων αγαθών του δεύτερου.

- Να ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ εφόσον γίνεται κύριος εναποθηκευμένου αγαθού, από μεταβίβαση, κατάσχεση κ.λπ.
- Να διαθέτει κατάλληλα διασκευασμένο χώρο για την εγκατάσταση εφοριακού ελεγκτή των εισόδων και εξόδων αγαθών, αν αυτό προβλέπεται στη σχετική άδεια λειτουργίας.
- Να αποδίδει, με έκτακτες δηλώσεις, τον οφειλόμενο στις εξόδους φόρο.

Παράγραφος 3
Ο εναποθέτης υποχρεούται:
- Να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται γι' αυτόν από τον ΚΒΣ.
- Να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 21α', 29 και 31 του Ν.1642/1986 (ΦΠΑ).
- Να αποδίδει με έκτακτες δηλώσεις τον οφειλόμενο στις εξόδους φόρο.

Παράγραφος 4
Οπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλέπε άρθρο 16), η έκτακτη δήλωση για την καταβολή του ΦΠΑ που οφείλεται, υποβάλλεται κατ' αρχήν από τον αποθηκευτή ή εναποθέτη πωλητή των εναποθηκευμένων αγαθών που αναλίσκονται, πωλούμενα στο εσωτερικό της χώρας.
Σε περίπτωση εξόδου αγαθών από πρόσωπο διαφορετικό αυτό του αποθηκευτή ή εναποθέτη, τόσο οι δηλώσεις εξόδου, όσο και οι έκτακτες δηλώσεις, μπορούν να υποβάλλονται και από:

- Τον αγοραστή των αγαθών.
- Υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, που λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος αλλοδαπού αγοραστή. Ο υποκείμενος αυτός καθίσταται στην πράξη παραγγελιοδόχος αγοράς του αλλοδαπού αγοραστή.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο αποθηκευτής ή εναποθέτης πωλητής δεν παύει να χρεώνει τους αγοραστές με τον αναλογούντα ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο (Τιμολόγιο) που εκδίδουν. Ετσι, τα παραπάνω πρόσωπα, στην περιοδική τους δήλωση για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, συμψηφίζουν τόσο το ΦΠΑ που πλήρωσαν
στον αποθηκευτή ή εναποθέτη, όσο και το ΦΠΑ που κατέβαλαν με την έκτακτη δήλωση (βλέπε και άρθρο 16).
- Τον αποθηκευτή, εφόσον ο εναποθέτης (ή ο παραλήπτης) δεν εκπληρώνει τη σχετική του υποχρέωση.
Στην περίπτωση αυτή, ο αποθηκευτής θα συμψηφίσει μεν το φόρο της έκτακτης δήλωσης στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που έκτακτα τον κατέβαλε, θα εκδώσει δε Τιμολόγιο, χρεώνοντας το ΦΠΑ και μόνο στον πραγματικό πωλητή του αγαθού (εναποθέτη) (βλέπε και άρθρο 16).

Αρθρο 23
Βιβλίο φορολογικής αποθήκης

Παράγραφοι 1-2
Σε κάθε φορολογική αποθήκη τηρείται ειδικό θεωρημένο "Βιβλίο φορολογικής αποθήκης". Χωριστά παρακολουθούνται τα αγαθά του αποθηκευτή και χωριστά του καθενός εναποθέτη. Για καθέναν απ' αυτούς τηρούνται μερίδες κατ' είδος, με αναγραφή των ποσοτήτων σε κάθε είσοδο και έξοδο και του υπολοίπου που προκύπτει κάθε φορά. Το βιβλίο θεωρείται είτε από την αρμόδια ΔΟΥ του αποθηκευτή, είτε από τη χωρικά αρμόδια ΔΟΥ της φορολογικής αποθήκης.

Παράγραφοι 3-4
Το βιβλίο της φορολογικής αποθήκης ενημερώνεται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, μέχρι την επόμενη της εισόδου ή εξόδου, με βάση το δικαιολογητικό διακίνησης. Εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, με την κίνηση όλου του μήνα. Σε περίπτωση, όμως, που ο αποθηκευτής ή κάποιος εναποθέτης υποβάλλουν συγκεντρωτικές (μηνιαίες) δηλώσεις εισόδου ή εξόδου των αγαθών της παρ. 8 του άρθρου 13, η εκτύπωση σε θεωρημένο, για το βιβλίο αυτό, χαρτί θα γίνεται για κάθε μήνα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που υποβάλλονται οι συγκεκριμένες αιτήσεις και πάντως όχι μετά την 10η ημέρα του επόμενου μήνα (ή αν είναι αργία την επόμενη εργάσιμη).
Αν ζητηθεί από εφοριακό ελεγκτή, πρέπει να είναι δυνατή η εκτύπωση σε αθεώρητο χαρτί των υπολοίπων αμέσως και σε δύο (2) ημέρες αναλυτικά των μερίδων του. Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δέκα πέντε (15) ημέρες.
Αν στη φορολογική αποθήκη τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, βιβλίο αποθήκης, μπορεί να θεωρείται ως "βιβλίο αποθήκης - φορολογικής αποθήκης", όπου τα δεδομένα της φορολογικής αποθήκης θα καταχωρούνται μέχρι την επόμενη ημέρα και σε ειδικές στήλες.

Παράγραφοι 5-6
Αν η φορολογική αποθήκη είναι εκτός του κεντρικού, το βιβλίο τηρείται διπλότυπο και το ένα (1) αντίγραφο αποστέλλεται στο κεντρικό σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη του μήνα που αφορά και, επί μηχανογραφικής τήρησης, σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την προθεσμία εκτύπωσης.
Αν στο κεντρικό τηρείται βιβλίο αποθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΚΒΣ, το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται εις απλούν και η κίνηση της φορολογικής αποθήκης να τηρείται σε ιδιαίτερες στήλες ή μερίδες του βιβλίου αποθήκης του κεντρικού. Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης του βιβλίου φορολογικής αποθήκης, πέραν του ότι αποτελεί λόγο ανάκλησής της, επιβάλλονται τα πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ.186/1992, όπως αυτά ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.2523/1997.

Αρθρο 24
Ενέργειες της χωρικά αρμόδιας, της φορολογικής αποθήκης, ΔΟΥ

Παράγραφοι 1-3
Η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η φορολογική αποθήκη, εποπτεύει, ελέγχει τακτικά και δειγματοληπτικά και γενικά παρακολουθεί την καλή λειτουργία της αποθήκης. Στα θέματα χορήγησης άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή ανάκλησής της, συνεργάζεται άμεσα με την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ. Στα θέματα άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη, μπορεί να αποφασίζει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μετά από συνεννόηση με την ίδια διεύθυνση. Επειδή προβλέπεται μηχανογραφική υποστήριξη του μητρώου της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, η ανά δίμηνο αποστολή της αναφερόμενης στην παρ. 2 του άρθρου αυτού κατάστασης, με τις λειτουργούσες φορολογικές αποθήκες, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη.
Οποτεδήποτε κρίνουν αναγκαίο, οι αρμόδιες ΔΟΥ πρέπει να ενημερώνουν την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ με τις παρατηρήσεις τους που αφορούν την καλή λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 8, έχει προβλεφθεί στην άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης παρουσία "φύλακα - ελεγκτή", ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της αποθήκης αναθέτει τα καθήκοντα της επίβλεψης και του ελέγχου σε εφοριακό υπάλληλο της ΔΟΥ, τον οποίο μπορεί να εναλλάσσει με άλλους εφοριακούς υπαλλήλους κατά διαστήματα.

Αρθρο 25
Κυρώσεις - Πρόστιμα - Λοιπές ρυθμίσεις

Παράγραφοι 1-2
Για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και για τον τρόπο προσφυγής και διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται κάθε φορά για το ΦΠΑ και τον ΚΒΣ (προκειμένου για το βιβλίο φορολογικής αποθήκης). Οι σχετικές διατάξεις του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α') ισχύουν και εφαρμόζονται από 11.9.1997 ή, προκειμένου για το ποσοστό του πρόσθετου φόρου, από 1.1.1998 και για τις φορολογικές αποθήκες. Για τα λοιπά θέματα, όπως για το απόρρητο, διαδικασία προσφυγής κ.λπ., ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1642/1986.
Ποσό που βεβαιώνεται και δεν καταβάλλεται από τον υπόχρεο, εκπίπτει από το ποσό της κατατεθειμένης, σύμφωνα με το άρθρο 5, εγγύησης και πρέπει να ανανεωθεί, σε περίπτωση που η φορολογική αποθήκη συνεχίζει να λειτουργεί.

Παράγραφος 3
Η υλοποίηση της παραγράφου αυτής γίνεται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1012790/1591/0014/3.2.1997 ΑΥΟ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 ΑΥΟ. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής μεμονωμένων δηλώσεων εισόδου και εξόδου αγαθών προς και από τη φορολογική αποθήκη, εφόσον το ποσό του ΦΠΑ, που αναλογεί στην αξία τους, κατά περίπτωση, υπερβαίνει τις 50.000 δρχ., υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει μαζί με κάθε υποβολή σχετικής δήλωσης εισόδου ή εξόδου και προβλεπόμενο παράβολο ποσού 12.000 δρχ. Το ποσό αυτό, όταν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του, είναι σταθερό, ανεξάρτητα από την αξία των αγαθών που πράγματι κάθε φορά εισέρχονται ή εξέρχονται και από το αν πράγματι σε κάθε είσοδο ή έξοδο θα παραστεί εφοριακός ελεγκτής. Εφόσον το παράβολο θα εισπράττεται με την υποβολή της δήλωσης εισόδου ή εξόδου και πριν τη θεώρηση του αντιτύπου για τον ενδιαφερόμενο, η είσπραξη θα γίνεται
μέσα στη ΔΟΥ με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α'. Ετσι, η προβλεπόμενη στην υπ' αριθ. 1012790/1591/3.2.1997 ΑΥΟ είσπραξη με διπλότυπο είσπραξης τύπου Β' από τον εφοριακό ελεγκτή στη φορολογική αποθήκη, δεν θα εφαρμόζεται. Παράβολο 12.000 δρχ. θα καταβάλλεται και σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για καταστροφή αποθηκευμένων αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 19. Στην περίπτωση που ακολουθείται διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών (μηνιαίων) καταστάσεων, ο υπολογισμός του ύψους του παραβόλου θα γίνεται όπως ορίζεται
κάθε φορά στην εγκριτική απόφαση, δηλαδή:

- Είτε με το γινόμενο του πλήθους των εισόδων και εξόδων αγαθών με αναλογούντα ΦΠΑ, άνω των 50.000 δρχ., που έγιναν προς και από τη φορολογική αποθήκη, κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης μηνιαίας περιόδου Χ 12.000 δρχ.
- Είτε με την εφαρμογή ποσοστού 2 ο/οο στη συνολική αξία των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών, που θα υπολογίζεται σύμφωνα και με όσα προβλέπονται παραπάνω στα άρθρα 6 και 13, αντίστοιχα (εξυπακούεται ότι με τον τρόπο αυτό υπολογισμού δεν υπάρχει απαλλαγή των εισόδων ή εξόδων με αναλογούντα ΦΠΑ μέχρι 50.000 δρχ.).
Το ποσό αυτό αποδίδεται μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα (ή αν αυτή είναι αργία την επόμενη εργάσιμη), μαζί με τις συγκεντρωτικές (μηνιαίες) καταστάσεις για το σύνολο των διακινήσεων που έλαβαν χώρα κατά το μήνα που αφορούν οι καταστάσεις αυτές.
Παράβολο δεν εισπράττεται, προκειμένου για αγαθά που παραχωρούνται ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου.
Τα έσοδα του παραπάνω παραβόλου σε κάθε περίπτωση αποδίδονται, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2082678/7678/Α0024/21.11.1997 ΑΥΟ, στο λογαριασμό Νο 83762900.

Αρθρο 26
Κατάργηση διατάξεων - Εναρξη ισχύος της παρούσας

Παράγραφοι 1-2
Από 1.3.1996 έπαυσαν να ισχύουν οι υπ' αριθ. Τ.5370/43/1986, Τ.10980/111/Γ0019/1993 και 10970/110/Γ0019/1993 ΑΥΟ και όποιες άλλες σχετικές, που ρύθμιζαν την αποθήκευση κοινοτικών ή εγχωρίων αγαθών. Μετά την 1.1.1997 δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή κοινοτικών ή εγχώριων αγαθών σε καθεστώς της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.1642/1986, με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ (συναποθήκευση). Για τα τελωνειακά καθεστώτα της τελωνειακής επίβλεψης, των τελωνειακών συγκροτημάτων και των ελεύθερων τελωνειακών χώρων εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθ. Π.8272/4880/ΠΟΛ.364/1987 ΑΥΟ.

Οι διατάξεις των ΠΟΛ.1004/1997 και υπ' αριθ. 1012790/1591/0014 ΑΥΟ τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.1997. Οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 ΑΥΟ [μη καταβολή διοικητικού τέλους σε νέες εγκαταστάσεις, υποβολή συγκεντρωτικών (μηνιαίων) δηλώσεων εισόδου και εξόδου, η μη χρέωση ΦΠΑ στο
Τιμολόγιο του προμηθευτή προς τον αποθηκευτή ή εναποθέτη, οι νέες ρυθμίσεις για τις εξαγωγές και τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, το παράβολο υπολογιζόμενο σε 20/00 στη συνολική αξία των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών) ισχύουν από 1.10.1997.

ΙΙΙ. Υποδείγματα εντύπων

Τα υποδείγματα των εντύπων που έχουν επισυναφθεί στην ΠΟΛ.1004/1997 ΑΥΟ καταρτίστηκαν με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες πρώτης εφαρμογής. Για ορισμένα από τα έντυπα αυτά και κάποια άλλα που μνημονεύονται στην εγκύκλιο αυτή έγινε (ανα)σχεδιασμός. Τα έντυπα δεν έχουν εκτυπωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών
και, ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούν να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή τους ενδιαφερόμενους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα αναγράφεται ο ΑΦΜ των συναλλασσομένων και ο αριθμός μητρώου της φορολογικής αποθήκης, που χορηγείται από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ και είναι μοναδικός σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης