Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1248/14.10.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1248/14.10.1998
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή


Aθήνα 14 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1115516/1823/Α' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ : Α'

ΠΟΛ. : 1248

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Σας κοινοποιούμε τις πιο πάνω διατάξεις, οι οποίες είναι άμεσης εφαρμογής και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Παράγραφος 1, άρθρου 37

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι για τους επιτηδευματίες που ανέθεσαν στους λογιστές τους να φροντίσουν τις φορολογικές τους υποθέσεις, δηλαδή να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους και να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους από φόρους, τέλη κ.λπ. και οι λογιστές τους εξαπάτησαν και δεν υπέβαλαν τις
δηλώσεις ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις και δεν εξόφλησαν τις οφειλές, αλλά παρακράτησαν τα χρήματα που τους δόθηκαν, παρέχονται οι εξής ευνοϊκές ρυθμίσεις:

Α. Υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων


Χρόνος υποβολής δηλώσεων


Παρέχεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες, είτε είναι Φυσικά Πρόσωπα, είτε Νομικά, που εξαπατήθηκαν από τους λογιστές και, για την αιτία αυτή, μέχρι τη δημοσίευση του νομοσχεδίου, δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 1988 έως και 1997, να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις των ετών αυτών, ανάλογα με την περίπτωσή τους, στην αρμόδια ΔΟΥ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμης υποβολής. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου.

Καταβολή της οφειλής σε δόσεις


Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τις πιο πάνω δηλώσεις καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες διμηνιαίες δόσεις, που η κάθε μία δεν μπορεί να είναι ποσό μικρότερο από 100.000 δρχ. Εάν το ποσό της κάθε δόσης είναι κάτω των 100.000 δρχ., οι δόσεις περιορίζονται, ώστε το ποσό της κάθε μίας να είναι τουλάχιστον 100.000 δρχ.
Εάν, για παράδειγμα, το συνολικό ποσό της οφειλής είναι 880.000 δρχ., τότε οι δόσεις δεν μπορεί να είναι δώδεκα (12), αλλά περιορίζονται σε οκτώ (8) των 110.000 δρχ. η κάθε μία.
Η πρώτη από τις πιο πάνω διμηνιαίες δόσεις καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα που έγινε η βεβαίωση της οφειλής και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα του αντίστοιχου μήνα που
ακολουθεί. Για παράδειγμα, εάν η βεβαίωση γίνει τον Οκτώβριο του 1998, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 30.11.1998, η δεύτερη δόση μέχρι 29.1.1999, η τρίτη δόση μέχρι 31.3.1999 κ.λπ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση


Οι πιο πάνω εκπρόθεσμες δηλώσεις γίνονται δεκτές και παράγουν έννομα αποτελέσματα, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

i) Ο παθών επιτηδευματίας έχει υποβάλει μέχρι την 31.8.1998 μήνυση κατά του λογιστή για απάτη, υπεξαίρεση και λοιπές αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται παραπάνω, η οποία εκκρεμεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Η εκκρεμοδικία αυτή πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Επίσης, από τη μήνυση πρέπει να προκύπτει ότι η μη υποβολή των δηλώσεων ή η υποβολή ανακριβών δηλώσεων, οφείλεται σε αξιόποινη πράξη του μηνυόμενου λογιστή.

ii) Με τις δηλώσεις συνυποβάλλονται: α) επικυρωμένο αντίγραφο της μήνυσης και
β) βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω.
iii) Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη.

Ανατροπή ευνοϊκών ρυθμίσεων


Αν μετά την εκδίκαση της μήνυσης εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, οι πιο πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις, δηλαδή η απαλλαγή από τις κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής και η καταβολή της συνολικής οφειλής σε δόσεις, ανατρέπονται. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά της κύριας οφειλής που έχουν βεβαιωθεί και δεν καταβλήθηκαν μαζί με τα ποσά των κυρώσεων εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων που θα βεβαιωθούν, καταβάλλονται εφάπαξ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα που έγινε βεβαίωση των κυρώσεων.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο σε υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί φύλλα ελέγχου ή καταλογιστικές πράξεις, μέχρι τη δημοσίευση του νομοσχεδίου.

Β. Εκκρεμείς υποθέσεις


Προθεσμία υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς


Εάν έχουν κοινοποιηθεί φύλλα ελέγχου ή καταλογιστικές πράξεις που εκκρεμούν στις ΔΟΥ για συμβιβασμό, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ή, μέχρι την ίδια ημερομηνία, εκκρεμούν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία γιατί ασκήθηκε εμπρόθεσμη προσφυγή, τότε οι επιτηδευματίες έχουν το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, να ζητήσουν με αίτησή τους τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Για να επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς οι επιτηδευματίες αποδέχονται τα ποσά των
κύριων οφειλών που προκύπτουν από τα φύλλα ελέγχου και τις καταλογιστικές πράξεις και διαγράφονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα.

Κατάργηση ποινικών δικών


Εάν εκκρεμούν ποινικές δίκες σε βάρος των επιτηδευματιών, εξαιτίας των ως άνω φύλλων ελέγχου και καταλογιστικών πράξεων, αυτές, με την υπογραφή της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καταργούνται.

Καταβολή της οφειλής σε δόσεις


Τα ποσά από κύριες οφειλές που προκύπτουν από τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, συμψηφίζονται με τα ποσά των κύριων οφειλών, των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν με την άσκηση προσφυγής και οι θετικές διαφορές βεβαιώνονται σε δώδεκα (12) ίσες διμηνιαίες δόσεις, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω στην περ. Α'.
Σε περίπτωση που έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα λόγω άσκησης προσφυγής, αλλά δεν έχουν καταβληθεί στις προθεσμίες που ορίσθηκαν, οπότε έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα, δεν οφείλονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση


Η πιο πάνω αίτηση που υποβάλλεται για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, γίνεται δεκτή και παράγει έννομα αποτελέσματα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (i) και (ii) της πιο πάνω περ. Α'. Επιπλέον, απαιτείται η αίτηση
αυτή να συνοδεύεται από βεβαίωση της Γραμματείας των Διοικητικών Πρωτοδικείων, στις περιπτώσεις που εκκρεμούν σ' αυτά φύλλα ελέγχου ή καταλογιστικές πράξεις λόγω άσκησης προσφυγής, από την οποία βεβαίωση να προκύπτει ότι η σχετική φορολογική δίκη έχει καταργηθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία.

Ανατροπή ευνοϊκών ρυθμίσεων


Σε περίπτωση που εκδοθεί αθωωτική αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για το λογιστή κατά του οποίου είχε ασκηθεί μήνυση, καταργείται η διοικητική επίλυση της διαφοράς. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν με βάση αυτή, μαζί με τις κυρώσεις εκπρόθεσμης καταβολής που θα βεβαιωθούν, καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα της βεβαίωσης των κυρώσεων.

Γ. Λοιπές φορολογίες για τις οποίες παρέχεται η ρύθμιση


Δυνατότητα υποβολής δήλωσης, με όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις, παρέχεται και για τις εξής φορολογίες, εφόσον οι πράξεις ή συναλλαγές από τις οποίες γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση έγιναν από 1.1.1987 έως και 31.12.1997 και οφείλονται στις ίδιες αιτίες για τις οποίες θεσπίστηκαν οι ρυθμίσεις αυτές:

α) Την αυτοτελή φορολογία των εισοδημάτων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 ή του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 (π.χ. φορολογία του κέρδους ή της ωφέλειας από εκχώρηση δικαιωμάτων, συναφών με την επιχείρηση, από μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης ή υποκαταστήματος αυτής ή μετοχών μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.λπ.).

β) Την παρακράτηση ή προκαταβολή φόρων από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (π.χ. παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εμπορικών επιχειρήσεων, ελευθέριων επαγγελμάτων, κινητών αξιών, προκαταβολή φόρου μηχανικών κ.λπ.)

γ) Το φόρο υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, με βάση την υπ' αριθ. Ε.2665/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το Ν.1839/1989 και τα άρθρα 20 έως και 27 του Ν.2065/1992.

δ) Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας του Ν.1642/1986.

ε) Οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, πέρα από τις πιο πάνω περ. α' έως δ'. Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση ο φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, ακίνητης περιουσίας, τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης