Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 46683/20.11.2013 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 (2183/Β') όμοιας απόφασης

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ. 31143/11.8.2014.Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 46683/20.11.2013
Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 (2183/Β') όμοιας απόφασης


Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 46683/20.11.2013 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. οικ. 46683

(ΦΕΚ Β' 3186/16-12-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.2.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015» (Α' 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α' 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α' 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α' 85).

4. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013- 2016».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α' 98). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α' 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α' 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

8. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

9. Το υπ' αριθμ. 90Α/1758/06-05-2009 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και το υπ' αριθμ. 2004/25-05-2009 έγγραφο της προς το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους ΟΤΑ α' βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς.

10. Την υπ' αριθμ. 27/16.03.2011 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ' αριθμ. 605/954/17.03.2011 έγγραφο της και με την οποία ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζόμενων με τη σχετική απόφαση μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

11. Τις υπ' αριθμ. 594/08.01.2013, 5299/08.02.2013, 9172/08.03.2013 14105/10.04.2013, 18752/10.05.2013, 22677/03.06.2013 και 28832/17.07.2013, 32660/13.08.2013, 35705/06.09.2013, 42642/23.10.2013 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, «Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους 17.822.916,67 €, έναντι δόσεων έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009».

12. Το υπ' αριθμ. 42575/5.11.2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, η υπ' αριθμ. 4257575.11.2013 βεβαίωση του Δήμου, οι υπ' αριθμ. 328 και 329/30.10.2013 βεβαιώσεις οφειλών του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αγίας Παρασκευής.

13. Το υπ' αριθμ. 25939/12.9.2013 έγγραφο του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής, τις από 12.9.2013 (έξι) βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και το υπ' αριθμ. 24312/20312/3.6.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

14. Τα υπ' αριθμ. 11091/2.10.2013 και 12194/1.11.2013 έγγραφα του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, τις υπ' αριθμ 11735 και 11736/17.10.2013 βεβαιώσεις του Δήμου και την υπ' αριθμ. 30169/25.10.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Βόλου.

15. Το υπ' αριθμ. 2680/5.11.2013 του Δήμου Κιμώλου Ν. Κυκλάδων, την από 5.11.2013 βεβαίωση του Δήμου και την υπ' αριθμ. 368/4.11.2013 βεβαίωση οφειλής του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μύλου.

16. Το υπ' αριθμ. 24851/4.9.2013 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, η υπ' αριθμ. 14490/5.6.2013 βεβαίωση του Δήμου, το υπ' αριθμ. 1292/114361/17.6.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και η υπ' αριθμ. 10010/12.6.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.

17. Το υπ' αριθμ. 25641/22.10.2013 έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορίνθου, την υπ' αριθμ. 25616/22.10.1013 βεβαίωση του Δήμου και την υπ' αριθμ. 30925/22.10.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

18. Το 13895/14.10.2013 έγγραφο του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, την υπ' αριθμ. 13875/14.10.2013 βεβαίωση του Δήμου, το υπ' αριθμ. 1941/203660/17.10.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, την υπ' αριθμ. 5505/28.8.2013 βεβαίωση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς και την υπ' αριθμ. 14420/5.8.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ Λιβαδειάς.

19. Τα υπ' αριθμ. 22361/5.9.2013 και 20773/12.8.2013 έγγραφα του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, την υπ' αριθμ. 20772/12.8.2013 βεβαίωση του Δήμου, την υπ' αριθμ. 125/2013/24.7.2013 βεβαίωση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμαρουσίου, τα υπ' αριθμ. 174, 175, 1715, 1716/2.7.2013 φύλλα ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών αρμόδια υπηρεσία Αμαρουσίου και το υπ' αριθμ. 44002/36270/28.8.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

20. Το υπ' αριθμ. 14587/25.10.2013 έγγραφο του Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνησίας, την υπ' αριθμ. 15088/6.11.2013 βεβαίωση του Δήμου, τα υπ' αριθμ. 3613/215418, 3563/211754/1.11.2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τις υπ' αριθμ. 24138, 24139, 24140, 24141/24.10.2013 βεβαιώσεις του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου, την υπ' αριθμ. 13455/9.10.2013 βεβαίωση και την από 22.10.2013 καρτέλα φορολογουμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, το υπ' αριθμ. 3213/187823/9.10.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

21. Το υπ' αριθμ. 25038/21.10.2013 έγγραφο του Δήμου Ωρωπού Ν. Αττικής, την υπ' αριθμ. 23716/8.10.2013 βεβαίωση του Δήμου και την υπ' αριθμ. 44906/8.10.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

22. Την υπ' αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α').

24. Την υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (ΦΕΚ 2183 Β')

25. Την υπ' αριθμ. 2/88933/12.12.2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την διάθεση ποσού 213.875.000,00 € από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 (07-120) «Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού (άρθρο 27 του ν. 3756/2009)» του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2013.

26. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.083.551,21 € (οφειλές 2.561.496,53 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 522.054,68 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 07-120. Στο έτος 2013 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη 2014-2016 από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον εν λόγω ΚΑΕ κατ' έτος. Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλύεται ανά οικονομικό έτος, ως εξής: α) ποσό 210.494,15 € για το έτος 2013, β) ποσό 1.614.408,08 € για το έτος 2014 γ) ποσό 1100785,94 € για το έτος 2015 και δ) ποσό 157.863,04 € για το έτος 2016,

αποφασίζουμε

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 342.684,28 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 74.954,26 € [899.451,17 € - (74.954,26X11)], και ποσό 267.730,02 € από την ΣΤ' δόση έτους 2014. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 631.721,15 € ως υπόλοιπο ΣΤ' δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

2. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 886.022,50 € προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 5.712,12 € προς το Ταμείο Νομικών, γ) 49.391,41 προς τον ΟΑΕΔ, δ) 1.782,56 € προς το ΤΑΥΤΕΚΩ−ΗΛΠΑΠ και ε) 3.697,62 € προς το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 946.606,21 € με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου, δεν αποδίδονται σε αυτόν υπόλοιπο ΣΤ' δόσης έτους 2014 ποσού 488.052,73 € [το υπόλοιπο ΣΤ δόσης προκύπτει από προηγούμενο συμψηφισμό στον οποίο έχει υπαχθεί ο Δήμος βάσει της υπ' αριθμ. 25969/19.7.2013 (1813/ Β') ΚΥΑ] και ποσό 458.553,48 € από την Ζ δόση έτους 2015. Ο Δήμος Βύρωνα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 524.201,17 € ως υπόλοιπο της Ζ' δόσης έτους 2015, ενώ η Η' δόση έτους 2016 θα αποδοθεί κανονικά.

3. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 334.703,24 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 13.429,73 € [161.156,73 € - (13.429,73X11)], η ΣΤ' δόση έτους 2014 ύψους 161.156,73€ και ποσό 160.116,78 € από την Ζ δόση έτους 2015. Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 1.039,95 € ως υπόλοιπο Ζ' δόσης, ενώ η Η' δόση έτους 2016 θα αποδοθεί κανονικά.

4. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 13.247,67 € προς Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ Μύλου, του Δήμου Κιμώλου Ν. Κυκλάδων, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 4.266,15 € [51.193,86 € - (4.266,15X11)] και ποσό 8.981,52 € από την ΣΤ' δόση έτους 2014. Ο Δήμος Κιμώλου εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 42.212,34 € ως υπόλοιπο της ΣΤ' δόσης έτους 2014 (51.193,86 €- 8.981,52 €), ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά.

5. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 136.532,93 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 18.798,70 € [το υπόλοιπο Ε' δόσης προκύπτει από προηγούμενο συμψηφισμό στον οποίο έχει υπαχθεί ο Δήμος βάσει της υπ' αριθμ. 25969/19.7.2013 (1813/Β') ΚΥΑ] και ποσό 117.734,23 € από την ΣΤ' δόση έτους 2014 (668.079,32 €-117.734,23 €). Ο Δήμος Λεβαδέων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 550.345,09 € ως υπόλοιπο ΣΤ δόσης έτους 2015 ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

6. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 999.843,07 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 33.679,20 € [404.150,41 € - (33.679,20X11)], η ΣΤ' δόση έτους 2014 ύψους 404.150,41€, η Ζ δόση έτους 2015 ύψους 404.150,41€ και ποσό 157.863,04 € από την Η δόση έτους 2016.. Ο Δήμος, Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 246.287,37 € ως υπόλοιπο Η' δόσης.

7. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 90.690,84 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 4.218 € προς το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 23.474,69 [281.696,23 € - (23.474,69X11)] και ποσό 71.434,15 € από την ΣΤ δόση έτους 2014 (281.696,23-71.434,15). Ο Δήμος Ορχομενού εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός θα λάβει το ποσό των 210.262,08 € ως υπόλοιπο ΣΤ δόσης έτους 2014 ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

8. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 23.494,81 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 54.470,46 € προς το Ι.Κ.Α. Τοπικό Υποκ/μα Αμαρουσίου, του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 77.965,27 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδεται σε αυτόν ποσό 77.965,27 €, από τη Ζ' δόση έτους 2015 [το υπόλοιπο Ζ' δόσης έτους 2015 προέρχεται από προηγούμενους συμψηφισμούς στους οποίους έχει υπαχθεί ο Δήμος βάσει των υπ' αριθμ 25969/19.7.2013 (1813/Β') και 34637/29.8.2013 (2183/Β') ΚΥΑ]. Ο Δήμος Πεντέλης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 217.659,8 € ως υπόλοιπο Ζ' δόσης έτους 2015, ενώ η Η' δόση έτους 2016 θα αποδοθεί κανονικά.

9. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 70.091,52 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 46.850,56 € προς το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνησίας ήτοι συνολικό ποσό 116.942,08 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδεται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 21.773,80 € [261.285,66 € - (21.773,80X11)] και η ΣΤ δόση έτους 2014 ποσού 95.168,28€. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 166.117,38 € ως υπόλοιπο ΣΤ δόσης, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

10. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 20.117,62 € προς το Ελληνικό Δημόσιο, του Δήμου Ωρωπού Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν από την Ε' δόση έτους 2013 ποσό 20.117,62 € [599.608 € - (49.967X11)- 20.117,62]. Ο Δήμος Ωρωπού, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 29.849,75 € ως υπόλοιπο Ε δόσης, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθεί κανονικά.

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 της υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 (2183/Β') κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο Δήμος Καλαμπάκας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 720.863,91 € ως ΣΤ' δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.»

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 της υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 (2183/Β') κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 219.339,22 € ως Ζ' δόση, ενώ η επόμενη δόση θα αποδοθεί κανονικά.»

13. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158) και αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών, για τα έτη 2012-2016 και προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 3756/2009. Τα ποσά στους δικαιούχους φορείς, αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστωση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

14. Ο σκοπός της διάθεσης των ποσών, που θα κατανεμηθούν στους εν λόγω Δήμους ως υπόλοιπο των δόσεων που δικαιούνται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης σε αυτούς των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.

15. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα ή το δήμο, ή συμψηφίζεται ποσό που δεν έχει βεβαιωθεί, η διαφορά στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί καλύπτεται από τον δήμο, έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου. Στην περίπτωση όπου ο δήμος δεν δύναται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο, υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν εξοφλείται στο σύνολό του, όπως ορίζουν ρητά οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ 103 Α').

16. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.

17. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης