ΠΟΛ.1247/7.10.1998

Εισιτήρια θεαμάτων που περιοδεύουν

7 Οκτ 1998

Taxheaven.gr
Aθήνα 7 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1115180/694/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ : Β'
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ. : 1247

ΘΕΜΑ : "Εισιτήρια θεαμάτων που περιοδεύουν"

Σχετικά με τη θεώρηση και γνωστοποίηση των εισιτηρίων θεαμάτων που περιοδεύουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1), 18 (παρ. 2) και 19 (παρ. 1Β') του ΚΒΣ, προκύπτει ότι για τα θεάματα εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη μορφή εισιτηρίων, τα οποία είναι δίπτυχα ή τρίπτυχα. Το ένα (1) εξ αυτών παραμένει στο στέλεχος, ως δικαιολογητικό εγγραφής των εσόδων στα τηρούμενα βιβλία.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΒΣ, αρμόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του επιτηδευματία είναι ο Προϊστάμενος ΔΟΥ της έδρας και, προκειμένου για τα βιβλία και τα στοιχεία του υποκαταστήματος, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ της έδρας ή του υποκαταστήματος.

3. Με την υπ' αριθ. Σ.1600/141/ΠΟΛ.155/19.5.1987 έγινε δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει ότι οι επιχειρήσεις θεάτρου, κινηματογράφου ή άλλου θεάματος, στις περιπτώσεις που περιοδεύουν σε άλλες πόλεις, εκτός του Νομού που βρίσκεται η επαγγελματική τους εγκατάσταση, μπορούν να θεωρούν τα εισιτήριά τους στη ΔΟΥ
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τελείται το θέαμα. Στην περίπτωση αυτή, για τη θεώρηση των εισιτηρίων συντάσσεται το "Σημείωμα θεώρησης" σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα (1) παραμένει στην ΔΟΥ που θεώρησε τα εισιτήρια, το άλλο παραδίδεται στον εκμεταλλευτή του θεάματος και το τρίτο αποστέλλεται
στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του εκμεταλλευτή του θεάματος.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι διαπιστώνεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

α) Στις περιπτώσεις θεώρησης εισιτηρίων στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας του εκμεταλλευτή του θεάματος, εφόσον τα εισιτήρια που προσκομίζονται για θεώρηση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες πόλεις όπου περιοδεύει το καλλιτεχνικό συγκρότημα ή θίασος, πρέπει να υποβάλλεται κατά την αρχική, για κάθε περιοδεία, θεώρηση από τον εκμεταλλευτή του θεάματος, μαζί με το σημείωμα θεώρησης και διπλότυπη κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, του καλλιτεχνικού συγκροτήματος ή θιάσου και για κάθε εκδήλωση η πόλη, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του θεάματος. Ενα (1) αντίτυπο της κατάστασης θα παραμένει στη ΔΟΥ και το άλλο θα παραδίδεται υπογεγραμμένο στον εκμεταλλευτή του θεάματος. Οι ΔΟΥ άμεσα, μέσω Fax, θα διαβιβάζουν στην κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ αντίτυπο της κατάστασης αυτής, αφού προηγούμενα σημειώσουν τον αριθμό των θεωρηθέντων εισιτηρίων.

β) Στις περιπτώσεις που θεωρούνται στοιχεία στις ΔΟΥ του τόπου τέλεσης του θεάματος, θα διαβιβάζεται μέσω Fax αντίτυπο του σημειώματος θεώρησης των εισιτηρίων απ' ευθείας στην αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, αφού προηγούμενα σημειωθεί, επί του σημειώματος θεώρησης, ο τόπος και η ημερομηνία τέλεσης της καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
Διευκρινίζεται ότι θα αποστέλλονται τα πιο πάνω στοιχεία για ιδιαίτερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, παρουσίαση έργων σε στάδιο, υπαίθρια ή αρχαία θέατρα και όχι για εκμεταλλεύσεις θεαμάτων σε δηλωθείσες μόνιμες εγκαταστάσεις (κεντρικό, υποκατάστημα) του επιτηδευματία.
5. Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε κατάσταση με τους αριθμούς των Fax των αρμόδιων Διευθύνσεων Κεντρικής και Περιφερειακών του ΣΔΟΕ, για τη διαβίβαση των κατά περίπτωση στοιχείων.


Taxheaven.gr