Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 106097/13.12.2013 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υποδείξεων, αντικαταστάσεων, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια των αναρτήσεων των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2013 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. πρωτ.: 106097/13.12.2013
Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υποδείξεων, αντικαταστάσεων, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια των αναρτήσεων των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς


Αθήνα, 13-12-2013
Αρ. Πρωτ.: 106097

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8
17456 Άλιμος
Πληρ. Μ. Κοντοβάς, Σ. Μπαξεβάνη- Α. Νινίκα
Τηλ.: 210- 9989115-146-537-114-044
Fax: 210-9989147-142

ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υποδείξεων, αντικαταστάσεων, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια των αναρτήσεων των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.
 
Μετά τις αναρτήσεις των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, και σε συνέχεια του με αριθμ. 96308/15-11-2013 εγγράφου μας, στο πλαίσιο των Δημόσιων Προσκλήσεων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία ΚΥΑ και τις Δημόσιες Προσκλήσεις, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Ταυτόχρονα με την ανάρτηση, κάθε φορά, των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι ωφελούμενοι- καλούν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφη πρόσκληση, e-mail ή τηλεφωνικά) τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί και που διατηρούν κατά την ημερομηνία της υπόδειξης την ιδιότητα του ανέργου. Ον ωφελούμενοι καλούνταν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ καν να παραλάβουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στο συστατικό σημείωμα, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», καθώς και το ταμείο συγχρηματοδότησης, ανάλογα με τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση. (Το υπόδειγμα θα αναζητηθεί από το σχετικό πεδίο του ΟΠΣ).

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο θα πρέπει να προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

2. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως μετά την υπόδειξη τους, στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά για τα γενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κάθε Δημόσια Πρόσκληση, ανάλογα με τις ζητούμενες ειδικότητες, αμέσως μετά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζονται: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΑΤΑ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση, από τον επιβλέποντα φορέα, του εντύπου Ε3 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ ΕΤAM).
 
Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται, προσκομίζουν για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσης τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση και στα σχετικά Παραρτήματα, άμεσα.

Δεν παραμένει, σε καμία περίπτωση, η διαδικασία υπόδειξης ή πρόσληψης σε εκκρεμότητα πέραν της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων που αξιολογούνται κατά την πρόσληψη των ωφελουμένων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση.

Κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων προθεσμιών, τα ΚΠΑ2 που πραγματοποιούν τις υποδείξεις, έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των υποδείξεων -προσλήψεων από τους Επιβλέποντες Φορείς.

Σε περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας για την οποία υπέβαλαν αίτηση, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εάν ωφελούμενοι δεν ανταποκριθούν στις ανωτέρω προσκλήσεις εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αρμόδια ΚΠΑ2 προχωρούν, με σχετική αναφορά στους χρόνους μη εμφάνισης ή επιστροφής έγγραφης πρόσκλησης ως αζήτητης, ή μη αποδοχής της υπόδειξης, στη διαγραφή τους από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης και στη διαγραφή του από τη μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού υπόδειξη του επιλαχόντα.

Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) προβαίνει στις αναφερόμενες ενέργειες, αφού προηγουμένως διασταυρώσει, για κάθε περίπτωση, τους λόγους της μη αποδοχής της πρόσληψης ή της μη ανταπόκρισης στις προσκλήσεις.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύψει ότι η άρνηση της τοποθέτησης στηρίζεται σε λόγους που δεν οφείλονται στο πρόσωπο του ωφελουμένου αλλά στον Επιβλέποντα Φορέα, ο ωφελούμενος δεν διαγράφεται από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων,, ενώ η θέση παραμένει κενή.

3. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της με αριθμ. 3.24641/Οικ.3.1574/26.8.2013 (ΦΕΚ/Β'/27-08-2013) οικείας ΚΥΑ, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της υπόδειξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης είναι το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Έντυπο Ε3 της ηλεκτρονικής πρόσληψης δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου (βλ. Παράρτημα).

Ο Επιβλέπων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί να είναι επιλέξιμη και οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας των προσλήψεων.

Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή από την Υπηρεσία τοποθέτησης, οι υποδείξεις των ωφελουμένων μπορούν να γίνονται στην Υπηρεσία τοποθέτησης του Επιβλέποντα Φορέα. Οι Υπηρεσίες τοποθέτησης, στις περιπτώσεις αυτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής πρόσληψης των ωφελουμένων από τον Επιβλέποντα Φορέα.

Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα.

Ο Επιβλέπων Φορέας έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την σχετική παράγραφο των Δημοσίων Προσκλήσεων και σύμφωνα με τις περιγραφόμενες προϋποθέσεις των σχετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ με κωδικό 101.

Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. της έδρας του και δύναται με ηλεκτρονικό αίτημά του να ζητήσει την αντικατάστασή τους.
 
Στην περίπτωση που Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο που πληροί τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, η συγκεκριμένη θέση παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες.

Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.

Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προκύπτουν τυχόν μεταβολές στην εργασιακή κατάσταση του ωφελουμένου, όπως οικειοθελής αποχώρηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ή καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τότε α) στην οικειοθελή αποχώρηση, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα ο Επιβλέπων Φορέας μπορεί να αιτηθεί την υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ του επιλαχόντα και β) η θέση θα παραμείνει κενή μετά την καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά, υποδείγματα των οποίων είναι αναρτημένα στο ΟΠΣ του Οργανισμού:

α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 3.24641/Οικ.3.1574/26.8.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/27-08-2013) και της εκάστοτε Δημόσιας Πρόσκλησης και η οποία θα αναφέρεται στον κάθε μήνα επιχορήγησης

β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:

• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α.
• A.M. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο
• Αριθμούς ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)

δ) λογαριασμό ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).

Οι Επιβλέποντες Φορείς θα υποβάλλουν την ως άνω βεβαίωση, την έντυπη κατάσταση και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) των ωφελουμένων με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων, η οποία μπορεί να προηγείται χρονικά της υποβολής της στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ (και που πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία).

Για τη διαδικασία έγκρισης πληρωμών θα αναρτηθεί σχετική οδηγία στο ΟΠΣ. Για την έγκριση των πληρωμών, η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών πραγματοποιείται στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας του Επιβλέποντα Φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της επιχορήγησης για την καταβολή των καθαρών αποδοχών πιστώνεται από τον ΟΑΕΔ στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι ωφελούμενοι και στους οποίους οι ίδιοι είναι πρώτοι δικαιούχοι. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου πιστώνεται από τον ΟΑΕΔ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Επιβλεπόντων Φορέων.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα, στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης.

Οι ελεγκτές, κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, θα ελέγχουν υποχρεωτικά τα σχετικά παρουσιολόγια.

Η διαδικασία που περιγράφεται, μαζί με το συνημμένο Παράρτημα, αποτελεί γενικό οδηγό εφαρμογής για το σύνολο των δημόσιων προσκλήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα μπορεί να αναζητείται από τους ωφελούμενους και τους Επιβλέποντες Φορείς μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού και των ΚΠΑ2.Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Απασχόλησης
Β. Παπαμάρκου
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης