Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1241/6.10.1998 Διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1241/6.10.1998
Διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων


Αθήνα 6 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1090866/688/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β', τηλ. 3375232
2) Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ, τηλ. 3243856
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
(16η) - Τμήμα Α', τηλ. 3635439
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1) Έργο: Ανάπτυξη και υλοποίηση Πληροφορικού
Συστήματος Φ.Μ.Α.Π., τηλ. 4802216
2) Μηχανογράφηση 133 ΔΟΥ
τηλ. 9576560

ΠΟΛ.: 1241

ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων.

Ως γνωστόν, με την υπ' αριθ. 1121150/706/Β0013/εγκύκλιό μας, σας δώσαμε οδηγίες σχετικές με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών. Μεταξύ των άλλων, με την ανωτέρω εγκύκλιο σας γνωρίσαμε ότι, μετά
την κωδικογράφηση των δηλώσεων που παραλάβατε, θα αποστείλετε το πρωτότυπο αυτών στο ΚΕΠΥΟ, για την εκκαθάριση και βεβαίωση του οικείου φόρου. Επειδή το ΚΕΠΥΟ, στα πλαίσια των αυξημένων υποχρεώσεών του (επεξεργασία και εφαρμογή του TAXIS), έργο ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφορικού συστήματος ΦΜΑΠ (περιουσιολόγιο κ.λπ.), δεν είναι δυνατόν, αντικειμενικά, να προβεί και στην έγκαιρη διεκπεραίωση της εκκαθάρισης και βεβαίωσης του οικείου φόρου, κρίθηκε απαραίτητο η μεν εκκαθάριση να γίνει από το ΚΕΠΥΟ, η δε διαδικασία της βεβαίωσης του φόρου να γίνει από τις ΔΟΥ, ως ακολούθως:

Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας εκκαθάρισης ΦΜΑΠ

Η εκκαθάριση των δηλώσεων ΦΜΑΠ γίνεται από το ΚΕΠΥΟ, κατά αποστολή. Κάθε ΔΟΥ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, σε κάθε αποστολή εκκαθάρισης από το ΚΕΠΥΟ εκτελεί την παρακάτω διαδικασία, εφόσον έχει
φορολογούμενους ΦΜΑΠ στη συγκεκριμένη αποστολή.

Α. Μηχανογραφημένες ΔΟΥ από το σύστημα 138 ΔΟΥ


- Παραλαμβάνει από το ΚΕΠΥΟ fax, το οποίο ενημερώνει τη ΔΟΥ για:

* Το πλήθος εκκαθαρισθεισών δηλώσεων.
* Το πλήθος χρεωστικών (σωστών, λανθασμένων).
* Το πλήθος πιστωτικών (σωστών, λανθασμένων).
* Το πλήθος μηδενικών (σωστών, λανθασμένων), που θα πρέπει να περιμένει άμεσα, για τη συγκεκριμένη αποστολή.

- Παραλαμβάνει αρχείο ASCII, που περιέχει όλους τους φορολογούμενους (χρεωστικούς, πιστωτικούς, μηδενικούς). Το περιεχόμενο του αρχείου για κάθε εγγραφή (φορολογούμενο), είναι αυτό που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο
έντυπο.
Ειδικά για την πρώτη αποστολή, μαζί με το αρχείο, παραλαμβάνει και το πρόγραμμα επεξεργασίας του αρχείου, μαζί με τις σχετικές οδηγίες διαχείρισής του.

- Το αρμόδιο για τη ΦΜΑΠ Τμήμα της ΔΟΥ εκτυπώνει χρηματικό κατάλογο παρελθούσας χρήσης, στο είδος φόρου 138 με ΚΑΕ 0615 και 0711 για τον κύριο και εκπρόθεσμο φόρο, αντίστοιχα. Στο χρηματικό κατάλογο δηλώνεται η ημερομηνία καταλόγου και η ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.

- Τρέχει το πρόγραμμα επεξεργασίας του ASCII αρχείου, το οποίο δημιουργεί τις αντίστοιχες εγγραφές στον εκτυπωθέντα χρηματικό κατάλογο.

- Τυπώνεται ο κατάλογος, ελέγχεται και επικυρώνεται από το αρμόδιο Τμήμα.

- Μεταφέρεται ο παραπάνω κατάλογος, με την πάγια διαδικασία διαχείρισης χρηματικών καταλόγων, στο Τμήμα εσόδων.

- Στο Τμήμα εσόδων ελέγχεται, επικυρώνεται και βεβαιώνεται ο φόρος σε κάθε φορολογούμενο.

- Εκτυπώνεται και αποστέλλεται στο φορολογούμενο ειδοποίηση για την καταβολή του χρέους.

Εκτός από το ASCII αρχείο, η ΔΟΥ παραλαμβάνει από το ΚΕΠΥΟ και τις εξής εκτυπώσεις:

1. Ενημερωτική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με τα στοιχεία της εκκαθάρισης για κάθε φορολογούμενο - ανεξάρτητα αν αυτός είναι χρεωστικός, πιστωτικός ή μηδενικός - που δεν παρουσίασε λάθος κατά την αναζήτησή του στο κεντρικό αρχείο μητρώου των φορολογουμένων.

2. Ενημερωτική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με τα απαιτούμενα για τη βεβαίωση στοιχεία των φορολογουμένων ή σύνταξη ΑΦΕΚ, κατά περίπτωση, που, κατά την αναζήτησή τους στο κεντρικό μητρώο φορολογουμένων, παρουσίασαν λάθος, καθώς και τον κωδικό λάθους.

Επεξήγηση κωδικού λάθους

1 = Ασυμφωνία ονοματεπώνυμου.
2 = Ανύπαρκτος Τ.Κ.
3 = Ανύπαρκτο ΑΦΜ.
4 = Ασυμφωνία αντίκλ.

Η κατάσταση αυτή θα αξιοποιηθεί ως εξής:

- Αφού ταυτοποιηθούν οι φορολογούμενοι της κατάστασης 2 από το Τμήμα μητρώου της ΔΟΥ, θα γίνει βεβαίωση σε χωριστό χρηματικό κατάλογο, που θα συνταχθεί από το αρμόδιο για τη βεβαίωση του φόρου αυτού Τμήμα της ΔΟΥ και θα περιέχει μόνο εγγραφές με κωδικό λάθους 1 ή 3, διότι οι άλλες εγγραφές με κωδικό λάθους 2 ή 4 εμπεριέχονται στο αρχείο ASCII. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η ταυτοποίηση θα πρέπει να προηγηθεί της μηχανογραφικής βεβαίωσης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοσθεί για λάθη που πιθανόν να προκύψουν από την
επεξεργασία του ASCII αρχείου.

3. Κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων σε τρία (3) αντίγραφα, από την οποία θα δημιουργηθούν ΑΦΕΚ, από το αρμόδιο για τη βεβαίωση Τμήμα της ΔΟΥ και όχι αυτόματα.

4. Ενημερωτικό σημείωμα, που εμφανίζει την εικόνα της εκκαθάρισης για κάθε φορολογούμενο. Πανομοιότυπο ενημερωτικό σημείωμα έχει αποσταλεί στον κάθε φορολογούμενο από το ΚΕΠΥΟ.

Σημείωση: Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπήρχε ασυμφωνία ονοματεπωνύμου ή λάθος Τ.Κ., ο φορολογούμενος δεν έλαβε ενημερωτικό σημείωμα και εάν το ζητήσει θα πρέπει να το πάρει από τη ΔΟΥ.
Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, οι καταστάσεις, ενημερωμένες με όποια επιπλέον στοιχεία προέκυψαν κατά την ταυτοποίηση (διορθώσεις, συμπληρώσεις), να φυλαχτούν στο αρχείο του αρμοδίου για τη βεβαίωση Τμήματος.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, θα πρέπει το συνολικό βεβαιωθέν ποσό να είναι ίσο με το άθροισμα των προς βεβαίωση ποσών των συγκεντρωτικών στοιχείων της ενημερωτικής κατάστασης, σωστών και λανθασμένων.

Β. ΔΟΥ που λειτουργούν σε περιβάλλον TAXIS

- Παραλαμβάνει από το ΚΕΠΥΟ fax, το οποίο ενημερώνει τη ΔΟΥ για:

* Το πλήθος εκκαθαρισθεισών δηλώσεων.
* Το πλήθος χρεωστικών (σωστών, λανθασμένων).
* Το πλήθος πιστωτικών (σωστών, λανθασμένων).
* Το πλήθος μηδενικών (σωστών, λανθασμένων), που θα πρέπει να περιμένει άμεσα για τη συγκεκριμένη αποστολή.

- Παραλαμβάνει αρχείο ASCII, που περιέχει όλους τους φορολογούμενους (χρεωστικούς, πιστωτικούς, μηδενικούς). Το περιεχόμενο του αρχείου για κάθε εγγραφή (φορολογούμενο), είναι αυτό που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο
έντυπο.
Ειδικά για την πρώτη αποστολή, μαζί με το αρχείο παραλαμβάνει και το πρόγραμμα επεξεργασίας του αρχείου, μαζί με τις σχετικές οδηγίες διαχείρισής του.

- Κατά την εκτέλεση του προγράμματος δημιουργείται Χ.Κ. με είδος φόρου 1318 και ΚΑΕ 0615 και 0711, για τον κύριο και εκπρόθεσμο φόρο, αντίστοιχα. Ο χρηματικός κατάλογος δημιουργείται με ημερομηνία καταλόγου, την ημερομηνία εκτέλεσης του προγράμματος και ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα.

- Τυπώνεται ο κατάλογος, ελέγχεται και επικυρώνεται από το αρμόδιο Τμήμα.

- Εκτυπώνεται και αποστέλλεται στο φορολογούμενο ειδοποίηση για την καταβολή του χρέους από το Τμήμα εσόδων.

Εκτός από το ASCII αρχείο, η ΔΟΥ παραλαμβάνει από το ΚΕΠΥΟ και τις εξής εκτυπώσεις:

1. Ενημερωτική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα, με τα στοιχεία της εκκαθάρισης, για κάθε φορολογούμενο - ανεξάρτητα αν αυτός είναι χρεωστικός, πιστωτικός ή μηδενικός - που δεν παρουσίασε λάθος κατά την αναζήτησή του στο κεντρικό αρχείο μητρώου των φορολογουμένων.

2. Ενημερωτική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με τα απαιτούμενα για τη βεβαίωση στοιχεία των φορολογουμένων, που, κατά την αναζήτησή τους στο κεντρικό μητρώο φορολογουμένων, παρουσίασαν λάθος, καθώς και τον κωδικό λάθους. Επεξήγηση κωδικού λάθους

1 = Ασυμφωνία ονοματεπωνύμου
2 = Ανύπαρκτος Τ.Κ.
3 = Ανύπαρκτο ΑΦΜ
4 = Ασυμφωνία αντικλ.

Η κατάσταση αυτή θα αξιοποιηθεί ως εξής:

- Αφού ταυτοποιηθούν οι φορολογούμενοι της κατάστασης 2 από το Τμήμα μητρώου της ΔΟΥ, θα γίνει βεβαίωση σε χωριστό χρηματικό κατάλογο, που θα συνταχθεί από το αρμόδιο για τη βεβαίωση του φόρου αυτού Τμήμα της ΔΟΥ και θα περιέχει μόνο εγγραφές με κωδικό λάθους 1 ή 3, διότι οι άλλες εγγραφές με κωδικό λάθους 2 ή 4 εμπεριέχονται στο αρχείο ASCII. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η ταυτοποίηση θα πρέπει να προηγηθεί της μηχανογραφικής βεβαίωσης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί για λάθη που πιθανόν να προκύψουν από την επεξεργασία του ASCII αρχείου.

3. Κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων σε τρία (3) αντίγραφα, από την οποία θα δημιουργηθούν ΑΦΕΚ από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ και όχι αυτόματα.

4. Ενημερωτικό σημείωμα, που εμφανίζει την εικόνα της εκκαθάρισης για κάθε φορολογούμενο. Πανομοιότυπο ενημερωτικό σημείωμα έχει αποσταλεί στον κάθε φορολογούμενο από το ΚΕΠΥΟ.

Σημείωση: Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπήρχε ασυμφωνία ονοματεπωνύμου ή λάθος Τ.Κ., ο φορολογούμενος δεν έλαβε ενημερωτικό σημείωμα και εάν το ζητήσει θα πρέπει να το πάρει από τη ΔΟΥ.
Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, οι καταστάσεις, ενημερωμένες με όποια επί πλέον στοιχεία προέκυψαν κατά την ταυτοποίηση (διορθώσεις, συμπληρώσεις), να φυλαχτούν στο αρχείο του αρμοδίου για τη βεβαίωση του φόρου Τμήματος.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, θα πρέπει το συνολικό βεβαιωθέν ποσό να είναι ίσο με το άθροισμα των προς βεβαίωση ποσών των συγκεντρωτικών στοιχείων της ενημερωτικής κατάστασης, σωστών και λανθασμένων.

Γ. Χειρόγραφες ΔΟΥ

1. Παραλαμβάνει από το ΚΕΠΥΟ fax, το οποίο ενημερώνει τη ΔΟΥ για:
* Το πλήθος εκκαθαρισθεισών δηλώσεων.
* Το πλήθος χρεωστικών (σωστών λανθασμένων).
* Το πλήθος πιστωτικών (σωστών, λανθασμένων).
* Το πλήθος μηδενικών (σωστών, λανθασμένων), που θα πρέπει να περιμένει άμεσα, για τη συγκεκριμένη αποστολή.

2. Ενημερωτική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα, με τα στοιχεία της εκκαθάρισης για κάθε φορολογούμενο - ανεξάρτητα αν αυτός είναι χρεωστικός, πιστωτικός ή μηδενικός - που δεν παρουσίασε λάθος κατά την αναζήτηση του στο κεντρικό αρχείο μητρώου των φορολογουμένων.

3. Ατυπους χρηματικούς καταλόγους σε τρία (3) αντίγραφα, οι οποίοι θα διεκπεραιωθούν με την πάγια διαδικασία των άτυπων εκκαθαρίσεων.

4. Μετά τη βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων από το Τμήμα εσόδων, εκδίδονται και αποστέλλονται σχετικές ειδοποιήσεις.

5. Ενημερωτική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με τα απαιτούμενα για τη βεβαίωση στοιχεία των φορολογουμένων, που, κατά την αναζήτησή τους στο κεντρικό μητρώο φορολογουμένων, παρουσίασαν λάθος, καθώς και τον κωδικό λάθους.

Επεξήγηση κωδικού λάθους

1 = Ασυμφωνία ονοματεπωνύμου.
2 = Ανύπαρκτος Τ.Κ.
3 = Ανύπαρκτο ΑΦΜ.
4 = Ασυμφωνία αντίκλ.

Η κατάσταση αυτή θα αξιοποιηθεί ως εξής:
Αφού ταυτοποιηθούν οι φορολογούμενοι της κατάστασης αυτής από το Τμήμα μητρώου της ΔΟΥ, θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος από το αρμόδιο για τη βεβαίωση του φόρου αυτού Τμήμα, ο οποίος θα προωθηθεί στο Τμήμα εσόδων για τη βεβαίωσή του και αποστολή των σχετικών ειδοποιήσεων.
Κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων σε τρία (3) αντίγραφα, από την οποία θα δημιουργηθούν ΑΦΕΚ από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ και όχι αυτόματα. Ενημερωτικό σημείωμα, που εμφανίζει την εικόνα της εκκαθάρισης για κάθε
φορολογούμενο. Πανομοιότυπο ενημερωτικό σημείωμα έχει αποσταλεί στον κάθε φορολογούμενο από το ΚΕΠΥΟ.

Σημείωση: Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπήρχε ασυμφωνία ονοματεπωνύμου ή λάθος Τ.Κ., ο φορολογούμενος δεν έλαβε ενημερωτικό σημείωμα και εάν το ζητήσει θα πρέπει να το πάρει από τη ΔΟΥ.

Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, οι καταστάσεις, ενημερωμένες με όποια επί πλέον στοιχεία προέκυψαν κατά την ταυτοποίηση (διορθώσεις, συμπληρώσεις), να φυλαχτούν στο αρχείο του αρμοδίου για τη βεβαίωση Τμήματος.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, μετά την παραλαβή του αρχείου των εκκαθαρίσεων ή των σχετικών καταστάσεων κάθε αποστολής από το ΚΕΠΥΟ, θα πρέπει να προβείτε άμεσα στη βεβαίωση του φόρου, στην εκτύπωση και αποστολή ειδοποιήσεων στους φορολογουμένους, ώστε να είναι δυνατή η είσπραξη της πρώτης δόσης μέσα στο τρέχον έτος.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, θα πρέπει το συνολικό βεβαιωθέν ποσό να είναι ίσο με το άθροισμα των προ βεβαίωση ποσών των συγκεντρωτικών στοιχείων της ενημερωτικής κατάστασης, σωστών και λανθασμένων.

Διεύθυνση Μητρώου

Για τη βεβαίωση του φόρου, μεταξύ των άλλων στοιχείων, υποχρεωτικά, περιλαμβάνεται και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1027411/842/26.2.1998 ΑΥΟ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998 και με τις
διαδικασίες που καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. 1082463/3351/ΔΜ/ΠΟΛ.1196 ΕΔΥΟ. Οι Επιθεωρητές των ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε ΔΟΥ της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης