ΠΟΛ.1238/25.9.1998

Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετώνΣχόλια:


25 Σεπ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1108539/1276/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

ΠΟΛ.: 1238

ΘΕΜΑ: Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

Υστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη χορήγησης προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, σε ενάριθμα αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος, σας
πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: "Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ και
αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας 650 δρχ. για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας".
Με την υπ' αριθ. Α.8302/387/ΠΟΛ.245/17.8.1987 Εγκύκλιο Διαταγή, σας δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών κυκλοφορίας. Ειδικότερα, η Διαταγή αυτή αφορά τόσο τα ανάριθμα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, όσο και τα ενάριθμα, τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1-6 του ίδιου άρθρου και νόμου.


2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι: "Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α'), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου Jeep αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους...".
Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι: "...Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει, ως προς τα οχήματα της παρ. 1, κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού".

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 δεν έχουν θιγεί οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, που ρυθμίζουν το καθεστώς των προσωρινών αδειών και οι οποίες, ως ρυθμίζουσες
ειδικό θέμα, εξακολουθούν να ισχύουν. Επομένως, προσωρινές άδειες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές και τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο Διαταγή, θα εξακολουθούν να χορηγούνται και για τα
οχήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, με καταβολή βεβαίως τελών κυκλοφορίας 650 δρχ. για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του οχήματος.
Οι ανωτέρω άδειες υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 1.000 δρχ. (άρθρο 18 του Κ.Τ.Χ.) πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20%.


Taxheaven.gr