ΠΟΛ.1236/18.9.1998

Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Τράπεζας Εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού τηςΣχόλια:


18 Σεπ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1106987/4677/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α1

ΠΟΛ.: 1236

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της τράπεζας εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της.

1. Με το Ν.2380/1996 (ΦΕΚ 38/Α'/7.3.1996) κυρώθηκε η συμφωνία για την ίδρυση της "Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου", η οποία εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Ηρακλείου 47, 546 23, Θεσ/νίκη) και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

2. Με τα άρθρα 44 και 52 της παραπάνω συμφωνίας ορίζονται, αντίστοιχα, το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας, θεωρουμένης της Τράπεζας αυτής ως Διεθνούς Οργανισμού και των φορολογικών απαλλαγών που απολαμβάνει, οι οποίες θα καθορισθούν ακριβέστερα στη συμφωνία έδρας της Τράπεζας, η οποία
πρόκειται να κυρωθεί με νόμο.

3. Στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου (Ν.2380/1996) προβλέπεται η ρύθμιση, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, των λεπτομερειών εφαρμογής των φορολογικών απαλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 52 της κυρούμενης, με το νόμο αυτό, ιδρυτικής συμφωνίας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι μεταξύ των προβλεπομένων από το άρθρο 52 της συμφωνίας φορολογικών απαλλαγών, περιλαμβάνονται και απαλλαγές από ΦΠΑ, κατά την αγορά αγαθών από το εσωτερικό της χώρας και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επίσης και απαλλαγές κατά τη λήψη υπηρεσιών,
παρακαλούνται οι Φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης προς την Τράπεζα των απαλλαγών από ΦΠΑ (Τράπεζα, Υπουργείο Εξωτερικών, προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών) να εφαρμόζουν ανάλογα τη διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, που ορίζεται με τις ήδη εκδοθείσες υπ' αριθ. Π.7089/703/1986, 1143550/12177/
/ΠΟΛ.1285/1994 και 1010131/402/468/Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986.Taxheaven.gr