Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1258/5.12.2013 Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Βλέπε και ΠΟΛ.1131/6.5.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών." Βλέπε επίσης και ΠΟΛ.1202/10.9.2015 που τροποποιεί την παρούσα.
Σύμφωνα με την Α.1055/2019, η οποία τροποποιεί την παρούσα, ορίζονται τα εξής:
"1. Το αίτημα 01, μετονομάζεται σε «Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».
2. Το Αίτημα 02, μετονομάζεται σε «Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».
3. Στο Μήνυμα 01 του παραρτήματος 4 προστίθενται οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων:
07: Τραπεζική θυρίδα
09: Λογαριασμός Πληρωμών
4. Το Παράρτημα Α' της Α 1055/2019 αντικαθιστά το αντίστοιχο Παράρτημα Α' της παρούσης.
5. Το Παράρτημα Δ' της Α 1055/2019 αντικαθιστά το Παράρτημα Δ' της παρούσης.
6. Στην παρούσα προστίθενται Παραρτήματα ως εξής:
1. Παράρτημα Ζ: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 03.
2. Παράρτημα Η: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 03.
7. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο όρος «Νομικό Πρόσωπο», νοείται «Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα» και όπου αναφέρονται οι όροι «Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών» νοούνται «υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, όπως εκάστοτε ισχύει»."
Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1258/5.12.2013
Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.


ΠΟΛ 1258/2013

(ΦΕΚ Β' 3101/06-12-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δωδέκατο του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α')

2) Τις διατάξεις των Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α'/88) και 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών, Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 Α'/88), όπως αυτές ισχύουν.

3) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α'/2009) και του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'/2009).

4) Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β' 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2191).

5) Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.12.2012 (ΦΕΚ 2574 Β/24.9.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την ενεργοποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, όπως αυτό συστάθηκε με το αρ. 62 του ν. 4170/2013.

Άρθρο 1: Ορισμοί

1.1 Ως Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) ορίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα, για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από τις υπηρεσίες και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.

1.2 Ως Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζεται ο κανονισμός που αποτελεί το Παράρτημα Δ της παρούσας απόφασης και ορίζει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.

1.3 Ως Φορείς χρήσης του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζονται οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 και όποιοι άλλοι προστεθούν με μεταγενέστερες διατάξεις.

1.4 Ως Χρήστες του συστήματος ορίζονται τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα προς τούτο στελέχη των Φορέων.

1.5 Ως Υπόχρεα Πρόσωπα ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών τα οποία τηρούν λογαριασμούς πληρωμών των πελατών τους.

Άρθρο 2: Περιγραφή της Λειτουργίας του Συστήματος

2.1 Το ΣΜΤΛ και ΛΠ προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν και διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Η εισαγωγή και διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων (ΓΓΔΕ) και προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2 Κατά την υποβολή προσδιορίζεται το είδος του αιτήματος παροχής πληροφοριών και στοιχείων, βάσει προκαθορισμένου καταλόγου διαθέσιμων αιτημάτων που προσφέρονται από το σύστημα και τα οποία καθορίζονται στην παρούσα, καθώς και σε μελλοντικές αποφάσεις.

2.3 Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

2.4 Κάθε αίτημα, πέρα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2 και 2.3 στοιχεία, θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον:

• Στοιχεία του Χρήστη (Α.Φ.Μ., όνομα χρήστη, υπηρεσία που ανήκει)
• Στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα, άλλες παράμετροι του αιτήματος)
• Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα
• Στοιχεία έγκρισης προϊσταμένου Αναλυτική καταγραφή των στοιχείων που συνυποβάλλονται με το αίτημα παρατίθεται στο Παράρτημα Β' της παρούσας.

2.3 Για την υποβολή αιτήματος πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τον Φορέα του Χρήστη, με ευθύνη του προϊσταμένου του Χρήστη.

2.4 Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΓΓΠΣ και μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας (όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013) προς τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται σε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος.

2.5 Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος προσδιορίζεται και ο τρόπος (ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλος τρόπος) και το μέσο (το ΣΜΤΛ και ΛΠ ή άλλο σύστημα) διαβίβασης της απάντησης. Πρόσβαση στα αποτελέσματα, πέρα από τον Χρήστη, έχει και ο προϊστάμενος του που ενέκρινε το αίτημα.

2.6 Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου Α.Φ.Μ. στα πελατοκεντρικά συστήματα των υπόχρεων προσώπων της παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ακολουθείται ο αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

2.7 Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κρυπτογράφησης αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

Άρθρο 3: Διαδικασία Ένταξης Φορέων και Χρηστών

3.1 Στο ΣΜΤΛ και ΛΠ εντάσσονται υπηρεσιακές δομές των Φορέων σε επίπεδο Διεύθυνσης. Κάθε υπηρεσία που επιθυμεί να ενταχθεί οφείλει να στείλει στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ειδικό αίτημα, στο οποίο να μνημονεύονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και τα στοιχεία του αρμόδιου Προϊσταμένου /Πιστοποιητή που θα αναλάβει την πιστοποίηση των Χρηστών του Φορέα.

3.2 Ο Πιστοποιητής οφείλει, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής να δηλώσει τους Χρήστες του Φορέα που θα έχουν πρόσβαση στο ΣΜΤΛ και ΛΠ. Επίσης, μπορεί να δηλώσει και τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα μπορεί να εγκρίνει επίσης αιτήματα. Τα στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση χρηστών του συστήματος.

3.3 Ο Πιστοποιητής οφείλει να ενημερώνει άμεσα το ΣΜΤΛ και ΛΠ για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει τη σχέση των Χρηστών του Φορέα με αυτό.

3.4 Όλες οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ, που αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας.

Άρθρο 4: Μορφότυποι των Διαβιβαζομένων Στοιχείων

4.1 Με το αίτημα 01 ζητείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 να απαντήσουν για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας:
• Αν ο κάτοχος του Α.Φ.Μ. είναι πελάτης του υπόχρεου προσώπου με οποιαδήποτε σχέση για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το ΣΜΤΛ και ΛΠ.
• Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων:
1 = Καταθετικός πρώτης ζήτησης
2 = Καταθετικός προθεσμιακός
3 = Χορηγητικός
4 = Επενδυτικός
5 = Άλλος
7 = Τραπεζική θυρίδα
9 = Λογαριασμός Πληρωμών

4.2 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Β πλην των στοιχείων υπ' αριθ. 13, 14 και 15.

4.3 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.
Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

4.4 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 01 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΣΜΤΛ και ΛΠ, στον Χρήστη που υπέβαλε το αίτημα. Ως ανώτατος χρόνος διαβίβασης των αποτελεσμάτων ορίζεται η 12η μεσημβρινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής του Αιτήματος 01, εφόσον η υποβολή είναι εμπρόθεσμη για τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

4.5 Με το αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας για συγκεκριμένο λογαριασμό πληρωμής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμής, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού.

4.6 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ε.

4.7 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσης.
Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).

4.8 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 02 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς του Μηνύματος 01.

4.9 Με το αίτημα 03 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 που παρέχει πιστώσεις να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας, για συγκεκριμένο δανειακό προϊόν και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου προϊόντος, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του προϊόντος.

4.10 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ της παρούσης.

4.11 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Η της παρούσης. Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).

4.12 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 03 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς των Μηνυμάτων 01 και 02.

Άρθρο 5: Χρόνος Έναρξης Λειτουργίας


Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του συστήματος γενικά, και του Αιτήματος 01 ειδικότερα, ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 01 υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 02, ορίζεται η 15−9−2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 02 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 03, ορίζεται η 4-3-2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το αίτημα 03 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Άρθρο 6: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Υπεύθυνος Διαχείρισης του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 7:Λοιπές Ρυθμίσεις

7.1 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν/επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μητρώου του πελατοκεντρικού τους συστήματος μέχρι την 30/12/2013. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7.2 Κάθε νέο αίτημα που θα διαμορφώνεται και συμφωνείται με το τραπεζικό σύστημα εντάσσεται στο ΣΜΤΛ και ΛΠ με την έκδοση σχετικής απόφασης, η οποία προσδιορίζει τον χρόνο ισχύος, και την απαιτούμενη τεκμηρίωση των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Η τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως επιπρόσθετο παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

7.3 Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που αδειοδοτείται προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του ΣΜΤΛ και ΛΠ, οφείλει να ενταχθεί σε αυτό εντός 3 μηνών από την ημερομηνίας πρώτης λειτουργίας του.

7.4 Κάθε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που έχει αδειοδοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο δεν προσφέρει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του ΣΜΤΛ και ΛΠ, αλλά μεταγενέστερα προβεί στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, οφείλει να ενταχθεί σε αυτό εντός 1 μήνα από την ημερομηνία έναρξης παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

7.5 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Πληρωμών, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο ίδρυμα που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου ιδρύματος, χωρίς μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας.

7.6. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, τα οποία τεκμηριωμένα, με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που διαθέτει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος, έχουν επιδείξει ποσοστό θετικών απαντήσεων στο μήνυμα 01 κάτω του 0,1% επί του συνόλου των αιτημάτων καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος δεν υποχρεούνται στην υποστήριξη αυτόματων απαντήσεων μέσω του ΣΜΤΛ και ΛΠ για τα αιτήματα 02 και 03. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αιτήματα 02 ή/και 03 διαβιβάζονται μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής ή έντυπης, στα εν λόγω ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να απαντήσουν εντός 5 εργασίμων ημερών με ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί αυστηρά τη γραμμογράφηση του αντίστοιχου μηνύματος, σύμφωνα και με τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Δ' της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Αλγόριθμος Ταυτοποίησης Αναζητούμενου ΑΦΜ Η διαδικασία, βάσει της οποίας ταυτοποιείται το αναζητούμενο πρόσωπο στη βάση δεδομένων του κάθε επιμέρους μητρώου λογαριασμών, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση ο κωδικός αποτελέσματος αναζήτησης που θα πρέπει να επιστρέφεται στο απαντητικό μήνυμα):
Για τα Νομικά Πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται αποκλειστικά με βάση τον ΑΦΜ:
1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 10).
2. Κανένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 90).
3. Πολλαπλά αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο νομικό πρόσωπο και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 15).
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται αρχικά με βάση τον ΑΦΜ:
Εάν η αναζήτηση δώσει:
1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 10).
2. Κανένα αποτέλεσμα: τότε διενεργείται δεύτερη αναζήτηση με βάση τον αριθμό παραστατικού. Εάν η αναζήτηση δώσει:
2.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 11). Ωστόσο, αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει διαφορετικό ΑΦΜ, η αναζήτηση θεωρείται ακόμα επιτυχής, ωστόσο αλλάζει ο κωδικός αποτελέσματος (Κωδικός αποτελέσματος = 21).
2.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 90).
2.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ ). Εάν η αναζήτηση δώσει:
2.3.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 12). Ωστόσο, αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει διαφορετικό ΑΦΜ, η αναζήτηση θεωρείται ακόμα επιτυχής, ωστόσο αλλάζει ο κωδικός αποτελέσματος (Κωδικός αποτελέσματος = 22).
2.3.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 91).
2.3.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 13).
3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, με βάση τον αριθμό παραστατικού. Εάν η αναζήτηση δώσει:
3.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 14).
3.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται με τις ίδιες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ). Εάν η αναζήτηση δώσει:
3.2.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 15).
3.2.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 92).
3.2.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 16).
3.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ). Εάν η αναζήτηση δώσει:
3.3.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 17).
3.3.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 93).
3.3.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 01

Β.1 Δομή Εγγραφής Header

AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL
1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ
2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ
3 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL
4 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, για Τειρεσία Αλφαριθμητικό 3 RJ
5 Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία Αριθμητικό 2 FULL
6 Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία Ημερομηνία 10 FULL
7 Filler Αλφαριθμητικό 443 FULL


Β.2 Δομή Εγγραφής Detail

AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL
1 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, όπως
συμπληρώθηκε από τον αιτούντα
Αλφαριθμητικό 3 RJ
2 ΑΦ Μ Αλφαριθμητικό 9 RJ with
zeros
3 Αλγόριθμος αναζήτησης Αλφαριθμητικό 1 FULL
4 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 RJ with
spaces
5 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 LJwithspac
es
6 Συμβολοσειρά ΕΟΠ Αλφαριθμητικό 10 LJ
7 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL
8 Ταυτότητα αιτούντος Αλφαριθμητικό 12 LJ with
spaces
9 Υπηρεσία - Φορέας Αλφαριθμητικό 50 LJ with
spaces
10 Νομοθετική Διάταξη Αλφαριθμητικό 30 LJ with
spaces
11 Αριθμός Βουλεύματος Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
12 Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου/Κωδικός
Υπόθεσης
Αλφαριθμητικό 20 LJwithspac
es
13 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL
14 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL
15 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL
16 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 LJ with
spaces
17 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
18 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
19 Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
20 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL
21 Διεύθυνση κατοικίας/έδρας Αλφαριθμητικό 50 LJ with
spaces
22 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας Αλφαριθμητικό 11 FULL
23 Α.Μ.Κ.Α. Αλφαριθμητικό 11 FULL
24 Γ.Ε.Μ.Η Αλφαριθμητικό 12 FULL
25 Ημερομηνία έγκρισης αιτήματος από
προϊστάμενο αιτούντος
Αλφαριθμητικό 10 FULL
26 Filler Αλφαριθμητικό 37 FULL


Τα πεδία 13, 14 και 15 δεν συμπληρώνονται στο πλαίσιο του αιτήματος 01 και έχουν προβλεφθεί ενόψει μελλοντικών μηνυμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 01

Γ.1 Δομή Εγγραφής Header

 

AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ
1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ
2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ
3 Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος Αλφαριθμητικό 3 RJ
4 Response ID τράπεζας Αλφαριθμητικό 30 FULL
5 Χρονοσήμανση τράπεζας Αλφαριθμητικό 26 FULL
6 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL
7 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL
8 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL
9 Ένδειξη πελάτη Αλφαριθμητικό 1 FULL
10 Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου
Εγκυρότητας/Αναζήτησης
Αλφαριθμητικό 2 RJ with zeros
11 Συνολικό πλήθος εγγραφών του πελάτη Αλφαριθμητικό 5 RJ with zeros
12 Filler Αλφαριθμητικό 393 FULL


Γ.2 Δομή Εγγραφής Detail

AA Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ
1 ΑΦ Μ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros
2 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 LJ with
spaces
3 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
4 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
5 Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
6 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL
7 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 LJ with
spaces
8 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 LJ with
spaces
9 Αριθμός Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 27 FULL
10 Πλήθος συνδικαιούχων / συνοφειλετών
λογαριασμού
Αλφαριθμητικό 2 RJwithzeros
11 Ένδειξη ενεργού λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 RJwithzeros
12 Ημερομηνία Ανοίγματος Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 10 FULL
13 Ημερομηνία Κλεισίματος
Λογαριασμού/Αποχώρησης
Αλφαριθμητικό 10 FULL
14 Είδος λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 RJ with zeros
15 Νόμισμα Αλφαριθμητικό 3 FULL
16 Λογιστικό Υπόλοιπο λογαριασμού Αριθμητικό 18 RJ with zeros
17 Πρόσημο Λογιστικού Υπολοίπου Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 FULL
18 Διαθέσιμο Υπόλοιπο λογαριασμού Αριθμητικό 18 RJ with zeros
19 Πρόσημο Ταμειακού Υπολοίπου Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 FULL
20 Ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης
εγγραφής του Μητρώου
Αλφαριθμητικό 26 FULL
21 Ημερομηνία τελευταίας κίνησης καταθετικού
λογαριασμού
Αλφαριθμητικό 10 FULL
22 Filler Αλφαριθμητικό 199 FULL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 

Έκδοση: Final 3.01
2015

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ...
2.1 Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα
2.2 Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών
3. ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.1 Υποβολή Αιτημάτων
4.2 Απάντηση σε Αίτημα
4.3 Τήρηση Δεδομένων
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.1 Κρυπτογράφηση
5.2 Αρχεία Καταγραφής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1; ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
3.1 Αίτημα 01:Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών
3.1.1 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος 01
3.1.2 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος 01
3.2 Αίτημα 02; Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών
3.2.1 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος 02
3.2.2 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος 02.....
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
4.1 Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών
4.1.1 Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος 01
4.1.2 Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος 01
4.2 Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών
4.2.1 Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος 02
4.2.2 Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος 02
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ


ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας εξειδικεύει τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ καιΛΠ).
Ο Κανονισμός αυτός επικαιροποιείται οποτεδήποτε λαμβάνουν χώρα μεταβολές στη λειτουργία του ΣΜΤΛ και ΛΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις ενσωμάτωσης νέου αιτήματος, τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κ.λπ. Η επικαιροποίηση γίνεται από την αρμόδια ομάδα υποστήριξης του ΣΜΤΛ και ΛΠ με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχειριστή, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.
Στον Κανονισμό αυτό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
• Κανονισμός: Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.
• Σύστημα: Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ).
• Υπεύθυνος Διαχειριστής: Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής του Συστήματος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013.
• ΓΓΔΕ: Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
• ΓΓΠΣ: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
• Ομάδα Υποστήριξης: Η ομάδα που αναλαμβάνει την υποστήριξη του Συστήματος.
• Φορείς: Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ως υπηρεσίες - χρήστες του συστήματος και όποιοι άλλοι προστεθούν με μεταγενέστερες διατάξεις.
• Χρήστες: Τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα στελέχη των Φορέων για την υποβολή Αιτημάτων μέσω του συστήματος.
• Προϊστάμενος Έγκρισης: Το φυσικό πρόσωπο που έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το Αίτημα ενός Χρήστη.
• Πιστοποιητές: Τα στελέχη των Φορέων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των Χρηστών και των Προϊσταμένων Έγκρισης για τον Φορέα που εκπροσωπούν.
• Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα: Τα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.
• Αίτημα: Το αίτημα άρσης τραπεζικού απορρήτου και διαβίβασης πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλεται από έναν Χρήστη μέσω του Συστήματος
• Κόμβος Διασύνδεσης και Επικοινωνίας: η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε.», η οποία ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ της ΓΓΠΣ και των Υπόχρεων Νομικών Προσώπων.
• Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε.
 

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ
 

2.1 Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα


Στο Σύστημα εντάσσονται υπηρεσιακές δομές των Φορέων σε επίπεδο Διεύθυνσης ή ανώτερο. Ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας που δικαιούται να ενταχθεί στο σύστημα οφείλει να στείλει στην Ομάδα Υποστήριξης Ειδικό Αίτημα, στο οποίο να μνημονεύονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και τα στοιχεία του αρμόδιου Πιστοποιητή (προαιρετικά και ενός αναπληρωτή του) που θα αναλάβει την πιστοποίηση των Χρηστών του Φορέα, σύμφωνα με το Πρότυπο του Παραρτήματος 1.
Η Ομάδα Υποστήριξης οφείλει να εξετάσει τη νομιμότητα του αιτήματος ένταξης του Φορέα στο Σύστημα, εξετάζοντας και τις σχετικές με την άρση του τραπεζικού απορρήτου διατάξεις που αφορούν τον Φορέα, αλλά και την ορθότητα-πληρότητα του αιτήματος.
Το αποτέλεσμα της ένταξης γνωστοποιείται στον Φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος η Ομάδα Υποστήριξης:
• Εισάγει στο Σύστημα τα στοιχεία του Φορέα και τα στοιχεία του Πιστοποιητή.
• Γνωστοποιεί ηλεκτρονικά την ένταξη του Φορέα σε όλα τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα.
• Κοινοποιεί την ένταξη του Φορέα στους ΓΓ της ΓΓΔΕ και της ΓΓΠΣ, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο εντάσσεται ή το οποίο εποπτεύει τον Φορέα.
Ο Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα στην Ομάδα Υποστήριξης οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία που τον αφορούν. Αλλαγή στα στοιχεία του Φορέα ή του Πιστοποιητή μπορεί να γίνει με την ίδια διαδικασία της αρχικής ένταξης του Φορέα στο Σύστημα.
 

 

2.2 Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών

Οι χρήστες ενός Φορέα πιστοποιούνται και εισάγονται από τον Πιστοποιητή του Φορέα ή τον αναπληρωτή του. Τον ρόλο του Πιστοποιητή αναλαμβάνει ο προϊστάμενος του Φορέα, ο οποίος συνδέεται στην ειδική φόρμα πιστοποίησης χρηστών με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που διαθέτει (κωδικοί TAXISnet). Ο αναπληρωτής του Πιστοποιητή ορίζεται από τον ίδιο τον Πιστοποιητή μέσα από το Σύστημα.
Για την εισαγωγή ενός Πιστοποιητή στο Σύστημα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ ειδική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.
Στην ειδική φόρμα, ο Πιστοποιητής ή ο αναπληρωτής του εισάγει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κάθε χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στη μονάδα που προΐσταται. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ το σύστημα εμφανίζει αυτόματα τα στοιχεία του
συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, τα οποία ο Πιστοποιητής οφείλει ν α ελέγξει αν συμφωνούν με τα στοιχεία του. Ο Πιστοποιητής, ως προϊστάμενος του κάθε Χρήστη, θα έχει και την ευθύνη της έγκρισης των αιτημάτων του.
Ο Πιστοποιητής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Χρηστών, καθώς και για την εισαγωγή οποιασδήποτε μεταβολής στην υπηρεσιακή κατάστασή τους, όπως για παράδειγμα η διαγραφή ενός Χρήστη ή η αλλαγή του Προϊστάμενου Έγκρισης ενός Χρήστη.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που ένας Χρήστης αποχωρεί από τον Φορέα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ένας Χρήστης μετατίθεται σε άλλον Φορέα του ιδίου Υπουργείου που έχει επίσης το δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, ο Χρήστης θα πρέπει να διαγράφεται από το Σύστημα, με ευθύνη του Πιστοποιητή του Φορέα Αποχώρησης και να καταχωρείται εκ νέου από τον Πιστοποιητή του Φορέα Άφιξης. Η έγκαιρη διαγραφή Χρήστη από το Σύστημα είναι ευθύνη του προϊστάμενου του Φορέα και του Πιστοποιητή.
 

 

3. ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


Όλα τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να ενταχθούν στο Σύστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που εντάσσεται στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του Συστήματος, θεωρείται εξ ορισμού Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο και οφείλει να ενταχθεί στο Σύστημα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του.
Κάθε Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο οφείλει να υποβάλει στην Ομάδα Υποστήριξης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης ένταξης, συμπληρωμένη τη Δήλωση Ένταξης στο Σύστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης Υπόχρεων Νομικών Προσώπων, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου Υπόχρεου Νομικού Προσώπου, χωρίς να επιτρέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας. Το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που διακόπτει τη λειτουργία του, οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα τη συγκεκριμένη εξέλιξη στην Ομάδα Υποστήριξης αναφέροντας το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο, που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του. Συνημμένα θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της υποχρέωσης από το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Το Σύστημα προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν και να διαβιβάζουν Αιτήματα προς τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Η εισαγωγή και διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το σκοπό αυτό και προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 

 

4.1 Υποβολή Αιτημάτων


Οι Χρήστες συνδέονται στο Σύστημα με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που διαθέτουν (κωδικοί TAXISnet).
Κατά την υποβολή προσδιορίζεται το είδος του Αιτήματος παροχής πληροφοριών και στοιχείων, βάσει προκαθορισμένου καταλόγου διαθέσιμων Αιτημάτων που προσφέρονται από το Σύστημα.
Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος από τον Χρήστη είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου. Επίσης κάθε αίτημα θα πρέπει να διαθέτει:
• Στοιχεία του Χρήστη (όνομα χρήστη, υπηρεσία που ανήκει).
• Στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα, άλλες παράμετροι του αιτήματος).
• Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα .
• Στοιχεία έγκρισης προϊσταμένου.
Αναλυτική καταγραφή των γενικών στοιχείων που συνυποβάλλονται με το αίτημα παρατίθεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού.
Στο Παράρτημα 4 του παρόντος Κανονισμού αναγράφονται σε ξεχωριστές ενότητες οι αναλυτικές προδιαγραφές των μηνυμάτων αιτήματος και απάντησης που ισχύουν.
Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος ενδέχεται να ζητούνται επιπρόσθετες πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του.
Για την οριστική υποβολή ενός αιτήματος απαιτείται να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται νια τον Φορέα του Χρήστη, με ευθύνη του Προϊσταμένου Έγκρισης.
 

 

4.2 Απάντηση σε Αίτημα


Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΓΓΠΣ και μέσω του Κόμβου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας προς τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται σε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος. Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος προσδιορίζεται και ο τρόπος και το μέσο διαβίβασης της απάντησης.
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης στο Μητρώο κάθε Υπόχρεου Νομικού Προσώπου, καθώς και η περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα στο περιεχόμενο ή τη δομή ενός αιτήματος, περιγράφονται μέσω σχετικού κωδικού απάντησης, σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικών Αποτελέσματος του Παραρτήματος 5 του παρόντος Κανονισμού.
Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις απαντήσεις που έχει υποβάλει ως μέλος του Φορέα που υπηρετεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν διατίθεται πρόσβαση σε απαντήσεις αιτημάτων που υποβλήθηκαν ενώ ο Χρήστης υπηρετούσε σε άλλο Φορέα. Πέρα από τον Χρήστη, πρόσβαση στα αιτήματα και τις απαντήσεις τους έχει και ο Προϊστάμενος Έγκρισης που ενέκρινε το αίτημα. Ομοίως με τον Χρήστη, και ο Προϊστάμενος Έγκρισης έχει πρόσβαση μόνο στα Αιτήματα που έχει εγκρίνει όσο υπηρετεί στον τρέχοντα Φορέα.
 

 

4.3 Τήρηση Δεδομένων


Τα δεδομένα των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ Φορέων και Υπόχρεων Νομικών Προσώπων διατηρούνται σε βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ. Για την πληροφορία αυτή δεν ορίζεται μέγιστος χρόνος διατήρησής της, εκτός από την ευαίσθητη πληροφορία που περιλαμβάνεται στο τμήμα της λεπτομερούς πληροφόρησης (detail) των απαντητικών μηνυμάτων. Η πληροφορία αυτή διαγράφεται με τη λήξη της ημέρας ανάγνωσης της απάντησης.
 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


5.1 Κρυπτογράφηση

Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά στοιχεία που ανταλλάσσονται, κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης.
Για την υλοποίηση της κρυπτογράφησης ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές:
• Encoding: base64 (ascii armor)
• Αλγόριθμος πλοκαδικής κρυπτοθέτησης (block cipher algorithm): CAST5
• Αλγόριθμος κρυπτογράφησης Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cipher): RSA
• Κατατεμαχισμός (hash): sha256
Προτείνεται η χρήση του προγράμματος PGP που είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι συμβατό με τις ως άνω προδιαγραφές.
Για τη λειτουργία της αποκρυπτογράφησης των μηνυμάτων θα πρέπει το κάθε Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο να επικοινωνήσει προς τη ΓΓΠΣ ένα πιστοποιητικό μηχανής (machine certificate) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.
Αντίστοιχα, η ΓΓΠΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει προς τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα ένα πιστοποιητικό μηχανής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων που προέρχονται από αυτές.
Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο παραγωγής των ως άνω πιστοποιητικών. Η χρονοσήμανση γίνεται μέσω του λογισμικού MQSeries που χρησιμοποιεί η Τειρεσίας Α.Ε.
 

5.2 Αρχεία Καταγραφής

Όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες του Συστήματος τηρούν αρχεία καταγραφής για την επαλήθευση της ορθής χρήσης του, καθώς και για την ανίχνευση περιπτώσεων αιτημάτων ή απαντήσεων που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώνουν ορθά τον κύκλο τους.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ., πέρα από την αποθήκευση των αιτημάτων και των απαντήσεων στη βάση δεδομένων της, τηρεί πρόσθετα αρχεία καταγραφής για το σύνολο των αιτημάτων και των απαντήσεων που έχουν ανταλλαχθεί και είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για τη χρήση του Συστήματος σε επίπεδο Χρήστη, Φορέα ή συνολικά.
Ο Κόμβος Διασύνδεσης και Επικοινωνίας τηρεί αρχεία καταγραφής για τα μηνύματα που παραλαμβάνει και προωθεί και είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για την πορεία ενός μηνύματος μέσα στο σύστημα, καθώς και πληροφορίες χρονοσήμανσης.
Τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα τηρούν αρχεία καταγραφής για τα αιτήματα που λαμβάνουν και διεκπεραιώνουν και είναι σε θέση να επιλέγουν περιπτώσεις, για τις οποίες θα μπορούν να επαληθεύουν την τήρηση των προαπαιτούμενων διαδικασιών. Συγκεκριμένα θα μπορούν να αναζητούν μέσω του Φορέα που υπέβαλε το αίτημα έγγραφη επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αιτήθηκαν στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου ή να ζητούν αντίγραφο του σχετικού Βουλεύματος για άρση τραπεζικού απορρήτου.
Στο Παράρτημα 6: Ελάχιστα Απαιτούμενα Δεδομένα Αρχείων Καταγραφής εμφανίζονται τα ελάχιστα στοιχεία καταγραφής που πρέπει να τηρεί κάθε εμπλεκόμενος χρήστης του Συστήματος.
 

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ
Ακολουθεί υπόδειγμα Αιτήματος Ένταξης Φορέα στο Σύστημα ή Μεταβολής των Στοιχείων
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΜΤΛ ΚΑΙ ΛΠ)
   
(άρθ. 62 και 63 ν. 4170/2013)  
   
Αριθμός Πρωτοκόλλου  
Ημερομηνία  
Στοιχεία Φορέα
Τίτλος Μονάδας  
Φορέας Υπαγωγής  
Υπουργείο Υπαγωγής  
Διεύθυνση Μονάδας  
Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου Μονάδας  
ΑΦΜ προϊσταμένου  
Τηλέφωνο Προϊσταμένου  
e-mail προϊσταμένου  
   
   
   

 

Νομοθετικές Διατάξεις που επιτρέπουν στο Φορέα την άρση του Τραπεζικού Απορρήτου
   
1  
2  
3  
4  
5  

 

Παρακαλώ για την ένταξη του παραπάνω Φορέα στο σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, καθώς και τον ορισμό μου ως Πιστοποιητή Χρηστών του Φορέα.
   
   
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας     Ο Γενικός Διευθυντής
  [ή ανώτερος στην ιεραρχία]
   

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ακολουθεί υπόδειγμα Δήλωσης Ένταξης Υπόχρεου Προσώπου στο Σύστημα ή Μεταβολής των Στοιχείων του.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΜΤΛ ΚΑΙ ΛΠ) (άρθ. 62 και 63 ν. 4170/2013)
 
   
   
Αριθμός Πρωτοκόλλου  
Ημερομηνία  
Στοιχεία Νομικού Προσώπου
Επωνυμία Υπόχρεου Ν.Π.  
ΑΦΜ/ΔΟΥ  
Διεύθυνση Έδρας  
   
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου του Ν.Π. για το σύστημα*  
Θέση εκπροσώπου στο Ν.Π.  
Τηλέφωνο εκπροσώπου  
e-mail εκπροσώπου  
   
   
   
Το παραπάνω αναφερόμενο Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο, μέσω του αναφερόμενου εκπροσώπου του:
• Δηλώνει ετοιμότητα για την ένταξη του στην Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.
• Δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εσωτερικές δράσεις διασύνδεσης με το Σύστημα, ότι έχει προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ορθής λειτουργίας και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας τόσο των λαμβανόμενων αιτημάτων, όσο και των εκπεμπόμενων απαντήσεων σε αυτά.
• Δηλώνει ότι έχει τεθεί σε γνώση του ο Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος και ότι είναι αποδεκτός στο σύνολο του.

----------------------------------------------------
Ο Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου


* Ο εκπρόσωπος για τη λειτουργία του ΣΜΤΛ και ΛΠ θα πρέπει να ορίζεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου καταστατικού οργάνου του Υπόχρεου Νομικού Προσώπου. Μαζί με τη δήλωση θα πρέπει να συνυποβληθεί το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών του.
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

Οι Εγγραφές Header κάθε Μηνύματος Αιτήματος και Απάντησης αποτελούν το μέρος του απαντητικού μηνύματος που δεν κρυπτογραφείται. Η εγγραφή έχει σταθερό μήκος 500 χαρακτήρων. Στις περιπτώσεις πεδίων που δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται, συμπληρώνεται αντίστοιχος με το μήκος τους αριθμός κενών χαρακτήρων.

3.1 Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών
 

3.1.1 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος 01

Η Εγγραφή Header κάθε Μηνύματος Υποβολής αποτελεί το μέρος του μηνύματος που δεν κρυπτογραφείται. Η εγγραφή έχει σταθερό μήκος 500 χαρακτήρων. Στις περιπτώσεις πεδίων που δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται, συμπληρώνεται αντίστοιχος με το μήκος τους αριθμός κενών χαρακτήρων
 

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL ='90' Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 51 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από την εφαρμογή Υποχρεωτικό πεδίο. Κωδικός Λάθους: 52 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. Προς το παρόν αποδεκτό είναι μόνο το 01 Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 53 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
3 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 54
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
4 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, νια Τειρεσία Αλφαριθμητικό 3 RJ ='026' για πχ Eurobank Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 55 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
5 Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία Αριθμητικό 2 FULL ='00' Default τιμή. Θα παίρνει την τιμή του Υποχρεωτικό πεδίο
          κωδικού λάθους, εάν το μήνυμα επιστρέφει από Τειρεσία λόγω λάθους στον έλεγχο του header. (θα ενημερώνεται από Τειρεσία)
6 Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία Ημερομηνία 10 FULL YYYY-MM-DD Στέλνεται κενό, ενημερώνεται από Τειρεσία κατά την προώθηση ή την επιστροφή
7 Filler Αλφαριθμητικό 443 FULL Περιέχει κενά (spaces) Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- 2-12-2-26-3-2-10=443) Κανένας έλεγχος

Εάν διαπιστωθεί λάθος κατά τον έλεγχο από Τειρεσία (πιθανοί κωδικοί λάθους 51 έως 55), τότε θα επιστρέφεται το μήνυμα αλλάζοντας τον Κωδικό ελέγχου Τειρεσία από 00 στον αντίστοιχο κωδικό λάθους.

 

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ ='00' Υποχρεωτικό πεδίο
1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από το Σύστημα Υποχρεωτικό πεδίο
2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. Προς το παρόν αποδεκτό είναι μόνο το 01 Υποχρεωτικό πεδίο
3 Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος Αλφαριθμητικό 3 RJ ='026' για πχ Eurobank Υποχρεωτικό πεδίο
4 Response ID τράπεζας Αλφαριθμητικό 30 FULL Ευθύνη της Τράπεζας - Ελεύθερη μορφοποίηση Υποχρεωτικό πεδίο
5 Χρονοσήμανση τράπεζας Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Υποχρεωτικό πεδίο
6 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ '2013' Μη υποχρεωτικό πεδίο (να προσδιορισθεί εάν απαιτείται - χρήσιμο για την άντληση κινήσεων)
7 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (να προσδιορισθεί εάν απαιτείται - χρήσιμο για την άντληση κινήσεων)
8 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (να προσδιορισθεί εάν απαιτείται - χρήσιμο για την άντληση κινήσεων)
9 Ένδειξη πελάτη Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι 1= Ναι Υποχρεωτικό πεδίο
10 Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης Αλφαριθμητικό 2 RJ with zeros Βλέπε κωδικοποίηση Παραρτημάτων Α, Β και Γ Υποχρεωτικό πεδίο
11 Συνολικό πλήθος εγγραφών του πελάτη Αλφαριθμητικό 4 RJ with Αριθμητικό Ακέραιο Υποχρεωτικό πεδίο
 
zeros
12 Filler Αλφαριθμητικό 393 FULL Περιέχει κενά (spaces) Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- 107 = 393) Κανένας έλεγχος

 Σε περιπτώσεις επιστροφής του μηνύματος με κωδικό λάθους από το Π. Ίδρυμα, τα πεδία 9 και 11 λαμβάνουν την τιμή 0 και στην περίπτωση αυτή θα είναι κενό το τμήμα Detail του απαντητικού μηνύματος.

 

 

3.2 Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών

3.2.1Προδιαγραφή Εγγραφής Header Αιτήματος 02

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL ='90' Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 51 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από το Σύστημα Υποχρεωτικό πεδίο. Κωδικός Λάθους: 52 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. 02 για αίτημα κίνησης λογαριασμού Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 53 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
3 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 54
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
4 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, για Τειρεσία Αλφαριθμητικό 3 RJ ='026' για πχ Eurobank Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 55 (θα ελέγχεται από Τειρεσία)
5 Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία Αριθμητικό 2 FULL ='00' Default τιμή. Θα παίρνει την τιμή του κωδικού λάθους, εάν το μήνυμα επιστρέψει από Τειρεσία λόγω λάθους στον έλεγχο του header. Υποχρεωτικό πεδίο
 
(θα ενημερώνεται από Τειρεσία)
6 Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία Ημερομηνία 10 FULL YYYY-MM-DD Στέλνεται κενό, ενημερώνεται από Τειρεσίας κατά την προώθηση ή την επιστροφή
7 Filler Αλφαριθμητικό 443 FULL Περιέχει κενά (spaces) Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- 2-12-2-26-3-2-10=443) Κανένας έλεγχος


 

3.2.2 Προδιαγραφή Εγγραφής Header Απάντησης Αιτήματος 02

 

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ ='00' Υποχρεωτικό πεδίο
1 Ταυτότητα αιτήματος Αλφαριθμητικό 12 RJ Μοναδικός κωδικός αιτήματος που δίνεται από το Σύστημα Υποχρεωτικό πεδίο
2 Είδος αιτήματος Αλφαριθμητικό 2 RJ =01 για αίτημα ταύτισης με πελάτη της Τράπεζας και άντληση υπολοίπων. =02 για αίτημα κίνησης λογαριασμού (σύμφωνα με τον ορισμό του Αιτήματος 01 για τα καταθετικά προϊόντα: Πρώτης Ζήτησης & Προθεσμίας) Υποχρεωτικό πεδίο
3 Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος Αλφαριθμητικό 3 RJ ='026' για πχ Eurobank Υποχρεωτικό πεδίο
4 Response ID τράπεζας Αλφαριθμητικό 30 FULL Ευθύνη της Τράπεζας - Ελεύθερη μορφοποίηση Υποχρεωτικό πεδίο
5 Χρονοσήμανση τράπεζας Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Υποχρεωτικό πεδίο
6 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ '2013' Μη υποχρεωτικό πεδίο (απαιτείται για αίτημα 02 εφόσον ζητείται ετήσια κίνηση και δεν έχουν συμπληρωθεί τα 7 και 8)
7 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (απαιτείται για αίτημα 02 εφόσον δε συμπληρωθεί το 6)
8 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο (απαιτείται για αίτημα 02 εφόσον δε συμπληρωθεί το 6). Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 7.
9 Ένδειξη πελάτη Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι 1= Ναι Υποχρεωτικό πεδίο
10 Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης Αλφαριθμητικό 2 RJ with zeros Βλέπε κωδικοποίηση Παραρτημάτων Α, Β και Γ Υποχρεωτικό πεδίο
11 Συνολικό πλήθος εγγραφών στο τμήμα Detail του μηνύματος Αλφαριθμητικό 4 RJ with zeros Αριθμητικό Ακέραιο Υποχρεωτικό πεδίο
12 Αύξων Αριθμός Μηνύματος Αριθμητικό 2 RJ Αριθμητικό Ακέραιο (1-99) Υποχρεωτικό πεδίο. Ξεκινάει από 1.
13 Ένδειξη Ύπαρξης Επόμενου Μηνύματος Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι 1= Ναι Υποχρεωτικό πεδίο, (default 0)
14 Ένδειξη Υπέρβασης Μέγιστου Αλφαριθμητικό 1 FULL 0 = Όχι Υποχρεωτικό πεδίο, (default 0)
  Αριθμού Μηνυμάτων       1= Ναι  
15 Filler Αλφαριθμητικό 390 FULL Περιέχει κενά (spaces) Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- 110 = 390) Κανένας έλεγχος

 

Σε περιπτώσεις επιστροφής του μηνύματος με κωδικό λάθους από το Π. Ίδρυμα, τα πεδία 9 και 11 λαμβάνουν την τιμή Ο και στην περίπτωση αυτή ϋα είναι κενό το τμήμα Detail του απαντητικού μηνύματος.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέγιστο πλήθος εγγραφών στην Ενότητα Συναλλαγών (βλέπε 4.2.2) ανά μήνυμα είναι 2.000. Σε περίπτωση που η απάντηση στο αίτημα περιέχει περισσότερες εγγραφές, αυτές θα διασπώνται σε περισσότερα μηνύματα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα πεδία 12 και 13 για να υποδειχθεί ο Αύξων Αριθμός Απαντητικού Μηνύματος (ξεκινώντας από το 1), καθώς και η Ένδειξη Ύπαρξης Επόμενου Μηνύματος αν απαιτείται επόμενο μήνυμα, ώστε το σύστημα να γνωρίζει τελικά αν έχει λάβει όλα τα απαντητικά μηνύματα.
Εάν τα απαντητικά μηνύματα ξεπερνούν τα 99, τότε ενεργοποιείται η ένδειξη 14 στο τελευταίο απαντητικό μήνυμα, οπότε ο χρήστης μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Κάθε έγγραφή Detail έχει σταθερό μήκος 500 χαρακτήρων. Στις περιπτώσεις πεδίων που δεν είναι υποχρεωτικά και δεν συμπληρώνονται, συμπληρώνεται αντίστοιχος με το μήκος τους αριθμός κενών χαρακτήρων.
 

4.1 Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών

4.1.1 Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος 01 Εγγραφή Detail Υποβολής Αιτήματος 01 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται)
 

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι 'Ελεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL ='01' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 56
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
1 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, όπως συμπληρώθηκε από τον αιτούντα Αλφαριθμητικό 3 RJ ='000' ως ένδειξη ότι το αίτημα στάλθηκε σε όλες τις τράπεζες Υποχρεωτικό πεδίο
   
='026' για πχ Eurobank ως ένδειξη ότι το αίτημα στάλθηκε αποκλειστικά μία τράπεζα Κωδικός Λάθους: 57
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
2 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros Πχ 012345678' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 58
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
3 Αλγόριθμος αναζήτησης Αλφαριθμητικό 1 FULL #NAME? Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 59
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
4 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 RJ with spaces Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Ζ Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
Κωδικός Λάθους: 60
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
5 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ Κωδικός Λάθους: 61
 
        spaces   (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
            Υποχρεωτικό πεδίο για =φ
6 Συμβολοσειρά ΕΟΠ Αλφαριθμητικό 10 U ΈΕΕΕΕΕΟΟΟΠ' Κωδικός Λάθους: 62
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
            Υποχρεωτικό πεδίο
7 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Κωδικός Λάθους: 63
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
        U with   Υποχρεωτικό πεδίο
 
8 Ταυτότητα αιτούντος Αλφαριθμητικό 12 spaces   Κωδικός Λάθους: 64
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
9 Υπηρεσία - φορέας Αλφαριθμητικό 50 U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 65
 
        spaces   (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
        U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο
 
10 Νομοθετική Διάταξη Αλφαριθμητικό 30 spaces   Κωδικός Λάθους: 66
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
            Μη υποχρεωτικό πεδίο
11 Αριθμός Βουλεύματος Αλφαριθμητικό 20 U with   Θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ανάλογα με το φορέα του χρήστη. Θα ελέγχεται από την εφαρμογή υποβολής του αιτήματος.
 
spaces
12 Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου/Κωδικός Υπόθεσης Αλφαριθμητικό 20 U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο
 
spaces
13 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ '2013' - Για τα αιτήματα που απαιτείται Δεν ελέγχεται. Για μελλοντική χρήση
14 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD - Για τα αιτήματα που απαιτείται Δεν ελέγχεται. Για μελλοντική χρήση
15 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD - Για τα αιτήματα που απαιτείται Δεν ελέγχεται. Για μελλοντική χρήση
        U with Για =Ν, τα πεδία 16,17,18,19 και 20 είναι ενιαία Υποχρεωτικό πεδίο
 
16 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 spaces και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) Κωδικός Λάθους: 67
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
        U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
17 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 spaces   Κωδικός Λάθους: 68
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
18 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
        spaces   Κωδικός Λάθους: 69
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
19 Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 U with spaces   Μη υποχρεωτικό πεδίο
20 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο
21 Διεύθυνση κατοικίας/έδρας Αλφαριθμητικό 50 U with spaces   Μη υποχρεωτικό πεδίο
22 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας Αλφαριθμητικό 11 FULL   Μη υποχρεωτικό πεδίο
23 Α.Μ.Κ.Α. Αλφαριθμητικό 11 FULL Για μελλοντική χρήση Μη υποχρεωτικό πεδίο
24 Γ.Ε.Μ.Η Αλφαριθμητικό 12 FULL Για μελλοντική χρήση Μη υποχρεωτικό πεδίο
25 Ημερομηνία έγκρισης αιτήματος από προϊστάμενο αιτούντος Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Υποχρεωτικό πεδίο εκτός αν έχει συμπληρωθεί Αριθμός Βουλεύματος
 
Κωδικός Λάθους: 70
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
26 Filler Αλφαριθμητικό 37 FULL Περιέχει κενά (spaces) Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- 463=37) Κανένας έλεγχος

 

Εάν διαπιστωθεί λάθος κατά τον έλεγχο από το Π. Ίδρυμα (πιθανοί κωδικοί λάθους 56 έως 70), τότε το απαντητικό μήνυμα στη ΓΓΠΣ, μέσω Τειρεσία, θα έχει τον αντίστοιχο κωδικό λάθους στο πεδίο του Κωδικού Αποτελέσματος  Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης  του header  του μηνύματος. Επίσης αν διαπιστωθεί λάθος κατά την αποκρυπτογράφηση ή τη δομή του μηνύματος, τότε στο πεδίο του Κωδικού Αποτελέσματος Ελέγχου Εγκυρότητας/Αναζήτησης του header του μηνύματος θα υπάρχουν οι κωδικοί:
· 80: Για αδυναμία αποκρυπτογράφησης του μηνύματος του αιτήματος
· 81: Για συνολικό πρόβλημα στη δομή του μηνύματος του αιτήματος
 4.1.2 Δομή Εγγραφής Detail Απαντητικού Μηνύματος Αιτήματος 01


Εγγραφή Detail Απαντητικού Μηνύματος στο Αίτημα 01 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται)
 

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι 'Ελεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 RJ ='01' Υποχρεωτικό πεδίο
1 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros Πχ 012345678' Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
2 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 U with Για =N, τα πεδία 2,3,4,5 και 6 είναι ενιαία και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) Υποχρεωτικό πεδίο
 
spaces
3 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
spaces
4 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ, εφόσον είναι διαθέσιμο
 
spaces
5 Μητρώνυμο Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ, εφόσον είναι διαθέσιμο
 
spaces
6 Ημερομηνία γέννησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Μη υποχρεωτικό πεδίο
7 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 U with Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Ζ Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
spaces
8 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
spaces
9 Αριθμός Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 27 FULL Μορφή ΙΒΑΝ για καταθετικούς λογαριασμούς και εσωτερικός λογαριασμός Τράπεζας για τα υπόλοιπα Υποχρεωτικό πεδίο. Π.α Είδος Λογαριασμού = 1 και 2 πρέπει να είναι ΙΒΑΝ, αλλιώς άλλη κωδικοποίηση.
10 Πλήθος συνδικαιούχων / συνοφειλετών λογαριασμού Αλφαριθμητικό 2 RJ with zeros Αριθμητικό Ακέραιο > 0 Υποχρεωτικό πεδίο
11 Ένδειξη ενεργού λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 RJ with zeros 0 = κλειστός λογαριασμός Υποχρεωτικό πεδίο
 
1 = ενεργός λογαριασμός
 
2  = ενεργός λογαριασμός, αλλά ο αναζητούμενος πελάτης έχει αποχωρήσει από αυτόν.
          Βλέπε Παρατήρηση γραμμής 16 Παραρτήματος Δ  
12 Ημερομηνία Ανοίγματος Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Υποχρεωτικό αν είναι εντός της περιόδου τήρησης του μητρώου
13 Ημερομηνία Κλεισίματος Λογαριασμού/Αποχώρησης Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Υποχρεωτικό αν ένδειξη ενεργού λογαριασμού = 0 ή 2
14 Είδος λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 RJ with zeros 1     = Καταθετικός πρώτης ζήτησης Υποχρεωτικό πεδίο
 
2     = Καταθετικός προθεσμιακός
 
3     = Χορηγητικός
 
4     = Επενδυτικός
 
5     = Άλλος
15 Νόμισμα Αλφαριθμητικό 3 FULL Λίστα από ISO 4217 Υποχρεωτικό πεδίο
16 Λογιστικό Υπόλοιπο λογαριασμού Αριθμητικό 18 RJ with zeros Αριθμητικό με 2 δεκαδικά ψηφία (χωρίς υποδιαστολή) Υποχρεωτικό πεδίο αν Είδος Λογαριασμού = 1 και 2
17 Πρόσημο Λογιστικού Υπολοίπου Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 FULL 'Χ' = αρνητικό 'Π' = Θετικό Υποχρεωτικό πεδίο αν Είδος Λογαριασμού = 1 και 2
18 Διαθέσιμο Υπόλοιπο λογαριασμού Αριθμητικό 18 RJ with zeros Αριθμητικό με 2 δεκαδικά ψηφία (χωρίς υποδιαστολή) Υποχρεωτικό πεδίο αν Είδος Λογαριασμού = 1 και 2
19 Πρόσημο Ταμειακού Υπολοίπου Λογαριασμού Αλφαριθμητικό 1 FULL 'Χ' = αρνητικό 'Π' = Θετικό Υποχρεωτικό πεδίο αν Είδος Λογαριασμού = 1 και 2
20 Ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης εγγραφής του Μητρώου Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Υποχρεωτικό πεδίο
21 Ημερομηνία τελευταίας κίνησης καταθετικού λογαριασμού Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD Υποχρεωτικό πεδίο αν Είδος Λογαριασμού = 1 και 2
22 Filler Αλφαριθμητικό 199 FULL Περιέχει κενά (spaces) Το μήκος του είναι αυτό που υπολείπεται μέχρι τους 500 χαρακτήρες (500- 302 = 198 ) Κανένας έλεγχος

Να τονιστεί ότι τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που εμφανίζονται στα πεδία 1 έως 7 είναι τα στοιχεία που διατηρεί το πιστωτικό ίδρυμα και όχι αυτά που συνυποβλήθηκαν με το αίτημα.
 

 

4.2 Αίτημα 02: Κινήσεις καταθετικών λογαριασμών


4.2.1 Δομή Εγγραφής Detail Μηνύματος Υποβολής Αιτήματος 02


Εγγραφή Detail Υποβολής Αιτήματος 02 (Περιέχει το τμήμα του μηνύματος που κρυπτογραφείται)
 

 

ΑΑ Περιγραφή Πεδίου Τύπος Μήκος Στοίχιση Παρατηρήσεις Πρόσθετοι Έλεγχοι
0 Τύπος εγγραφής Αλφαριθμητικό 2 FULL ='02' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 56
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
1 Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, όπως συμπληρώθηκε από τον αιτούντα Αλφαριθμητικό 3 RJ ='026' για πχ Eurobank Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 57
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
2 ΑΦΜ Αλφαριθμητικό 9 RJ with zeros Πχ 012345678' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 58
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
3 Αλγόριθμος αναζήτησης Αλφαριθμητικό 1 FULL #NAME? Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 59
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
4 Είδος Παραστατικού Αλφαριθμητικό 2 RJ with spaces Κωδικοποίηση TAXIS. Βλέπε Παράρτημα Ζ Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
Κωδικός Λάθους: 60
 
(θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
5 Αριθμός Παραστατικού Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
   
spaces Κωδικός Λάθους: 61
   
  (θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
6 Συμβολοσειρά ΕΟΠ Αλφαριθμητικό 10 U 'ΕΕΕΕΕΕΟΟΟΠ' Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
 
Κωδικός Λάθους: 62
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
7 Χρονοσήμανση αιτήματος Αλφαριθμητικό 26 FULL Πχ '2013-01-01-08.22.37.123456' Υποχρεωτικό πεδίο
 
Κωδικός Λάθους: 63
 
(θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
8 Ταυτότητα αιτούντος Αλφαριθμητικό 12 U with Ο ΑΦΜ του αιτούντος. Κατά την αποστολή θα γίνεται mask στα 5 τελευταία ψηφία με το γράμμα Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός Λάθους: 64
 
spaces
          «X» (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
9 Υπηρεσία - Φορέας Αλφαριθμητικό 50 U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο
   
spaces Κωδικός Λάθους: 65
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
10 Νομοθετική Διάταξη Αλφαριθμητικό 30 U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο
   
spaces Κωδικός Λάθους: 66
   
  (θα ελέγχεται από Π. Ίδρυμα)
11 Αριθμός Βουλεύματος Αλφαριθμητικό 20 U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο Θα πρέπει να συ μπληρώνεται υποχρεωτικά ανάλογα με το φορέα του χρήστη. Θα ελέγχεται από την εφαρμογή υποβολής του αιτήματος.
 
spaces
12 Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου/Κωδικός Υπόθεσης Αλφαριθμητικό 20 U with   Μη υποχρεωτικό πεδίο
 
spaces
13 Έτος αναφοράς Αλφαριθμητικό 4 FULL Πχ'2013' - Για τα αιτήματα που απαιτείται Πρέπει να συμπληρωθεί είτε το 13 (τέσσερα ψηφία), είτε τα 14 και 15 (ημερομηνίες). Επιπλέον θα πρέπει 15 >= 14, καθώς και 15-14 <= 12 μηνών. Κωδικός Λάθος 72.
14 Ημερομηνία αναφοράς από Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD - Για τα αιτήματα που απαιτείται
15 Ημερομηνία αναφοράς έως Αλφαριθμητικό 10 FULL YYYY-MM-DD - Για τα αιτήματα που απαιτείται
16 Επώνυμο/Επωνυμία Αλφαριθμητικό 70 U with Για =Ν, τα πεδία 16,17,18,19 και 20 είναι ενιαία και περιέχουν την επωνυμία του Νομικού Προσώπου (140 χαρακτήρες) Υποχρεωτικό πεδίο
   
spaces Κωδικός Λάθους: 67
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
17 Όνομα Αλφαριθμητικό 20 U with   Υποχρεωτικό πεδίο για =Φ
   
spaces Κωδικός Λάθους: 68
   
  (θα ελέγχεται από Π.Ίδρυμα)
18 Πατρώνυμο Αλφαριθμητικό 20