Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.1381/771/09.09.1998 Εφαρμογή διατάξεων σχετικά με τη δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Δ.1381/771/09.09.1998
Εφαρμογή διατάξεων σχετικά με τη δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων
Εφαρμογή διατάξεων σχετικά με τη δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων Δ.1381/771/9.9.1998

1. Οπως είναι γνωστό, οι διατάξεις σχετικά με τη δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων διέπονται από τα άρθρα 28 έως 36 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2913/1992 "περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα" και από τα άρθρα 141 έως 181α' του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/1993 "Διατάξεις εφαρμογής του Κώδικα". Επίσης, στα Παραρτήματα 23 έως 29 των διατάξεων εφαρμογής του Κώδικα, περιλαμβάνονται ερμηνευτικές σημειώσεις και πίνακες αναφορικά με τις ανωτέρω διατάξεις.

2. Σε συνέχεια προγενέστερων οδηγιών μας, όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων και με αφορμή τη διαπίστωση πρακτικών, που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων στον τομέα αυτό, επισημαίνουμε τα ακόλουθα.

Ι. Σχετικά με διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα
Α.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2913/1992, δασμολογητέα αξία είναι η συναλλακτική τιμή, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται για εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ενδεχομένως, κατόπιν προσαρμογής που πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του ίδιου Κανονισμού.

2. Κατά συνέπεια, σε μια συναλλαγή μεταξύ ανεξαρτήτων μερών, συνήθεις εκπτώσεις (όπως εμπορική, ποσοτική, έκπτωση λόγω καταβολής του ποσού μετρητοίς κ.λπ.), που εμφανίζονται στο Τιμολόγιο του πωλητή, πρέπει να γίνονται αποδεκτές για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, αφού η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η καθαρή, μετά την έκπτωση, τιμή.

3. Στον παραπάνω γενικό κανόνα πρέπει να αναγνωρίσουμε ορισμένες εξαιρέσεις, όπου εκπτώσεις στα Τιμολόγια εισαγωγής δεν γίνονται δεκτές, όπως π.χ. εκπτώσεις που αναφέρονται σε προγενέστερες συναλλαγές και δεν αφορούν τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα (αναδρομικές εκπτώσεις).

4. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι κάθε φορά που χορηγείται μια έκπτωση, είναι απαραίτητη μια προσεκτική έρευνα των πραγματικών λόγων παροχής της, ώστε η Τελωνειακή Υπηρεσία να αποφαίνεται, με βάση τα θεωρητικά δεδομένα, αν μπορεί κατά περίπτωση να γίνει αυτή αποδεκτή.

Β.1. Στο άρθρο 32 του Τελωνειακού Κώδικα ορίζεται ότι για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29, στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή προστίθενται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, στο μέτρο που αυτά βαρύνουν τον αγοραστή, εφόσον φυσικά δεν έχουν συμπεριληφθεί στην τιμή αυτή.

2. Μεταξύ των στοιχείων που έχουν επίπτωση στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων, είναι τα "Royalties" και τα δικαιώματα αδείας.

3. Οι κοινοτικές νομικές διατάξεις, σχετικά με την επίπτωση των "Royalties" και των δικαιωμάτων αδείας στη δασμολογητέα αξία, είναι:

- Αρθρο 32, παρ. 1, εδάφιο γ', άρθρο 32, παρ. 2 και άρθρο 32, παρ. 5 του Τελωνειακού Κώδικα.
- Διατάξεις εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα:

* Αρθρα 157 έως 162.
* Παράρτημα 23 - Ερμηνευτικές σημειώσεις του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο γ' και παρ. 2 του Κώδικα.

4. Βοήθημα αποτελεί και η συλλογή κειμένων για τη δασμολογητέα αξία της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα - Τμήμα Δασμολογητέας Αξίας, που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ.141/61/29.1.1998 ΔΥΟ και η οποία δεν έχει νομική υπόσταση, αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του Κώδικα και της παρ. 2 του άρθρου 157 των διατάξεων εφαρμογής του Κώδικα, για να προστεθούν στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή τα Royalties και τα δικαιώματα αδείας, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι σχετικά με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα.
β) Η υποχρέωση πληρωμής τους από τον αγοραστή να αποτελεί όρο της πώλησης των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων και
γ) Να μην έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 5 του Κώδικα, τα Royalties και τα δικαιώματα αδείας δεν προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, όταν αντιπροσωπεύουν:
α) Εξοδα σχετικά με το δικαίωμα αναπαραγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας και
β) Πληρωμές που γίνονται από τον αγοραστή για το δικαίωμα της διανομής ή της μεταπώλησης των εισαγομένων εμπορευμάτων, εάν οι πληρωμές αυτές δεν αποτελούν όρο της πώλησης προς εξαγωγή των εμπορευμάτων με προορισμό την Κοινότητα.

Παραδείγματα
i) Σε περίπτωση εισαγωγής κινηματογραφικών ταινιών, στα πλαίσια μιας κανονικής πώλησης και οι οποίες προορίζονται για προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, η συναλλακτική τιμή του άρθρου 29 του Κώδικα.

ii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πώληση αυτών των ταινιών (π.χ. συμβόλαιο διανομής - Τιμολόγιο με ενδεικτική αξία), η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας του άρθρου 29 του Κώδικα ή τις μεθόδους του άρθρου 30, αλλά μ' εκείνη του άρθρου 31 (εύλογος τρόπος συμβιβαζόμενος με τις διατάξεις περί δασμολογητέας αξίας).
Η δασμολογητέα αξία, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να βασίζεται σε μια υποθετική για την ταινία αξία, π.χ. βασιζόμενη στα μέτρα της ταινίας.
iii) Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις (i) και (ii), το περιεχόμενο των κινηματογραφικών ταινιών αποτελεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και ως τέτοιο περιλαμβάνεται στην έννοια του άρθρου 32, παρ. 1, περ. γ' του Κώδικα και
της ερμηνευτικής σημείωσης που αναφέρεται στο άρθρο αυτό.

Οι επιπλέον, όμως, πληρωμές που ενδεχόμενα καταβάλλονται εκ των υστέρων από τον κοινοτικό διανομέα στον παραγωγό, για την προβολή των ταινιών "δικαιώματα προβολής", δεν θα πρέπει να προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, γιατί η διαδικασία προβολής της ταινίας θεωρείται ισοδύναμη με την αναπαραγωγή (αναπαράγεται η εικόνα και η φωνή) και ως τέτοια εξαιρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 32 του Κώδικα.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση εισαγωγής κινηματογραφικών ταινιών ή και λοιπών οπτικοακουστικών εγγραφών (βιντεοταινιών DVDs κ.λπ.) που προορίζονται για πώληση σε καταναλωτές εντός της Κοινότητας, τυχόν επιπλέον πληρωμές που υποχρεούται να καταβάλει ο αγοραστής σε αντιπαροχή του δικαιώματος διανομής ή
μεταπώλησης των εισαγομένων ως άνω ειδών, θα πρέπει να προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, εφόσον οι πληρωμές αυτές αποτελούν όρο της πώλησης αυτών.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων για τα οποία καταβάλλονται ποσά που αφορούν δικαιώματα αδείας ή Royalties, θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία (σύμβαση πώλησης, σύμβαση Royalties, συμβόλαιο διανομής), από τα οποία θα διαπιστώνεται ο λόγος για τον οποίο τα ποσά αυτά καταβάλλονται, ώστε να κριθεί η συμμετοχή τους ή μη στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω παρ. 5 και 6.

Γ.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 32 του Κώδικα, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 29, στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή προστίθενται, εφόσον βέβαια δεν έχουν συμπεριληφθεί σ' αυτή, τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των εισαγομένων εμπορευμάτων και
- Tα έξοδα φόρτωσης και εργασιών διαφύλαξης, που συνδέονται με τη μεταφορά των εισαγομένων εμπορευμάτων μέχρι του τόπου εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 164 των ΔΕΤΚ, στις περιπτώσεις όπου εμπορεύματα μεταφέρονται δωρεάν ή με ίδια μέσα του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με το σύνηθες Τιμολόγιο μεταφοράς, που ισχύει για τον ίδιο τρόπο μεταφοράς, στα πλαίσια μιας εμπορευματικής συναλλαγής.

3. Με την υπ' αριθ. Δ.2095/850/23.10.1990 ΔΥΟ, είχαμε επιστήσει την προσοχή των Τελωνειακών Αρχών στην ορθή ενσωμάτωση των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων, όταν φυσικά από τους όρους παράδοσης του εμπορεύματος προκύπτει ότι απαιτείται
προσαρμογή της πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής με τα στοιχεία αυτά.
Επίσης, είχαμε τονίσει ότι οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να επαληθεύουν όλα τα στοιχεία (ναύλου, ασφαλίστρου), που έχουν δηλωθεί με βάση τα ανάλογα έγγραφα (φορτωτική, Τιμολόγια, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λπ.), που πρέπει να τους παρέχονται από τον εισαγωγέα και ότι τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των εισαγομένων εμπορευμάτων είναι ποσά - και όχι ποσοστό επί της τιμολογιακής τιμής - τα οποία συναρτώνται άμεσα, καθ' όσον αφορά μεν τα έξοδα μεταφοράς, από το βάρος του εμπορεύματος, από την απόσταση και από το μεταφορικό μέσο, καθόσον αφορά δε τα έξοδα ασφάλισης, από την αξία του εμπορεύματος και από την απόσταση.

4. Παρά τα ανωτέρω, όμως, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες Τελωνειακές Αρχές εξακολουθούν να καθορίζουν τα ποσά αυτά κατ' αποκοπή, με προσαρμογή ποσοστού 10% για έξοδα μεταφοράς και 1% για έξοδα ασφάλισης επί της τιμολογιακής τιμής. Επιπλέον δε, κατά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, συμπεριλαμβάνουν στην πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή και έξοδα (π.χ. τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα fax), τα οποία δημιουργούνται στο εσωτερικό της χώρας μας από τις μεταφορικές εταιρίες του εμπορεύματος.

5. Ενόψει των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή των Τελωνειακών Αρχών στην ορθή ενσωμάτωση των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, όπως και στην αποφυγή πρακτικών που είναι αντίθετες με τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες κανένα άλλο στοιχείο δεν προστίθεται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, με εξαίρεση τα στοιχεία που ρητώς ορίζονται από το άρθρο 32 του Κώδικα. Κάθε στοιχείo δε, που προστίθεται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα που είναι δυνατό να αποτιμηθούν.

Δ.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα, ορίζεται ότι η δασμολογητέα αξία δεν περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία, εφόσον αυτά "διακρίνονται" από την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή.

2. Για την ερμηνεία του όρου "διακρίνονται" με την υπ' αριθ. Δ.429/231/13.4.1998 ΔΥΟ, έχουν κοινοποιηθεί "Σχόλια της Επιτροπής Δασμολογητέας Αξίας", σχετικά με την έννοια του όρου αυτού.

3. Με τα σχόλια αυτά, έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα/πληροφορίες που μπορούν να ζητούν οι Τελωνειακές Αρχές για κάθε εξαιρούμενο στοιχείο, προκειμένου να ελέγξουν αν τα "ποσά" και ο χαρακτήρας των ποσών που δηλώνονται στη Δήλωση DV1, ως εξαιρούμενα, είναι αληθινά.

4. Μεταξύ των στοιχείων που δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 33, παρ. γ', είναι και τα ποσά των τόκων που καταβάλλονται βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης που έχει συνάψει ο αγοραστής και αφορά την αγορά των εισαγομένων εμπορευμάτων και εφόσον η σχετική συμφωνία χρηματοδότησης έχει συναφθεί εγγράφως και ο αγοραστής μπορεί να αποδείξει, αν του ζητηθεί, ότι:

- Τα εμπορεύματα του είδους αυτού πράγματι πωλούνται στην τιμή που δηλώνεται ως πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα και
- Το αιτούμενο επιτόκιο δεν υπερβαίνει το επίπεδο επιτοκίων που επικρατεί για τις συναλλαγές του είδους αυτού στη χώρα και κατά τη στιγμή που συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση.

5. Συνεπώς, προκειμένου να εξαιρεθεί από τη δασμολογητέα αξία ποσό που αφορά τόκους, δεν αρκεί μόνο η διάκριση του ποσού αυτού. Απαιτείται να συντρέχουν και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33, παρ. γ' του Κώδικα.

ΙΙ. Σχετικά με διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/1993 "Διατάξεις εφαρμογής του Κώδικα"

Α.1. Με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/1993, άρθρο 147, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1762/1995 (σχετική η υπ' αριθ. Δ.1216/693/2.11.1995 ΔΥΟ), ορίζεται ότι, σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων των εμπορευμάτων πριν από την εκτίμηση, η ένδειξη ότι αυτά πωλήθηκαν προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ισχύει μόνο για την τελευταία πώληση με βάση την οποία τα εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή για την πώληση που πραγματοποιήθηκε στο τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

2. Σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, είναι δυνατό να δηλωθεί τιμή σχετικά με πώληση που προηγήθηκε της τελευταίας πώλησης, με βάση την οποία τα εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδειχθεί, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις Τελωνειακές Αρχές ότι μια τέτοια πώληση εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε ενόψει της εξαγωγής με προορισμό το εν λόγω έδαφος, δηλαδή ο διασαφιστής μπορεί να ζητήσει από τις Τελωνειακές Αρχές να δεχθούν αυτή την πρότερη πώληση, ως βάση για τη
δασμολογητέα αξία, μόνο εφόσον μπορεί να αποδείξει, σχετικά με την εν λόγω πώληση, ότι υφίστανται οι ειδικές και συναφείς περιστάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην εξαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

3. Τα περιστατικά, βάσει των οποίων διαπιστώνεται ότι τα εμπορεύματα πωλήθηκαν προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, μπορούν να αποδειχθούν με πολλούς τρόπους. Για το σκοπό αυτό, γίνεται η παράθεση μιας σειράς περιπτώσεων εισαγωγής στο Παράρτημα Ι των σχολίων, που έχουν κοινοποιηθεί με την υπ' αριθ. Δ.1216/693/2.11.1995 ΔΥΟ. Ειδικότερα, για την αποδοχή δηλωθείσας τιμής πρότερης πώλησης μεταξύ των στοιχείων που προσκομίζονται για να πεισθούν οι Τελωνειακές Αρχές ότι τα εμπορεύματα πωλήθηκαν προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- Τα εμπορεύματα κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή αναγνωρίζεται (σύμφωνα με τα σήματα τα οποία φέρουν) ότι δεν έχουν άλλη χρήση ή προορισμό.

- Τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν κατασκευασθεί ή παραχθεί συγκεκριμένα για ένα αγοραστή στην Κοινότητα.
- Συγκεκριμένα εμπορεύματα παραγγέλλονται από ένα μεσάζοντα, ο οποίος προμηθεύει τα εμπορεύματα από ένα κατασκευαστή και τα εμπορεύματα μεταφέρονται απευθείας στην Κοινότητα από τον εν λόγω κατασκευαστή.

4. Η δήλωση των στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, ανήκει στην ευθύνη του προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 178, παρ. 2, των διατάξεων εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα, το οποίο πρέπει να γνωρίζει όλα τα περιστατικά, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στη δήλωση των
στοιχείων, σχετικά με τη δασμολογητέα αξία (Εντυπο DV1), σχετικά με τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας.

5. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων, ο διασαφιστής πρέπει να αναφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, την βάση την οποία προτίθεται να λάβει για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, ενώ οι όροι οι οποίοι διέπουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις αυτές, είναι οι εξής:

- Καθ' όσον αφορά την τελευταία πώληση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εμπορικού κυκλώματος, είναι σκόπιμο να διαπιστωθεί, εφόσον χρειάζεται, ο χαρακτήρας της πώλησης αυτής, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία αφορούν τις περιστάσεις υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εν λόγω συναλλαγή, π.χ. η ημερομηνία της σύμβασης πώλησης, όπως αναφέρεται στο χώρο 5 του DV1, τόπος όπου βρίσκεται ο αγοραστής, σημείο του εμπορικού κυκλώματος.

- Καθ' όσον αφορά τη δήλωση τιμής σχετικά με πρότερη πώληση, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία προσκομίζονται στο Τελωνείο, πρέπει να αποδεικνύουν ότι η πώληση αυτή πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 3.

6. Εφόσον ο διασαφιστής αδυνατεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πρότερη πώληση, βάσει των οποίων δηλώθηκε η δασμολογητέα αξία, τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη η τελευταία πώληση, ώστε η δασμολογητέα αξία να καθοριστεί σύμφωνα με τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας.

Β.1. Με το άρθρο 167 των διατάξεων εφαρμογής του Κώδικα ορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα άρθρα 29 έως 33, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εισαγομένων μέσων πληροφορικής, που προορίζονται για εξοπλισμούς επεξεργασίας δεδομένων και φέρουν δεδομένα ή εντολές, λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος και η
αξία του ιδίου του μέσου πληροφορικής. Η δασμολογητέα αξία εισαγομένων μέσων πληροφορικής που φέρουν δεδομένα ή εντολές δεν περιλαμβάνει το κόστος ή την αξία των δεδομένων ή των εντολών, υπό τον όρο ότι το κόστος αυτό ή η σχετική αξία διαχωρίζονται από το κόστος ή την αξία του σχετικού μέσου πληροφορικής. Ειδικότερα:
- Ο όρος "μέσο πληροφορικής" καλύπτει οιοδήποτε τύπο μέσου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένα δεδομένα ή εντολές, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων. Περιλαμβάνει, ειδικότερα, μέσα πληροφορικής, όπως μαγνητοταινίες, δίσκους (περιλαμβανομένων δίσκων ανάγνωσης από σύστημα οπτικής ανάγνωσης με λέιζερ) και δισκέτες.
- Δεν περιλαμβάνει ολοκληρωμένα κυκλώματα, ημιαγωγούς και παρεμφερείς διατάξεις ή είδη, όπως κασετίνες παιχνιδιών με οθόνη, που έχουν ενσωματωμένες τέτοιες διατάξεις ή κυκλώματα. Είδη που μπορούν να έχουν ενσωματωμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ημιαγωγούς ή παρεμφερείς διατάξεις, είναι οι Η/Υ, οι υπολογιστικές μηχανές, οι συσκευές τηλεόρασης, οι βιντεοφωνικές συσκευές εγγραφής με κασέτες, οι οικιακές συσκευές και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

2. "Ο εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων" καλύπτει κάθε μηχάνημα ή εξοπλισμό που μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα. Περιλαμβάνει όχι μόνο τα μηχανήματα των οποίων η μόνη ή η βασική λειτουργία είναι η επεξεργασία δεδομένων, αλλά και τον εξοπλισμό που είναι ενσωματωμένος σ' αυτά ή λειτουργεί σε σύνδεση με μηχανήματα
που επιτελούν άλλες λειτουργίες, όπως μηχανήματα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που είναι ενσωματωμένα σε ψηφιακούς πίνακες ελέγχου.

3. Ο όρος "δεδομένα ή εντολές" καλύπτει οιαδήποτε παρουσίαση στοιχείων, εννοιών ή ελέγχων, που έχουν μεταφερθεί ή εγγραφεί σε μια αναγνώσιμη από το μηχάνημα γλώσσα, κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία, λειτουργία ή επεξεργασία από εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή συστήματα και προγράμματα εφαρμογής) και τεχνικές εμπορικές και επιχειρηματικές εκθέσεις, γραφικές παραστάσεις και στατιστικές.
Ο όρος "δεδομένα ή εντολές" δεν περιλαμβάνει τις εγγραφές ήχου και εικόνας ή εγγραφές βίντεο.

4. Ο όρος "εγγραφές ήχου και εικόνας ή εγγραφές βίντεο" καλύπτει κασέτες, μαγνητοταινίες, δίσκους, φιλμ ή άλλα παρεμφερή, στα οποία εγγράφονται ήχος ή και εικόνα, εκτός των μέσων που μεταφέρουν προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων. Περιλαμβάνει εγγραφές μουσικής, λόγου, κινηματογραφικών σκηνών και ακινήτων ή
κινητών φωτογραφικών εικόνων.

5. Συνεπώς, κατά την εφαρμογή του άρθρου 167 των διατάξεων εφαρμογής του Κώδικα, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική έρευνα, προκειμένου όπως, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εισαγομένων μέσων πληροφορικής, το εξαιρούμενο από τη δασμολογητέα αξία ποσό ή αξία να αφορά ποσό ή αξία δεδομένων ή εντολών, όπως ορίζονται στην ανωτέρω παρ. 3 και όχι ποσά ή αξία ηχογραφήσεων, κινηματογραφικών εγγραφών ή εγγραφών βίντεο.

Γ.1. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/1993, όταν για την εφαρμογή των άρθρων 28 έως 36 του Κώδικα, είναι αναγκαίος ο καθορισμός της δασμολογητέας αξίας, επισυνάπτεται στη διασάφηση που κατατίθεται για τα εισαγόμενα εμπορεύματα μια δήλωση των σχετικών, με τη δασμολογητέα αξία, στοιχείων (δήλωση αξίας). Η δήλωση αυτή συντάσσεται επί εντύπου DV1, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στα Παραρτήματα 28 και 29 των διατάξεων εφαρμογής.

2. Εξάλλου, με το άρθρο 178, παρ. 3 και το άρθρο 179 των διατάξεων εφαρμογής, ορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν να παραιτηθούν από την απαίτηση του συνόλου ή μέρους της δήλωσης αξίας (DV1).

3. Με επανειλημμένες μας οδηγίες (Δ.1494/960/4.11.1992, Δ.187/96/5.2.1998) έχουμε τονίσει την αναγκαιότητα της υποβολής και ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της δήλωσης DV1, της οποίας η κατάθεση στο Τελωνείο ισοδυναμεί με ανάληψη ευθύνης, εκ μέρους του διασαφιστή, για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων της διασάφησης, για τη γνησιότητα των επισυναπτομένων εγγράφων που υποβάλλονται για υποστήριξη αυτών των στοιχείων. Επιπλέον, η δήλωση της αξίας DV1 αποτελεί το κατ' εξοχήν στοιχείο για κατασταλτικούς ελέγχους.

ΙΙΙ. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καλούνται οι Τελωνειακές Αρχές στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας και στην αποφυγή πρακτικών που είναι αντίθετες με τις ισχύουσες, περί δασμολογητέας αξίας, διατάξεις.
Επίσης, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι, στην περίπτωση που οι Τελωνειακές Αρχές, λόγω ευλόγων αμφιβολιών, δεν ικανοποιούνται από το γεγονός ότι η δηλούμενη αξία αντιπροσωπεύει την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του Τελωνειακού Κώδικα, μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 4 των διατάξεων εφαρμογής του Κώδικα.
Εάν οι αμφιβολίες αυτές εξακολουθούν να παραμένουν, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να κοινοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πριν λάβουν την τελική απόφαση, γραπτώς, εφόσον αυτό ζητείται, την αιτιολογία στην οποία στηρίζονται οι αμφιβολίες αυτές και να του παρέχουν λογικά περιθώρια απάντησης. Η τελική απόφαση, καθώς και η σχετική αιτιολόγησή της, κοινοποιούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εγγράφως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης