Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 45081/30.10.1997 Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-1997 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Κ.Υ.Α. αριθ. 45081/30.10.1997
Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις


Αριθ. 45081

(ΦΕΚ Β' 1029/24-11-1997)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (Α. 43) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2503/1997 (Α' 107), σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.

2. Την υπ' αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 (Β. 508) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει.

3. Την αριθ. 11074147/1239006Α/4.10.1996 (Β. 922) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που δεν μπορεί να υπολογισθεί,

αποφασίζουμε:

1. Κάθε φύσεως βασικές οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών κατά υπόχρεο, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. των οφειλετών για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εφόσον έχει γίνει σχετική ενημέρωση, με ευθύνη των δικαιούχων δήμων, κοινοτήτων και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

2. Η διαδικασία ενημέρωσης των Δ.Ο.Υ. για τις οφειλές αυτές γίνεται ως ακολούθως:

α) Για τους δικαιούχους που έχουν ιδία Ταμειακή Υπηρεσία.

Εφόσον το ύψος της βασικής οφειλής του υποχρέου υπερβεί το ποσό της παραγράφου 1, με ευθύνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ενημερώνεται η αρμόδια για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, είτε ταχυδρομικά, είτε με τηλεμοιοτυπία (FAX). Στο έγγραφο της ενημέρωσης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς κατά σειρά και με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του οφειλέτη, η διεύθυνση επαγγέλματος ή κατοικίας του, ο αριθμός φορολογικού του μητρώου και αστυνομικής ταυτότητας ή αν πρόκειται για πρόσωπα που δεν έχουν Α.Φ.Μ. υποχρεωτικά ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας.

β) Για τους δικαιούχους που η Ταμειακή τους Υπηρεσία ασκείται από τα γραφεία Παρακαταθηκών των οικείων Δ.Ο.Υ.

Για δήμους και κοινότητες που δεν έχουν ιδία Ταμειακή Υπηρεσία την ευθύνη σύνταξης των εγγράφων προς ενημέρωση της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. έχουν οι ελεγκτές Εσόδων - Εξόδων Ο.Τ.Α.

γ) Η ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των οφειλετών τόσο από τους Ο.Τ.Α., όσο και από τα γραφεία παρακαταθηκών των Δ.Ο.Υ. γίνεται μέοα στο Α' δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού διμήνου. Η πρώτη ενημέρωση διενεργείται κατά το Α' δεκαήμερο του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσης.

3. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του οφειλέτη μόλις παραλάβει το έγγραφο για τη δέσμευση χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, το καταχωρεί στη μερίδα του οφειλέτη. Σε κάθε αίτηση του οφειλέτη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, για όλες τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθ. 2048300/19.7.1990 (Β. 508) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και κατά την εξέταση των χρεών, που ορίζονται στο άρθρο 3 της ίδιας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για τις οποίες έχει ενημερωθεί η Δ.Ο.Υ. Ακόμη και στην περίπτωση που ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας, είναι ενήμερος για τα χρέη του προς το δημόσιο, το αποδεικτικό ενημερότητας δεν χορηγείται αν προηγουμένως δεν γίνει άρση της δέσμευσης χορήγησής του με νεώτερο έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας που έχει στείλει το αρχικό έγγραφο. Η διαδικασία πληρωμής της οφειλής και άρση της δέσμευσης χορήγησης του αποδεικτικού γίνεται με ενέργειες και ευθύνη του οφειλέτη και όχι της Δ.Ο.Υ. Μόνο στην περίπτωση που το έγγραφο της δέσμευσης χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας προέρχεται από άλλη Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. από την οποία ζητείται το αποδεικτικό ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ που έχει δεσμεύσει τη χορήγησή του, για την καταβολή του ποσού. Και στην περίπτωση αυτή, το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται στον αιτούντα μετά τη λήψη του εγγράφου για άρση της δέσμευσης χορήγησης. Οι οφειλέτες της παραπάνω κατηγορίας που θα ζητήσουν την ενημέρωση μέσω της Δ.Ο.Υ. για την τακτοποίηση της οφειλής τους, καταβάλλουν παράβολο δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών υπέρ του δημοσίου, που κατανέμεται ως εξής: Εξήντα τοις εκατό (60%) υπέρ του δημοσίου και σαράντα τοις εκατό (40%) υπέρ του ενιαίου λογαριασμού «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης τρίτων».

4. Σε όσες περιπτώσεις έχει δεσμευθεί η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υποχρέου, η δέσμευση αυτή αίρεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

α) με την ολική εξόφληση της οφειλής

β) με τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και τη συμμόρφωση σ' αυτήν του οφειλέτη.

γ) με την αναστολή πληρωμής που χορηγείται από τα ίδια ως άνω όργανα ή δικαστήρια

δ) με τη διαγραφή (με οποιαδήποτε διαδικασία) της οφειλής.

5. Οι Ο.Τ. Α. και οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που εξυπηρετούνται με την ανωτέρω διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας υποχρεούνται να αποδίδουν στο δημόσιο μέσω της Δ.Ο.Υ. που ζήτησαν τη δέσμευση χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας για οφειλέτες τους, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της οφειλής, στο τέλος κάθε μήνα, στις περιπτώσεις ευδοκίμησης του μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 30 Οκτωβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΚΟΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΥΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης