Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1256/25.11.2013 Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2013 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1256/25.11.2013
Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο


Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Τηλ.: 210 3635963, 3635480
FAX : 210 3635077
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

ΠΟΛ 1256/2013

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο».

Παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. για ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων που εκκρεμούν τίτλοι πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από Δήμους.

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην περίπτωση εξόφλησης τίτλων πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. περί συμψηφισμού, όπως ισχύουν, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β'/1999), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του από Δήμο για χρέη προς αυτόν (παρ. 6 άρθρου 26 ν.1882/1990) κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 45081/30.10.1997, ΦΕΚ1029Β', προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση Οφειλής προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι εξοφλείται το σύνολο αυτής όπως αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο.

Επειδή η σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο δεν επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας ούτε Βεβαίωσης οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο (σχετ. ΠΟΛ.1084/18.4.2013, ΦΕΚ1087Β), για να είναι δυνατή η εξόφληση του τίτλου πληρωμής από τη Δ.ΟΥ. με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει στο ίδιο έντυπο της βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο, να ορίζεται ρητά η άρση της δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας (από τον Δήμο) λόγω ολικής εξόφλησης της οφειλής προς αυτόν.

Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και φέρει στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας αυτής.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Βεβαίωση Οφειλής προς τον Δήμο προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την εκκαθάριση του τίτλου πληρωμής για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας. Την Βεβαίωση Οφειλής προς τον Δήμο δύναται να ζητήσει και η αρμόδια για την εκκαθάριση Δ.Ο. Υ.

Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από τον Δήμο στον οποίο είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής μαζί με αποδεικτικό ενημερότητας.

Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται από την Δ.Ο.Υ. το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στον εκδόντα τη βεβαίωση Δήμο, εντός δέκα (10) ημερών από την εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, αναγράφεται πάνω στο σώμα αντιγράφου της Βεβαίωσης Οφειλής προς το Δήμο σχετική επισημειωματική πράξη με τα στοιχεία της εντολής μεταφοράς, στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή Προϊσταμένου Δ.Ο. Υ. και αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αρμόδιο Δήμο.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο αποστέλλεται σε Δ.Ο.Υ. άλλη από αυτήν στην οποία έχει γίνει η δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας, αναλογικά με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45081/30.10.1997 περί αποδεικτικού ενημερότητας, η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει αποσταλεί η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. που έχει δεσμεύσει το αποδεικτικό για την εξόφληση του ποσού.

Σε περίπτωση που η ολική εξόφληση οφειλής προς τον Δήμο πραγματοποιείται όχι με έναν τίτλο πληρωμής που εκκαθαρίζεται από Δ.Ο.Υ. αλλά ταυτόχρονα και συνδυαστικά από περισσότερους τίτλους που εκκαθαρίζονται από την ίδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Δ.Ο.Υ. να επικοινωνεί με τον Δήμο ο οποίος έχει προβεί στη δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να αποσταλεί από αυτόν μία βεβαίωση οφειλής ανά τίτλο πληρωμής, κατά παρέκκλιση των αναγραφόμενων στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς τον Δήμο «...Με την παρούσα βεβαίωση αίρεται και η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, η οποία γνωστοποιήθηκε προς τη Δ.Ο.Υ. ........ με το ..........έγγραφο μας, αποκλειστικά για την ολική εξόφληση του ποσού της οφειλής προς το δήμο μας με τον ανωτέρω τίτλο πληρωμής».


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. ΘεοχάρηςΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
(παρ. 8 άρθρου 26 ν. 1882/1990 ΦΕΚ 43 Α, όπως ισχύει)

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο : ΑΔΤ:

Επωνυμία :

Διεύθυνση :

ΑΦΜ :

Δ.Ο.Υ.: (Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος)ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: ...................................................................................................... (αριθμητικώς)

......................................................................................................................................... (ολογράφως)

Η βεβαίωση εκδίδεται προς τη Δ.Ο.Υ.

Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Ο.Υ...................

Στοιχεία τίτλου πληρωμής :.....................

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση : 1) Το ποσό ύψους ..................................................... (αναγράφεται ολογράφως το σύνολο της οφειλής προς τον

Δήμο) να αποδοθεί με εντολή μεταφοράς και να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δήμου με ΙΒΑΝ

.................................................................................................... εντός δέκα (10) ημερών, από την εξόφληση του τίτλου

πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, να γίνεται επισημειωματική πράξη με στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., που θα φέρει τα στοιχεία της εντολής μεταφοράς, επί φωτοαντιγράφου της σχετικής Βεβαίωσης Οφειλής, και να αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στην Υπηρεσία μας. 2) Η παρούσα βεβαίωση έχει ισχύ εφόσον δε συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας πέραν της συγκεκριμένης δέσμευσης από τον Δήμο μας. Εάν διαπιστωθεί ότι η παρούσα δεν ισχύει, να επιστραφεί από τη Δ.Ο.Υ. στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να ακυρωθεί. 3) Η παρούσα εκδίδεται για έναν μόνο τίτλο πληρωμής.

Με την παρούσα βεβαίωση αίρεται και η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, η οποία

γνωστοποιήθηκε προς τη Δ.Ο.Υ. ................................................................................................................................ με το

................................................................................................ έγγραφο μας, αποκλειστικά για την ολική εξόφληση του ποσού της οφειλής προς το δήμο μας με τον ανωτέρω τίτλο πληρωμής.

Η παρούσα ισχύει μέχρι......................................................................................................... (ολογράφως)

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Υπογραφή / σφραγίδα)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης