Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012 Σύσταση-συγκρότηση Α' και Β' Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2012 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012
Σύσταση-συγκρότηση Α' και Β' Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών


Αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 2272/06-08-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 3839/2010 (Α 51) « Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138) και των παρ. 11 και 12 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

β) των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ε) του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221).

ζ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α'165).

η) της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β' 359) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α', Β', Γ', Ε', ΣΤ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4-5-1999 (Β' 697), 1095447/1282/ Α0006/13-10-1999 (Β' 1925), 1069072/908/Α0006/16-7- 2001 (Β' 963), 1047067/861/Α0006/3-6-2002 (Β' 704), 1059502/1102/Α0006/15-7-2002 (Β' 932) και 1058312/722/ Α0006/16-8-2004 (Β' 1278) όμοιες αποφάσεις μας.

θ) της αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β' 473 και Β' 531) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ', ΣΤ', Ζ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

ι) της αριθμ. 26755/ΔΙΟΕ 1072/18-6-2010 (Β' 915) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.

ια) των παρ. 5 και 6 της αριθμ. Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/16-3-2012 (Β' 785) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των οργανικών θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α' 221) και άλλων λεπτομερειών.

ιβ) της αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β' 1882) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση-συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α' και Β' κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων».

ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Το π.δ. 90/2012 (Α' 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7-4- 1999 (Β' 359) απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στη σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα:

α) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αυτής, ως εξής:
«1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα παρακάτω πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία είναι αρμόδια για τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (Α' 51) και με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4057/2012 (Α' 54) και ειδικότερα:»

β) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες των Α' και Β' Υπηρεσιακών Συμβουλίων, οι οποίες αντικαθίστανται, από 1-1-2013, ως εξής:
αα) «Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο: Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών.
Για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, των οποίων, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προΐστανται υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Για το προσωπικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
ββ) «Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, που υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προσωπικού Δ.Ο.Υ., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών».

γ) Στο τέλος της παρ. 1 αυτής προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Στο έργο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται και οι επιλογές Προϊσταμένων Διευθύνσεων, έως την συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (Α' 51).
Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από την παρ.3 του άρθρου έβδομου του ν.4057/2012 τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια».

δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 της παραπάνω απόφασης, που αφορούν στην σύσταση των ΣΤ' και Ζ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καταργούνται από 1-1-2013.

2. Τροποποιούμε την αριθμ.1048013 ΕΞ 15.4.2010 απόφασή μας (Β' 473 και 531), ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε, από 1-1-2013:

αα) τον τίτλο αυτής, ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α', Β', Γ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών».

ββ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αυτής, ως ακολούθως:

«1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α', Β', Γ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία αποτελούνται από τους εξής:»

β) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1, το πρώτο εδάφιο της παρ.2 και τις παρ.3, 5 και 6 της παραπάνω απόφασης, ως εξής:
«1.α) Τρεις (3) υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο νομό Αττικής.
Ένα (1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, με βαθμό τουλάχιστον Γ', των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.»

«2. Τα υπό στοιχεία α' μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των Προϊσταμένων Δ/νσεων από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ)».

«3. Με την απόφαση ορισμού μελών κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο Πρόεδρος από τα υπό στοιχείο α' μέλη της παρ. 1 της απόφασης αυτής και με την απόφαση ορισμού των αναπληρωματικών μελών αυτού ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου».
«5.Ως εισηγητής κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού, κατά λόγο αρμοδιότητας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο».

«6. Χρέη γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκτελούν υπάλληλοι, με βαθμό τουλάχιστον Δ', που ορίζονται με τον αναπληρωτή τους με την απόφαση ορισμού των μελών.»

Άρθρο 2

1. Έως την 31-12-2012 εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΣΤ', Ζ' και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής Υπηρεσιακά Συμβούλια, με την επιφύλαξη της παρ. 8 της αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 απόφασής μας και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β' 1882) ομοίας.

2. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχουν κριθεί από αυτά μέχρι την 31-12-2012, παραδίδονται στα Α' και Β' Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά λόγο αρμοδιότητας, χωρίς να απαιτείται νέο παραπεμπτήριο έγγραφο.

3. Όπου στις διατάξεις αναφέρονται τα ΣΤ' και Ζ' Υπηρεσιακά Συμβούλια, από 1-1-2013, νοείται το Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όπου αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, από 1-1-2013, νοείται το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Η αριθμ. 26755/ΔΙΟΕ 1072/18-6-2010 (Β' 915) απόφασή μας, καταργείται από 1-1-2013.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. 1036923/431/Α0006/7- 4-1999 (Β' 359) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και η αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 ομοία (Β'473 και Β'531), κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

6. Κάθε απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης