Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013 Τροποποίηση των αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄359) και Δ6Α1048013 ΕΞ2010/15−4−2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης και συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013
Τροποποίηση των αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄359) και Δ6Α1048013 ΕΞ2010/15−4−2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης και συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν


Αριθ. Δ6Α 1166353 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2804/04-11-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138) και των παρ. 11 και 12 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

β) των άρθρων 159−162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

δ) της παρ. 21 του αρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 3 α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και της παρ. 2 του αρθρ. 68 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

ζ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) του π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16−4−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. α) Την υπ’ αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4−5−1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/Α0006/13−10−1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16−7−2001 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/3−6−2002 (Β΄ 704), 1059502/1102/Α0006/15−7−2002 (Β΄ 932), 1005206/101/Α0006/20−1−2003 (Β΄ 63), 1058312/722/Α0006/16−8−2004 (Β΄ 1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ2012/30−7−2012 (Β΄ 2272) όμοιες αποφάσεις.

β) τις υπ’ αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531) και 3007792/4065/23.4.2010 (Β΄572) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και το Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αντίστοιχα.

γ) την παρ. 12 της αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄ 1882) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση − συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 (Β΄ 1640) όμοια.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 (Β΄ 2579) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

α) Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες των Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής:

αα) «Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Διοικητικού, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών.
Για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, των οποίων, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προΐστανται υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 21 του αρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 3α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της παρ. 2 του αρθρ. 68 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).
Για το προσωπικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
ββ) «Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, που υπάγεται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά το μέρος αυτής που αφορά στην αρμοδιότητα, που προέρχεται από την Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών».
γγ) «Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών».
δδ) «Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης Γ.Χ.Κ., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών».
εε) «Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών».

β. Στο έργο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται και οι επιλογές Προϊσταμένων Διευθύνσεων, έως την συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 21 του αρθρ. 55 του ν. 4002/2011, της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 3 α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 και της παρ. 2 του αρθρ. 68 του ν. 4170/2013.

γ. Τροποποιούμε την παράγραφο 5 της υπ’ αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄473 και 531) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012 (Β΄ 2272) όμοια, την οποία αντικαθιστούμε ως εξής:

«Ως εισηγητής κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο».

δ. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, ως αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων (μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεχίζουν να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2012 για να αποτελέσουν μέλη των Υπηρεσιακών αυτών Συμβουλίων.

Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) και 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄ 473 και 531) αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Κάθε απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης