Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1178169 ΕΞ 20.11.2013 Τροποποίηση των αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄359) και Δ6Α1048013 ΕΞ2010/15−4−2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης και συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1178169 ΕΞ 20.11.2013
Τροποποίηση των αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄359) και Δ6Α1048013 ΕΞ2010/15−4−2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης και συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν


Αριθμ. Δ6Α 1178169 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 3037/29-11-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138) και των παρ. 11 και 12 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

β) των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

δ) της παρ. 21 του αρθρ. 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 4 Α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 2 του αρθρ. 68 του Ν. 4170/2013 (Α 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

ζ) του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) του π.δ. 178/2000 (Α΄165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16−4−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. α) Την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4−5−1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/Α0006/13−10−1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16−7−2001 (Β΄ 963), 1047067/861 /Α0006/3−6−2002 (Β΄ 704), 1059502/1102/Α0006/15−7−2002 (Β΄ 932), 1005206/101/Α0006/20−1−2003 (Β΄ 63), 1058312/722/Α0006/16−8−2004 (Β΄ 1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ2012/30−7−2012 (Β΄ 2272) και Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31−10−2013 (Β΄2804) όμοιες αποφάσεις.

β) τις αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄ 473 και Β΄ 531), 3007792/4065/23.4.2010 (Β΄572) και Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013 (Β΄2804) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες συγκροτήθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α΄, Β΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και το Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αντίστοιχα.

γ) την παρ. 12 της αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄ 1882) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση−συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 (Β΄ 1640) όμοια.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 (Β΄2579) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τις οποίες διαμορφώνουμε, ως εξής:

αα) «Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Διοικητικού, καθώς και του προσωπικού των Πολιτικών Γραφείων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων αυτών.
Για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, των οποίων, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προΐστανται υπάλληλοι, που υπάγονται στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 21 του αρθρ. 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180), της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 4 Α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 (Α΄222) και της παρ. 2 του αρθρ. 68 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163).
Για το προσωπικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).»

2. Συμπληρώνουμε την παράγραφο 5 της αριθμ. Δ6Α 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄473 και 531) απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την οποία αντικαθιστούμε ως εξής:

«Ως εισηγητής κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Ειδικά για το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όταν συνεδριάζει για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού των Πολιτικών Γραφείων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού, καθώς και προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών, και δεν έχουν ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄− Διοικητικής Μέριμνας της ίδιας Διεύθυνσης.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359) και Δ6Α 1048013 ΕΞ 15.4.2010 (Β΄473 και 531) αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης