Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ19Β 5040100 ΕΞ 13.11.2013 Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-2013 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. πρωτ.: Δ19Β 5040100 ΕΞ 13.11.2013
Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Γαυγιωτάκη Κ. Καταγής Ευδ.Ντζαμίλη
Τηλέφωνο : 2106987465-466-468
FAX : 2106987450
Email : [email protected]

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet»

Με αφορμή τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του μέρους του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης που αφορά στην τήρηση μηχανογραφημένων διαδικασιών (κανονικών και απλουστευμένων) με χρήση Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ-NCTS και NCTS TIR) στα πλαίσια του νέου μηχανογραφικού συστήματος ICISnet, σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο εξής κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Στις παρούσες οδηγίες δεν περιλαμβάνονται οι μηχανογραφημένες διαδικασίες απόδειξης τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων (T2L-T2LF), οι διαδικασίες του αντιτύπου ελέγχου Τ5 και οι απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης οι οποίες τηρούνται με χρήση εμπορικών εγγράφων ή δηλωτικών φορτίου (cargo manifest) για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, για τις οποίες θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διαδικασιών αυτών.

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν στη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς κοινοτικής /κοινής /εθνικής διαμετακόμισης και TIR και όχι στην καταχώρηση των πιστοποιητικών T2L/T2LF/T5 στο Υποσύστημα Διαμετακόμισης, τα οποία, μέχρι τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του μέρους του Υποσυστήματος που τα αφορά, θα καταχωρούνται στο ενιαίο βιβλίο καταχώρησης παραστατικών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ-NCTS και NCTS TIR) καλύπτει κάθε πράξη κοινοτικής/κοινής/εθνικής και διαμετακόμισης με την κάλυψη δελτίου TIR, η οποία πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης διαμετακόμισης ( σε κανονικές και απλουστευμένες διαδικασίες εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη) στα μηχανογραφημένα τελωνεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Κοινοτική / κοινή / εθνική διαμετακόμιση

Οι κινήσεις κοινοτικής/κοινής/εθνικής διαμετακόμισης πραγματοποιούνται με την ανταλλαγή των προβλεπόμενων μηνυμάτων μεταξύ των τελωνείων αναχώρησης, διέλευσης και προορισμού καθώς και μεταξύ αυτών και άλλων δημόσιων αρχών που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση ειδικών εργασιών, όπως είναι η σύσταση εγγυήσεων, η διαχείριση ερευνών και η ολοκλήρωση διαδικασιών είσπραξης της τελωνειακής οφειλής.

Τα εμπορεύματα συνοδεύονται είτε από το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ΣΕΔ) είτε από το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας (ΣΕΔΑ), εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης έχουν περιληφθεί στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα ασφάλειας του Παραρτήματος 30 Α (Καν. ΕΟΚ 2454/93) και ενδεχομένως και από τους αντίστοιχους Καταλόγους Ειδών, που εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης.

Οι κινήσεις μεταξύ μηχανογραφημένων τελωνείων αναχώρησης και μη μηχανογραφημένων τελωνείων προορισμού πραγματοποιούνται με την καταχώρησή τους στο ΝΜΣΔ χωρίς την αποστολή των σχετικών μηνυμάτων. Η λήξη του καθεστώτος και η εκκαθάριση των κινήσεων αυτών πραγματοποιείται με την επιστροφή στο τελωνείο αναχώρησης, αντιγράφου του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (και ενδεχομένως του καταλόγου ειδών) που έχει συνοδεύσει τα εμπορεύματα, κατάλληλα συμπληρωμένου με τα αποτελέσματα ελέγχου (θέση I) και θεωρημένου από το τελωνείο προορισμού.

Η τήρηση χειρόγραφων διαδικασιών με την έκδοση των αντιτύπων 4 και 5 του ΕΔΕ επιτρέπεται μόνο για τις πράξεις εθνικής διαμετακόμισης που έχουν ως τελωνείο αναχώρησης μη μηχανογραφημένο τελωνείο (Σχετ. Τ.2918/207/24-6-2003 ΔΥΟ), καθώς επίσης για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του μηχανογραφικού συστήματος λόγω μη διαθεσιμότητας αυτού (εφεδρική διαδικασία).

Υπενθυμίζουμε ότι όταν τηρούνται οι χειρόγραφες διαδικασίες η δήλωση διαμετακόμισης καταχωρείται στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών και στο τελωνείο προορισμού ακολουθείται χειρόγραφη διαδικασία λήξης του καθεστώτος με τη θεώρηση και επιστροφή του αντιτύπου 5 του ΕΔΕ το αργότερο εντός οκτώ ημερών στο τελωνείο αναχώρησης, με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος. Η συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης καταχωρείται και στο Υποσύστημα διαμετακόμισης (Αφίξεις κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης), εφόσον το τελωνείο προορισμού είναι μηχανογραφημένο.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται, μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων των φορέων και του μηχανογραφικού συστήματος των τελωνείων, ICISnet, με την αποστολή από το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση (κύριο υπόχρεο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του) του μηνύματος ΙΕ15 «Δήλωση διαμετακόμισης».

Η αποδοχή της δήλωσης και η καταχώρησή της στο σύστημα κοινοποιείται στο πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση μέσω του μηνύματος ΙΕ28 «Αποδοχή της δήλωσης», ενώ η μη αποδοχή της μέσω του μηνύματος ΙΕ16 «Απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης».

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις διαμετακόμισης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο τελωνείο αναχώρησης ηλεκτρονικά αλλά δεν έχουν διεκπεραιωθεί, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των φορέων που τις έχουν υποβάλει, διαγράφονται από το σύστημα με την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Μετά από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ28 «Αποδοχή υποβληθείσας δήλωσης διαμετακόμισης», το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση εκτυπώνει το αποδεικτικό αποδοχής, το οποίο φέρει τον αριθμό καταχώρησης της δήλωσης (MRN) και το προσκομίζει στο τελωνείο αναχώρησης με τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα με σκοπό την ολοκλήρωση των λοιπών απαιτούμενων διαδικασιών.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα δήλωση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το τελωνείο αναχώρησης (αποστολή μηνύματος ΙΕ16 - «Απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης») ή σε περίπτωση όπου το πρόσωπο που την έχει υποβάλει επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων της αποστέλλει στο τελωνείο αναχώρησης μήνυμα τροποποίησης δήλωσης ΙΕ 13, με το οποίο εφόσον γίνει αποδεκτό (αποστολή μηνύματος ΙΕ04) τροποποιούνται ανάλογα τα στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης. Επισημαίνεται ότι η αποδοχή μηνυμάτων τροποποίησης (ΙΕ13) δεν επιτρέπεται εάν η υποβληθείσα δήλωση βρίσκεται υπό τη διενέργεια ελέγχου. Τυχόν απόρριψη αιτήματος τροποποίησης δήλωσης γνωστοποιείται στον υποβάλλοντα με την αποστολή μηνύματος ΙΕ05 «απόρριψη τροποποίησης δήλωσης». Και τα δύο μηνύματα (αποδοχής ΙΕ04 και απόρριψης ΙΕ05) αποστέλλονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα χωρίς να απαιτείται παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου.

Θέση έντυπης δήλωσης με σκοπό τη διεκπεραίωση των διαδικασιών στο τελωνείο αναχώρησης έχει το αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης διαμετακόμισης (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) το οποίο τυπώνεται από το σύστημα και στο οποίο τίθεται η υπογραφή του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση (θέση 50-κύριος υπόχρεος). Εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης έχουν περιληφθεί στοιχεία του Παραρτήματος 30 Α Καν. ΕΚ 2454/93 θέση έντυπης δήλωσης επέχει το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΣΕΔΑ και ο αντίστοιχος κατάλογος ειδών.

Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης διαμετακόμισης προσκομίζεται στον Επόπτη ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου των αποστελλόμενων εμπορευμάτων ή την πραγματοποίηση ελέγχου μόνο της δήλωσης και των συνοδευτικών της εγγράφων. Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ενώ αν αποφασισθεί πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για τον επικείμενο έλεγχο με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ060 «Ενημέρωση απόφασης ελέγχου».

Στη συνέχεια το αντίγραφο της πρώτης σελίδας παραδίδεται σε αρμόδιο ελεγκτή ο οποίος προβαίνει στον οριζόμενο από τον επόπτη έλεγχο τα αποτελέσματα του οποίου και εισάγει στο σύστημα με σκοπό να μεταφερθούν στο παραστατικό (υποβληθείσα δήλωση διαμετακόμισης) καθώς και στον υπολογισμό και την αποδοχή της απαιτούμενης εγγύησης. Για την αποδοχή εγγύησης φυσικού προσώπου (περιπτώσεις εθνικής διαμετακόμισης) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές ΔΥΟ Τ.3371/253/Α0019/01 και Τ. 1548/189/Α0019/02. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα έχει τη δυνατότητα υπολογισμού του απαιτούμενου ποσού της εγγύησης, εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης έχουν συμπληρωθεί τα κατάλληλα στοιχεία (taric, στατιστική αξία, μάζα, θέσεις 33,34,35,46,41). Σε περίπτωση που το προτεινόμενο από το μηχανογραφικό σύστημα ποσό εγγύησης διαφέρει από εκείνο που έχει υπολογισθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή, συνιστάται επανεκτίμηση αυτού.

Τα αποτελέσματα ελέγχου της δήλωσης, παράλληλα με την εισαγωγή τους στο σύστημα, αναγράφονται και στη θέση Δ «έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης» του αντιγράφου της πρώτης σελίδας της δήλωσης (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) και τίθεται θεώρηση, η οποία αποτελείται από τη σφραγίδα και την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου ελεγκτή ο οποίος πραγματοποίησε τον έλεγχο.

Η δήλωση οριστικοποιείται μετά από την καταχώρηση της «προθεσμίας άφιξης». Μετά από την οριστικοποίηση της δήλωσης καμία μεταβολή δεν είναι δυνατή.

Τα απαιτούμενα μηνύματα ΙΕ01 (προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού), ΙΕ11 (προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της OLAF εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης περιλαμβάνονται εμπορεύματα του Παραρτήματος 44γ Καν. ΕΚ. 2454/93), ΙΕ50 (προς το δηλωθέν τελωνείο διέλευσης) και ΙΕ29 (προς το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη δήλωση) αποστέλλονται αυτόματα μετά από την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Στη συνέχεια εκδίδεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ή εφόσον απαιτείται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας) και κατά περίπτωση ο Κατάλογος Ειδών. Υπενθυμίζουμε ότι στο Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης/ Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας δεν τίθεται θεώρηση του τελωνείου αναχώρησης.

Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) παραμένει σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο αναχώρησης μέχρι την εκκαθάριση της κίνησης και στη συνέχεια υποβάλλεται αρμοδίως σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη διαχείριση των τελωνειακών παραστατικών.

Υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες που αφορούν στις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης των φορέων και στον τρόπο αποστολής και παραλαβής των σχετικών μηνυμάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η ακύρωση στο τελωνείο αναχώρησης της καταχώρησης μιας δήλωσης διαμετακόμισης, που έχει λάβει αριθμό κίνησης (MRN), είναι δυνατή, εφόσον το επιθυμεί ο υποβάλλων ή εφόσον παραστεί ανάγκη, λόγω χρήσης χειρόγραφων εφεδρικών διαδικασιών.

Όταν το αίτημα ακύρωσης προέρχεται από το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη δήλωση, γίνεται με την αποστολή του μηνύματος «Αίτημα ακύρωσης δήλωσης» ( ΙΕ14). Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος γίνεται με την αποστολή από το τελωνείο αναχώρησης του μηνύματος «Απόφαση σε αίτημα ακύρωσης» (ΙΕ09). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον έχουν ήδη αποσταλεί τα προβλεπόμενα μηνύματα αναμενόμενης άφιξης και διέλευσης, τα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης και προορισμού ενημερώνονται για την ακύρωση της αποστολής μέσω του μηνύματος ΙΕ10, που αποστέλλεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ.

Ακύρωση υποβληθείσας δήλωσης δεν είναι δυνατή α) όταν η δήλωση διαμετακόμισης βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου στο τελωνείο αναχώρησης και μέχρι να καταχωρηθούν στο σύστημα τα αποτελέσματα ελέγχου και β) μετά από την αποχώρηση της αποστολής από το τελωνείο αναχώρησης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης κατά την εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο, για τη διαδικασία ακύρωσης της δήλωσης διαμετακόμισης, η οποία γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα που αφορούν στη διαδικασία ακύρωσης των τελωνειακών παραστατικών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 18 ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Όταν εμπορεύματα μεταφέρονται οδικώς με εμπορευματοκιβώτιο και για λόγους διαχειριστικούς δεν είναι γνωστή κατά την στιγμή κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης, η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου στο οποίο θα φορτωθεί το εμπορευματοκιβώτιο, το τελωνείο αναχώρησης δύναται, κατόπιν γραπτής αίτησης του κύριου υπόχρεου ή του εκπροσώπου του που καταθέτει τη δήλωση, να επιτρέπει να μη συμπληρώνεται η θέση 18 της δήλωσης.

Η άδεια πρέπει να δίνεται εγγράφως επί της αιτήσεως και ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπληρώσει τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου στη θέση 55 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ κατά τη στιγμή της φόρτωσης του εμπορευματοκιβωτίου σε αυτό.

Το τελωνείο αναχώρησης, στις περιπτώσεις αυτές ελέγχει αν τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου έχουν εισαχθεί στο σύστημα είτε από το τελωνείο προορισμού (αποστολή τους με το μήνυμα ΙΕ18, συμπλήρωση σε Συμβάντα/Μεταφορτώσεις), είτε από το τελωνείο διέλευσης (αποστολή τους με το μήνυμα ΙΕ118), εφόσον υπάρχει τέτοιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κύριου υπόχρεου με την ανωτέρω δέσμευση, το τελωνείο αναχώρησης, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, δεν επιτρέπει την περαιτέρω χρήση της διευκόλυνσης.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Μεμονωμένη εγγύηση και απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για ειδικούς λόγους

Η καταχώρηση της μεμονωμένης εγγύησης από τριτεγγυητή (τύπος 2) της μεμονωμένης εγγύησης σε μετρητά (τύπος 3) και των τίτλων μεμονωμένης εγγύησης (τύπος 4) γίνεται στο υποσύστημα εγγυήσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα για αυτό.

Η καταχώρηση της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που χορηγείται για ειδικούς λόγους (τύποι 5, 6 και 8) γίνεται στο τελωνείο αναχώρησης στο Υποσύστημα Διαμετακόμισης κατά τη διαδικασία καταχώρησης της δήλωσης διαμετακόμισης, χωρίς την απόδοση αριθμού αναφοράς εγγύησης (GRN).

Χρήση μεμονωμένης εγγύησης

Ο έλεγχος, η χρήση και η αποδέσμευση της μεμονωμένης εγγύησης οποιουδήποτε τύπου (2,3,4) πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω για τη χρήση συνολικών εγγυήσεων. Για τη χρήση της μεμονωμένης εγγύησης απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (PIN) που έχει καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα κατά την καταχώρηση της εγγύησης.

Συνολική εγγύηση (τύποι: 1) ή απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύποι: 0)

Καταχώρηση

Η χρήση συνολικής εγγύησης (τύπου 1) και απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπου 0) είναι απλουστευμένη διαδικασία και απαιτεί την έκδοση άδειας μέσω του Υποσυστήματος Αδειών Εγκρίσεων και την καταχώρηση των σχετικών εγγυήσεων με σκοπό την απόδοση αριθμού αναφοράς εγγύησης (GRN) στο Υποσύστημα Εγγυήσεων.

Η έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης και η καταχώρηση των πράξεων συνολικής εγγύησης (τύπος 1) και της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0) γίνεται στα καθοριζόμενα από την Τ636/5020/0019/21-12-89 ΑΥΟ, τελωνεία εγγύησης.
Χρήση

Για τη χρήση των ανωτέρω εγγυήσεων (τύπου 0 και 1) απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (PIN) που έχει καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα στο Υποσύστημα Εγγυήσεων.

Ο έλεγχος, η χρήση και η αποδέσμευση της συνολικής εγγύησης (τύπος 1) και της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0) πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Αποστέλλεται για το σκοπό αυτό, το μήνυμα ΙΕ203 « Χρήση εγγύησης » από το τελωνείο αναχώρησης και λαμβάνεται το μήνυμα ΙΕ205 «Καταχώρηση χρήσης εγγύησης» από το αρμόδιο τελωνείο εγγύησης.

Εφόσον απαιτείται η πραγματοποίηση ελέγχου της εγγύησης, πριν από τη χρήση αυτής, αποστέλλονται, κατά περίπτωση, τα μηνύματα ΙΕ34 «Αίτημα στοιχείων εγγύησης», ΙΕ200 «Ελεγχος εγγύησης» στα οποία αποστέλλεται απάντηση μέσω των μηνυμάτων ΙΕ37 «Απάντηση σε αίτημα στοιχείων εγγύησης» και ΙΕ201 «Απάντηση σε αίτημα ελέγχου εγγύησης».

Εφόσον, από τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω των απαντητικών μηνυμάτων, προκύπτει ότι η εγγύηση είναι υπαρκτή, εν ισχύ και με επαρκές υπόλοιπο γίνεται η ανάλογη χρέωση και η δήλωση θεωρείται ότι έχει καλυφθεί εγγυοδοτικά.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το τελωνείο εγγύησης άλλου κράτους μέλους ή χώρας ΕΖΕΣ με σκοπό τον έλεγχο της εγγύησης, θα γίνεται σύσταση νέας εγγύησης ή χρήση εγγύησης που έχει συσταθεί σε Ελληνικό τελωνείο.

Στις περιπτώσεις όπου είτε από τον έλεγχο που πραγματοποιείται από το ΝΜΣΔ στη κεντρική βάση είτε από τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω του μηνύματος ΙΕ205 προκύπτει ότι η προτεινόμενη εγγύηση δεν είναι σε ισχύ ή δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της πράξης διαμετακόμισης απαιτείται η σύσταση νέας εγγύησης. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση περισσότερων της μιας εγγυήσεων για την κάλυψη μιας πράξης διαμετακόμισης είναι δυνατή.

Ακύρωση /απελευθέρωση εγγύησης

Ακύρωση δέσμευσης εγγύησης είναι δυνατή μόνο πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης διαμετακόμισης. Όταν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να ακυρωθεί η χρήση μιας εγγύησης η οποία δεσμεύτηκε για μια κίνηση διαμετακόμισης το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στο αρμόδιο τελωνείο εγγύησης μέσω του μηνύματος ΙΕ204.

Η πίστωση του ποσού που είχε δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης (συνολική εγγύηση/απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης) γίνεται μέσω του μηνύματος ΙΕ209 το οποίο αποστέλλεται και παραλαμβάνεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ. Η απελευθέρωση της εγγύησης πραγματοποιείται μετά από την εκκαθάριση μιας κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ204.Με τη λήψη αυτού του μηνύματος ο εγγυητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του για τη συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης.
Μεμονωμένη εγγύηση πολλαπλής χρήσης (τύποι: 9)

Η χρήση της μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης είναι δυνατή μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 47α (Καν. ΕΟΚ 2454/93) και αφορά στις περιπτώσεις όπου έχει απαγορευτεί η χρήση της συνολικής εγγύησης για τα ευαίσθητα προϊόντα του Παραρτήματος 44γ του ίδιου Κανονισμού.

Η καταχώρηση, ο έλεγχος, η χρήση, η ακύρωση και η απελευθέρωση αυτού του τύπου εγγύησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα για τις συνολικές εγγυήσεις.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (FALL BACK PROCEDURE)

Στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του μηχανογραφικού συστήματος (πχ βλάβη του συστήματος ή διακοπή επικοινωνιών, αδυναμία εκτύπωσης συνοδευτικών εγγράφων) ή υποβολής δηλώσεων διαμετακόμισης από ταξιδιώτες (άρθρο 353 Καν. ΕΟΚ. 2454/93) τηρούνται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης χειρόγραφες διαδικασίες με τη χρήση της δέσμης 5 του ΕΔΕ. Η δήλωση διαμετακόμισης καταχωρείται τότε στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών και η σχετική πράξη εκκαθαρίζεται με την αποστολή από το τελωνείο προορισμού του αντιτύπου αριθμ. 5 του ΕΔΕ δεόντως θεωρημένου σύμφωνα με τις καθοριζόμενες για τη χειρόγραφη διαδικασία διατάξεις (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΟΚ 2454/93)

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την εφεδρική διαδικασία τίθεται στα αντίτυπα 1,4 και 5 του ΕΔΕ ειδική σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα 37δ Καν.ΕΟΚ. 2454/93.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Τελωνεία διέλευσης (άρθρο 340β Καν ΕΟΚ 2454/93) στο καθεστώς κοινοτικής /κοινής διαμετακόμισης καλούνται τα συνοριακά τελωνεία από τα οποία διέρχεται μια αποστολή εμπορευμάτων κατά:

1.Κοινοτική διαμετακόμιση:

α) την είσοδο τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (σύνορα Ε.Ε. και τρίτης χώρας ή σύνορα Ε.Ε. και χώρας ΕΖΕΣ)
β) την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (σύνορα Ε.Ε. και τρίτης χώρας)

2.Κοινή διαμετακόμιση:

Την είσοδο ή έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος συμβαλλόμενου στη Σύμβαση για την κοινή διαμετακόμιση μέρους (Ε.Ε. και χώρες ΕΖΕΣ).

Η διέλευση κίνησης διαμετακόμισης πιστοποιείται δεόντως από τα τελωνεία διέλευσης.

Όταν τα τελωνεία διέλευσης είναι μηχανογραφημένα η πιστοποίηση αυτή πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τελωνείων διέλευσης και αναχώρησης. Σε περίπτωση διέλευσης αποστολής από μη μηχανογραφημένο τελωνείο καθώς και σε περίπτωση μη δυνατότητας αποστολής μηνύματος «Γνωστοποίηση διέλευσης» λόγω μη διαθεσιμότητας του συστήματος συντάσσεται δελτίο διέλευσης. Η καταχώρηση των στοιχείων της διέλευσης των εμπορευμάτων στο ΝΜΣΔ καθώς και η αποστολή του σχετικού μηνύματος πραγματοποιείται υποχρεωτικά εκ των υστέρων με την επαναλειτουργία του συστήματος.

Ο ορισμός των τελωνείων διέλευσης εξαρτάται από τις διατάξεις του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου καθεστώτος. Δηλαδή:

1. Για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται διέλευση από έδαφος τρίτης χώρας ο καθορισμός των τελωνείων διέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 340β Καν. ΕΟΚ 2454/93. Ειδικότερα, όταν η αποστολή εμπορευμάτων διέρχεται από το τελωνειακό έδαφος όμορης ως προς κράτος μέλος τρίτης χώρας, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται το συνοριακό τελωνείο εξόδου από το έδαφος της Ε.Ε. και το τελωνείο επανεισόδου της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. π.χ. για τη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας - Σλοβενίας με διέλευση από το τελωνειακό έδαφος της Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Κροατίας, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται το Ελληνικό τελωνείο εξόδου π.χ. τελωνείο Κακαβιάς και το τελωνείο εισόδου της Κροατίας, π.χ. τελωνείο RGP JASENOVAC που είναι το τελωνείο επανεισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

2. Για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται διέλευση από έδαφος χώρας ΕΖΕΣ ο καθορισμός των τελωνείων διέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 340β Καν. ΕΟΚ 2454/93. Ειδικότερα, όταν η αποστολή εμπορευμάτων διέρχεται από το τελωνειακό έδαφος όμορης ως προς κράτος μέλος χώρας ΕΖΕΣ, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται τα τελωνεία εισόδου και εξόδου στη χώρα ΕΖΕΣ και το τελωνείο επανεισόδου της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.
π.χ. για τη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας με διέλευση από το τελωνειακό έδαφος της Τουρκίας, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται:

ι. το Τουρκικό τελωνείο των Ιψάλων (και όχι το Ελληνικό τελωνείο των Κήπων) για την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Τουρκίας ως χώρας ΕΖΕΣ
ιι. το Τουρκικό τελωνείο του Καπίκουλε για την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Τουρκίας ως χώρας ΕΖΕΣ και
ιιι. Το Βουλγαρικό τελωνείο του Καπιτάν Αντρέεβο για την επανείσοδο των εμπορευμάτων στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

3. Για τις πράξεις κοινής διαμετακόμισης δηλαδή διακινήσεις εμπορευμάτων που προέρχονται από ή προορίζονται για χώρα ΕΖΕΣ, ο καθορισμός των τελωνείων διέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου I του Προσαρτήματος I της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης. Ειδικότερα, όταν η αποστολή εμπορευμάτων προέρχεται ή προορίζεται για όμορη ως προς κράτος μέλος χώρα ΕΖΕΣ, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται τα τελωνεία εισόδου και εξόδου τόσο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όσο και από το τελωνειακό έδαφος της χώρας ΕΖΕΣ π.χ. για τη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, εφόσον αυτά κυκλοφορούν υπό το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται:

ι.Το Ελληνικό τελωνείο των Κήπων για την έξοδο των εμπορευμάτων από το κοινοτικό τελωνειακό έδαφος και
ιι. το Τουρκικό τελωνείο των Ιψάλων για την είσοδο των εμπορευμάτων στην Τουρκία, ως χώρα ΕΖΕΣ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Δηλωθέν καλείται το τελωνείο διέλευσης των εμπορευμάτων το οποίο αναγράφεται στη δήλωση διαμετακόμισης.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης, αποστέλλεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ σε όλα τα δηλωθέντα μηχανογραφημένα τελωνεία διέλευσης το μήνυμα «Γνωστοποίηση αναμενόμενης διέλευσης» (ΙΕ50). Στο μήνυμα αυτό περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της διέλευσης της κίνησης.

Από το τελωνείο διέλευσης αποστέλλεται προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα «Διέλευση συνόρων» (ΙΕ 118). Σε αυτό καταγράφεται και αποστέλλεται και κάθε στοιχείο που έχει αναγραφεί από τον κύριο υπόχρεο ή το μεταφορέα στις θέσεις 55 (Μεταφορτώσεις) και 56 (Συμβάντα κατά τη μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ.

Με την αποστολή του μηνύματος αυτού ουσιαστικά πιστοποιείται η έξοδος (ή η είσοδος) της συγκεκριμένης αποστολής από (ή προς) το τελωνειακό έδαφος της Ε. Κοινότητας ή μιας χώρας ΕΖΕΣ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματικό καλείται το τελωνείο διέλευσης των εμπορευμάτων το οποίο δεν αναγράφεται στη δήλωση διαμετακόμισης (εκτροπή κίνησης).

Επειδή το μήνυμα «Γνωστοποίηση αναμενόμενης διέλευσης» (ΙΕ 50) αποστέλλεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης μόνο στα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης το πραγματικό τελωνείο διέλευσης για να πιστοποιήσει τη διέλευση των εμπορευμάτων οφείλει να ζητήσει από το τελωνείο αναχώρησης τα δεδομένα της συγκεκριμένης κίνησης.

Το αίτημα αποστολής στοιχείων κίνησης προς το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλεται με τη χρήση του μηνύματος «Αίτημα στοιχείων διέλευσης κίνησης» (ΙΕ 114). Το μήνυμα αυτό (ΙΕ 114) λαμβάνεται από το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα όπου στη σχετική βάση δεδομένων διατηρούνται τα στοιχεία των κινήσεων και διεκπεραιώνεται αυτόματα από αυτό με την αποστολή στο τελωνείο διέλευσης του μηνύματος «Απάντηση σε αίτημα για στοιχεία διέλευσης» (ΙΕ115). Η λήψη του εν λόγω μηνύματος (ΙΕ 115) δίνει στο πραγματικό τελωνείο διέλευσης τη δυνατότητα πιστοποίησης της διέλευσης των εμπορευμάτων με την συμπλήρωση και αποστολή του μηνύματος «Διέλευση συνόρων» (ΙΕ 118).

Για την εκτροπή της κίνησης σε άλλο τελωνείο διέλευσης ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές μέσω του μηνύματος «Εκτροπή κίνησης» (ΙΕ24).

Στην περίπτωση που το πραγματικό τελωνείο διέλευσης δεν είναι μηχανογραφημένο κατατίθεται από τον μεταφορέα έγγραφο δελτίο διέλευσης. Το δελτίο αυτό αποστέλλεται στη συνέχεια χωρίς καθυστέρηση στο δηλωθέν τελωνείο διέλευσης με σκοπό την ενημέρωση του και την παροχή στοιχείων σε περιπτώσεις όπου διατυπωθεί προς αυτό αίτημα έρευνας.

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

α) Η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται στο τελωνείο προορισμού με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ06 «Γνωστοποίηση άφιξης» και η εκκαθάρισή του στο τελωνείο αναχώρησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΕ18 «Αποτελέσματα ελέγχου» από μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού.

Μετά από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ18 και εφόσον είναι δυνατή η εκκαθάριση της κίνησης (Αποτέλεσμα ελέγχου = Α1,Α2,Α5) εκτυπώνεται η «κατάσταση κίνησης» η οποία προσαρτάται στην αρχική δήλωση επί ΕΔΕ και στη συνέχεια η δήλωση αρχειοθετείται.

Στην περίπτωση που η λήξη του καθεστώτος στο τελωνείο προορισμού δεν είναι κανονική (Αποτέλεσμα ελέγχου Β1) η εκκαθάριση της κίνησης πραγματοποιείται μετά από την τακτοποίησή της με σχετική ενέργεια του τελωνείου αναχώρησης και αποστολή του σχετικού μηνύματος (ΙΕ20), εφόσον έχει ζητηθεί από το τελωνείο προορισμού «Επίλυση διαφορών».

β) Η λήξη και η εκκαθάριση του καθεστώτος πραγματοποιούνται επίσης:

- Με την επιστροφή αντιγράφου του αντιτύπου Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ δεόντως θεωρημένου από μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού και
- Με την επιστροφή του αντιτύπου αριθμ. 5 της δήλωσης διαμετακόμισης δεόντως θεωρημένου από το τελωνείο προορισμού στις περιπτώσεις όπου έχει ακολουθηθεί η χειρόγραφη διαδικασία.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ως τελωνείο προορισμού του καθεστώτος διαμετακόμισης ορίζεται το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και τα παραστατικά που τα συνοδεύουν. Ένα τελωνείο προορισμού δύναται να είναι δηλωθέν (αυτό που αναγράφεται στη δήλωση) ή πραγματικό (το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβαίνει ένα μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων είναι οι ακόλουθες:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάκτηση των στοιχείων της συγκεκριμένης κίνησης, τα οποία εφόσον το τελωνείο προορισμού είναι το «δηλωθέν», έχουν ήδη αποσταλεί από το τελωνείο αναχώρησης των εμπορευμάτων μέσω του μηνύματος «Γνωστοποίηση αναμενόμενης άφιξης» (ΙΕ01).

Στην περίπτωση που το τελωνείο προορισμού δεν είναι το αρχικά δηλωθέν τα στοιχεία της κίνησης πρέπει να ζητηθούν από το τελωνείο αναχώρησης με την αποστολή του μηνύματος «Αίτημα στοιχείων αναμενόμενης άφιξης» (ΙΕ 02). Τα στοιχεία της δήλωσης αποστέλλονται στο πραγματικό τελωνείο προορισμού με το μήνυμα «Αποστολή στοιχείων δήλωσης» (ΙΕ03).

Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση αλλαγής τελωνείου διέλευσης, το μήνυμα «Αίτημα στοιχείων αναμενόμενης κίνησης» διεκπεραιώνεται αυτόματα μέσω της βάσης δεδομένων του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος .

Για την εκτροπή της κίνησης σε άλλο τελωνείο προορισμού ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές μέσω του μηνύματος «Εκτροπή κίνησης» (ΙΕ24).

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων το τελωνείο προορισμού αποστέλλει προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα «Γνωστοποίηση άφιξης» (ΙΕ06) με το οποίο επιβεβαιώνεται η λήξη του καθεστώτος.

Εφόσον ληφθεί απόφαση για μη έλεγχο των εμπορευμάτων αποστέλλεται άμεσα στο τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα «Αποτελέσματα ελέγχου» (ΙΕ18). Στην περίπτωση αυτή ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται «ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» (κωδικός Α2).

Για λόγους πρόληψης παρατυπιών συνιστάται να πραγματοποιείται στο τελωνείο προορισμού έλεγχος επί των αποστολών εμπορευμάτων για τα οποία δεν έχει διεξαχθεί σχετικός έλεγχος στο τελωνείο αναχώρησης (μνεία θέσης Δ: αποτέλεσμα ελέγχου Α2 = θεωρείται ικανοποιητικό).

Εφόσον ληφθεί απόφαση για έλεγχο των εμπορευμάτων, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού αναγράφονται στη θέση I (έλεγχος από το τελωνείο προορισμού) του ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ και τίθεται θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στη συνέχεια το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ επιστρέφεται στον αρμόδιο για την καταχώρηση των στοιχείων στο μηχανογραφικό σύστημα υπάλληλο ο οποίος μετά από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου αποστέλλει προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα «Αποτελέσματα ελέγχου» (ΙΕ18) με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης. Σε αυτό καταγράφονται και τα στοιχεία που τυχόν έχουν αναγραφεί από τον κύριο υπόχρεο ή το μεταφορέα στις θέσεις 55 (Μεταφορτώσεις) και 56 (Συμβάντα κατά τη μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ.

Το αντίτυπο Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ που συνόδευε τα εμπορεύματα και ενδεχομένως οι Κατάλογοι Ειδών παραμένουν στο τελωνείο προορισμού για τη συνέχιση της επιτήρησης η οποία πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Παρακολούθηση πιστώσεων» που παράγει αποτελέσματα όταν η κατάσταση της κίνησης είναι «Αποδεσμευμένα εμπορεύματα».

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην προθεσμία αποστολής του μηνύματος «Αποτελέσματα ελέγχου» (ΙΕ18) στο τελωνείο αναχώρησης. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε. Επιτροπής το σχετικό μήνυμα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα εφόσον δεν πρόκειται να ακολουθήσει έλεγχος των εμπορευμάτων και εντός εικοσιτετραώρου από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων και κατ' επέκταση αποστολής του μηνύματος «Γνωστοποίηση άφιξης» (ΙΕ06) , στην περίπτωση που έχει αποφασισθεί η πραγματοποίηση ελέγχου. Ως μέγιστη προθεσμία για την αποστολή αποτελεσμάτων ελέγχου έχει ορισθεί το διάστημα των τριών ημερών το οποίο όμως δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων αργιών ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης η οποία επιβάλλει τη μη λειτουργία του τελωνείου προορισμού. Εφόσον τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από εγκεκριμένο παραλήπτη η παραπάνω προθεσμία παραμένει έξι ημέρες.

Τονίζουμε ότι μετά από την παρέλευση των τριών ημερών από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ06 το τελωνείο αναχώρησης αρχίζει διαδικασία έρευνας, εφόσον δεν έχει παραλάβει το μήνυμα ΙΕ18. Είναι, επομένως, σκόπιμο να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της αποστολής του εν λόγω μηνύματος.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ / ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (FALL BACK PROCEDURE)

Το τελωνείο προορισμού προβαίνει στη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χειρόγραφη διαδικασία, σε περίπτωση προσκόμισης αντιτύπων 4 και 5 του ΕΔΕ ή αντιτύπων του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ στα οποία έχει τεθεί η προβλεπόμενη για την εφεδρική διαδικασία σφραγίδα από το τελωνείο αναχώρησης. Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή ακολουθεί τις διατυπώσεις που παρατίθενται κατωτέρω για τη λήξη του καθεστώτος σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΟΚ 2454/93).

ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Όταν εμπορεύματα, τα οποία είχαν τεθεί σε καθεστώς εθνικής διαμετακόμισης σε μηχανογραφημένο τελωνείο αναχώρησης με προορισμό μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού ή με προορισμό μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού αλλά προσκομίσθηκαν σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού (εκτροπή κίνησης) το τελωνείο αυτό οφείλει να θεωρήσει δεόντως (θέση I) φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και να το επιστρέψει εντός μεγίστης προθεσμίας δέκα ημερών στο τελωνείο αναχώρησης με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΟΚ 2454/93).

Οι μνείες που τίθενται στη θέση I «έλεγχος από το τελωνείο προορισμού» είναι οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις για τη χειρόγραφη διαδικασία.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο μεταφορέας υποχρεούται να καταγράψει επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (θέσεις 55 και 56) κάθε γεγονός το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων (μεταφορτώσεις, ρήξη μολυβδοσφραγίδων, απώλεια εμπορευμάτων) και επηρεάζει την ορθή λειτουργία του καθεστώτος. Η θεώρηση τελωνειακής αρχής επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω δεν τίθεται θεώρηση τελωνειακής αρχής:

α) για την αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος στις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια όταν έχει δοθεί σχετική άδεια από το τελωνείο αναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή η θέση 18 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ παραμένει κενή ενώ έχει αναγραφεί η ταυτότητα του εμπορευματοκιβωτίου στη θέση 31, και

β) στις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς όταν η αλλαγή του μεταφορικού μέσου αφορά μόνο τον τράκτορα και όχι το ρυμουλκούμενο όχημα στο οποίο είναι φορτωμένα τα εμπορεύματα.

Τα τελωνεία διέλευσης ή προορισμού οφείλουν να καταχωρούν στο ΝΜΣΔ τυχόν συμβάντα κατά τη μεταφορά τα οποία έχουν καταγραφεί επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (θέσεις 55 και 56) και να τα λαμβάνουν υπόψη κατά τον έλεγχο της συγκεκριμένης αποστολής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Έλεγχος μιας αποστολής εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή έχει πρόσβαση στο ΝΜΣΔ. Για το σκοπό αυτό αποστέλλεται προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα ΙΕ27 «Αναζήτηση δεδομένων κίνησης».

Το μήνυμα ΙΕ27 απαντάται από το ΝΜΣΔ μέσω του μηνύματος ΙΕ38 «Απάντηση σε αναζήτηση δεδομένων κίνησης».

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Αποστολή προς μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το τελωνείο αναχώρησης πρέπει να έχει λάβει το μήνυμα «Γνωστοποίηση άφιξης» ΙΕ06 εντός της προθεσμίας που έχει θέσει για την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού, ενώ η προθεσμία για την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ18 «Αποτελέσματα ελέγχου» είναι το ανώτερο τρεις ημέρες από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ06 «Γνωστοποίηση άφιξης», εκτός εάν τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί από εγκεκριμένο παραλήπτη, οπότε η προθεσμία αποστολής των αποτελεσμάτων ελέγχου ορίζεται το ανώτερο σε έξι ημέρες.

Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιας από τις δυο προθεσμίες αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης αίτημα αποστολής κατάστασης κίνησης ΙΕ 904 με σκοπό να αποκλεισθεί η πιθανότητα να μην έχει καταστεί δυνατή, για τεχνικούς λόγους, η λήψη μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί από το τελωνείο προορισμού, να προσδιοριστεί η κατάσταση της κίνησης και ενδεχομένως να ενημερωθεί το τελωνείο αναχώρησης για την ανάγκη έναρξης της διαδικασίας έρευνας. Τυχόν μηνύματα άφιξης/λήξης (ΙΕ06) ή αποστολής στοιχείων ελέγχου/εκκαθάρισης (ΙΕ18) που έχουν ήδη σταλεί, επαναποστέλλονται αυτόματα από το σύστημα. Εάν δεν έχουν σταλεί μηνύματα αποστέλλεται η κατάσταση της κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ905 «Αποστολή κατάστασης κίνησης».

Σημειώνεται ότι το μήνυμα ΙΕ904 μπορεί να αποσταλεί οποιαδήποτε στιγμή από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο στις περιπτώσεις που αναζητείται η κατάσταση της συγκεκριμένης κίνησης.

Εφόσον μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της κίνησης το τελωνείο αναχώρησης προβαίνει σε έναρξη έρευνας και άμεση ενημέρωση εγγράφως του κύριου υπόχρεου (ΙΕ140) και του τριτεγγυητή αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν αποσταλούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις ενημερώσεις εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί, ο τριτεγγυητής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή της οφειλής.

Ο κύριος υπόχρεος καλείται εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ ημερών να προσκομίσει απόδειξη ότι το καθεστώς έληξε κανονικά (ΙΕ141)

Όταν το δηλωθέν τελωνείο προορισμού είναι μηχανογραφημένο, η διαδικασία έρευνας πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Συγκεκριμένα αποστέλλεται το Μήνυμα ΙΕ142 «Αίτημα έρευνας» (αντιστοιχεί στο δελτίο έρευνας TC20 της χειρόγραφης διαδικασίας) προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού ή προς οποιοδήποτε άλλο τελωνείο για το οποίο έχει την πληροφόρηση ότι έχει καταστεί πραγματικό τελωνείο προορισμού.

«Αίτημα έρευνας» (ΙΕ 142) είναι δυνατόν να αποστέλλεται και σε τελωνείο διέλευσης, εφόσον δεν έχει αποσταλεί από αυτό το μήνυμα ΙΕ118 με το οποίο επιβεβαιώνεται η διέλευση των συνόρων και δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί το πραγματικό τελωνείο προορισμού μιας εκκρεμούς αποστολής.

Το ΝΜΣΔ καταγράφει τις κινήσεις διαμετακόμισης για τις οποίες το τελωνείο αναχώρησης οφείλει να ακολουθήσει διαδικασίες έρευνας, σε σχετικό Πίνακα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω ειδικής λειτουργίας του συστήματος.

Η απάντηση του τελωνείου στο οποίο έχει αποσταλεί αίτημα έρευνας (ΙΕ142) αποστέλλεται, εφόσον είναι αρνητική, το αργότερο εντός είκοσι οκτώ ημερών, μέσω του μηνύματος ΙΕ143 «Απάντηση σε αίτημα έρευνας». Σε αντίθετη περίπτωση, το εν λόγω τελωνείο αποστέλλει τα μηνύματα ΙΕ06 και ΙΕ18 με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης. Σε περίπτωση όπου, λόγω τεχνικών προβλημάτων, έχει αποσταλεί με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος από το τελωνείο προορισμού στο τελωνείο αναχώρησης, θεωρημένο αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, το απαντητικό μήνυμα ΙΕ143 περιέχει τον κωδικό 3.

Τυχόν ακύρωση της διαδικασίας έρευνας γνωστοποιείται στα τελωνεία στα οποία έχει αποσταλεί το μήνυμα για «αίτημα έρευνας» ΙΕ142 μέσω του μηνύματος «Ακύρωση έρευνας» ΙΕ59.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και της διαδικασίας είσπραξης της οφειλής και με σκοπό την ανταλλαγή επιπρόσθετων πληροφοριών ή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με μια συγκεκριμένη κίνηση ανταλλάσσονται τα μηνύματα «Πληροφορίες έρευνας και είσπραξης» (ΙΕ 144) και «Αίτημα παροχής πληροφοριών έρευνας και είσπραξης» (ΙΕ145). Εάν απαιτείται η αποστολή επιπλέον πληροφόρησης σε έντυπη μορφή, αυτή πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικώς είτε, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με άλλο τρόπο (πχ. αποστολή fax) και με σαφή ένδειξη της συγκεκριμένης κίνησης (MRN) την οποία αφορούν τα αποστελλόμενα στοιχεία.

Όταν η πράξη διαμετακόμισης δύναται να εκκαθαρισθεί κανονικά μετά από τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας το τελωνείο αναχώρησης ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον κύριο υπόχρεο και τον τριτεγγυητή του για την έκβαση της υπόθεσης.

Στις περιπτώσεις όπου το τελωνείο αναχώρησης έχει λάβει αρνητική απάντηση από την διαδικασία έρευνας που έχει πραγματοποιήσει με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ142 και η κίνηση δεν έχει εκκαθαρισθεί, επαναλαμβάνει την έρευνα, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στον κύριο υπόχρεο (ΙΕ140) ζητώντας επιπλέον πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κίνηση. Ο κύριος υπόχρεος οφείλει να απαντήσει στο εν λόγω μήνυμα αποστέλλοντας τις πληροφορίες και τυχόν συνημμένα έγγραφα που κατέχει με το μήνυμα ΙΕ141.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Όταν, το αργότερο, εντός επτά (7) μηνών από την προθεσμία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της πράξης διαμετακόμισης, το τελωνείο αναχώρησης προβαίνει σε διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης της τελωνειακής οφειλής.

Εφόσον, από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το τελωνείο αναχώρησης, προκύπτει ότι η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή χώρα ΕΖΕΣ (όπως ύπαρξη μηνύματος άφιξης ΙΕ06 ή διέλευσης ΙΕ118 ή στοιχείων που έχουν προσκομισθεί από τον κύριο υπόχρεο), αποστέλλεται προς τη χώρα όπου διαπιστώνεται η γένεση της τελωνειακής οφειλής «Αίτημα είσπραξης οφειλής» μέσω του μηνύματος ΙΕ150. Το τελωνείο στο οποίο έχει αποσταλεί το σχετικό αίτημα οφείλει να ενημερώσει το τελωνείο αναχώρησης, εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ ημερών, για την αποδοχή ή όχι της αρμοδιότητας είσπραξης με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ151.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης (το τελωνείο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την ανάληψη αρμοδιότητας είσπραξης) το τελωνείο αναχώρησης είτε συνεχίζει την έρευνα, εφόσον διαθέτει επαρκή στοιχεία, είτε προχωρεί σε βεβαίωση και είσπραξη της τελωνειακής οφειλής. Στις περιπτώσεις όπου το τελωνείο αναχώρησης αναλαμβάνει διαδικασία είσπραξης, ενημερώνει σχετικά τις τελωνειακές αρχές οι οποίες εμπλέκονται στη συγκεκριμένη κίνηση με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ63.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης της τελωνειακής οφειλής γνωστοποιείται από την τελωνειακή αρχή που πραγματοποίησε την είσπραξη στο τελωνείο αναχώρησης και στη συνέχεια από το τελωνείο αναχώρησης σε όλες της τελωνειακές αρχές οι οποίες εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη κίνηση με την αποστολή του μηνύματος «Γνωστοποίηση είσπραξης οφειλών» (ΙΕ152).

Αίτημα για διαβίβαση αρμοδιότητας είσπραξης μπορεί να αποσταλεί και από άλλη εμπλεκόμενη τελωνειακή αρχή προς το τελωνείο αναχώρησης είτε μέσω του μηνύματος ΙΕ150, είτε μέσω του μηνύματος «Απάντηση σε αίτημα έρευνας» (ΙΕ143 κωδικός 4).
Αποστολή σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού ή περιπτώσεις εφαρμογής εφεδρικής διαδικασίας (Fallback procedure).

Η διαδικασία και οι σχετικές προθεσμίες έρευνας που ακολουθούνται για εκκρεμείς πράξεις διαμετακόμισης για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η χειρόγραφη διαδικασία (μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού/ εφεδρική διαδικασία) είναι οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις για τις χειρόγραφες διαδικασίες (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΟΚ 2454/93). Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται τα έντυπα δελτία έρευνας (εγχειρίδιο καθεστώτος διαμετακόμισης Μέρος IV - Κεφάλαιο 5).

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εάν μια κίνηση διαμετακόμισης λήξει σε κάποιο δηλωθέν τελωνείο διέλευσης με σκοπό το τελωνείο αυτό να καταστεί πραγματικό τελωνείο προορισμού, το τελωνείο αυτό οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για τα τελωνεία προορισμού εφόσον από το τελωνείο αναχώρησης γίνει έναρξη διαδικασίας έρευνας.

Σε περίπτωση που η αποστολή διήλθε από το εν λόγω τελωνείο με προορισμό άλλο κράτος μέλος ή χώρα ΕΖΕΣ και δεν έχει αποσταλεί, για οποιοδήποτε λόγο, το μήνυμα «Διέλευση συνόρων» ΙΕ 118, τότε αυτό πρέπει να αποσταλεί άμεσα.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποστολέα αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση άδειας μέσω του υποσυστήματος αδειών εγκρίσεων. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω άδειας είναι η κατοχή άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης ή η κατοχή άδειας απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης.

Το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα επιτρέπει στο δικαιούχο της εν λόγω άδειας να πραγματοποιεί πράξεις διαμετακόμισης (υποβολή δήλωσης διαμετακόμισης, σφράγιση των εμπορευμάτων και αποστολή αυτών στο τελωνείο προορισμού τους) από τις εγκαταστάσεις του υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην άδειά του. Ο εγκεκριμένος αποστολέας επικοινωνεί με το τελωνείο αναχώρησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης, με την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Στη δήλωση διαμετακόμισης που έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο αποστολέα στο τελωνείο αναχώρησης/ελέγχου (ΙΕ15) έχει ήδη προκαταχωρηθεί ο αριθμός εγγύησης (GRN) καθώς και το ποσό της εγγύησης. Επομένως αν ο επόπτης αποφασίσει μη έλεγχο της αποστολής, με τη λήξη του χρονικού περιορισμού που έχει τεθεί στην άδεια του εγκεκριμένου αποστολέα, καταγράφεται αυτόματα στη δήλωση ως αποτέλεσμα ελέγχου (A3) «Απλουστευμένη διαδικασία», πραγματοποιείται από το σύστημα έλεγχος της προτεινόμενης εγγύησης και του δηλωθέντος μεταφορικού μέσου και η κίνηση αποδεσμεύεται. Ο εγκεκριμένος αποστολέας ενημερώνεται αυτόματα με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ29 «Αποδέσμευση κίνησης» και ταυτόχρονα γίνεται η αποστολή του μηνύματος ΙΕ01 προς το τελωνείο προορισμού. Το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) τυπώνεται στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου αποστολέα και συνοδεύει τα εμπορεύματα έως το τελωνείο προορισμού.

Στην περίπτωση όπου ο επόπτης αποφασίσει τη διενέργεια φυσικού ελέγχου τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού εισάγονται στο σύστημα από τον ελεγκτή που πραγματοποίησε τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου αποστολέα, με την επιστροφή του στο τελωνείο.

Όταν το τελωνείο αναχώρησης ενημερωθεί με το μήνυμα ΙΕ18 «Αποτελέσματα ελέγχου» από το τελωνείο προορισμού και η κίνηση διαμετακόμισης είναι σε κατάσταση «εκκαθαρισθείσα» ενημερώνει τον εγκεκριμένο αποστολέα με το μήνυμα ΙΕ45 «Ειδοποίηση εκκαθάρισης κίνησης» το οποίο αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου παραλήπτη αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση άδειας μέσω του υποσυστήματος αδειών εγκρίσεων.

Το καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη επιτρέπει στο δικαιούχο της εν λόγω άδειας να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης (παραλαβή εμπορευμάτων, αποσφράγιση των εμπορευμάτων αυτών και αποστολή στο τελωνείο προορισμού τους των παρατηρήσεων εκφόρτωσης) στις εγκαταστάσεις του υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην άδειά του. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης επικοινωνεί με το τελωνείο προορισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήξης του καθεστώτος διαμετακόμισης, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης, με την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Όταν το τελωνείο προορισμού λάβει το ΙΕ07 «Ενημέρωση άφιξης εμπορευμάτων» από εγκεκριμένο παραλήπτη προβαίνει στην αποστολή του μηνύματος ΙΕ06 «Γνωστοποίηση Άφιξης» προς το τελωνείο αναχώρησης, εφόσον τα περιεχόμενα του μηνύματος ΙΕ07 είναι αποδεκτά. Σε αντίθετη περίπτωση το ΙΕ07 απορρίπτεται από το σύστημα και ο εγκεκριμένος παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα ΙΕ08 «Απόρριψη γνωστοποίησης άφιξης». Στην περίπτωση αυτή ο συναλλασσόμενος προβαίνει σε επαναποστολή ορθού μηνύματος (ΙΕ07)

Στη συνέχεια, εφόσον δεν αποφασισθεί από τον επόπτη πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού αποστέλλει προς αυτόν το μήνυμα ΙΕ43 «Άδεια εκφόρτωσης εμπορευμάτων».

Ο εγκεκριμένος παραλήπτης εντός τριών ημερών οφείλει να αποστείλει προς το τελωνείο προορισμού το μήνυμα ΙΕ44 «Παρατηρήσεις εκφόρτωσης».

Εφόσον ο επόπτης στο τελωνείο προορισμού δεν αποφασίσει πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη, εισάγει αποτελέσματα ελέγχου βασιζόμενος στα περιεχόμενα του μηνύματος ΙΕ44. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα ελέγχου τα εισάγει στο σύστημα ο ελεγκτής που πραγματοποίησε τον έλεγχο.

Το τελωνείο προορισμού αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ18 «Αποτελέσματα ελέγχου» στο τελωνείο αναχώρησης και το μήνυμα ΙΕ25 «Γνωστοποίηση Αποδέσμευσης εμπορευμάτων» στον εγκεκριμένο παραλήπτη. Τα εμπορεύματα μπορούν να λάβουν στη συνέχεια τον επόμενο προορισμό. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο προορισμού τα παραστατικά που συνόδευαν το εμπόρευμα που παρέλαβε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν προβλεφθεί στην άδειά του.

Διαδικασία επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης σε ένα τελωνείο αναχώρησης ο κύριος υπόχρεος ή ο αντιπρόσωπος αυτού δύνανται να ζητήσουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός εγκεκριμένου παραλήπτη, ο οποίος πρόκειται να παραλάβει τα αποστελλόμενα εμπορεύματα.

Για το σκοπό αυτό αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού το μήνυμα ΙΕ111 «Αίτημα επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη». Η απάντηση στο μήνυμα αυτό αποστέλλεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ μέσω του μηνύματος ΙΕ112.

Το μήνυμα ΙΕ 112 είναι δυνατόν να περιέχει είτε μια αρνητική απάντηση, εφόσον δεν υπήρξε αναγνώριση του συγκεκριμένου προσώπου, είτε έναν κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σε αυτόν για την παραλαβή εμπορευμάτων, εφόσον η απάντηση είναι θετική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Καθεστώς TIR


Η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR και η εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, πραγματοποιείται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες ΕΖΕΣ (που συμμετέχουν στην Κοινή/κοινοτική Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS) ούτε οι τρίτες χώρες, που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR, γι' αυτό το δελτίο TIR θα συνεχίσει να προσκομίζεται στο τελωνείο, μαζί με το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο και τα εμπορεύματα, θα ελέγχεται και θεωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι νομική ισχύ έχουν μόνο τα μηνύματα (και όχι όλα τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δεδομένα) και επομένως οι τελωνειακές παραβάσεις βεβαιώνονται βάσει των δηλωθέντων στοιγείων στο δελτίο TIR και όχι βάσει των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα καταργούν την επιστροφή του αποκόμματος του φύλλου No 2 του δελτίου TIR και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης TIR, 1975 (ν. 1020/1980 ΦΕΚ 32/Α/80).

Η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, με την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, στα πλαίσια του ICISnet, είναι υπογρεωτικη.

Εφόσον το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων και των συναλλασσομένων λειτουργεί κανονικά, δεν καταχωρείται κίνηση με την κάλυψη δελτίου TIR εάν προηγουμένως δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR.

Ειδικότερα για την χρησιμοποίηση του NCTS /TIR οι χρήστες που ήδη χρησιμοποιούν το NCTS θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

Α) Στη Θέση 1γ Τύπος δήλωσης, καταχωρείται: TIR
Β) Στη θέση 3 έντυπα δεν καταχωρείται κάτι
Γ) στη θέση 50 Κύριος υπόχρεος, καταχωρείται ο κάτοχος του δελτίου TIR (αριθμός μητρώου του κατόχου).
Σε περίπτωση που υποβάλλονται και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 30Α του ΚΑΝ.(ΕΟΚ) 2454/93, απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού EORI.
Δ) Στη θέση τύπος εγγύησης καταχωρείται: B-TIR και
Ε) στη θέση έγγραφο (θέση 44 πιστοποιητικά έγγραφα) καταχωρείται: 952.

Για διευκόλυνσή σας, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VHI της παρούσας περιλαμβάνεται πίνακας συσχετισμού των θέσεων του δελτίου TIR με τις θέσεις των πεδίων του NCTS/TIR και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, περιλαμβάνονται όλα τα μηνύματα του υποσυστήματος διαμετακόμισης.

Επισημαίνεται πως κατά την εφαρμογή του καθεστώτος TIR, οι προθεσμίες που ισχύουν για την έρευνα και την είσπραξη της τελωνειακής οφειλής είναι αυτές που προβλέπονται και για την κοινή/ κοινοτική διαμετακόμιση (NCTS), όπως προβλέπονται στον ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ.2454/93 «Περί διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει και ειδικότερα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας.

Έναρξη της διαδικασίας TIR πραγματοποιείται μόνο σε μηχανογραφημένα τελωνεία.

Τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία είναι δυνατόν να αρχίσουν τη διαδικασία TIR εφόσον:
α) δηλωθεί δεύτερο τελωνείο αναγώρησης εντός της γώρας nag και αυτό είναι μηχανογραφημένο ή
β) δηλωθεί ως τελωνείο εξόδου (από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Ελληνικό μηχανογραφημένο τελωνείο και είναι διασφαλισμένη η έξοδος από αυτό.

Οι κινήσεις με την κάλυψη δελτίου TIR πραγματοποιούνται με την ανταλλαγή των προβλεπόμενων μηνυμάτων μεταξύ των τελωνείων αναχώρησης και προορισμού καθώς και μεταξύ αυτών και άλλων δημόσιων αρχών που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση ειδικών εργασιών, όπως είναι η διαχείριση ερευνών και η ολοκλήρωση διαδικασιών είσπραξης της τελωνειακής οφειλής.
Τα εμπορεύματα συνοδεύονται, εκτός από το δελτίοΤΠΙ, είτε από το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ΣΕΔ) είτε από το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας (ΣΕΔΑ), εφόσον στη «δήλωση διαμετακόμισης» (ηλεκτρονικά δεδομένα δελτίου TIR) έχουν περιληφθεί στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα ασφάλειας του Παραρτήματος 30 Α (Καν. ΕΟΚ 2454/93) και ενδεχομένως και από τους αντίστοιχους Καταλόγους Ειδών, που εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων TIR

Οι κάτοχοι των δελτίων TIR και οι εκπρόσωποι τους, εκτός από το να προσκομίζουν στο τελωνείο το δελτίο TIR, τα εμπορεύματα και το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, μέσω εφαρμογής διαδικτύου του ICISnet.

Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής δεδομένων δελτίου TIR και οι νόμιμα ορισμένοι αντιπρόσωποι τους οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι από τη Γ.Γ.Π.Σ., μέσω της εγγραφής τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet, προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης (Ονομα Χρήστη / Username, Κωδικό Πρόσβασης / Password) για την ταυτοποίησή τους.

Διευκρινίζεται ότι πλέον η πιστοποίηση γίνεται ιιε τον αριθμό EORI (ας μην υπάρχει ΑΦΜ). Επομένως παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του καθεστώτος TIR, όπου και να βρίσκονται και από όποια χώρα και να προέρχονται να υποβάλλουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα του δελτίου TIR. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη, που ταυτοποιεί συγκεκριμένο πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή τα πρόσωπα της επιλογής του να τον γνωρίζουν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

Η συμπλήρωση και υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR στο τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου πραγματοποιείται μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων των φορέων και του μηχανογραφικού συστήματος των τελωνείων (ICISnet) με την αποστολή, από το πρόσωπο που υποβάλλει τα δεδομένα του δελτίου TIR, του μηνύματος ΙΕ 15 «δήλωση διαμετακόμισης».

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VHI της παρούσας, περιλαμβάνει πίνακα συσχετισμού μεταξύ των θέσεων του δελτίου TIR και των θέσεων στις οθόνες του συστήματος.

Ως ημερομηνία υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς λήψης τους μέσω του ICISnet από το αρμόδιο τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου.

Ως προθεσμία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου, με σκοπό την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ορίζεται η 15η ημέρα από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων του δελτίου TIR. Εφόσον εντός του δεκαπενθημέρου δεν πραγματοποιηθεί η προσκόμιση των εμπορευμάτων με το δελτίο TIR, το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, η εν λόγω υποβολή θεωρείται ότι δεν πραγματοποιήθηκε και διαγράφεται από το σύστημα.

Η αποδοχή των δεδομένων δελτίου TIR γίνεται με την απόδοση σε αυτήν αριθμού καταχώρησης (MRN) και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον κάτοχο του δελτίου TIR ή σε όποιον πραγματοποίησε την υποβολή, με το μήνυμα ΙΕ 28 «αποδοχή της δήλωσης».

Η μη αποδοχή της υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR λόγω ύπαρξης λαθών, από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου, γνωστοποιείται στο πρόσωπο που πραγματοποιεί την υποβολή με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ16 «απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης» και το πρόσωπο αυτό μπορεί να προβεί στη διόρθωση - συμπλήρωση και στην εκ νέου υποβολή.

Ο κάτοχος του δελτίου TIR ή ο εκπρόσωπος του οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου το εκτυπωθέν αποδεικτικό αποδοχής της ηλεκτρονικής υποβολής, το δελτίο TIR και τα λοιπά εμπορικά έγγραφα ή τελωνειακά παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα εμπορεύματα με το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο.

Υπενθυμίζεται ότι οδηγίες που αφορούν στις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης των φορέων και στον τρόπο αποστολής και παραλαβής των σχετικών μηνυμάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet).

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΙΣΟΔΟΥ

Η μη αποδοχή της υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR από το σύστημα, λόγω ύπαρξης λαθών, γνωστοποιείται στο πρόσωπο που πραγματοποιεί την υποβολή με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ16 «απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης» και το πρόσωπο αυτό μπορεί να προβεί στη διόρθωση - συμπλήρωση και στην εκ νέου υποβολή.

Μετά την αποδοχή των δεδομένων δελτίου TIR εκτυπώνεται από το σύστημα το αντίγραφο πρώτης σελίδας (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) του Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης (ΣΕΔ/ΣΕΔΑ). Για την αποφυγή λαθών σκόπιμο είναι να πραγματοποιείται παραβολή των στοιχείων των δύο εντύπων (δελτίου TIR και ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) από τον υπάλληλο που καταχωρεί στο σύστημα NCTS/TIR.

Οποιαδήποτε διαφορά διαπιστωθεί μεταξύ των αναγραφομένων στο δελτίο TIR και του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ δεν τιμωρείται, αλλά υποχρεούται ο κάτοχος ή ο εκπρόσωπος του να διορθώσει τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δεδομένα, ώστε να συμφωνούν με το δελτίο TIR.

Υπενθυμίζεται ότι γενικά στο καθεστώς TIR δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση. Η μεταφόρτωση επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ατυχήματος.

Εφιστούμε την προσοχή σας γιατί το σύστημα επιτρέπει τη συμπλήρωση διαφορετικού αριθμού οχήματος κατά τη φόρτωση και διαφορετικού αριθμού οχήματος που θα διέλθει τα σύνορα. Εάν δηλώνονται διαφορετικοί αριθμοί οχήματος, θα πρέπει το λάθος να εντοπίζεται κατά την αντιπαραβολή και να πραγματοποιείται τροποποίηση της δήλωσης.

Ως δήλωση του κατόχου θεωρείται πάντοτε το δελτίο TIR και βάσει αυτού διαπιστώνεται και βεβαιώνεται παρατυπία ή παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR βασίζεται στο NCTS και επομένως εμφανίζονται οι οθόνες όπως στην κοινή/κοινοτική/εθνική διαμετακόμιση, άρα κάποια από τα στοιχεία του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ ευρίσκονται όχι στο δελτίο TIR, αλλά στα συνοδευτικά έγγραφα, π.χ. ο αποστολέας ή ο παραλήπτης δεν αναγράφεται στο δελτίο TIR, υπάρχει όμως στη διεθνή φορτωτική CMR, που συνοδεύει υποχρεωτικά το εμπόρευμα, αλλά δεν είναι τελωνειακό παραστατικό.

Το αντίγραφο πρώτης σελίδας (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) του Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης (ΣΕΔ/ΣΕΔΑ), μαζί με το δελτίο TIR προσκομίζεται στον Επόπτη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη απόφασης ως προς τη διενέργεια ελέγχου εγγράφων ή φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Επισημαίνεται ότι στη διαμετακόμιση γενικά αλλά και στο καθεστώς TIR ειδικότερα ο επόπτης έχει τη δυνατότητα με βάση την ανάλυση κινδύνου να επιλέξει: α) έλεγχο εγγράφων ή β) φυσικό έλεγχο. Στη διαμετακόμιση δεν νοείται να περάσουν τα εμπορεύματα κατά δήλωση.

Στη συνέχεια το αντίγραφο πρώτης σελίδας του Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης, μαζί με το δελτίο TIR παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο εγκυρότητας του δελτίου TIR (ελέγχοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα έγκυρα δελτία TIR, την ημερομηνία προσκόμισης στο πρώτο τελωνείο αναχώρησης και συσχετισμό με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη θέση 1 του εξωφύλλου του δελτίου, το πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση), στον έλεγχο των εμπορευμάτων (εφόσον απαιτείται) και των προσκομιζομένων συνοδευτικών τελωνειακών ή εμπορικών εγγράφων, στον έλεγχο των δεμάτων αν δεν έχει γίνει φυσικός έλεγχος, στον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος και στη συνέχεια μόνος του ή μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου σφραγιστή προβαίνει στη σφράγιση του ενός ή περισσοτέρων θαλάμων φόρτωσης. Αναγράφει τον αριθμό της τεθείσας τελωνειακής σφραγίδας (μολυβδοσφραγίδας) σε όλα τα φύλλα του δελτίου TIR, συμπληρώνει τις θέσεις 18-23 του αμέσως επόμενου πράσινου φύλλου No 2 και θεωρεί το δελτίο θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα με το όνομά του, σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις του φύλλου No 1 (σώμα και στέλεχος) και του φύλλου Νο2 του δελτίου TIR, σε όλες τις σελίδες.

Υπενθυμίζεται ότι η μη ύπαρξη ισχύοντος πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση συνεπάγεται τη μη διενέργεια της συγκεκριμένης μεταφοράς με το καθεστώς TIR, εκτός αν πρόκειται για μεταφορά βαρέων και ογκωδών εμπορευμάτων, που η μεταφορά τους πραγματοποιείται με μη σφραγιζόμενα οχήματα και επομένως δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση.

Ως προς την προθεσμία άφιξης επισημαίνουμε ότι μπορεί να ανέρχεται στις οκτώ ημέρες, εκτός και αν υπάρχει ειδικός λόγος παρακολούθησης των εμπορευμάτων, οπότε μειώνεται ο χρόνος κατά την κρίση του ελεγκτή, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την απόσταση -τυχόν θαλάσσιο ταξίδι, που μπορεί να μεσολαβεί - την αναγκαία ανάπαυση του οδηγού, ανά ορισμένες ώρες κ.λ.π.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου καταχωρούνται στο σύστημα NCTS/TIR τα σχετικά αποτελέσματα.

Η δήλωση TIR οριστικοποιείται μετά από την καταχώρηση της «προθεσμίας άφιξης». Μετά την οριστικοποίηση δεν είναι δυνατή καμιά μεταβολή.

Τα απαιτούμενα μηνύματα ΙΕ01 (προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού) και ΙΕ29 (προς το πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική υποβολή) αποστέλλονται αυτόματα μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης TIR.

Στη συνέχεια εκδίδεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) στο οποίο δεν τίθεται θεώρηση του τελωνείου αναχώρησης/εισόδου.

Τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας σε όλα τα φύλλα του δελτίου TIR και σε όλες τις θέσεις που απαιτείται, προσαρτάται (καρφιτσώνεται) στο αμέσως επόμενο πράσινο φύλλο No 2 (που έχει συμπληρώσει και θεωρήσει ο ελεγκτής) το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, αποκόπτεται το σώμα του φύλλου Νοί και επιστρέφεται το δελτίο TIR στον κάτοχο ή τον εκπρόσωπο του.

Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ προσαρτάται στο σώμα του φύλλου No 1 και φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο αναχώρησης / εισόδου μέχρι την εξόφληση της πράξης TIR και στη συνέχεια υποβάλλεται ως παραστατικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα τελωνεία εισόδου (συνοριακά τελωνεία) ακολουθούν την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία πλην του ελέγχου των εμπορευμάτων, ο οποίος γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR, μόνο σε περιπτώσεις υπονοιών.

Ως προς την ακύρωση μιας πράξης TIR ισχύουν τα αναφερθέντα στο Κεφάλαιο Α της παρούσας.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ

Το αντίτυπο του Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης (ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) που είναι προσαρτημένο στο πρώτο πράσινο φύλλο No 2, μαζί με το δελτίο TIR παρουσιάζεται στον Επόπτη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη απόφασης ως προς τη διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Στη συνέχεια το δελτίο TIR και το αντίγραφο της σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο εγκυρότητας του δελτίου TIR (ελέγχοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα έγκυρα δελτία TIR, την ημερομηνία προσκόμισης στο πρώτο τελωνείο αναχώρησης και συσχετισμό με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη θέση 1 του εξωφύλλου του δελτίου, το πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση), στον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος και στον έλεγχο της τελωνειακής σφραγίδας (μολυβδοσφραγίδας) του τελωνείου αναχώρησης / εισόδου.

Ο ελεγκτής μόλις διαπιστώνει το αλύμαντο της τελωνειακής σφραγίδας, το βεβαιώνει στο αντίγραφο της σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και στο φύλλο No 2 του δελτίου TIR και αμέσως αποστέλλεται το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ06 στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου.

Όταν ο ελεγκτής ολοκληρώσει τον έλεγχο των εμπορευμάτων (εφόσον απαιτείται) και των προσκομιζομένων συνοδευτικών τελωνειακών ή εμπορικών εγγράφων, τον έλεγχο των δεμάτων αν δεν έχει γίνει φυσικός έλεγχος, συμπληρώνει τις θέσεις 24-28 του πράσινου φύλλου No 2 του δελτίου TIR, καθώς και τις θέσεις 1-6 του στελέχους του ίδιου φύλλου No 2 και υπογράφει θέτοντας και την σφραγίδα με το ονοματεπώνυμο του στη θέση 28 του σώματος του φύλλου No 2 και στη θέση 6 του στελέχους του φύλλου αυτού.

Στο αντίτυπο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ που είναι προσαρτημένο στο φύλλο No 2 αναγράφει ενυπόγραφα τα αποτελέσματα ελέγχου και θέτει την στρογγυλή σφραγίδα του τελωνείου, στις προβλεπόμενες θέσεις του φύλλου No 2 και του αντίστοιχου στελέχους του δελτίου TIR και αποκόπτει το φύλλο Νο2. Στη συνέχεια αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ18 «αποτελέσματα ελέγχου», εφόσον στο δελτίο TIR (Volet 2, πράσινο φύλλο), που προσκομίζεται, αναγράφεται το MRN (Movement Reference Number = Αριθμός αναφοράς της κίνησης) και υπάρχει συνημμένο το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης, που εκτυπώνεται από το σύστημα (NCTS/TIR) του τελωνείου αναχώρησης ή εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα το Τελωνείο Προορισμού/ εξόδου κατά την προσκόμιση του οχήματος και των εμπορευμάτων εφόσον στο δελτίο TIR αναγράφεται MRN και συνημμένο ευρίσκεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης:

• Αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ06 «γνωστοποίηση άφιξης»

• Αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ18 «αποτελέσματα ελέγχου», μετά την ολοκλήρωση των συνήθων ελέγχων, χρησιμοποιώντας έναν από τους κωδικούς:

Κωδικός αποτελεσμάτων ελέγχου Ερμηνεία

ΑΙ Ικανοποιητικά
Α2 Θεωρούνται ικανοποιητικά
Α5 Εισπράχθηκαν οι επιβαρύνσεις
Β1 Μη ικανοποιητικά

• Θεωρεί κατάλληλα το πράσινο φύλλο Νο2 (κυρίως σώμα, απόκομμα και στέλεχος), το κόβει και κρατά το κυρίως σώμα με το συνημμένο Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) και το απόκομμα,

• Επιστρέφει το δελτίο TIR στον κάτοχο, εφόσον το στέλεχος έχει θεωρηθεί.

Εφόσον ληφθεί απόφαση για μη έλεγχο των εμπορευμάτων αποστέλλεται άμεσα στο τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα «Αποτελέσματα ελέγχου» (ΙΕ18). Στην περίπτωση αυτή ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται «ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» (κωδικός Α2).

Στις περιπτώσεις που σε ένα τελωνείο πραγματοποιείται μερική φόρτωση ή εκφόρτωση
εμπορευμάτων το τελωνείο αυτό εκτελεί ταυτόχρονα δυο λειτουργίες. Λειτουργεί αρχικά ως τελωνείο προορισμού και στη συνέχεια λειτουργεί ως τελωνείο αναχώρησης. Τα ενδιάμεσα τελωνεία αναχώρησης ή προορισμού θεωρούν πάντα το πράσινο φύλλο No 2 ως προς την άφιξη στον προορισμό των εμπορευμάτων και στη συνέχεια προσθέτουν ή διαγράφουν αντίστοιχα τα φορτωθέντα ή εκφορτωθέντα εμπορεύματα και θεωρούν το επόμενο λευκό φύλλο No 1 ως προς την αναχώρηση των εν λόγω εμπορευμάτων για το επόμενο τελωνείο εξόδου/ προορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο κάτοχος του δελτίου TIR υποχρεούται για την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων του δελτίου TIR για την αναχώρηση.

Εξυπακούεται ότι τα τελωνεία προορισμού / εξόδου θα απαντούν υποχρεωτικά και αμέσως στα μηνύματα έρευνας που προέρχονται από τα τελωνεία αναχώρησης /εισόδου. Επισημαίνεται πως κατά την εφαρμογή του NCTS/TIR, οι προθεσμίες που ισχύουν για την έρευνα είναι αυτές που προβλέπονται και για την κοινή/ κοινοτική διαμετακόμιση (NCTS), όπως προβλέπονται στον ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ.2454/93 «Περί διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει.

Τα τελωνεία εξόδου (συνοριακά τελωνεία) ακολουθούν την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία πλην του ελέγχου των εμπορευμάτων, ο οποίος γίνεται μόνο σε περιπτώσεις υπονοιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ TIR

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών στα πλαίσια του καθεστώτος TIR υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση άδειας μέσω του υποσυστήματος αδειών εγκρίσεων.

Επισημαίνεται ότι στο καθεστώς TIR δεν υπάρχει άδεια εγκεκριμένου αποστολέα.

Η άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, του επιτρέπει να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του εμπορεύματα που μεταφέρονται με την κάλυψη δελτίου TIR (παραλαβή εμπορευμάτων, αποσφράγιση των εμπορευμάτων αυτών και αποστολή στο τελωνείο προορισμού τους των παρατηρήσεων εκφόρτωσης) στις εγκαταστάσεις του, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην άδειά του. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης TIR επικοινωνεί με το τελωνείο προορισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήξης του καθεστώτος TIR, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης, με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Στη συνέχεια ο εγκεκριμένος παραλήπτης TIR ή ο κάτοχος του δελτίου TIR υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο τελωνείο το δελτίο TIR για θεώρηση.

Επισημαίνεται επίσης ότι στο καθεστώς TIR ο εγκεκριμένος παραλήπτης είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί την άδειά του αυτή μόνο για τις πράξεις TIR που έχουν τόπο τελικής εκφόρτωσης τις εγκαταστάσεις του.

Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων και τη διαδικασία επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη TIR ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α της παρούσας.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ / ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (FALL BACK PROCEDURE)

Η μη λειτουργία του συστήματος συνεπάγεται χειρόγραφη διαδικασία σύμφωνα με τα ισχύοντα (καταχώρηση στο ενιαίο βιβλίο παραστατικών με κωδικό παραστατικού 50).

Διευκρινίζεται ότι αρχή της μηχανογράφησης είναι: ό,τι αρχίζει ηλεκτρονικά τελειώνει ηλεκτρονικά.

Τούτο σημαίνει ότι εφόσον μια κίνηση έχει αρχίσει ηλεκτρονικά στο τελωνείο αναχώρησης / εισόδου και όταν προσκομισθεί το δελτίο TIR με το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, τα εμπορεύματα και το όχημα στο τελωνείο προορισμού/εξόδου δεν λειτουργεί το σύστημα θα πραγματοποιηθούν όλα χειρόγραφα και όταν λειτουργήσει το σύστημα θα καταχωρηθούν εκ των υστέρων, ώστε να λάβει τα μηνύματα το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου.

Αν επίσης μια κίνηση έχει αρχίσει χειρόγραφα στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου θα την λήξουμε χειρόγραφα στο τελωνείο προορισμού/εξόδου, αλλά θα καταχωρήσουμε απαραιτήτως (έστω και εκ των υστέρων αν κατά σύμπτωση δεν λειτουργεί το σύστημα) στις Λειτουργίες - Δηλώσεις TIR προ NCTS, προκειμένου να δημιουργηθεί ο φάκελος με τα στοιχεία των εξοφλημένων δελτίων TIR που υποβάλλεται καθημερινά στην εγγυοδοτική αλυσίδα, μέσω της ΟΦΑΕ.

Στη χειρόγραφη διαδικασία το τελωνείο αναχώρησης / εισόδου θέτει επί του πράσινου φύλλου No 2 του δελτίου TIR ειδική σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα 37δ του Καν.ΕΟΚ. 2454/93 και το τελωνείο προορισμού επιστρέφει στο τελωνείο αναχώρησης το απόκομμα του φύλλου No 2 κατάλληλα θεωρημένο.

Επισημαίνεται ότι τα γερσαία συνοριακά Τελωνεία, στις περιπτώσεις που απελευθερώνουν εμπορεύματα που μεταφέρονται με δελτίο TIR, το οποίο φέρει την ένδειξη T2L (με σφραγίδα και υπογραφή) και εφόσον τα δεδομένα αυτού του δελτίου δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει να τα καταχωρούν ως τελωνεία εισόδου και προορισμού στο σύστημα (Λειτουργίες - Δηλώσεις TIR προ NCTS) προκειμένου να σχηματίζεται ο φάκελος με τα στοιχεία των εξοφλημένων δελτίων TIR.

Τέλος καταργούνται η αρ. 5024773/3059/Β0019/29-6-2009 ΔΥΟ και η αρ.Τ.5566/94/Β0019/ 28-11-2008 ΔΥΟ.

Στην παρούσα επισυνάπτονται: α) Παράρτημα I, που περιλαμβάνει τα βασικά ανταλλασσόμενα μηνύματα μεταξύ των οικονομικών φορέων (συναλλασσόμενων) και των τελωνειακών αρχών καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών για την ολοκλήρωση των μηχανογραφημένων διαδικασιών του καθεστώτος, β) Παράρτημα II, που περιλαμβάνει τα αποτέλεσματα ελέγχου, γ) Παράρτημα III, που περιλαμβάνει τους κωδικούς των λόγων μη ισχύος εγγύησης, δ) Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους κωδικούς αιτήματος και απάντησης για πρόσθετες πληροφορίες διαδικασίας έρευνας, ε) Παράρτημα V, που περιλαμβάνει υπόδειγμα δελτίου διέλευσης, στ) Παράρτημα VI, που περιλαμβάνει την αρ. Τ.3909/118/Β0019/15-10-2004 ΕΔΥΟ, με οδηγίες σχετικά με την τήρηση διαδικασίας σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του NCTS, ζ) Παράρτημα VII, που περιλαμβάνει κατάλογο των τελωνείων Εγγύησης στα πλαίσια της Κοινής/Κοινοτικής/Εθνικής διαμετακόμισης και η) Παράρτημα VIII, που περιλαμβάνει πίνακα συσχετισμού των θέσεων του δελτίου TIR με τις θέσεις των πεδίων του NCTS/TIR.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΡΧΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης