ΠΟΛ.1228/25.8.1998

Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, οικονομικού έτους 1998Σχόλια:


25 Αύγ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 25 Αυγούστου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1097631/1544/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'
ΚΕΠΥΟ: 1.Δ/ΝΣΗ 30η - ΤΜΗΜΑ Α' & 2.Δ/ΝΣΗ 32η

ΠΟΛ.: 1228

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1998.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικά

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 61, παρ. 4 και 62, παρ. 1 του Ν.Δ.2238/1994, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης πριν από την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 68 του ίδιου νόμου.

2. Η εκκαθάριση των δηλώσεων οικονομικού έτους 1998, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα γίνει και φέτος μηχανογραφικά. Συγκεκριμένα, θα εκκαθαριστούν από το ΚΕΠΥΟ οι ακόλουθες περιπτώσεις δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1998:

α) Τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση - Εντυπο Ε1, λόγω λανθασμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της Υπηρεσίας.
β) Τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και μεταβάλλει τα δεδομένα της αρχικής του δήλωσης.
3. Εξαιρούνται από τη μηχανογραφική εκκαθάριση οι τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις που:
α) Το αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης ήταν πιστωτικό ποσό και είχε συμπεριληφθεί σε κατάσταση επεξεργασίας.
β) Η εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης έγινε χειρόγραφα.
γ) Υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων.
δ) Η αρχική δήλωση υποβλήθηκε σε διαφορετική ΔΟΥ.

4. Για να γίνει η μηχανογραφική εκκαθάριση των δηλώσεων στις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Εντυπο Ε1 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, οικονομικού έτους 1998.
Σε καμιά περίπτωση το ΚΕΠΥΟ δεν θα προβεί σε εκκαθάριση με βάση στοιχεία που γράφονται σε άλλο έντυπο.
Για το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραπάνω μηχανογραφική εφαρμογή, τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου αυτού, την αποστολή του στο ΚΕΠΥΟ, ως και τις εργασίες που θα εκτελεί το ΚΕΠΥΟ, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες παρακάτω.

5. Για όλες τις τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις που εκκαθαρίζονται μηχανογραφικά, δεν θα στέλνετε στο ΚΕΠΥΟ ούτε το "Σημείωμα Μεταβολών", ούτε το έντυπο "Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο" για τη διαγραφή του φορολογουμένου από το μηχανογραφικό σύστημα της είσπραξης φόρου εισοδήματος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εντυπο - Δήλωση που θα χρησιμοποιηθεί

1. Η εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ των δηλώσεων της περ. β' και της παρ. 2 του Πρώτου Κεφαλαίου της παρούσας, θα γίνει με βάση την ίδια τη δήλωση που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος.

2. Η εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ των δηλώσεων της περ. α' της παρ. 2 του Πρώτου Κεφαλαίου της παρούσας, θα γίνει με βάση το συμπληρωμένο από τη ΔΟΥ έντυπο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, οικονομικού έτους 1998. Στην περίπτωση αυτή νοείται ότι το ανωτέρω συμπληρωμένο έντυπο επέχει θέση πληροφοριακού μηχανογραφικού δελτίου.
Τα στοιχεία που θα γραφούν στο έντυπο αυτό θα προέρχονται είτε από οίκοθεν έρευνα της ΔΟΥ, αν έχει γίνει λανθασμένη εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης λόγω σφάλματος της Υπηρεσίας, είτε ύστερα από αίτηση φορολογουμένου, ο οποίος διαπίστωσε λάθος στην εκκαθάριση της αρχικής του δήλωσης, λόγω σφάλματος της
Υπηρεσίας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παραλαβή - Συμπλήρωση των σταθερών στοιχείων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων - εντύπων

1. Η παραλαβή - συμπλήρωση κ.λπ. των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1998, που θα έχουν υποβάλει οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, καθώς και των εντύπων - δηλώσεων του ίδιου οικονομικού έτους, που θα συμπληρωθούν από τις ΔΟΥ, οίκοθεν ή ύστερα από αίτηση φορολογουμένων, θα γίνει ως ακολούθως:

α) Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών, γενικά ισχύουν όσα αναφέρονται στις υπ' αριθ. 1012377/197/Α0012/ΠΟΛ.1031/30.1.998, 1015761/242/Α0012/ΠΟΛ.1035/
/5.2.1998, 1024819/349/Α0012/ΠΟΛ.1057/19.2.1998, 1037582/607/Α0012/
/ΠΟΛ.1089/20.3.1998, 1043050/979/Α0012/, 1009959/158/Α0012/
/ΠΟΛ.1026/27.1.1998, 1015595/241/Α0012/ΠΟΛ.1034/5.2.1998, 1034361/540/Α0012/
/και 1042676/716/Α0012/Διαταγές, που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί και οι οποίες ισχύουν συμπληρωματικά με την παρούσα.

β) Σημειώνεται ότι στην τροποποιητική δήλωση συμπληρώνονται μόνο τα ποσά - ενδείξεις που τροποποιούνται, μειώνονται ή αυξάνονται.
Στη συμπληρωματική δήλωση, συμπληρώνονται μόνο τα νέα ποσά ή οι νέες ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που δίνεται στη δήλωση (τροποποιητική - συμπληρωματική), θα πρέπει στον Κωδικό που συμπληρώνεται να αναγράφεται το ολικό ποσό ή ο ειδικός αριθμός που απαιτείται κατά περίπτωση, όπως τελικά διαμορφώνεται και όχι το απόλυτο ποσό ή ο αριθμός που δεν είχε δηλωθεί ή είχε επιπλέον δηλωθεί στην ένδειξη της προηγούμενής του δήλωσης.

γ) Αμέσως μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους φορολογούμενους ή τη σύνταξη των εντύπων - δηλώσεων για τις οίκοθεν ενέργειες, όλες οι δηλώσεις - έντυπα θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται
διάκριση σε θετικές και αρνητικές.
Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων θα μεταφερθεί και θα γραφεί στην ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.
Η αρίθμηση των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας θα αρχίζει, για κάθε ΔΟΥ, από τον αριθμό 50.001, για να διαφοροποιούνται από τις αρχικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αρχικών δηλώσεων έχει υπερβεί τις 50.000, τότε η αρίθμηση των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων θα αρχίζει από την αμέσως επόμενη δεκάδα χιλιάδων, π.χ. αριθμός αρχικών δηλώσεων 63.500 αρίθμηση τροποποιητικών - συμπληρωματικών από 70.001
Ο αριθμός που θα γραφεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία. Το έκτο ψηφίο θα είναι ο αριθμός (1), (2) κ.λπ., μπροστά από τον αριθμό 50.001, ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων, λόγω ύπαρξης στη ΔΟΥ περισσοτέρων από ένα γραφείων φορολογίας εισοδήματος.

δ) Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση των παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1998, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

αα) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" όταν διαφοροποιείται κάποιο από τα σταθερά στοιχεία του Πίνακα 1 της δήλωσης, διαφορετικά μένει κενό.
Σημειώνεται ότι δεν θα συμπληρώνεται συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση, όταν υπάρχει μόνο μεταβολή των σταθερών στοιχείων του Πίνακα 1, γιατί σ' αυτή την περίπτωση δεν γίνεται μεταβολή των ποσοτικών στοιχείων της οφειλής που προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση της δήλωσης.

ββ) Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ"
Η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου αυτού γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1015761/242/Α0012/Διαταγή, με την προσθήκη ότι το εκπρόθεσμο λειτουργεί μόνο για τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται όταν συντρέχει υπαιτιότητα του φορολογουμένου. Ευνόητο είναι ότι δεν θα πρέπει η ένδειξη εκπρόθεσμου της συμπληρωματικής - τροποποιητικής
δήλωσης να είναι μικρότερη της τυχόν αντίστοιχης ένδειξης της αρχικής δήλωσης.

γγ) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕΠΥΟ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν θέλετε να διορθώσετε την ένδειξη εκπροθέσμου της αρχικής δήλωσης.
Ειδικότερα:
- Εάν στην αρχική εκκαθάριση υπολογίσθηκε πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου, ενώ δεν έπρεπε, είτε από λάθος κωδικογράφησης ή εισαγωγής στοιχείων, θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον αριθμό 99, προκειμένου να γίνει η διαγραφή του πρόσθετου φόρου εκπροθέσμου από το ΚΕΠΥΟ.
- Σε οποιαδήποτε μεταβολή της ένδειξης εκπροθέσμου της αρχικής δήλωσης θα τίθεται ένας διψήφιος αριθμός (01, 02, 03 κ.λπ.), ανάλογα με τους μήνες της εκπρόθεσμης υποβολής αυτής.

Παράδειγμα

Η αρχική δήλωση υποβλήθηκε μέσα στο δεύτερο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.
Από λάθος κωδικογράφησης, όμως, στην ένδειξη εκπροθέσμου της αρχικής, αναγράφηκε ο αριθμός 3.
Στην τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση - έντυπο, στο τετραγωνίδιο ΚΕΠΥΟ, θα συμπληρωθεί ο αριθμός 2.

δδ) Παραλληλόγραμμα "α", "β"
Στα παραλληλόγραμμα αυτά συμπληρώνονται οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί α) της ΔΟΥ (πρώην Οικονομικής Εφορίας) και β) της ΔΟΥ (πρώην Δημόσιου Ταμείου), που είχαν συμπληρωθεί και στην προηγούμενη δήλωση που συμπληρώνονται ή τροποποιείται.
ε

ε) Τετραγωνίδιο "γ"
Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφεί ο Κωδικός Αριθμός 1, όταν η συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται λόγω σφάλματος (υπαιτιότητας) της Υπηρεσίας ή ο Κωδικός Αριθμός 2, όταν αυτή υποβάλλεται γιατί συντρέχει υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

στστ) Τετραγωνίδιο "δ"
Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφεί ο αριθμός 1, όταν μόνο ο υπόχρεος σε δήλωση είναι νέος φορολογούμενος (υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος), ο αριθμός 2 όταν μόνο η σύζυγος του υποχρέου είναι νέα φορολογούμενη και 3 αν και οι δύο σύζυγοι είναι νέοι φορολογούμενοι.
Στην περίπτωση που θέλουμε να διαγράψουμε ένδειξη που εσφαλμένα είχε συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση, στο τετραγωνίδιο (δ) θα γραφεί ο αριθμός μηδέν (0).

ζζ) Τετραγωνίδια "ε" με τις ενδείξεις "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" και "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" του υποχρέου
Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων αυτών των ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1015761/242/Α0012/Διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή βιβλίων και κατηγορίας εισοδήματος σε σχέση με την αρχική δήλωση του υποχρέου.

ηη) Τετραγωνίδια "ζ" με τις ενδείξεις "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" και "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" της συζύγου
Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων αυτών των ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1015761/242/Α0012/Διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή βιβλίων και κατηγορίας εισοδήματος της συζύγου σε σχέση με την αρχική δήλωση.

θθ) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται οπωσδήποτε με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποχρέου από την προεκτυπωμένη αρχική δήλωση ή το φάκελο του φορολογουμένου.
Ο ΑΦΜ κάθε υποχρέου πρέπει να συμπληρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αποτελεί το μέσο της μηχανογραφικής σύνδεσης αρχικής δήλωσης και συμπληρωματικής - τροποποιητικής.

ιι) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΩΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό χρησιμοποιείται από το ΚΕΠΥΟ.

ιαια) Τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον Πίνακα "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ"
Η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1015761/242/Α0012/Διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση.

ιβιβ) Τετραγωνίδια με αστερίσκο των Πινάκων 3, 7, 12, 13 και 15 της δήλωσης
Τα τετραγωνίδια των πινάκων αυτών της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης θα συμπληρώνονται (μόνο όταν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση) με τις νέες ενδείξεις, σε περίπτωση μεταβολής ή συμπλήρωσης και με μηδέν (0) όταν θέλουμε να διαγραφεί ένδειξη που εσφαλμένα είχε καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση.

Παράδειγμα
Στην αρχική δήλωση ο υπόχρεος δήλωση δύο (2) παιδιά. Από λάθος εισαγωγής στοιχείων, τα παιδιά καταχωρήθηκαν στον Κωδικό Αριθμό 005 (προστατευόμενα μέλη), αντί στον Κωδικό Αριθμό 003.
Τα τετραγωνίδια της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης - έντυπο, θα συμπληρωθούν ως εξής:
- Στον Κωδικό Αριθμό 003 θα γραφεί ο αριθμός δύο (2), δηλαδή καταχώριση της σωστής ένδειξης.
- Στον Κωδικό Αριθμό 005 θα γραφεί ο αριθμός μηδέν (0), δηλαδή διαγραφή λανθασμένης ένδειξης.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ελεγχος συμπλήρωσης των πινάκων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων

1. Εξάλλου, για τον έλεγχο της συμπλήρωσης των πινάκων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1998, διευκρινίζονται ειδικότερα και τα ακόλουθα:

α) Πίνακας 1. Στοιχεία φορολογουμένων
Τα στοιχεία του υποχρέου πρέπει να συμπληρώνονται πάντοτε, ανεξάρτητα αν υπάρχει μεταβολή ή όχι σ' αυτά.
Τα στοιχεία της συζύγου δεν χρειάζεται να συμπληρώνονται.
Τα στοιχεία του εκπροσώπου θα συμπληρώνονται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή σε αυτά.

β) Πίνακας 2. Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογουμένους και τους βαρύνουν
Ο πίνακας αυτός θα συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή ή συμπλήρωση σε σχέση με την αρχική δήλωση.

γ) Πίνακες 3-16 και Πίνακες Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Ε.Δ.)

Α. Συμπλήρωση συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις ή τα ποσά που διαφοροποιούνται από την αρχική δήλωση. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

(1) Μεταβολή - τροποποίηση ένδειξης - ποσού
Οταν ένα ποσό ή ένδειξη αρχικής δήλωσης μεταβάλλεται, τότε συμπληρώνεται το νέο τελικό ποσό, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση με το νέο δηλούμενο ποσό ή ένδειξη δίπλα στο σχετικό κωδικό αριθμό.
Σας επισημαίνουμε ότι όταν μεταβάλλεται ένα από τα ποσά των Κωδικών Αριθμών 709 ή 710, θα πρέπει να συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι Κωδικοί Αριθμοί (709 ή 710) που είχαν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση, παρ' όλο που τα ποσά τους δεν μεταβάλλονται.

Παράδειγμα
Αρχική δήλωση: Ο φορολογούμενος είχε δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς (Κωδικός 301) 600.000 δρχ.
Τροποποιητική δήλωση: Με νέα βεβαίωση αποδοχών προκύπτει άθροισμα καθαρών ποσών 500.000 δρχ.
Στην υποβαλλόμενη τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση ο φορολογούμενος πρέπει να γράψει απέναντι στον Κωδικό Αριθμό 301 το ποσό 500.000 δρχ.

(2) Συμπλήρωση νέου ποσού - ένδειξης
Ποσό ή ένδειξη που δεν έχει συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση, με την υποβαλλόμενη από το φορολογούμενο συμπληρωματική δήλωση, πρέπει να γράφεται δίπλα στο σχετικό κωδικό αριθμό.

Παράδειγμα 1
Με συμπληρωματική δήλωση ο φορολογούμενος δηλώνει έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ποσού 75.000 δρχ., που είχε παραλείψει να δηλώσει με την αρχική του δήλωση.
Στη δήλωση αυτή το ποσό των 75.000 δρχ. πρέπει να γραφεί απέναντι από τον Κωδικό Αριθμό 051.

Παράδειγμα 2
Φορολογούμενος είχε δηλώσει καθαρά κέρδη από την ατομική του επιχείρηση 600.000 δρχ. (Κωδικό Αριθμό 401).
Με νέα του δήλωση δηλώνει κέρδη από υποκατάστημα της επιχείρησής του 200.000 δρχ.

Στην υποβαλλόμενη τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση πρέπει να γραφεί απέναντι στον Κωδικό Αριθμό 401, το ποσό των 800.000 δρχ. Σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο φορολογούμενο έχει συμπληρωθεί Εντυπο Ε10, πρέπει να συμπληρωθεί ξανά με όλα τα στοιχεία το Εντυπο Ε10 και διορθωμένο τον Κωδικό Αριθμό 353 με το ποσό των 800.000 δρχ.

(3) Διαγραφή ποσού - ένδειξης
Ποσό ή ένδειξη που γράφηκε από το φορολογούμενο σε μη ενδεδειγμένο κωδικό αριθμό της αρχικής δήλωσης, με την τροποποιητική δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος, για τη διόρθωση αυτού, πρέπει να γράφεται δίπλα στο σχετικό κωδικό αριθμό, ενώ παράλληλα στον κωδικό αριθμό, που εσφαλμένα είχε γραφεί, θα γράφεται μηδέν (0).

Παράδειγμα
Αρχική δήλωση: Εισόδημα 100.000 δρχ. από εκμίσθωση κατοικιών της συζύγου γράφηκε στον Κωδικό Αριθμό 103 αντί στον Κωδικό Αριθμό 104.
Η υποβαλλόμενη από το φορολογούμενο τροποποιητική δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
στον Κ.Α. 103 ποσό 0
στον Κ.Α. 104 ποσό 100.000

Β. Συμπλήρωση συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων - εντύπων
Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη μηχανογραφική εκκαθάριση με βάση συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση - έντυπο, λόγω εσφαλμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

(1) Διόρθωση λόγω λάθους εισαγωγής στοιχείων από ΚΕΠΥΟ
Με την αρχική του δήλωση ο φορολογούμενος δήλωσε σωστά τα εισοδήματά του, πλην όμως, κατά την εκκαθάριση αυτής, εισήχθησαν λανθασμένα από το ΚΕΠΥΟ ορισμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να γίνει λανθασμένη εκκαθάριση.
Η διόρθωση αυτών θα γίνει ως εξής:
- Αν είναι ευχερής ο εντοπισμός του λάθους, η διόρθωση αυτού θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη Κατηγορία Α' (Συμπλήρωση συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων),
- Αν ο εντοπισμός του λάθους δεν είναι ευχερής, τότε στο έντυπο - δήλωση της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης που θα συνταχθεί οίκοθεν από τη ΔΟΥ, θα ξαναγραφούν τα ίδια ποσά - ενδείξεις της αρχικής δήλωσης του πίνακα ή των πινάκων εκείνων που υπάρχει λάθος, με παράλληλη συμπλήρωση των υπόλοιπων Κωδικούς Αριθμούς του πίνακα με μηδέν (0).
Σημειώνεται ότι, αν το λάθος εντοπίζεται μόνο στα εισοδήματα του ενός συζύγου, η αναγραφή του (0) της προηγούμενης περίπτωσης θα γίνει μόνο στους ασυμπλήρωτους Κωδικούς Αριθμούς του συζύγου που εντοπίσθηκε το λάθος.

Παράδειγμα 1
Φορολογούμενος με εισόδημα από οικοδομές

Αρχική δήλωση Εικόνα δήλωσης Εκκαθαριστικό μετά την εισαγωγή Σημείωμα των στοιχείων από ΚΕΠΥΟ


Κ.Α. 103 ποσό 500.000 Κ.Α. 103 ποσό 500.000 Εισόδημα από
Κ.Α. 105 ποσό 800.000 Κ.Α. 105 ποσό 105.800.000 (λάθος) οικοδομές
Κ.Α. 211 ποσό 120 (τ.μ.) Κ.Α. 107 ποσό 800.000 (λάθος) 101.720.000
Κ.Α. 213 ποσό 100%
Κ.Α. 215 ποσό 12 (μήνες) Κ.Α. 211 ποσό 120 (τ.μ.)
Κ.Α. 115 ποσό 400.000 Κ.Α. 215 ποσό 12 (μήνες)
Κ.Α. 115 ποσό 400.000


Συμπληρωματική - Τροποποιητική δήλωση - έντυπο


Κ.Α. 103 ποσό 500.000 Κ.Α. 101, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 218,
219, ... 231
Κ.Α. 105 ποσό 800.000 Κ.Α. 121, 143, 145, 147, 141, 129
Κ.Α. 211 ποσό 120 (τ.μ.) Κ.Α. 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 171, 173
Κ.Α. 213 ποσό 100%
Κ.Α. 215 ποσό 12 (μήνες) και Κ.Α. 175 θα συμπληρωθούν με (0)
Κ.Α. 115 ποσό 400.000


Παράδειγμα 2
Φορολογούμενος δήλωσε καθαρό ποσό από μισθούς 380.000 δρχ.

Αρχική δήλωση Εικόνα δήλωσης Εκκαθαριστικό μετά την εισαγωγή Σημείωμα των στοιχείων από ΚΕΠΥΟ


Κ.Α. 301 ποσό 380.000 Κ.Α. 303 ποσό 580.000 Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες 580.000


Συμπληρωματική - Τροποποιητική δήλωση - έντυπο


Κ.Α. 301 ποσό 380.000
Κ.Α. 303 ποσό 0
Κ.Α. 305 ποσό 0
Κ.Α. 307 ποσό 0

Παράδειγμα 3
Ο φορολογούμενος είναι κάτοχος, με πλήρη κυριότητα, δύο αυτοκινήτων με τεκμαρτές δαπάνες 1.750.000 δρχ. και 2.100.000 δρχ. αντίστοιχα και η σύζυγός του κάτοχος ενός αυτοκινήτου με τεκμαρτή δαπάνη 1.400.000 δρχ.

Αρχική δήλωση Εικόνα δήλωσης μετά - Υπόχρεος Σύζυγος εισαγωγή στοιχείων από ΚΕΠΥΟ


Κ.Α. 709 1.750.000 Κ.Α. 710 1.400.000 Υπόχρεος Σύζυγος
Κ.Α. 709 2.100.000 Κ.Α. 709 1.750.000 Κ.Α. 710
Κ.Α. 709 1.400.000
Κ.Α. 709 2.100.000


Συμπληρωματική - Τροποποιητική δήλωση - έντυπο


Υπόχρεος Σύζυγος


Κ.Α. 709 1.750.000 Κ.Α. 710 0
Κ.Α. 709 2.100.000 Κ.Α. 710 0
Κ.Α. 709 0 Κ.Α. 710 1.400.000
Κ.Α. 709 0 Κ.Α. 710 0
Κ.Α. 709 0 Κ.Α. 710 0

(2) Διόρθωση λόγω λάθους συμπλήρωσης από τη ΔΟΥ
Με αρχική δήλωση, φορολογούμενος με σύζυγο και δύο παιδιά, δήλωσε εισόδημα από μισθούς 1.500.000 δρχ.
Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής υπολογίσθηκε από το ΚΕΠΥΟ μείωση του φόρου κλίμακας για ένα παιδί, καθόσον στο τετραγωνίδιο δίπλα από τον Κωδικό Αριθμό 003 γράφηκε από τη ΔΟΥ ο αριθμός 1, αντί για 2, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο φορολογούμενος.

Παράδειγμα

Αρχική δήλωση Εκκαθαριστικό Τετραγωνίδια - ενδείξεις
Σημείωμα τροποποιητικές


Κ.Α. 003 1 Μείωση φόρου για ένα παιδί Κ.Α. 003:2
Κ.Α. 301 1.500.000 - εισοδ. από Μισθωτές Υπηρεσίες 1.500.000

2. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που έχουμε μεταβολές που επηρεάζουν ποσά ή ενδείξεις του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Ε.Δ.), καθόσον όταν υπάρχει μεταβολή σε εισοδήματα ή ενδείξεις που αναφέρονται και στο Ε.Ε.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν ή να μηδενισθούν ποσά ή ενδείξεις από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε.Ε.Δ. Ευνόητο είναι ότι, αν είχε παραλειφθεί να συμπληρωθεί με την αρχική δήλωση Ε.Ε.Δ., θα πρέπει μαζί με την τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση να συμπληρωθεί, σύμφωνα βέβαια με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ. των αρχικών δηλώσεων.
Ανάλογα, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η ένδειξη του Κωδικού Αριθμού 911, αν βέβαια επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις της τροποποιητικής - συμπληρωματικής δήλωσης.
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η ένδειξη του Κωδικού Αριθμού 911 θα πρέπει να συμπληρώνεται:
α) Με το 1 αν πρέπει να γίνει συμπλήρωση Ε.Ε.Δ., το οποίο είχε παραλειφθεί με την αρχική δήλωση.
β) Με το 2 αν με την αρχική δήλωση είχε συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. και με την τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι κατάργησής του.

Δηλαδή με τον αριθμό 2 διαγράφονται τα τυχόν συμπληρωθέντα ποσά των Πινάκων Α' και Β' του Ε.Ε.Δ.

Παράδειγμα
Με την αρχική δήλωση είχε συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. με ποσά μόνο στον Πίνακα Α' (εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων κ.λπ.).
Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι δεν έπρεπε τα εισοδήματα αυτά να φορολογηθούν με τον ειδικό τρόπο.
Στη συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση - έντυπο, απέναντι από τον Κωδικό Αριθμό 911, θα γραφεί ο αριθμός 2 και δεν θα συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. για το μηδενισμό των ποσών που πρέπει να διαγραφούν.

γ) Τέλος, να μην συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός 911, αν με την αρχική δήλωση είχε υποβληθεί Ε.Ε.Δ. και με την τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση χρειάζεται συμπλήρωση Ε.Ε.Δ. για τη διαφοροποίηση ορισμένων ποσών (μηδενισμό ή συμπλήρωση ή μεταβολή ορισμένων ποσών).

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ελεγχος συμπλήρωσης των πινάκων των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αντικειμενικά κριτήρια

1. Στις περιπτώσεις που έχουμε μεταβολές στα ποσά των Εντύπων Ε10 ή Ε11, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται όλα τα ποσά από την αρχή. Οι ενδείξεις των Κωδικών Αριθμών 913-914 και 919-920 της δήλωσης συμπληρώνονται υποχρεωτικά, όταν με την τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται Εντυπο Ε10 ή Ε11, με τους αριθμούς 1 και 2, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Ειδικότερα οι ενδείξεις των Κωδικών Αριθμών 913-914 θα κωδικογραφούνται ως εξής:

Α) Μεταβολή Εντύπου Ε10
Με τον αριθμό 1, όταν με την τροποποιητική δήλωση αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ Ε10. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται αυτόματα το Εντυπο Ε10 που είχε υποβληθεί με την αρχική δήλωση.

Β) Κατάργηση Εντύπου Ε10
Με τον αριθμό 2, όταν με την τροποποιητική δήλωση καταργείται το Εντυπο Ε10. 3. Ομοίως οι ενδείξεις των Κωδικών Αριθμών 919-920 θα κωδικογραφούνται ως εξής:
Α) Μεταβολή Εντύπου Ε11
Με τον αριθμό 1, όταν με την τροποποιητική δήλωση αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ Ε11. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται αυτόματα το Εντυπο Ε11 που είχε υποβληθεί με την αρχική δήλωση.

Β) Κατάργηση Εντύπου Ε11
Με τον αριθμό 2, όταν με την τροποποιητική δήλωση καταργείται το Εντυπο Ε11.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποστολή συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων - εντύπων στο ΚΕΠΥΟ

1. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ, με δέμα, οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας που ετοιμάσθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα, αφού αριθμηθούν όπως και οι αρχικές.

2. Οι δηλώσεις πρέπει να τοποθετούνται στο παραπάνω δέμα, αφού προηγουμένως διαχωριστούν με υποφακέλους σε:
α) Συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις - έντυπα.
β) Συμπληρωματικές - τροποποιητικές που, εκτός από μεταβολή ποσών, υπάρχει και μεταβολή στα σταθερά στοιχεία της δήλωσης.

Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του δέματος θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το είδος και ο αριθμός των δηλώσεων που περιέχονται σε αυτό, π.χ. 48 Συμπληρωματικές - Τροποποιητικές Δηλώσεις - Εντυπα.
Εξω από τα κιβώτια ή σάκους, που θα τοποθετηθούν τα προηγούμενα δέματα, θα αναγράφεται η Διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, Φρύνης 1 και Θησέως, 176 81, Καλλιθέα και η ένδειξη "Φορολογικές Δηλώσεις", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων. Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο με απόδειξη, που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

3. Η αποστολή των ανωτέρω δηλώσεων από τις ΔΟΥ της τ.Δ.Π. προς το ΚΕΠΥΟ, θα γίνεται με τον επιμελητή ή υπάλληλο της ΔΟΥ, από δε τις ΔΟΥ των επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο.
Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕΠΥΟ για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους. Οι αποστολές αυτές θα γίνουν μέχρι τις 20.10.1998.
Στην τελευταία αποστολή, κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.
Η κατάσταση θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕΠΥΟ και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εργασίες που θα εκτελεί το ΚΕΠΥΟ

Το ΚΕΠΥΟ, με βάση τα στοιχεία των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων - εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1998, θα προβαίνει στις ανάλογες, κατά περίπτωση, εργασίες που γίνονται κατά την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων και σύμφωνα με όσα ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.2238/1994.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σχετική με τη διαδικασία εκκαθάρισης των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος είναι και η υπ' αριθ. 1049478/4156/467/0016/Διαταγή, την οποία και πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά την εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1998.


Taxheaven.gr